Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2019 z dne 8. 10. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2019 z dne 8. 10. 2019

Kazalo

2676. Odlok o spremembah Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa, stran 7230.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18 in 38/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 8. seji dne 26. 9. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa 
1. člen 
V Odloku o subvencioniranju socialno varstvene storitve socialnega servisa (Uradni list RS, št. 8/18 – v nadaljevanju odlok) se v 2. členu v prvem odstavku črta druga alineja.
Dosedanja tretja alineja, ki postane druga alineja, se spremeni tako, da se glasi:
»– njihovi dohodki ne smejo presegati višine, ki jo s sklepom določi župan.«
2. člen 
5. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Občina Ajdovščina odobri subvencijo na podlagi vloge, ki ji je potrebno priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev.
(2) Postopek ugotavljanja upravičenosti do subvencije vodi občinska uprava, ki tudi izda odločbo na prvi stopnji. Zoper izdano odločbo na prvi stopnji je možna pritožba, ki se jo vloži v roku 15 dni po prejemu odločbe. O pritožbi zoper odločbo odloča župan občine.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-1/2018
Ajdovščina, dne 27. septembra 2019
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti