Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2019 z dne 8. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2019 z dne 8. 10. 2019

Kazalo

2679. Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 7231.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 107/09 – odl. US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 50/14, 25/14 – ZFU, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 90/15 – ZUPPJS16, 88/16 – ZUPPJS17, 23/17 – ZDOdv in 67/17) ter 15. člena Statuta Občine Bistrica ob Sotli (Uradni list RS, št. 82/16 – UPB) je Občinski svet Občine Bistrica ob Sotli na 7. redni seji dne 27. 9. 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem pravilnikom so določene višine in načini določanja plače, plačila za opravljene funkcije, nagrade, sejnine in drugi prejemki, ki jih zakoni, ki urejajo to področje, ne določajo drugače in pripadajo funkcionarjem, zunanjim članom delovnih teles občinskega sveta, ter članom drugih občinskih organov Občine Bistrica ob Sotli.
2. člen 
Občinski funkcionarji so:
– župan
– podžupan
– člani občinskega sveta.
Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno. V soglasju z županom se lahko podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O tem župan obvesti občinski svet.
3. člen 
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, in do plačila za opravljene funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora pripadajo sejnine za njihovo delo na sejah ter nagrade za opravljeno drugo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika.
Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih pravico do enkratnega nadomestila.
Višine zneskovno določenih plačil za opravljene funkcije, nagrade, sejnine in drugi prejemki so v tem pravilniku določeni vbruto vrednostih.
II. PLAČA OZIROMA PLAČILO ŽUPANA IN PODŽUPANA 
4. člen 
Skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju je za opravljanje funkcije župana Občine Bistrica ob Sotli, ki sodi v sedmo skupino občin po številu prebivalcev, določen 46. plačni razred. Županu za poklicno opravljanje funkcije pripada dodatek za delovno dobo.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka za delovno dobo.
5. člen 
Osnovna plača podžupana, če funkcijo opravlja poklicno, se oblikuje v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju, in se po številu prebivalcev lokalne skupnosti lahko uvrsti od 32. do 38. plačnega razreda. Podžupanu za poklicno opravljanje funkcije pripada dodatek za delovno dobo.
Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo za opravljanje funkcije največ v višini 50 % plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka za delovno dobo.
Višino plačila podžupana znotraj določenega razpona določi župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
6. člen 
Plača ali plačilo za opravljene funkcije župana in podžupana zajema tudi plačilo za udeležbo in delovanje na vseh sejah občinskega sveta in na sejah drugih delovnih teles.
7. člen 
Podžupanu, ki bi bil v skladu s sklepom občinskega sveta določen, da bo v primeru predčasnega prenehanja funkcije župana opravljal funkcijo župana, pripada plača župana, ki bi jo dobil poklicni župan, pod pogojem, da bo tudi podžupan opravljal funkcijo župana poklicno. Če bo funkcijo župana opravljal nepoklicno, mu pripada plača v višini 50 % plače poklicnega župana.
III. VIŠINA SEJNINE ZA ČLANE OBČINSKEGA SVETA 
8. člen 
Višina sejnine za opravljanje funkcije člana občinskega sveta znaša 104,00 EUR.
Višina sejnine za vodenje seje občinskega sveta znaša 115,00 EUR.
Članu občinskega sveta pripada zgoraj določen znesek sejnine za vsako sejo občinskega sveta.
V primeru, da se seja prekine in nadaljuje drugi dan, so člani občinskega sveta poleg plačila za udeležbo na eni seji upravičeni še do polovičnega zneska, ki bi ga dobili za udeležbo na eni seji.
V primeru, da član občinskega sveta zamudi na sejo za več kot eno uro ali da predčasno zapusti sejo za več kot eno uro zaradi lastnih potreb, mu pripada le polovični znesek, ki bi ga dobil za udeležbo na eni seji. Če zamudi na sejo ali predčasno zapusti sejo zaradi občinskih obveznosti, mu pripada celotni znesek plačila.
Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov občinskega sveta, ki jo vodi občinska uprava.
IV. VIŠINA SEJNINE ZA ČLANE DELOVNIH TELES (ODBORI IN KOMISIJE) 
9. člen 
Članom vseh delovnih teles – odborov in komisij (člani občinskega sveta in zunanji člani), ki jih ustanovi občinski svet ali župan, pripada sejnina v višini 26,00 EUR za vsako udeležbo na seji delovnega telesa.
Predsedniku delovnega telesa, ki sklicuje seje in jih vodi, pripada sejnina v višini 38,00 EUR.
V. VIŠINA SEJNINE ZA ČLANE NADZORNEGA ODBORA 
10. člen 
Članom nadzornega odbora pripada sejnina v višini 65,00 EUR za vsako udeležbo na seji.
Predsedniku nadzornega odbora, ki sklicuje seje in jih vodi, pripada sejnina v višini 104,00 EUR.
Poleg tega so člani nadzornega odbora upravičeni do plačila za izvedbo posameznega nadzora, ki se zaključi z izdelavo končnega poročila, na podlagi letnega programa dela ali po sklepu nadzornega odbora.
Plačilo za izvedbo posameznega nadzora z izdelavo končnega poročila se določi glede na zahtevnost posameznega nadzora, in sicer:
– zelo zahteven nadzor – 120,00 EUR
– zahteven nadzor – 100,00 EUR
– manj zahteven nadzor – 80,00 EUR.
Zahtevnost posameznega nadzora je podrobneje opredeljena v Prilogi I, ki je sestavni del tega pravilnika.
Za izvedbo plačila predsednik nadzornega odbora občinski upravi Občine Bistrica ob Sotli predloži poročilo o opravljenem nadzoru, v katerem je med drugim določena zahtevnost posameznega nadzora. K poročilu priloži Sklep o razdelitvi področij za posamezni nadzor ter izdelano končno poročilo.
Za udeležbo predsednika ali pooblaščenega člana nadzornega odbora na seji občinskega sveta, na kateri se obravnava vsebina, ki se nanaša na področje dela nadzornega odbora, se izplača sejnina v višini 52,00 EUR.
VI. VIŠINA PLAČILA ZA OPRAVLJANJE NALOG VOLILNIH ORGANOV 
11. člen 
Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih splošnih volitvah, ki obsegajo redne in predčasne volitve v občinski svet, in redne ter nadomestne volitve župana v prvem in drugem krogu, pravico do enkratnega nadomestila v skladu z zakonom.
12. člen 
Predsednik in člani volilnih odborov ter njihovi namestniki, ki vodijo glasovanje na volišču na dan glasovanja, določenega z aktom o razpisu volitev, imajo za vsak dan glasovanja na volitvah pravico do nadomestila v skladu z zakonom.
VII. POVRAČILA STROŠKOV, NADOMESTIL IN DRUGI PREJEMKI 
13. člen 
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in odborov občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba za civilno zaščito, uredniškega odbora in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
Osebam, ki vodijo organe in delovna telesa iz prvega odstavka tega člena, pripada nagrada v znesku, kot je določen za predsednike delovnih teles.
Ne glede na določila tega člena so člani komisij, ki niso člani občinskega sveta, ki jih imenuje občinski svet ali župan občine za ugotavljanje določenih podatkov na terenu, upravičeni do nagrade v obliki plačila 13,00 EUR na uro.
Odgovornemu uredniku javnega glasila se lahko izplača enkratna letna nagrada za njegovo delo v višini do 500,00 EUR. O dodelitvi nagrade odloča župan na podlagi poročila o delu odgovornega urednika javnega glasila.
VIII. UVELJAVLJANJE PRAVIC IN NAČIN IZPLAČEVANJA 
14. člen 
Finančna sredstva za izplačevanje plač, sejnin, nagrad, ki jih imajo upravičenci po tem pravilniku, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
15. člen 
Plače, sejnine, nagrade se mesečno izplačujejo za pretekli mesec, praviloma do 15. dne v tekočem mesecu.
16. člen 
Evidence o prisotnosti in upravičenosti do plač, sejnin, nagrad članov občinskega sveta, delovnih teles, članov svetov krajevnih skupnosti, članov nadzornega odbora in volilnih organov vodijo delavci občinske uprave, ki so zadolženi s strani župana, da so prisotni na seji in da pišejo zapisnik.
17. člen 
Za službeno potovanje morajo občinski funkcionarji imeti nalog za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje občinskih funkcionarjev izda župan. Za službeno potovanje župana nalog izda direktor občinske uprave.
IX. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI 
18. člen 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 22/08).
19. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0011/2019-1
Bistrica ob Sotli, dne 27. septembra 2019
Župan 
Občine Bistrica ob Sotli 
Franjo Debelak
PRILOGA I:
Opredelitev zahtevnosti nadzorov:
1. ZELO ZAHTEVEN NADZOR je nadzor poslovanja občine v posameznem obdobju ali letu ter nadzor smotrnosti poslovanja občine.
2. ZAHTEVEN NADZOR je nadzor zaokroženega dela poslovanja občine, npr. investicijskih odhodkov, postopkov oddaje javnih naročil, prevzemanja obveznosti, plač javnih uslužbencev in funkcionarjev in tekočih transferov.
3. MANJ ZAHTEVEN NADZOR je nadzor, ki je osredotočen na posamezno proračunsko postavko ali konto/podkonto, npr. na odhodke za posamezno investicijo, tekoče transfere na posameznem področju (kmetijstvo, kultura, šport …), prihodke od prodaje posameznega premičnega in nepremičnega premoženja.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti