Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019

Kazalo

2369. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetije Brumec, stran 6098.

  
Na podlagi 119. in 268. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) in 30. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je župan Občine Slovenska Bistrica sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetije Brumec 
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom se potrjujejo Izhodišča za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) in začne postopek priprave OPPN za širitev kmetije Brumec.
Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E) (Uradni list RS, št. 27/16) in Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter podzakonski predpisi.
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) 
Na podlagi pobude kmetije Brumec, Spodnja Nova vas 42, 2310 Slovenska Bistrica, vpisane v register kmetijskih gospodarstev s številko KMG-MID: 100295399, s katerega je razvidno, da je kmetijsko gospodarstvo organizirano kot kmetija, nosilec kmetije pa obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan na podlagi 17. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17 in 28/19), se skladno s prvim odstavkom 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih z OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe načrtuje kmetijske objekte, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti.
Obravnavano območje spada v območje najboljšega kmetijskega zemljišča; v neposredni bližini obstoječe lokacije kmetijskega gospodarstva.
Z OPPN bo pridobljena osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo dveh objektov za rejo živali ter pripadajočih manipulativnih površin.
3. člen 
(območje OPPN) 
Območje OPPN zajema zemljišče s parcelno številko 96, 97, 104/3 in 124/1, vse k.o. Spodnja Nova vas v velikosti 0,31 ha.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve prostorskih ureditev ter ostale strokovne podlage vključno z geodetskim načrtom in geološko-geomehanskim poročilom za izdelavo OPPN pridobi in financira investitor oziroma pobudnik sam. Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati idejno zasnovo, smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora ter izhodišča veljavnih planskih aktov Občine Slovenska Bistrica.
5. člen 
(roki za pripravo OPPN) 
Predvideni roki za pripravo OPPN po posameznih fazah so naslednji:
1. faza:
izhodišča in sklep o pripravi OPPN, odločitev o CPVO
/60 dni
2. faza:
osnutek OPPN 
/15 dni
3. faza:
prva mnenja nosilcev urejanja prostora (NUP)
/30 dni
4. faza:
dopolnjeni osnutek OPPN in CPVO v kolikor bo iz odločbe MOP izhajalo o potrebi izdelave
/60 dni
5. faza:
posredovanje dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila ministrstvu, pristojnemu za okolje, v presojo po 42. členu ZVO – v kolikor bo izdelava potrebna
/45 dni
6. faza:
javna razgrnitev in javna obravnava
/30 dni
7. faza:
stališča do pripomb in predlogov javnosti; predstavitev odloka na OS v prvi obravnavi
/30 dni
8. faza:
predlog OPPN
/15 dni po potrditvi stališč in pripomb ter predstavitvi odloka na OS
9. faza:
druga mnenja nosilcev urejanja prostora (NUP)
/30 dni
10. faza:
pridobitev odločbe po 46. členu ZVO – v kolikor je potrebno izvesti postopek CPVO
/60 dni
11. faza:
sprejem usklajenega predloga OPPN na OS
/na redni seji OS
Okvirno zapisani roki se lahko zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev akterjev v postopku tudi spremenijo.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Za pridobitev predhodnih mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okoljeje potrebno vključiti:
1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
2. Zavod za gozdove RS, OE Maribor, Tyrševa ulica 15, 2000 Maribor
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Krekova 17, 2000 Maribor
4. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
5. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
6. Zavod RS za varstvo narave, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor
Nosilci urejanja prostora, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN in podali mnenja, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Oddelek porečja reke Drave, Krekova 17, 2000 Maribor
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
3. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
5. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
6. Zavod RS za varstvo narave, Pobreška cesta 20a, 2000 Maribor
7. Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
8. Komunala d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica
9. Telekom Slovenije, Titova cesta 38, 2000 Maribor
10. Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49, 1231 Ljubljana – Črnuče
11. Petrol plin d.o.o., Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana
12. Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica
13. Drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave OPPN izkazalo, da so tangirani.
Pri pripravi OPPN sodelujejo tudi naslednji udeleženci:
– pobudnik in naročnik je zasebni investitor
– pripravljavec je Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica
– prostorski načrtovalec po izboru pobudnika in naročnika.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Namen procesa:
V skladu z ZUreP-2 omogočiti možnost za sodelovanje zainteresirane javnosti pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetije Brumec.
Cilj procesa:
V začetni fazi pridobiti čim več informacij o dejanskem stanju in zbrati različne predloge za njegovo izboljšavo. V fazi javne razgrnitve dopolnjenega osnutka pa preveriti ustreznost rešitev in družbeno soglasje.
Predvidene metode vključevanja in sodelovanja:
Obveščanje javnosti, zagotavljanje potrebnih gradiv, poziv po podaji predlogov in pripomb ter organizacija javnega posveta za oblikovanje izhodišč za pripravo OPPN in koordinacija posveta v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN.
Urnik ključnih dogodkov:
Objava sklepa skupaj z izhodišči za pripravo OPPN na spletni strani občine takoj po objavi v Uradnem listu RS.
V okviru priprave osnutka OPPN se soočijo in usklajujejo različni interesi v prostoru in v ta namen bo izveden poziv k podaji pobud ter organiziran javni posvet. Posredovane informacije o trajanju in načinu podaje pobud bodo objavljene na spletni strani občine.
V okviru javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila v kolikor bo le to potrebno, bo javnost seznanjena s krajem in časom javne razgrnitve, spletnim naslovom, kjer je dopolnjeni osnutek OPPN objavljen, z načinom dajanja pripomb in rokom za njihovo posredovanje. Med javno razgrnitvijo, ki bo trajala najmanj 30 dni bo občina zagotovila tudi javno obravnavo razgrnjenih gradiv.
Ko bodo pridobljena pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora in ko bo ministrstvo ugotovilo, da so vplivi izvedbe predloga OPPN na okolje sprejemljivi, bo občinski svet odločal o sprejetju OPPN in v primeru potrditve bo odlok o OPPN objavljen v Uradnem list RS.
Identifikacija ključnih deležnikov:
Ključni deležniki so poleg pripravljavca in izdelovalca prostorskega akta pobudnik, sosedje, ostala zainteresirana javnost.
Razpoložljiva in potrebna finančna sredstva:
Razpoložljiva sredstva za vodenje postopka vključno s stroški informiranja so zagotovljena na postavki Urejanje prostora proračuna občine.
Potrebna finančna sredstva za vse zakonsko obvezne strokovne podlage in potrebna gradiva za izdelavo OPPN zagotovi pobudnik.
Informacije za javnost:
Pred procesom sodelovanja javnosti bodo preko spletne strani občine objavljeni sklep z izhodišči o pripravi OPPN, vabila k podaji pobud in javno obravnavo in na zahtevo zainteresirane javnosti zagotovljena izhodišča za pripravo OPPN, smernice, v času javne razgrnitve pa povzetek za javnost, tekstualni del odloka, grafične podlage in ostale strokovne podlage in gradiva.
Način zbiranja, obravnave in upoštevanja mnenj in predlogov:
Zbiranje predlogov bo možno v času, ki bo določen na podlagi poziva, v času javne razgrnitve po pošti (elektronski ali navadni) ter v času javne obravnave. Občina prouči pripombe javnosti k dopolnjenemu osnutku OPPN in predloge ter do njih zavzame stališče, ki ga javno objavi na spletni strani občine.
Oblike spremljanja in vrednotenja:
Pri izvajanju procesa sodelovanja javnosti se bodo spremljali z listo prisotnosti število udeležencev na javni obravnavi in z zapisovanjem prispevkov udeležencev.
Z vrednotenjem se bo ugotavljalo število udeležencev, število pripomb, obiskanost spletne strani, izpolnitev pričakovanj udeležencev v procesu sodelovanja.
8. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem postopka) 
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, v kolikor bo potrebna, zagotovi pobudnik OPPN oziroma investitor, Brumec Štefan, Spodnja Nova vas 42, 2310 Slovenska Bistrica.
9. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani Občine Slovenska Bistrica ter začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-5/2019-6-1032
Slovenska Bistrica, dne 19. junija 2019
Župan 
Občine Slovenska Bistrica 
dr. Ivan Žagar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti