Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019

Kazalo

2364. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju otroškega dispanzerja na območju Občine Prebold, Občine Vransko ter Občine Tabor, stran 6092.

  
Na podlagi drugega odstavka 44.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej, Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14), 16. člena Statuta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 17/10 in 53/10) ter 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06, 51/10 in 60/15) so Občinski svet Občine Prebold na 2. dopisni seji, dne 23. 7. 2019, Občinski svet Občine Vransko na 5. redni seji, dne 23. 7. 2019, ter Občinski svet Občine Tabor na 6. redni seji dne 22. 7. 2019, sprejeli
O D L O K 
o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju otroškega dispanzerja na območju Občine Prebold, Občine Vransko ter Občine Tabor 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se določa vrsta, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja ter utemeljujejo razlogi za podelitev koncesije.
2. člen 
Koncedenti, v skladu z zakonom in tem odlokom, so Občina Prebold, Občina Vransko in Občina Tabor.
Koncesionar je lahko domača ali tuja pravna ali fizična oseba, če izpolnjuje z zakonom določene pogoje.
II. PREDMET IN RAZLOGI ZA PODELITEV KONCESIJE 
3. člen 
Ta odlok ureja podelitev koncesije za opravljanje javne službe v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni na področju otroškega dispanzerja na območju Občine Prebold, Občine Vransko in Občine Tabor v obsegu:
– 1 zdravnik pediater s pripadajočim timom.
Koncesija se podeli za določen čas, za obdobje 15 let, z možnostjo podaljšanja na način in pogoji, kot jih določa ZZDej.
4. člen 
Koncesija na področju otroškega dispanzerja se podeli, ker Javni zdravstveni zavod Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate« Žalec s sedanjo razporeditvijo pediatrov v okviru obstoječe mreže javne službe občanom Občine Prebold ter Občine Vransko in Občine Tabor ne more zagotoviti zadostne dostopnosti do zdravstvene storitve na območju Občine Prebold, Občine Vransko in Občine Tabor.
III. POGOJI IN POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE 
5. člen 
Koncesija se podeli v skladu z veljavnim Splošnim dogovorom s pripadajočimi aneksi, s katerim zagotavljajo sredstva za programe zdravstvenih storitev ter dodatna sredstva za nujne širitve programov na področju osnovne zdravstvene dejavnosti.
6. člen 
Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Občine Prebold in na portalu javnih naročil.
Besedilo javnega razpisa mora vsebovati podatke, ki jih določa 44.b člen ZZDej.
Razpisna dokumentacija, ki se objavi na spletni strani občine, mora biti pripravljena v skladu s 44.c členom ZZDej.
7. člen 
Javno službo na področju zdravstvenega varstva na primarni ravni lahko izvaja koncesionar, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti;
– ima za vrsto zdravstvene dejavnosti, v katero sodi program zdravstvene dejavnosti, ki je predmet koncesije, za polni delovni čas zaposlenega odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, razen, ko je sam izvajalec zdr. dejavnosti odgovorni nosilec zdr. dejavnosti. Odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti se lahko zaposli za krajši delovni čas, če gre za sorazmerno zaposlitev glede na predviden manjši obseg izvajanja programa zdravstvene dejavnosti oziroma zdravstvenih storitev specialistične bolnišnične dejavnosti;
– ima zaposlene ali na drugi zakoniti podlagi zagotovljeno ustrezno število usposobljenih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, ki izpolnjujejo pogoje iz ZZDej ali zakona, ki ureja zdravniško službo in bodo opravljali zdravstvene storitve, ki so predmet koncesije;
– je sklenil pogodbo z javnim zdr. zavodom o obsegu in vrstah sodelovanja za potrebe izvajanja neprekinjenega zdravstvenega varstva;
– ima v skladu z zakonom, ki ureja zdravniško službo, urejeno zavarovanje odgovornosti za zdravnike;
– mu v zadnjih petih letih ni bila odvzeta koncesija iz razlogov iz 44.j člena ZZDej;
– ni v postopkih pred organi pristojne zbornice ali strokovnega združenja zaradi kršitev v zvezi z opravljanjem poklica, o čemer predloži potrdilo pristojne zbornice ali strokovnega združenja;
– pri ponudniku ne obstojijo izključitveni razlogi, ki veljajo za ponudnike v postopkih oddaje javnih naročil.
8. člen 
Pri izboru koncesionarja bodo koncedenti upoštevali merila, določena v 44.d členu ZZDej in v besedilu javnega razpisa.
9. člen 
Za vodenje postopka razpisa in oceno prispelih ponudb imenujejo župani občin Prebold, Vransko in Tabor strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.
Strokovna komisija po izteku roka za oddajo ponudb opravi odpiranje in pregled prispelih ponudb ter ugotovi izpolnjevanje razpisnih pogojev.
Strokovna komisija med ponudniki, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, predlaga izbiro tistega, ki se je na osnovi meril izkazal kot najprimernejši, pripravi poročilo in ga predloži občinski upravi Občine Prebold.
10. člen 
O izbiri koncesionarja na podlagi poročila komisije odloči upravni organ Občine Prebold z odločbo o koncesiji na osnovi predhodnega soglasja Ministrstva za zdravje.
V koncesijski odločbi se, poleg izbranega ponudnika in odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti, v katero sodi program zdr. dejavnosti, ki je predmet koncesije, navedejo najmanj tudi predmet in predviden obseg koncesijske dejavnosti, območje in lokacija izvajanja koncesijske dejavnosti, trajanje podeljene koncesije in pravni pouk za uveljavljanje pravnega varstva.
V odločbi se določi tudi rok, v katerem mora izbrani ponudnik podpisati koncesijsko pogodbo in rok, v katerem mora začeti opravljati koncesijsko dejavnost. Če izbrani ponudnik iz razlogov na njegovi strani v tem roku ne podpiše koncesijske pogodbe, koncesijska odločba preneha veljati.
IV. SKLENITEV KONCESIJSKE POGODBE, NADZOR NAD NJENIM IZVAJANJEM TER PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA 
11. člen 
Medsebojno razmerje v zvezi z opravljanjem programa zdravstvene dejavnosti, ki je predmet koncesije, koncedenti in koncesionar uredijo s pogodbo, ki jo v imenu občine sklenejo župani.
12. člen 
Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med občinami in koncesionarjem oziroma na nujne medsebojne pravice in obveznosti, izvajajo občine.
13. člen 
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,
– s smrtjo koncesionarja,
– s stečajem ali zaradi drugega načina prenehanja koncesionarja,
– z odpovedjo pogodbe iz razlogov in pod pogoji, ki so določeni v koncesijski pogodbi,
– če je pravnomočno koncesijska odločba odpravljena ali izrečena za nično,
– v primeru odvzema koncesije,
– s sporazumom.
14. člen 
Koncedenti z odločbo odvzamejo koncesijo, če:
– je bilo koncesionarju dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti odvzeto v skladu s 3.b členom tega zakona,
– koncesionar ne izpolnjuje pogojev za opravljanje koncesijske dejavnosti iz 44.č člena tega zakona,
– koncesionar krši določbe koncesijske odločbe ali koncesijske pogodbe, ali preneha v celoti ali deloma opravljati koncesijsko dejavnost,
– koncesionar krši predpise s področja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, zdravstvene dejavnosti, zagotavljanja varnosti in kakovosti zdravstvenih storitev, delovnih razmerij, davkov in prispevkov za socialno varnost, računovodstva in drugih predpisov v delu, ki se nanašajo na opravljanje zdravstvene dejavnosti,
– koncesionar ne ravna v skladu z izrečenimi ukrepi v okviru nadzora po zakonu, ki ureja zdravstveno dejavnost,
– koncesionar prenese koncesijo na drugega izvajalca zdravstvene dejavnosti,
– koncesionar v roku, ki je določen v koncesijski odločbi, ne izpolni pogojev za začetek opravljanja koncesijske dejavnosti, za katere je bilo v koncesijski odločbi določeno, da jih koncesionar izpolni po podelitvi koncesije in pred začetkom opravljanja koncesijske dejavnosti,
– koncesionar ne začne opravljati koncesijske dejavnosti v za to določenem roku.
Koncedenti so dolžni koncesionarja pisno opozoriti na kršitve, ki so lahko razlog za odvzem koncesije in mu določiti primeren rok za odpravo kršitev.
Če koncesionar ugotovljenih nepravilnosti v roku ne odpravi, se mu koncesija odvzame z odločbo.
15. člen 
Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s prejšnjim stavkom je ničen.
V. KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in Uradnih objavah občin.
Št. 007/2019
Prebold, dne 23. julija 2019
Župan 
Občine Prebold 
Vinko Debelak 
Župan 
Občine Vransko 
Franc Sušnik 
Župan 
Občine Tabor 
Marko Semprimožnik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti