Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2019 z dne 8. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2019 z dne 8. 10. 2019

Kazalo

2680. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za potrebe varstveno delovnega centra (VDC) Šentjur enota Slovenske Konjice in dveh individualnih stanovanjskih objektov, stran 7233.

  
Na podlagi 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), 158. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 70/16) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 87/15, 12/16 – popravek in 69/17) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 7. seji 26. 9. 2019 sprejel
O D L O K 
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za potrebe varstveno delovnega centra (VDC) Šentjur enota Slovenske Konjice in dveh individualnih stanovanjskih objektov 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(podlaga občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
(1) S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za potrebe varstveno delovnega centra (VDC) Šentjur enota Slovenske Konjice in dveh individualnih stanovanjskih objektov.
(2) OPPN je izdelalo podjetje BIRO 2001 Maksimilijana Ozimič Zorič s.p., Trg Alfonza Šarha 1, 2310 Slovenska Bistrica, s št. proj. 04/18 – OPPN.
2. člen 
(vsebina odloka) 
(1) Ta odlok določa opis prostorske ureditve za gradnjo v območju obdelave, ki se načrtuje z OPPN, in sicer umestitev načrtovane ureditve v prostor, zasnovo objekta VDC in dveh stanovanjskih objektov in pogoje priključevanja na javno gospodarsko infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, etapnost izvedbe, velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih in tehničnih rešitev ter usmeritve za določitev meril in pogojev po izgradnji objektov in ureditvi okolja.
(2) Sestavni del OPPN so poleg tega odloka tudi tekstualni del, grafični del in priloge.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJEJO Z OBČINSKIM PODROBNIM PROSTORSKIM NAČRTOM 
3. člen
(opis območja obdelave) 
Območje obdelave leži v južnem delu naselja Slovenske Konjice v stanovanjski soseski pod Konjiško goro na delu UN1/061 SS in delu UN1/062 ZD na parceli št. 2056 in 2055 obe k.o. Slovenske Konjice. Območje meji s severne in vzhodne strani na občinsko cesto – Žičko cesto JP 883931 Žička cesta–Blato z urejenim pločnikom.
4. člen 
(načrtovane prostorske ureditve) 
Z OPPN se načrtuje nova gradnja Varstveno delovnega centra Šentjur – enota Slovenske Konjice in dveh individualnih stanovanjskih hiši z vso potrebno prometno, energetsko, komunalno in drugo gospodarsko infrastrukturo.
III. UREDITVENO IN VPLIVNO OBMOČJE OPPN 
5. člen
(ureditveno območje) 
Območje obravnave v OPPN zajema parc. št. 2056 in 2055 obe k.o. 1115 Slovenske Konjice (pred parcelacijo 914/1 in 918/1) in ostale okoliške, ki bodo potrebne za izvedbo prostorskih ureditev in ureditev komunalnih priključkov. Z novo parcelacijo je bila izvršena ureditev mej na obodu parcele št. 2056, ki leži znotraj 2055 k.o. Slovenske Konjice.
6. člen 
(vplivno območje) 
(1) Vplivno območje OPPN je ureditveno območje OPPN in lahko vključuje ureditve izven območja, ki so potrebne za izvedbo priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.
(2) Območje je povezano z naseljem z Žičko cesto, ki poteka ob severovzhodni strani območja obdelave.
(3) Predvidena realizacija programov v območju urejanja ne bo imela negativnih vplivov na obstoječo rabo prostora v okolici in ne bo predstavljala bistvene dodatne obremenitve na že vzpostavljeno prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo, ki jo bo potrebno ustrezno dograditi in razširiti oziroma zgraditi na novo.
(4) Vplivi novogradnje z vidika varnosti pred požarom, higienske in zdravstvene zaščite, z vidika varnosti pri uporabi in hrupa, ne bodo presegali mej dopustnih ravni.
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE V PROSTOR 
7. člen
(vrste gradenj) 
(1) V ureditvenem območju je dovoljena gradnja novih objektov in njihova rekonstrukcija, dozidava in nadzidava.
(2) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je dovoljena v skladu z veljavnim predpisom.
(3) Pri vseh gradnjah je potrebno upoštevati, da faktor zazidanosti (FZ = 0,4) na posamezni parceli ne bo prekoračen.
8. člen 
(vrste objektov) 
1/11301 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
2/11000 Stanovanjske stavbe – enostanovanjska stavba namenjena stalnemu bivanju
3/ Nezahtevni in enostavni objekti v skladu z veljavnim predpisom
9. člen 
(vrste dejavnosti) 
(1) Objekt VDC je namenjen institucionalnemu varstvu, ki je oblika obravnave v zavodu ali drugi organizirani obliki, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine in obsega osnovno in socialno oskrbo ter zdravstveno varstvo.
(2) Stanovanjska zgradba je namenjena bivanju, kjer pa je lahko do 40 % BTP namenjene za okolju nemoteči poslovni dejavnosti, npr.: informacijske in komunikacijske dejavnosti; finančne in zavarovalniške dejavnosti; poslovanje z nepremičninami; strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti.
10. člen 
(pogoji za lego, velikost in oblikovanje objekta VDC) 
Lega in velikost objekta na zemljišču
(1) Objekt VDC je umeščen znotraj gradbene meje na parc. št 2056 k.o. Slovenske Konjice. Je podolgovatega razgibanega tlorisa zunanjih mer približno 35.00 m x 16.75 m, netto površine cca 370 m2. Tloris je razdeljen v vhodni del, bivalni del in spalni del.
(2) Višinski gabarit je pritličje (P) z variantno možnostjo nadgradnje spalnega dela v nadstropje (1N) v drugi fazi.
(3) Nulta kota objekta (kota pritličja) se prilagodi višini terena in dovozni cesti.
Arhitekturno oblikovanje
Oblikovno bo stavba VDC kubusna gradnja podolgovatega tlorisa, ki bo nadaljevala identiteto in homogenost območja in se prilagodila ureditvam na tem območju ter terenskim razmeram. Na objektu se predvidi enokapnica v kombinaciji z zeleno ravno streho.
11. člen 
(pogoji za lego, velikost in oblikovanje stanovanjskih objektov) 
Lega in velikost objekta
(1) Lega objekta je določena z gradbeno mejo, ki je razvidna iz situacije.
(2) Gradbena meja je linija, ki je fasadna stena stanovanjskega objekta ne sme presegati, lahko pa se je dotika ali je od nje odmaknjena v notranjost.
(3) Tloris zgradbe je znotraj gradbene meje podolgovat, možna je izvedba izzidkov.
(4) Višinski gabarit je pritličje (P) in mansarda (M) ali variantno vkopana klet (K) in pritličje (P) in mansarda (M). Višina objekta v slemenu ne sme presegati višine 7.5 m nad nulto koto. Izvedba kleti ali mansarde se lahko opusti. Nulta kota objekta (kota pritličja) se prilagodi višini terena in dovozni cesti.
Arhitekturno oblikovanje
(1) Oblikovanje odprtin na fasadah ter obdelava fasad naj izhajata iz funkcije stavbe in se prilagajata sosednjim (avtohtonim) stavbam, barve na fasadah so v svetlih in nevsiljivih tonih.
(2) Streha je simetrična dvokapnica z naklonom strešin od 25° do 40°. Smer glavnega slemena mora biti vzporedna z daljšo stranico stavbe. Dovoljena je izvedba frčad, strehe nad izzidki morajo biti oblikovane enotno kot so nad osnovnim delom stavbe oziroma z vložki ravnih streh. Strešna kritina je opečna oziroma finalno opečne barve (v primeru drugega materiala), z barvo in materialom se mora prilagajati sosednjim obstoječim stavbam.
12. člen 
(pogoji za zunanjo ureditev) 
(1) Dovoz do območja obravnave bo po novi dovozni cesti z izvedbo cestnega priključka na Žičko cesto–Blato. Do dveh stanovanjskih objektov se zgradi skupinski cestni priključek.
(2) Zelenje na vzhodni in južni strani objekta VDC se ohrani, kot kvalitetna značilnost območja, objekt pa bo integriran v okoliš v smislu njegove minimalne degradacije. Okoli objekta se uredijo utrjene poti in na zahodni strani utrjen plato s parkirnimi in manipulativnimi površinami.
(3) Okolica stanovanjskih objektov mora biti v čim večjem obsegu zatravljena ter zasajena z avtohtonimi grmovnicami in listopadnim drevjem.
(4) Na gradbeni parceli se zagotovi prostor za parkiranje najmanj dveh osebnih vozil, ki ga je možno nadkriti ali urediti kot garažo.
(5) Glede na velike višinske preskoke umestitve objekta VDC in specifiko uporabnika je predvidena možnost postavitve zaščitne ograje na lastninsko mejo parcele oziroma na oporno/podporno konstrukcijo zaradi zaščite pred padcem v globino.
(6) Variantno se predvidi možnost izvedbe ograje pri objektu VDC tako, da se parkirišče pusti kot pol javni prostor izven ograje, kjer je možen dostop obiskovalcem, zaposlenim, servisnim službam.
(7) Ograje okoli stanovanjskih objektov ne smejo biti višje kot 1.20 m.
13. člen 
(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov) 
(1) Nezahtevni in enostavni objekti so enoetažni do višine največ 3 m. Oblikovani morajo biti skladno in podrejeno glavnemu objektu.
(2) Umeščanje nezahtevnih in enostavnih objektov je predvideno na območju utrjenih dvoriščnih površin, ki so označene v situaciji.
(3) Odmik od meje s sosedom je najmanj 2 m (napušč oziroma najbolj izpostavljeni del objekta). Ob pisnem soglasju soseda je odmik lahko manjši.
(4) Na zelenici na severni strani individualnih stanovanjskih objektov ni dovoljeno postavljati enoetažnih nezahtevnih ali enostavnih objektov.
(5) Odmik ograje od meje s sosednjim zemljiščem je najmanj 0,5 m, če je odmik manjši oziroma je ograja postavljena na posestno mejo, je potrebno pred začetkom gradnje pridobiti pisno soglasje lastnikov sosednjih zemljišč.
(6) Ograje ne smejo posegati v območje javnih prometnih in zelenih površin in morajo biti postavljene v soglasju z upravljavcem.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE JAVNE GOSPODASRKE INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOSTI PRIKLJUČEVANJA NANJO 
14. člen
(prometno urejanje) 
(1) Dovoz do območja OPPN bo urejen z izvedbo novega cestnega priključka na Žičko cesto JP 883931 in ureditvijo nove dovozne ceste po parceli št. 2055 k.o. Slovenske Konjice.
– Za navezavo zemljišč parc. št. 2055 k.o. 1115 Slovenske Konjice do občinske ceste JP 883931 Žička cesta–Blato mora biti dostopna cesta obdelana v sklopu projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za vrsto objektov 11301 ali 11000.
– Pri načrtovanju priključka na cesto JP 883931 je potrebno upoštevati prometno tehnične elemente za skupinski priključek za merodajni vozili, osebno in tovorno vozilo.
– Območja pešcev in križišč morajo biti ustrezno pregledna in osvetljena.
– Nova prometna površina za pešce se navezuje na obstoječi pločnik ob Žički cesti z izvedbo zunanjih stopnic ali ramp preko dveh zemeljskih brežin.
– Dimenzije tipskega prečnega profila dovozne ceste TPP v obravnavanem območju:
– bankina 0.75 m, 
– vozišče 1 x 3.50 m, 
– bankina 0.75 m, 
– skupaj 5.00 m. 
– Zunanja ureditev ob objektih in zasnova objektov mora zagotavljati nemoten dostop funkcionalno oviranim osebam.
– Parkirne površine se morajo zagotoviti v sklopu pripadajočega funkcionalnega zemljišča. Število potrebnih parkirnih mest se določi glede na vrsto in obseg dejavnosti, razen za vrsto objekta 11000, kjer se zagotovi prostor za parkiranje in manevriranje dveh vozil.
(2) Dovoz do dveh stanovanjskih zgradb bo urejen kot skupinski cestni priključek na novo dovozno cesto.
(3) Posamezen investitor mora na svojem zemljišču zagotoviti prostor za parkiranje in manevriranje osebnih vozil. Normativ za stanovanjsko zgradbo je 2 PM, za potrebe VDC pa je predvidenih do 7 PM.
15. člen 
(vodovod) 
(1) Za potrebe predvidenih objektov je potrebno izvesti sekundarni vod (upoštevati veljavni tehnični pravilnik), ki se priključi na obstoječi javni vodovod dimenzije DN 80 mm na parc. št. 2055-del k.o. 1115 Slovenske Konjice.
(2) Za potrebe požarne varnosti je potrebno zagotoviti cev ustreznega premera, na katero se priključi odgovarjajoče število nadzemnih hidrantov.
(3) Vsak predviden objekt mora imeti izveden svoj ločen hišni priključek, ki mora biti opremljen z zapornim elementom. Takoj na vstopu posamične parcele se izvede vodomerni jašek, ki se opremi z obračunskim vodomerom. Jašek mora biti primerno odvodnjavan in zaščiten proti zmrzovanju.
(4) V kolikor bo na območju, kjer bo zgrajen objekt, tlak v vodovodnem sistemu zaradi tehničnih lastnosti vodovoda previsok/prenizek, mora investitor na lastne stroške po pooblaščenem izvajalcu vgraditi ustrezno napravo za zmanjšanje/povečanje tlaka v sistemu ter napravo za zmanjšanje/povečanje tlaka ustrezno vzdrževati.
(5) Ostali tehnični pogoji so razvidni iz smernic.
16. člen 
(kanalizacijsko omrežje) 
(1) Predmetna gradnja je umeščena v prostor na območju dela naselja Slovenske Konjice v aglomeraciji Vešenik štev. 9800, ki je opremljena z ločenim sistemom javne kanalizacije zaključene s CČN Slovenske Konjice Id 2510.
(2) Za zagotovitev minimalne komunalne ureditve je potrebno na območju parc. št. 2056 in 2055 – del k.o. Slovenske Konjice izdelati novo interno vodotesno kanalizacijo v ločenem sistemu.
(3) Odpadne komunalne vode se priključijo na javni kanal iz UKC PVC DN 250 mm v območju jaška z GK koordinatama Y=533151,16 X=132134,00. Priključitev se izvede na vrhu mulde v jašku. V primeru priključevanja podkletenega dela je investitor dolžan urediti odvajanje odpadne vode iz kleti na lastne stroške.
(4) Onesnažene meteorne vode iz povoznih površin in parkirišč je potrebno pred izpustom mehansko obdelati skladno s 17. členom (ukrepi za padavinsko odpadno vodo) Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15). Očiščene meteorne vode iz povoznih površin in parkirišč ter strešne meteorne vode se vodijo po novi meteorni interni kanalizaciji ustreznega premera cevi ter se priključijo na javni kanal iz UKC PVC DN 400 mm v obstoječem jašku z GK koordinatama Y=533097,25 X=132143,85. Priključitev se izvede na vrhu mulde v jašku.
(5) Hišne priključke izdela izvajalec javne službe na podlagi soglasja za priključitev in ponudbenega predračuna ali lastnik objekta v lastni režiji pod nadzorom izvajalca javne službe. Priklop hišnih priključkov na obstoječa jaška, vključno z izdelavo odprtine v jašek, izvede izključno izvajalec javne službe.
(6) Ostali pogoji in tehnične rešitve so razvidne iz smernic.
17. člen 
(elektroenergetsko omrežje) 
(1) Potrebna priključna moč za napajanje objekta VDC je 3 x 35 A oziroma 23 kW moči, ki se lahko v primeru nadgradnje in dodatne opreme poveča na 3 x 50 A. Za stanovanjski hiši se predvidi običajna priključna moč.
(2) Pri pripravi OPPN je potrebno za področje distribucije električne energije upoštevati vso predpisano področno zakonodajo in predpise.
(3) Za NN priključek je izdelana strokovna podlaga z idejno rešitvijo trase poteka kablovoda.
(4) Za izvedbo napajanja območja z električno energijo bo potrebno:
– Zgraditi novi NN kabelski razvod iz najbližjega razpoložljivega voda od priključne omarice;
– Pridobiti ustrezno projektno dokumentacijo za NN kabelski razvod;
– Pridobiti služnostne pogodbe za zemljišče, čez katero bo potekala trasa novega NN voda.
18. člen 
(telekomunikacijsko omrežje) 
(1) Pri vseh posegih v prostor je potrebno upoštevati trase obstoječega telekomunikacijskega omrežja.
(2) Glede na pozidavo oziroma komunalno ureditev jih je potrebno ustrezno zaščititi ali pa prestaviti, kar se izvede pod nadzorom in po navodilih predstavnika Telekom Slovenije d.d.
(3) Za priključitev novega objekta na javno TK omrežje Telekom Slovenije d.d., ki bo omogočal tudi sprejem HD televizijskih programov, radijskih programov, interneta, klasične in IP telefonije, je potrebno predvideti in vrisati idejne trase TK vodov v idejno dokumentacijo. Uporabijo naj se PVC cevi premera 110 mm ali 125 mm in PEHD cevi premera 50 mm, prav tako jašek in stebriček na začetku gradbene parcele, ki omogoča vgraditev prenosnega medija.
(4) Mesto navezave na obstoječe omrežje in ostale karakteristike TK omrežja se določijo glede na potrebe in možnosti v projektnih pogojih po navodilih Telekom Slovenije d.d.
(5) V fazi izdelave dokumentacije DGD je potrebno v sodelovanju s predstavnikom Telekom Slovenije d.d. izdelati tudi projekt priključitve posameznih objektov na javno TK omrežje, projekt naročniškega razvoda in projekt zaščite oziroma prestavitve obstoječega TK omrežja, ki mora biti usklajen s projektom ostalih komunalnih vodov.
19. člen 
(ogrevanje in priprava sanitarne tople vode) 
(1) V bližini območja je že zgrajeno plinovodno omrežje. Novo plinovodno omrežje se predvidi v novi dovozni cesti in se poveže z obstoječim.
(2) Glede na lokacijo bodočih objektov so možni tudi drugi koridorji.
(3) Glede na gradnjo objektov se lahko predvidi etapnost gradnje plinovodnega omrežja.
(4) Pri projektiranju nove komunalne infrastrukture za omenjeno območje je potrebno upoštevati predpisane odmike med plinovodom in drugimi komunalnimi vodi.
(5) Vsi novi objekti naj se priključijo na omrežje zemeljskega plina.
(6) Plin naj se uporablja za kuhanje, ogrevanje, pripravo sanitarne tople vode, tehnologijo in hlajenje.
(7) Obvezna priključitev velja za uporabnike, katerih inštalirana moč ogrevanja presega 50 kW.
(8) Kot energent za ogrevanje se variantno predvidi možnost vgradnje toplotne črpalke (npr.: zrak – voda) oziroma uporaba drugega obnovljivega vira energije, ob upoštevanju energetsko varčne gradnje in prisilno prezračevanje preko rekuperacije.
VI. REŠITVE IN UREPI ZA OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE IN VARSTVA NARAVE 
20. člen
(kulturna dediščina in varstvo narave) 
Objekti se ne nahajajo v zavarovanem območju kulturne dediščine, kakor tudi ne v zavarovanem območju narave.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE 
21. člen
(vpliv posega na vodni režim) 
(1) Območje obravnave se ne nahaja v poplavnem območju in se ne nahaja na vodovarstvenem območju. S tem nima vpliva na vodni režim in stanje voda.
(2) Iz karte erozijskega območja (opozorilno območje) je razvidno, da je za območje potrebno izvesti običajne zaščitne ukrepe, kar pomeni, da je potrebno pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja in izvedbo posegov naročiti izdelavo geotehničnega poročila o pogojih temeljenja objektov.
22. člen 
(varstvo pred hrupom) 
(1) Vsi ukrepi zaščite proti hrupu morajo zagotoviti, da se ne presegajo mejne vrednosti določene s III. stopnjo zahtevnosti (4. člen Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18)).
(2) Vsa hrupna dela na gradbišču se izvajajo v dnevnem času.
23. člen 
(varstvo zraka) 
Pri načrtovanju je potrebno upoštevati določila Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE), Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 46/19). Izpusti v zrak ne smejo presegati z zakonom določenih mejnih vrednosti. Objekt se ogreva z energentom brez prekomernih škodljivih emisij v zrak.
24. člen 
(odvoz odpadkov) 
(1) Vsak posamezni investitor je dolžan na svojem zemljišču na svoje stroške urediti ustrezno dimenzionirano zbirno mesto za zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov, vključno z nabavo posod za odpadke. Ureditev odjemnih mest mora zadostiti določilom Odloka o ravnanju s komunalnimi in drugimi vrstami odpadkov v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 46/18) in Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 67/18) in ustrezati vsem sanitarno tehničnim predpisom, vključno z vizualno ter mehansko zaščito proti vetru.
(2) Dovozi k posamičnim hišam ali ulica mora biti primerna za obračanje tovornih vozil.
25. člen 
(varstvo tal) 
(1) Kanalizacija in priključki morajo biti izvedeni vodotesno. Pri ravnanju v času gradnje je potrebno upoštevati vse predpise iz področja varovanja okolja.
(2) Z rodovitno plastjo tal, ki se odstrani z matične podlage, je treba med gradnjo in po izgradnji zagotoviti racionalno ravnanje. Prst se mora odstraniti tako, da se ohrani njena plodnost in količina.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 
26. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) 
(1) Območje obravnave se nahaja izven naravnih omejitev, kot so poplavnost in visoka podtalnica ter plazovitost. Zaradi erozijskega območja je potrebno pred izvedbo del naročiti izdelavo geotehničnega mnenja in pri izvedbi upoštevati navodila geomehanika.
(2) Objekti se nahajajo na območju z intenziteto VII. stopnje potresne ogroženosti po EMS. Pri projektiranju je potrebno upoštevati projektni pospešek tal za obravnavano območje, ki znaša 0,125 g.
(3) Možnost razlitja nevarnih snovi v času gradnje objekta se zmanjša na minimalno vrednost ob upoštevanju nadzora nad:
– tehnično usposobljenostjo vozil in gradbene mehanizacije,
– uporabo in skladiščenjem goriv ter motornih in strojnih olj,
– ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi elementi z obstoječih utrjenih površin in objektov in
– ravnanjem z odpadno embalažo in ostanki gradbenih in drugih materialov.
(4) Objekti se ne bodo ogrevali z lahkim kurilnim oljem, tako da ne obstaja nevarnost razlitja nevarnih snovi.
27. člen 
(varstvo pred požarom) 
(1) V skladu z Zakonom o varstvu pred požarom so v ureditveni zasnovi upoštevani ukrepi varstva pred požarom, kjer so zagotovljeni odmiki od meje parcel in med objekti ter potrebna protipožarna ločitev z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte.
(2) Prometne in delovne površine za intervencijska vozila so zagotovljene na dovozni cesti.
(3) Varen umik je zagotovljen z dostopom na zunanje površine, javno pot in zelenice.
(4) Viri vode za gašenje bodo zagotovljeni iz javnega vodovoda, gasilski dom je oddaljen približno 500 m.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 
28. člen
(etapnost gradnje) 
Izvedba OPPN je možna v več medsebojno neodvisnih fazah (stanovanjski hiši in objekt VDC), vendar mora biti vsaka faza zaključena posebej.
VDC je možno v spalnem delu nadgraditi za eno etažo.
X. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALKSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV 
29. člen
(skupne določbe glede dopustnih odstopanj) 
(1) Dopustna odstopanja pri tlorisnih gabaritih objekta VDC in dveh stanovanjskih objektov so znotraj gradbene meje, določene v situaciji.
(2) Predvidi se možnost nadzidave bivalnega dela objekta VDC.
(3) Predvidena etažnost stanovanjskih objektov je klet, pritličje in mansarda. Izvedba kleti ali mansarde se lahko opusti.
(4) Za infrastrukturo so dovoljena manjša odstopanja od predvidenih rešitev opredeljenih v tem odloku, če so rešitve utemeljene iz tehničnega in ekonomskega vidika in ne vplivajo na končni koncept ostalih rešitev. Z njimi morajo soglašati organi in organizacije, ki so podali smernice in mnenja k OPPN.
XI. OBVEZNOST INVESTITORJEV, LASTNIKOV IN IZVAJALCEV 
30. člen
(obveznost investitorjev in izvajalcev) 
(1) Financiranje izgradnje infrastrukture poteka v dogovoru med investitorjem in upravljavci energetskih in komunalnih naprav ter ceste.
(2) Pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno obvestiti upravljavce energetskih, komunalnih naprav in cest zaradi uskladitve posegov oziroma zakoličbe, prestavitve ali ustrezne zaščite tangiranih podzemnih vodov ter nadzora nad izvajanjem del.
(3) Zagotovljeni morajo biti vsi potrebni varstveni ukrepi in organizacija gradbišča, da ne bo prišlo do onesnaževanja okolja in voda.
XII. KONČNE DOLOČBE 
31. člen
(vpogled v OPPN) 
OPPN je na vpogled v Občini Slovenske Konjice in UE Slovenske Konjice.
32. člen 
Za nadzor nad ravnanjem po tem odloku je pristojna inšpekcijska služba.
33. člen 
Po realizaciji tega OPPN se območje ureja z OPN Občine Slovenske Konjice.
34. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0002/2018(131)
Slovenske Konjice, dne 26. septembra 2019
Župan 
Občine Slovenske Konjice 
Darko Ratajc 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti