Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2019 z dne 17. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2019 z dne 17. 9. 2019

Kazalo

2528. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Prebold, stran 6886.

  
Na podlagi 109. in 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in na podlagi 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13, 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 8. redni seji dne 5. septembra 2019 sprejel
O D L O K 
o določitvi stroškov lokacijske preveritve in določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občini Prebold 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Ta odlok določa:
– višino nadomestila stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina Prebold zaračuna investitorju oziroma pobudniku lokacijske preveritve, razen če je investitor oziroma pobudnik Občina Prebold, kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske preveritve na podlagi pobude investitorja gradnje na posamični poselitvi, investitorja, ki želi odstopiti od prostorskih izvedbenih pogojev ali izvesti dopolnilne prostorske ureditve ali posege v prostor, ali pobudnika začasne rabe prostora;
– višino takse za obravnavanje zasebnih potreb glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Prebold (v nadaljevanju: OPN), ki jo plača vlagatelj pobude;
– način plačevanja takse za obravnavanje zasebnih pobud in nadomestila stroškov lokacijske preveritve.
II. PLAČILO NADOMESTILA STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE 
2. člen 
(višina nadomestila stroškov) 
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1.500,00 evrov,
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 2.500,00 evrov,
– za omogočanje začasne rabe prostora 2.000,00 evrov.
3. člen 
(način plačila nadomestila stroškov) 
(1) Zavezanec za plačilo nadomestila stroškov lokacijske preveritve je pobudnik za izvedbo postopka lokacijske preveritve.
(2) Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske preveritve nastane takrat, ko zavezanec prejme sklep o plačilu. Sklep se izda na podlagi vložene pobude z elaboratom za lokacijsko preveritev.
(3) Sklep mora vsebovati naziv in naslov zavezanca, višino stroškov in pravno podlago za njihovo odmero, rok plačila nadomestila stroškov (v 15 dneh od vročitve sklepa), številko računa za nakazilo, referenco ter opozorilo o posledicah, če se nadomestila stroškov ne plača v predpisanem roku.
(4) Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo elaborata, izvedbo postopka lokacijske preveritve in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi skladno z ZUreP-2, vendar investitorju oziroma pobudniku ne zagotavlja pozitivne potrditve lokacijske preveritve na Občinskem svetu Občine Prebold.
III. TAKSA ZA OBRAVNAVANJE POBUD SPREMEMB NAMENSKE RABE PROSTORA 
4. člen 
(višina takse) 
(1) Pobuda po tem odloku pomeni izpolnjena vloga na obrazcu, kot ga določi in javno objavi občina. Pobudi morajo bili priložene tudi priloge, kot jih k vlogi določi občina. Stroške prilog nosi pobudnik sam in niso predmet takse tega odloka. Prav tako pobudnik nosi strošek dodatnih prilog, v kolikor se tekom usklajevanja pobud v postopku sprememb in dopolnitev OPN na podlagi morebitnih drugih zahtev nosilcev urejanja prostora ugotovi, da je potrebno pobudo dopolniti z dodatnimi prilogami, obrazložitvami, strokovnimi podlagami ali podobno, s čimer nastanejo posebni stroški.
(2) V kolikor se vloga nanaša na več zemljiških parcel, se za posamezno pobudo šteje pobuda dana za eno prostorsko zaokroženo celovito območje v okviru ene enote urejanja prostora in se nanaša na en namen.
(3) Višina takse za obravnavanje posamezne pobude za spremembo namenske rabe v Občinskem prostorskem načrtu znaša:
– za spremembo osnovne namenske rabe prostora: 200,00 evrov,
– za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora: 100,00 evrov.
(4) Za pobudo za spremembo stavbnih zemljišč v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna zemljišča) se taksa ne plača.
(5) Za pobude, ki se nanašajo na spremembe očitnih pisnih in tehničnih napak v besedilu ali grafičnem delu OPN ali odpravo pomanjkljivosti, se taksa ne plača.
5. člen 
(način plačila takse) 
(1) Zavezanec za plačilo takse je vlagatelj pobude.
(2) Taksna obveznost nastane takrat, ko je v vložišču občine vložena ali prejeta pobuda za spremembo namenske rabe.
(3) Taksa se plača z gotovino v vložišču občine ali pri ponudnikih plačilnih storitev. Plača se na prehodni podračun občine in z uporabo reference, določene za plačilo takse organu.
(4) V kolikor ob prejemu pobude taksa ni plačana oziroma ni plačana v predpisani višini, organ, ki prejme od pobudnika vlogo ali drug dokument, izroči oziroma pošlje pobudniku plačilni nalog, s katerim mu naloži plačilo takse v 15 dneh od vročitve plačilnega naloga.
(5) Plačilo takse je pogoj za obravnavo pobude in ne zagotavlja spremembe namenske rabe v OPN, temveč zgolj obravnavo ustreznosti pobude na občini z vidika njene skladnosti s temeljnimi pravili urejanja prostora, cilji prostorskega razvoja občine in pravnimi režimi v prostoru ter z vidika možnosti opremljanja zemljišča s komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo.
IV. KONČNE DOLOČBE 
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2019
Prebold, dne 5. septembra 2019
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak 

AAA Zlata odličnost