Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2019 z dne 8. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2019 z dne 8. 10. 2019

Kazalo

2681. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pod goro, stran 7238.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US, 8/96, 18/98 – odl. US, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 7. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) ter 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 7. redni seji dne 26. 9. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pod goro 
1. člen 
(1) V uvodnem delu uradnega prečiščenega besedila (Uradni list RS, št. 109/08) se v tretji vrstici beseda »Goro« zamenja z »goro«.
(2) Spremeni se besedilo drugega odstavka 2. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pod goro (Uradni list RS, št. 109/08 – uradno prečiščeno besedilo in 38/10), ki se po novem glasi:
»(2) Sedež zavoda: Slovenske Konjice, Šolska ulica 3.«
2. člen 
Spremeni se prvi odstavek 11. člena, ki se po novem glasi:
»G47.190 – druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
I55.100 – dejavnost hotelov in podobnih nastavitvenih obratov,
I55.201 – počitniški domovi in letovišča,
I55.204 – planinski domovi in mladinska prenočišča,
I55.300 – dejavnost avtokampov, taborov,
I55.900 – dejavnost dijaških in študentskih domov in druge nastanitve,
I/56.102 – okrepčevalnice in podobni obrati,
I/56.290 – druga oskrba z jedmi,
I/56.210 – priložnostna priprava in dostava jedi,
I/56.300 – strežba pijač,
J/58.190 – drugo založništvo,
J/62.020 – svetovanje o računalniških napravah in programih,
J/62.090 – druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
J/63.110 – obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
J/63.120 – obratovanje spletnih portalov,
L/68.200 – oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin,
M/72.190 – raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije,
M/72.200 – raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike,
M/74.300 – prevajanje in tolmačenje,
M/74.900 – druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti,
N/74.900 – drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti,
N/77.290 – dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup,
N/82.190 – fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
N/82.300 – organiziranje razstav, sejmov in srečanj,
P/85.200 – osnovnošolsko izobraževanje,
P/85.510 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
P/85.520 – izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
P/85.590 – drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
P/85.600 – pomožne dejavnosti za izobraževanje,
R/90.010 – umetniško uprizarjanje,
R/90.020 – spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje,
R/90.030 – umetniško ustvarjanje,
R/90.040 – obratovanje objektov za kulturne prireditve,
R/93.190 – druge športne dejavnosti in
R/93.299 – drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.«
3. člen 
Črta se 7. člen.
4. člen 
(1) V 10. členu se spremenita prvi in drugi odstavek, ki se po novem glasita:
»(1) Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na področju naselij: Blato, Zg. Pristava, Slovenske Konjice – desni breg Dravinje (KS Slovenske Konjice), Breg pri Konjicah, Konjiška vas, Nova vas pri Konjicah (KS Konjiška vas), Polene (KS Polene), Dobrava pri Konjicah, Gabrovlje (KS Dobrava – Gabrovlje), Zeče, Preloge pri Konjicah, Sp. Preloge (KS Zeče) in od 5. razreda dalje St. Slemene, Škedenj, Tolsti vrh, Špitalič pri Slovenskih Konjicah, Kraberk (KS Špitalič), Sojek, Kamna Gora (KS Sojek – Kamna Gora).
(2) Za zadovoljevanje potreb po osnovnošolskem izobraževanju ima zavod podružnično šolo z oddelki od 1. do 4. razreda, in sicer podružnično šolo Špitalič, kjer so vključeni otroci KS Špitalič in KS Sojek – Kamna Gora.«
5. člen 
V 16. členu se ustrezno oštevilčijo tretji, četrti, peti in šesti odstavek.
6. člen 
V 20. členu se v drugem odstavku številka »60« nadomesti z besedo »osmih«.
7. člen 
V 28. členu se ustrezno oštevilči četrti odstavek.
8. člen 
V 32. členu se črta prvi odstavek. Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta prvi in drugi. Spremeni se besedilo dosedanjega tretjega odstavka, ki postane drugi odstavek in se po novem glasi:
»(2) Sistemizacijo delovnih mest določi na podlagi normativov in standardov ravnatelj v soglasju s pristojnim ministrstvom.«
9. člen 
V drugem odstavku 35. člena se črta beseda »lahko«.
10. člen 
V četrtem odstavku 36. člena se beseda »četrem« nadomesti z besedo »četrtem«.
11. člen 
V 40. členu se črta drugi odstavek.
12. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2019-1(126)
Slovenske Konjice, dne 26. septembra 2019
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti