Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019

Kazalo

2362. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra občinskega pomena, stran 6091.

  
Na podlagi 245. člena v zvezi z 247. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 17. člena v zvezi s 102. členom Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 8. redni seji dne 11. julija 2019 sprejel naslednji
S K L E P 
1. 
Nepremičninam:
– parcela 2782, k. o. 2633 Raven,
– parcela 1769/2, k. o. 2631 Portorož,
preneha status grajenega javnega dobra občinskega pomena.
2. 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
3. 
Občinska uprava Občine Piran bo na podlagi tega sklepa izdala odločbo o prenehanju statusa grajenega javnega dobra občinskega pomena za nepremičnine iz 1. točke tega sklepa. Status grajenega javnega dobra preneha s pravnomočnostjo ugotovitvene odločbe. Po pravnomočnosti odločbe občinska uprava le-to pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti v zemljiško knjigo izbriše zaznambo o javnem dobru.
Št. 478-0122/2019
Piran, dne 11. julija 2019
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’articolo 245 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 61/17) e l’articolo 17 in relazione all’articolo 102 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18), nell’8a seduta ordinaria dell’11 luglio 2019, approva la seguente
D E L I B E R A 
1. 
Sui beni immobili:
– particella catastale 2782 C.C. 2633 Raven,
– particella catastale 1769/2 C.C. 2631 Portorose,
cessa lo status di demanio pubblico artificiale di rilevanza comunale.
2. 
La Delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
3. 
L’Amministrazione comunale del Comune di Pirano, in base alla presente Delibera procederà all’emissione della Decisione di cessazione dello status di demanio pubblico artificiale di rilevanza comunale sui beni immobili al punto 1 della presente Delibera. Lo status di demanio pubblico artificiale cessa quando la Decisione dichiarativa è definitiva. L’Amministrazione comunale, dopo la definitività della Decisione, invia la stessa al tribunale competente, che per dovere d’ufficio cancella la nota di demanio pubblico nel registro fondiario.
N. 478-0122/2019
Pirano, 11 luglio 2019
Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti