Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2019 z dne 17. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2019 z dne 17. 9. 2019

Kazalo

2527. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje L2/3 (Latkova vas 2) Občinskega lokacijskega načrta območij L2/2 (Latkova vas 1) in L2/3 (Latkova vas 2), stran 6884.

  
Na podlagi Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št 52/13, 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 8. redni seji dne 5. septembra 2019 sprejel
O D L O K 
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje L2/3 (Latkova vas 2) Občinskega lokacijskega načrta območij L2/2 (Latkova vas 1) in L2/3 (Latkova vas 2) 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se skladno z Odlokom o lokacijskem načrtu območij L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1) in L2/3 Veltrag 2 (Latkova vas 2) ter Sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta območij L2/2 (Latkova vas 1) in L2/3 (Latkova vas 2)(v nadaljevanju: območje OLN L2/3) sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje L2/3 (Latkova vas 2) (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen
Program opremljanja vsebuje:
– prikaz investicije v gradnjo komunalne infrastrukture,
– podlage za odmero komunalnega prispevka.
3. člen 
Strošek izgradnje telekomunikacijskega omrežja in omrežja kabelske televizije ni vključen v skupne in obračunske stroške, saj ne gre za obvezno gospodarsko javno službo oziroma omrežje, na katerega je obvezen priklop, niti se ne izvede na podlagi sredstev iz komunalnega prispevka.
Izvedba elektroenergetskega omrežja ni všteta v skupne in obračunske stroške, saj se ne izvaja na podlagi sredstev pridobljenih s komunalnim prispevkom.
Izvedba plinovodnega omrežja ni všteta v skupne in obračunske stroške, saj se ne izvaja na podlagi sredstev pridobljenih s komunalnim prispevkom.
II. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE OPREME 
5. člen 
Stroški načrtovanih investicij in stroški obstoječe komunalne opreme so skupni stroški. Skupni stroški se določijo po posameznih vrstah komunalne opreme, ki je predmet načrtovane investicije.
Skupni stroški investicije obsegajo stroške za gradnjo nove komunalne opreme na območju občinskega lokacijskega načrta in izven območja ter stroške za projektno dokumentacijo, pripravo zemljišča za gradnjo komunalne opreme, nakup zemljišča za izgradnjo komunalne opreme, stroške gradnje komunalne opreme.
Stroški iz prejšnjega odstavka tega člena znašajo 534.930,00 € (brez DDV), po stalnih cenah na dan 1. 5. 2018.
III. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 
6. člen 
Podlaga za odmero komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem območju je višina obračunskih stroškov investicije.
Višina obračunskih stroškov investicije se izračuna tako, da se od skupnih stroškov investicije odštejejo sredstva, ki jih občina za izvedbo investicije pridobi iz drugih virov in so določeni v načrtu razvojnih programov občinskega proračuna. V obravnavanem primeru so skupni stroški enaki obračunskim stroškom.
7. člen 
Za potrebe odmere komunalnega prispevka zavezancem je potrebno izračunane obračunske stroške preračunati na enoto mere, ki se uporablja za odmero komunalnega prispevka.
Podlage za odmero komunalnega prispevka so:
1. Obračunski stroški investicije.
2. Preračun obračunskih stroškov investicije na parcelo in na neto tlorisno površino objekta.
3. Posebna merila za odmero komunalnega prispevka.
1. Obračunski stroški investicije
8. člen
Obračunski stroški investicije zajemajo stroške odkupa zemljišča za izgradnjo komunalne opreme, stroške priprave zemljišča ter vse stroške, vezane na izgradnjo vse javne komunalne opreme (gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena – brez upoštevanih stroškov izgradnje telefonskega, plinovodnega, elektro in telekomunikacijskega omrežja).
Obračunski stroški investicije iz prejšnjega odstavka tega člena znašajo 534.930,00 € (brez DDV), na dan 1. 5. 2018.
2. Preračun obračunskih stroškov investicije na parcelo in na neto tlorisno površino objekta
9. člen
Enoti mere za preračun izračunanih obračunskih stroškov, ki se uporabljata za odmero komunalnega prispevka zavezancem, sta kvadratni meter parcele z določeno komunalno infrastrukturo na obračunskem območju in kvadratni meter neto tlorisne površine objekta.
Preračun obračunskih stroškov investicije na enoto mere iz prejšnjega odstavka tega člena je:
– kvadratni meter parcele
 
 
 
Površina obračunskega območja [m2]
Obračunski stroški [€]
Cena opremljanja na površino [Cpi] [€/m2]
I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ
39.853,00
42.500,00
1,07
II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ
39.853,00
11.834,00
0,30
III. STROŠKI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
12,07
 
 
A. CESTA + PLOČNIK
39.853,00
254.003,00
6,37
 
 
B. JAVNA RAZSVETLJAVA
39.853,00
47.377,00
1,19
C. KANALIZACIJA ODPADNIH PADAVINSKIH VODA
39.853,00
48.088,00
1,21
D. DRUGA INFRASTRUKTURA (EKO OTOK ITD.)
39.853,00
9.000,00
0,23
 
 
E. VODOVODNO OMREŽJE
39.853,00
79.667,00
2,00
F. KANALIZACIJA ODPADNIH KOMUNALNIH VODA
39.853,00
42.461,00
1,07
G. ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE
39.853,00
0,00
0,00
H. TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE
39.853,00
0,00
0,00
I. PLINOVODNO OMREŽJE
39.853,00
0,00
0,00
SKUPAJ
39.853,00
534.930,00
13,44
– neto tlorisna površina objekta
 
 
 
Neto tlorisna površina objektov območja [m2]
Obračunski stroški [€]
Cena opremljanja na površino [Cti] [€/m2]
I. STROŠKI PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ
9.638,00
42.500,00
4,41
II. STROŠKI PRIPRAVE ZEMLJIŠČ
9.638,00
11.834,00
1,23
III. STROŠKI GRADNJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
49,86
 
 
A. CESTA + PLOČNIK
9.638,00
254.003,00
26,35
B. JAVNA RAZSVETLJAVA
9.638,00
47.377,00
4,92
C. KANALIZACIJA ODPADNIH PADAVINSKIH VODA
9.638,00 
48.088,00
4,99
 
 
D. DRUGA INFRASTRUKTURA (EKO OTOK, ITD.)
9.638,00 
9.000,00
0,93
 
 
E. VODOVODNO OMREŽJE
9.638,00
79.667,00
8,27
F. KANALIZACIJA ODPADNIH KOMUNALNIH VODA
9.638,00
42.461,00
4,40
G. ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE
9.638,00
0,00
0,00
H. TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE
9.638,00
0,00
0,00
I. PLINOVODNO OMREŽJE
9.638,00
0,00
0,00
 
 
SKUPAJ
9.638,00
534.930,00
55,50
Vse vrednosti so brez vključenega DDV.
Skupni obračunski stroški investicije na m2 parcele so 13,44 € in na m2 neto tlorisne površine objekta 55,50 €.
3. Posebna merila za odmero komunalnega prispevka
10. člen
– razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega prispevka je 0,50:0,50 (Dpi: Dti);
– faktor dejavnosti (Kdej) je 1.
11. člen 
Za objekte, ki so v lasti mladih družin in katerih investitorji so mlade družine, ki v objektih tudi prebivajo se višina komunalnega prispevka zmanjša tako, da se izračunani prispevek iz 12. člena tega odloka množi s faktorjem olajšave Kolaj = 0,7.
Mlada družina po tem odloku je življenjska skupnost obeh ali enega izmed staršev, ki nista starejša od 35 let z enim ali več otroki, posvojenci ali pastorki, pri čemer vsaj en otrok še ni šoloobvezen. Starost staršev in status otrok, posvojencev ali pastorkov se ugotavlja na dan vložitve vloge za izračun komunalnega prispevka ali na dan začetka postopka po uradni dolžnosti.
12. člen 
Pri izračunu komunalnega prispevka se upoštevajo določbe 10. člena in določbe 11. člena tega odloka.
Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji formuli:
KPij = ((Aparcela * Cpi * Dpi) + (Kdejavnost * Atlorisna * Cti * Dti)) * i * Kolaj 
pri čemer je:
KPij
– komunalni prispevek
Aparcela
– površina gradbene parcele
Atlorisna
– neto tlorisna površina objekta
Cpi
– cena opremljanja glede na površino gradbene parcele
Cti
– cena opremljanja glede na neto tlorisno površino objekta
Dpi
– delež površine parcele pri izračunu
Dti
– delež neto tlorisne površine pri izračunu
Kdejavnost
– faktor dejavnosti 
Kolaj
– faktor olajšave iz 11. člena, če ni olajšave, je ta faktor enak 1
i
– letni povprečni indeks v skladu z Uredbo o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo
V primeru nadomestne gradnje, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave ali druge gradnje, pri kateri se spremeni neto tlorisna površina stavbe, se za izračun komunalnega prispevka uporabi formula:
KPij = (Dti * Cti * (neto tlorisna površina objekta po rekonstrukciji – neto tlorisna površina pred rekonstrukcijo) * Kdej * i)
Neto tlorisna površina objekta pred rekonstrukcijo mora biti razvidna iz načrta in določena v skladu z veljavnimi predpisi. Ker se površina stavbnega zemljišča ob rekonstrukciji ne spremeni, se ta ne upošteva pri obračunu prispevka. V primeru, da je neto tlorisna površina nadomestne gradnje manjša od obstoječe, se komunalni prispevek ne obračuna oziroma je enak 0.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka preneha za območje OLN L2/3 (Latkova vas 2) veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč občinskega lokacijskega načrta območij L2/2 Veltrag 1 (Latkova vas 1) in L2/3 Veltrag 2 (Latkova vas 2) (Uradni list RS, št. 110/07).
13. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0007/2019
Prebold, dne 5. septembra 2019
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak 

AAA Zlata odličnost