Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2019 z dne 17. 9. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2019 z dne 17. 9. 2019

Kazalo

2521. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine, stran 6876.

  
Na podlagi 26. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o dopolnitvi Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine 
1. člen 
V Pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine (Uradni list RS, št. 64/04 in 1/16), se v 4. členu v tretjem odstavku za besedilom odstavka, ki postane prvi stavek, dodata nova drugi in tretji stavek, ki se glasita:
»Stroške za delo komisije s posebnim sklepom določi minister, pristojen za zdravje, in jih krije vlagatelj. Pravice porabe za kritje stroškov so zagotovljene na proračunski postavki ministrstva.«.
KONČNI DOLOČBI 
2. člen 
Minister, pristojen za zdravje, izda sklep o stroških v zvezi z delom komisije za preglede laboratorijev v postopku ocenjevanja izpolnjevanja pogojev za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine v sedmih dneh od uveljavitve tega pravilnika.
3. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-82/2019
Ljubljana, dne 9. septembra 2019
EVA 2019-2711-0050
Aleš Šabeder 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost