Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019

Kazalo

2368. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjska cona Legen – identifikacijska številka PA v zbirki prostorskih aktov 1226, stran 6097.

  
Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 27/08 – uradno prečiščeno besedilo) ter na osnovi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 87/15 – uradno prečiščeno besedilo – Statut MOSG-UPB-2) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjska cona Legen – identifikacijska številka PA v zbirki prostorskih aktov 1226 
1. člen 
(splošno) 
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta stanovanjska cona Legen za območje enote urejanja (EUP) določene z Občinskim prostorskim načrtom Mestne občine Slovenj Gradec (v nadaljevanju OPN MOSG) z oznako SG-87 za stanovanjsko cono Legen (v nadaljnjem besedilu OPPN).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi) 
Območje obravnave vključuje proste nepozidane površine na Legenski planoti, južno od Legenske ceste v nadaljevanju stanovanjske soseske eno- in dvostanovanjskih stavb.
Razloge za pripravo OPPN predstavlja potreba po celoviti ureditvi območja in izgradnji komunalne infrastrukture ter sprejetju izvedbenih pogojev, ki bodo podlaga za gradnjo na tem območju.
Pobudo za izdelavo OPPN je podalo podjetje IBUS Trgovina in storitve d. o. o., Ulica Pohorskega bataljona 2, 2380 Slovenj Gradec.
Pravna podlaga:
– Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in podzakonski predpisi,
– Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 65/17).
3. člen 
(okvirno ureditveno območje) 
Območje OPPN zajema zemljišča znotraj enote urejanja prostora z oznako SG-87 in vključuje zemljišča ali dele zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami:
– 95/71, k.o. Legen.
Med postopkom se lahko meja ureditvenega območja OPPN SG-87 tudi spremeni in dopolni, če je sprememba smiselna in bistveno ne spreminja vsebine tega sklepa.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne podlage se izdelajo na osnovi obstoječe veljavne prostorske dokumentacije OPN Mestne občine Slovenj Gradec, projektne naloge, analize prostora, ter ob upoštevanju programskih izhodišč.
OPPN se po vsebini, obliki in načinu pripravi skladno z določili veljavne prostorske zakonodaje. Pri izdelavi strokovnih podlag in OPPN je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave.
5. člen 
(roki za pripravo) 
Postopek priprave OPPN se izvaja skladno s 119. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17). S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave OPPN:
– izdelava izhodišč za pripravo OPPN, Strokovne podlage
– priprava sklepa o pripravi OPPN, dodelitev identifikacijske številke prostorskega akta
– priprava osnutka OPPN
– pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora (NUP) in pridobitev odločbe o potrebnosti izdelave celovito presojo vplivov plana na okolje v nadaljevanju (CPVO)
– izdelava osnutka OPPN (in Okoljsko poročilo v primeru potrebnosti izdelave CPVO)
– usklajevanje z NUP
– občina objavi osnutek OPPN v prostorskem informacijskem sistemu in zaprosi NUP za pridobitev prvih mnenj
– izdelava dopolnjenega osnutka OPPN
– javna razgrnitev z javno obravnavo
– priprava stališč do morebitnih pripomb v javni razgrnitvi
– izdelava predloga OPPN
– občina objavi predlog OPPN v prostorsko informacijskem sistemu in zaprosi NUP za pridobitev drugih mnenj
– pridobitev mnenja glede sprejemljivosti vplivov na okolje
– izdelava usklajenega predloga OPPN
– sprejem odloka OPPN na občinskem svetu.
Okvirni rok priprave skupaj znaša dvanajst mesecev.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice za pripravo OPPN in nanj podajo mnenja so:
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za CPVO),
– RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana (za področje rabe in upravljanja z vodami),
– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, Podbreška cesta 20 A, 2000 Maribor,
– Elektro Celje, za PE Slovenj Gradec, Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec, Pameče 177 A, 2380 Slovenj Gradec,
– Mestna občina Slovenj Gradec, Urad za gospodarske javne službe, Šolska 5, Slovenj Gradec,
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana
– ter drugi nosilci urejanja, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema vloge in ustreznega gradiva za pridobitev smernic in mnenj, le-teh ne podajo pisno se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora izdelovalec OPPN upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.
Pri pripravi izdelave izhodišč za pripravo OPPN in Strokovne podlage sodelujejo naslednji udeleženci:
– Pobudnik: Trgovina in storitve d. o. o., Ulica Pohorskega bataljona 2, 2380 Slovenj Gradec
– Pripravljavec OPPN: Mestna občina Slovenj Gradec, Urad župana
– Načrtovalec oziroma izdelovalec OPPN.
7. člen 
(vključevanje javnosti) 
Dopolnjen osnutek se javno razgrne za najmanj 30 dni. V tem roku lahko javnost poda predloge in pripombe na razgrnjeno gradivo do katerih pripravljavec in pobudnik zavzameta stališče in ga javno objavita. Med javno razgrnitvijo se pripravi javna obravnava.
8. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave akta) 
Izdelavo OPPN in vseh morebitnih strokovnih podlag ter idejnih zasnov, ki jih bodo zahtevali nosilci urejanja prostora, vključno z vsemi potrebnimi podlagami v okviru postopka CPVO (v kolikor bo CPVO potrebna), bo financiral pobudnik.
9. člen 
(koordinacija z nosilci urejanja prostora) 
Vso koordinacijo v zvezi s pridobivanjem smernic in mnenj ter odločbe glede izdelave CPVO, prevzame po pooblastilu pripravljavca, izdelovalec strokovnih podlag in OPPN.
10. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Mestne občine Slovenj Gradec. Veljati začne z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0026/2018
Slovenj Gradec, dne 5. marca 2019
Župan 
Mestne občine Slovenj Gradec 
Tilen Klugler 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti