Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019

Kazalo

2374. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Velike Lašče za programsko obdobje 2015–2020, stran 6102.

  
Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) in 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13, 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 6. seji dne 18. julija 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Velike Lašče za programsko obdobje 2015–2020 
1. člen 
V Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Velike Lašče za programsko obdobje 2015–2010 (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 4/15 in 5/15) se prva alineja drugega odstavka spremeni in se po novem glasi:
– »pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013 str. 9), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 1408/2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 51I z dne 22. 2. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013),«
2. člen 
Spremeni se 5. člen (vrste pomoči) in po novem glasi:
»Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini se finančna sredstva usmerjajo preko pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah komisije EU, navedenih v drugem odstavku 1. člena tega pravilnika in omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči oziroma ukrepov:
Pravna podlaga
Ukrepi:
Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju 
UKREP 1: Naložbe na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo; 
UKREP 2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov; 
UKREP 3: Pomoč za zaokrožitev kmetijskih zemljišč; 
UKREP 4: Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja v primarni kmetijski proizvodnji; 
UKREP 4a: Podpora za tekoče poslovanje v primarni kmetijski proizvodnji
Uredba Komisije (EU) št. 1407/2014 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis
UKREP 5: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis; 
UKREP 6: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja; 
UKREP 7: Pomoč za gradnjo in obnovo gozdnih vlak
Ostali ukrepi občine
UKREP 8: Štipendiranje bodočih nosilcev kmetij 
UKREP 9: Drugi ukrepi
«. 
3. člen 
V 6. členu se spremeni četrti odstavek in se po novem glasi:
»Skupni znesek vseh pomoči de minimis v kmetijstvu, ki se odobri in izplača istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju iz drugega odstavka 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 ne sme presegati zgornjih mej iz 3. člena Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.«
4. člen 
V 8. členu se zadnji odstavek spremeni in po novem glasi:
»Finančne določbe:
– 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih za preureditev hlevov in hlevskih izpustov za živalim prijazno rejo, pri čemer DDV ni upravičen strošek;
– 30 % upravičenih stroškov za nakup traktorskih pnevmatik za en registriran traktor na kmetijsko gospodarstvo, pri čemer DDV ni upravičen strošek;
– 15 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih za vse ostale naložbe, pri čemer DDV ni upravičen strošek;
– najvišji skupni znesek za naložbo na kmetijskem gospodarstvu iz tega ukrepa lahko znaša največ 3.000 evrov na leto na kmetijsko gospodarstvo;
– znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz četrtega odstavka 6. člena tega Pravilnika.«
5. člen 
9. člen se spremeni in po novem glasi:
»UKREP 2: Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Cilj pomoči je urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
– stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
– stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo (fiksne in premične ograje, mreže za pašo živali, pašni aparati);
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Upravičenci do pomoči:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine, oziroma katerih naložba se izvaja na območju občine;
– dejavnost primarne kmetijske proizvodnje opravljajo na najmanj 2 ha kmetijskih površin v lasti ali zakupu.
Pogoji za pridobitev:
– ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja,
– predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč,
– kopija katastrskega načrta,
– dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča,
– sredstva se dodelijo za novogradnjo pašnika ali za obnovo pašnika,
– drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov nezahtevne agromelioracije, pri čemer DDV ni upravičen strošek,
– do 50 % upravičenih stroškov za ureditev pašnika in opreme za ureditev napajališč za živino, pri čemer DDV ni upravičen strošek;
– najvišji skupni znesek za naložbo na kmetijskem gospodarstvu iz tega ukrepa lahko znaša največ 1.000 eurov na leto na kmetijsko gospodarstvo za nezahtevne agromelioracije in 2.000 eurov na leto na kmetijsko gospodarstvo za ureditev pašnika;
– znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz četrtega odstavka 6. člena tega Pravilnika.«
6. člen 
Za 11. členom se doda nov, 11.a člen, ki se glasi:
»11.a člen 
UKREP 4a: Podpora za tekoče poslovanje v primarni kmetijski proizvodnji
Cilji pomoči so izboljšanje naravnega okolja, standardov za dobrobit živali, izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje. Razlogi za ukrepanje so hitre spremembe v primarni kmetijski proizvodnji skupaj z novimi tehnično-tehnološkimi rešitvami, ki jih v določenem delu zahteva tudi lokalno okolje in zahtevajo hitre odzive lokalne skupnosti, da s svojimi dejanji čimprej pripomorejo k doseganju ciljev kmetovanja: učinkovito kmetovanje, dobrobit živali in rastlin ter hkrati izboljšanje naravnega okolja.
Upravičeni stroški:
– stroški storitev za dobrobit in zdravstveno varstvo živali (koprološke preiskave pri govedu in drobnici, serološke preiskave in kontrola uvoženega semena goveda in drobnice na prisotnost virusnih bolezni, ki niso zajete v nacionalnih ukrepih);
– stroški genomskih testov;
– stroški nabave semena genetsko visoko produktivnih živali;
– stroški ukrepov na področju biovarnosti.
Upravičenci do pomoči so:
– kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, ki ležijo na območju občine.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– kopijo oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) za tekoče oziroma preteklo leto, če rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
– računi oziroma dokazila o nastalih stroških: plačani računi, ki se glasijo na ime upravičenca,
– drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
Intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov, pri čemer DDV ni upravičen strošek;
– najnižji oziroma najvišji znesek dodeljene pomoči se lahko določi z javnim razpisom;
– znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz četrtega odstavka 6. člena tega Pravilnika.«
7. člen 
V 14. členu se zadnji odstavek spremeni in se po novem glasi:
»Intenzivnost pomoči:
– do 30 % upravičenih stroškov za naložbe na področju predelave mleka in mesa, pri čemer DDV ni upravičen strošek;
– do 15 % upravičenih stroškov za ostale naložbe, pri čemer DDV ni upravičen strošek;
– najvišji skupni znesek dodeljene pomoči za izvedbo tega ukrepa je 3.000 eurov na kmetijsko gospodarstvo na leto;
– ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz tretjega odstavka 13. člena tega pravilnika.«
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0301-0034/2019-1
Velike Lašče, dne 19. julija 2019
Župan 
Občine Velike Lašče 
dr. Tadej Malovrh 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti