Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019

Kazalo

2373. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Velike Lašče, stran 6101.

  
Na podlagi 7. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 2. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) ter Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/06 UPB, 6/13, 2/19) je Občinski svet Občine Velike Lašče na 6. seji dne 18. julija 2019 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Velike Lašče 
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 4/15) se v drugi alineji prvega odstavka črta besedilo:
», ki se razvrščajo na mikro in majhne podjetnike«.
Za prvim odstavkom 3. člena se doda nov odstavek, ki se glasi:
»Kot upravičenci za dodelitev finančne spodbude so lahko opredeljeni tudi drugi prejemniki sredstev, če so posebej navedeni v okviru posameznega ukrepa.«
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
2. člen 
V 10. členu se na koncu doda besedilo:
»4. spodbujanje sobodajalstva.«
3. člen 
Za 14. členom se doda naslov in 14.a člen, ki se glasi:
»4. Spodbujanje sobodajalstva 
14.a člen 
Ukrep je namenjen spodbujanju investicij v ureditev novih prenočitvenih kapacitet v občini z namenom spodbujanja sobodajalstva kot pomembne oblike turizma v občini. Upravičenci so samostojni podjetniki ter mikro in male gospodarske družbe registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki imajo registrirano dejavnost oddajanja turističnih nastanitvenih zmogljivosti in registrirani sobodajalci, ki so vpisani v Registru nastanitvenih obratov.
Sofinancirajo se stroški za naslednje vrste namenov:
– stroški gradbenih in obrtniških del za ureditev prostorov in zunanje ureditve prostorov, namenjenih oddaji,
– stroški opreme, ki je potrebna in neposredno povezana z opravljanjem turističnih nastanitvenih zmogljivosti,
– stroški promocijskih aktivnosti.
Stroški drobnega inventarja niso predmet sofinanciranja.
Pogoji za pridobitev sredstev sofinanciranja:
– dejavnost, za katero prijavitelj pridobi sredstva po tem pravilniku, se mora opravljati vsaj še 2 leti po zaključeni investiciji;
– poravnana turistična taksa v preteklem koledarskem letu;
– naložba se mora izvesti na območju Občine Velike Lašče in se ohraniti vsaj 2 leti po njenem zaključku;
– naložbe morajo biti izvedene v skladu z veljavno zakonodajo (pridobljena ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti).
K vlogi mora upravičenec priložiti še dodatno dokumentacijo:
– pravnomočno upravno dovoljenje za gradnjo,
– predračune ali račune za nakup opreme oziroma predračune ali račune za izvedbo del,
– dokazila o registraciji sobodajalske dejavnosti (priglasitev sobodajalstva za fizične osebe, izpisek AJPES).
Finančna pomoč se dodeli v obliki nepovratnih sredstev, najvišji delež pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov investicije. Maksimalna višina pomoči na posameznega upravičenca je 4.000 EUR letno. DDV ni upravičen strošek.
Upravičenec ne more ponovno zaprositi za sredstva sofinanciranja stroškov gradbenih in obrtniških del ter nabave opreme, če je za ureditev istega prostora že pridobil sredstva na podlagi tega pravilnika v zadnjih 5 letih.«
4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0301-0033/2019-1
Velike Lašče, dne 19. julija 2019
Župan 
Občine Velike Lašče 
dr. Tadej Malovrh 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti