Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019

Kazalo

2366. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico trškega jedra Rogatec (premik R2 432/1284 Rogatec–Majšperk), stran 6094.

  
Na podlagi 110. člena, v povezavi s prvim odstavkom 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 30. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) sprejemam
S K L E P 
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico trškega jedra Rogatec (premik R2 432/1284 Rogatec–Majšperk) 
1. člen 
(splošno) 
(1) S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico trškega jedra Rogatec (premik R2 432/1284 Rogatec–Majšperk).
(2) Pravna podlaga za izdelavo OPPN je Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP-2) in ostali relevantni predpisi.
(3) Pobudnik, naročnik in pripravljavec OPPN je Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec. Izdelovalec OPPN je družba URBIS d.o.o. Maribor, Partizanska c. 3, 2000 Maribor.
2. člen 
(razlogi in izhodišča za pripravo OPPN) 
(1) Regionalna cesta R2-432/1284 Rogatec–Majšperk je v skladu z veljavno zakonodajo po prometni funkciji povezovalna cesta, saj medsebojno povezuje naselje Rogatec z regionalnim središčem Ptuj. Poteka skozi center naselja Rogatec, kar predstavlja bistveno problematiko trga. Prometna obremenjenost trga zmanjšuje kvaliteto bivanja v osrednjem delu občinskega središča. Obstoječa trasa je tudi iz prometno tehničnega vidika in vidika prometne varnosti neustrezno urejena. Cesta je urejena kot dvosmerna, vendar so geometrijski elementi osi ceste prilagojeni obstoječi pozidavi ob cesti. Zaradi strnjene pozidave ni zagotovljena preglednost, neurejeno je vodenje pešcev in kolesarjev. Zaradi vseh navedenih razlogov je potrebna nova, obvozna cesta. Z obvoznico se bo staro trško jedro razbremenilo tranzitnega, zlasti tovornega prometa, kar je eden od pogojev za kvalitetno prenovo, oživitev trga in izboljšanje bivalnih pogojev na trgu.
(2) Predlagana je prestavitev ceste R2-432/1284 v nov koridor od km 0+090 do km 0+690 v naselju Rogatec. Začetek obvoznice je predviden pred mostom čez potok Draganja, kjer se naveže na obstoječe krožišče. V nadaljevanju poteka ob potoku Draganja proti severu. Na obstoječo cesto se naveže v km 0+720. Dolžina odseka je 630 m. Po izgradnji obvozne ceste se bo obstoječa cesta skozi naselje prekategorizirala v lokalno cesto. Z umestitvijo v prostor, izdelavo ustreznih strokovnih podlag in izdelavo ustrezne prostorske dokumentacije (OPPN), se opredelijo pogoji za izvedbo. Posebno pozornost bo potrebno nameniti vodnogospodarskim ureditvam potoka Draganja in pa umeščanju nove ceste v izredno občutljiv prostor zaščitene kulturne dediščine.
(3) Z OPPN se podrobneje določi tehnične, prometne, arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, parcelacija zemljišč, etapnost izvedbe prostorske ureditve, če bo ta potrebna, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varstvo okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom in pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Območje urejanja predstavlja zahodni del trškega jedra naselja Rogatec, prostor med obstoječo pozidavo in potokom Draganja. Na jugu je območje obdelave omejeno z obstoječo regionalno cesto – Celjska cesta, kjer je predvidena navezava v obstoječem rondoju. Na severu se obvozna cesta na obstoječo traso naveže SV od gradu.
Območje obdelave se lahko v samem postopku priprave OPPN tudi spremeni z namenom, da se zagotovijo celovite urbanistične, funkcionalne in prometne ureditve.
(2) Predmet priprave OPPN je določitev podrobnejših izvedbenih pogojev za gradnjo ceste, objektov, vodnogospodarskih ureditev, zunanjo ureditev ter za priključevanje na prometno, komunalno, energetsko in ostalo infrastrukturo. V OPPN se prikažejo tudi vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora.
(3) V OPPN se lahko vključijo tudi druge ureditve na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora kot tudi ostale pobude v območju, če se bo za to pokazala potreba.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Strokovne rešitve načrtovanih prostorskih ureditev obravnavanega območja se izdelajo pred pričetkom izdelave OPPN. Strokovne podlage zagotovi Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo. V sklopu izdelave, se po potrebi oziroma na podlagi usmeritev nosilcev urejanja prostora (NUP) zagotovijo še dodatne strokovne podlage oziroma rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom in pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro ter morebitne potrebne uskladitve teh rešitev v zvezi z izdanimi smernicami in mnenji ter drugimi zahtevami pristojnih nosilcev urejanja prostora.
5. člen 
(vrsta postopka in okvirni roki za pripravo OPPN) 
(1) Pri pripravi se upošteva postopek, določen z ZUreP-2; v primeru postopka celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) se aktivnosti s tega področja ustrezno vključijo v faze izdelave OPPN in izvajajo skladno z določili Zakona o varstvu okolja (ZVO-1). Za izvedbo posameznih aktivnosti so predvideni naslednji roki oziroma trajanje:
Aktivnost
Nosilec
Rok oziroma trajanje aktivnosti
priprava izhodišč za pripravo OPPN
julij 2019
sprejem sklepa o pripravi OPPN, dodelitev identifikacijske številke prostorskega akta
občinska uprava, župan 
MOP
julij 2019
objava sklepa in izhodišč za pripravo OPPN v PIS in poziv pristojnim nosilcem urejanja prostora (NUP) za konkretne smernice in za mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje
občinska uprava, 
izdelovalec OPPN, 
MOP, NUP
zakonski rok za smernice in mnenja je 30 dni po objavi gradiv
pridobitev odločbe o potrebnosti izvedbe CPVO
MOP
zakonski rok je 21 dni od prejema mnenj NUP
analiza smernic/mnenj, izdelava vseh potrebnih strokovnih podlag (po potrebi tudi okoljskega poročila (OP) in osnutka OPPN
izdelovalec SD OPPN
90 dni od prejema smernic
objava osnutka OPPN in okoljskega poročila (če se izdela) v PIS in poziv NUP za izdajo mnenja; državni NUP, ki sodelujejo v postopku CPVO, hkrati podajo mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe SD OPPN na okolje in mnenje o ustreznosti OP
občinska uprava, MOP, NUP
zakonski rok za izdajo mnenj je 30 dni po objavi gradiv
pridobitev odločbe o ustreznosti okoljskega poročila (če se izdela OP)
MOP
zakonski rok je 30 dni od prejema mnenj državnih NUP
dopolnitev osnutka OPPN ter OP (če se izdela)
izdelovalec OPPN in OP
30 dni po prejemu in analizi mnenj
objava dopolnjenega osnutka OPPN v PIS in javna razgrnitev
občinska uprava, MOP
obveščanje javnosti, javna razgrnitev in javna obravnava
občinska uprava
javna razgrnitev traja 30 dni, v tem času se izvede javna obravnava in prva obravnava na občinskem svetu
priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne razprave, ter pripomb občinskega sveta in odbora in uskladitev z investitorjem priprave OPPN
izdelovalec OPPN, občinska uprava
20 dni po predaji zbranih pripomb v času javne razgrnitve
sprejem stališč do pripomb in predlogov in objava stališč v PIS
občinska uprava, župan, MOP
10 dni
na podlagi stališč do pripomb in predlogov izdelava predloga OPPN
izdelovalec OPPN
30 dni po sprejemu stališč do pripomb
objava predloga OPPN skupaj z morebitnim okoljskim poročilom v PIS in pridobitev mnenj NUP ter mnenj o sprejemljivosti izvedbe vplivov OPPN na okolje če se izvaja CPVO
občinska uprava
zakonski rok je 30 dni po prejemu poziva
uskladitev in izdelava usklajenega predloga OPPN
izdelovalec OPPN
15 dni po pridobitvi mnenj
potrditev OPPN in objava v PIS
MOP
30 dni
sprejem OPPN na občinskem svetu (2. obravnava)
občinska uprava, občinski svet
po potrditvi s strani MOP
objava OPPN v Uradnem listu
občinska uprava
15 dni
izdelava končnih elaboratov
izdelovalec OPPN
10 dni po objavi v Uradnem listu
objava v PIS
občinska uprava, MOP
(2) Zaradi zahtev in pogojev v postopku se lahko okvirni terminski plan spreminja. Roki faz, ki niso v pristojnosti pripravljavca, so odvisni od pogodbenega razmerja med investitorjem priprave OPPN in izdelovalci strokovnih podlag in OPPN.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo in se usklajujejo v postopku priprave OPPN glede načrtovanih prostorskih ureditev iz njihove pristojnosti, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Savinje, Mariborska cesta 88, 3000 Celje
3. RS, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest, Tržaška 19a, 1000 Ljubljana
4. RS, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
5. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje
6. Zavod RS za varstvo narave, OE Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje
7. Zavod za gozdove RS, Območna enota Celje, Ljubljanska cesta 13, 3000 Celje
8. Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec
9. Elektro Celje d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje
10. Telekom Slovenije d.d., Center za vzdrževanje omrežja Celje, Lava 1, 3000 Celje
11. Telemach mobil, širokopasovne komunikacije d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
12. OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina
13. Petrol d.d., Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana.
Pristojni državni nosilci urejanja prostora podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, pa odloči, ali je za predmetni OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
(2) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je treba vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, se jih vključi v postopek.
(3) Če nosilci urejanja prostora aktov in podatkov iz prvega odstavka tega člena v rokih, ki jih določa ta zakon, ne dajo, se šteje, da jih nimajo. V nadaljevanju postopka priprave prostorskega akta ni treba upoštevati aktov in podatkov, izdanih po izteku roka, upoštevajo pa se vse zahteve, ki jih za pripravo teh aktov določajo področni predpisi.
7. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Zaradi velikosti območja in opredeljene podrobnejše namenske rabe je v postopku predvideno samo z zakonom predpisano sodelovanje javnosti z javno razgrnitvijo in javno obravnavo dopolnjenega osnutka OPPN in okoljskega poročila, če bo le-to izdelano in obveščanje o postopku priprave OPPN na spletnih straneh občine.
8. člen 
(obveznosti investitorja in izdelovalca OPPN ter drugih udeležencev) 
(1) Vse obveznosti financiranja v zvezi z izdelavo OPPN in izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag, vključno morebiti potrebnega okoljskega poročila in dodatno potrebnih strokovnih rešitev, če se zanje izkaže potreba v postopku izdelave OPPN nosita Občina Rogatec in investitor, Direkcija RS za infrastrukturo.
(2) Naročnik mora v pogodbenem razmerju z izbranim izdelovalcem OPPN zagotoviti, da bo le-ta izdelan v skladu z veljavno zakonodajo.
(3) Izdelovalec OPPN zagotovi ustrezna gradiva oziroma obliko gradiv za posamezne faze izdelave in sprejema OPPN in objavo v prostorsko informacijskem sistemu, v ustrezni analogni in digitalni obliki. Za obravnavo na občinskem svetu ter za javno razgrnitev in javno obravnavo je potrebno oddati gradivo v po dveh analognih in enem digitalnem izvodu ter pet izvodov povzetka gradiva. Končni elaborat mora biti oddan v petih izvodih v analogni obliki ter v dveh izvodih v digitalni obliki, ki je predpisana za objavo v prostorsko informacijskem sistemu. Digitalna in analogna oblika morata biti skladni, kar načrtovalec potrdi z izjavo.
(4) Naročnik zagotovi udeležbo načrtovalca na javni obravnavi, sejah Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, ter na sejah občinskega sveta – kot poročevalca.
9. člen 
(objava in začetek veljavnosti sklepa) 
(1) Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
(2) Občina sklep skupaj z izhodišči za pripravo OPPN javno objavi na spletnih straneh Občine Rogatec.
Št. 3505-0001/2019
Rogatec, dne 15. julija 2019
Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti