Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019

Kazalo

2361. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2019, stran 6090.

  
  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)
R A Z G L A Š A M  O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2019, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 8. redni seji dne 11. julija 2019.
Št. 410-5/2018
Piran, dne 29. julija 2019
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 8. redni seji dne 11. julija 2019 sprejel naslednji
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Piran za leto 2019 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Piran za leto 2019 (Uradni list RS, št. 32/19) se dopolni 18. člen tako, da se doda novi, četrti odstavek, ki glasi:
Javno podjetje Okolje Piran, katerega ustanoviteljica je Občina Piran, se v letu 2019 lahko dolgoročno zadolži do višine 3.000.000,00 EUR za reprogramiranje obstoječe zadolžitve in financiranje dela investicij.
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-5/2018
Piran, dne 11. julija 2019
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale) e visto l'art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano – (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18)
P R O M U L G A   I L  S E G U E N T E   D E C R E T O
di modifica al Decreto sul Bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2019, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nell’8ª seduta ordinaria del giorno 11 luglio 2019.
N. 410-5/2018
Pirano, 29 luglio 2019
Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’art. 29 della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 11/11 – Testo Consolidato Ufficiale e successive modificazioni) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18), nell’8ª seduta ordinaria dell’11 luglio 2019 approva il seguente
D E C R E T O 
di modifica al Decreto sul Bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2019 
Art. 1 
All’articolo 18, del Decreto sul Bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2019 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 32/19), si aggiunge un nuovo quarto comma che recita:
L’Azienda pubblica Okolje Pirano, della quale è fondatore il Comune di Pirano, può contrarre prestiti a lungo termine fino a un importo di 3.000.000,00 di euro per riprogrammare l’indebitamento esistente e il finanziamento di una parte degli investimenti.
Art. 2 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 410-5/2018
Pirano, 11 luglio 2019
Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti