Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019

Kazalo

2360. Odlok o občinskih taksah v Občini Piran, stran 6082.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o občinskih taksah v Občini Piran, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 8. redni seji dne 11. julija 2019.
Št. 426-5/2019
Piran, dne 29. julija 2019
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 30/18) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran na 8. redni seji dne 11. julija 2019 sprejel naslednji
O D L O K 
o občinskih taksah v Občini Piran 
I. TEMELJNE DOLOČBE 
1. člen 
(1) S tem odlokom se določi obveznost plačevanja občinske takse v Občini Piran, vrsto in višino takse, zavezance za plačilo takse ter postopek odmere, obračuna in plačila takse.
(2) Prihodki od občinskih taks so vir financiranja občine.
(3) Priloga tega odloka in njegov sestavni del je Tarifa občinskih taks.
Taksni predmeti 
2. člen 
(1) V Občini Piran se plačuje občinsko takso za:
1. uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev,
2. oglaševanje na javnih mestih,
3. parkiranje na javnih površinah,
4. uporabo javnega prostora za kampiranje in
5. druge oblike uporabe javne površine: npr. za gostinske namene, za postavitev gradbenih odrov, ureditev gradbišč, postavitev kioskov, telefonskih govorilnic, stojnic in drugih predmetov, ki fizično posegajo na javno površino.
(2) Plačilo občinske takse za dejavnosti iz prvega odstavka tega člena se ne zahteva, če je to za posamezne primere z zakonom prepovedano ali je predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug način plačila.
Prijava taksnega predmeta 
3. člen 
Taksni zavezanci si morajo pred postavitvijo taksnega predmeta pridobiti dovoljenje pristojnega občinskega upravnega organa za vse taksne predmete, ki fizično posegajo na javno površino, so postavljeni na javnih napravah ali objektih, ali kakorkoli vplivajo na promet.
4. člen 
(1) Taksni zavezanci so dolžni vsako spremembo taksnega predmeta ali zavezanca prijaviti pristojnemu občinskemu upravnemu organu v roku 15 dni od nastale spremembe.
(2) Taksnih predmetov, za katere je potrebno dovoljenje iz 3. člena tega odloka, ni dovoljeno spreminjati brez dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa.
Taksni zavezanci 
5. člen 
Zavezanec za plačilo občinske takse je pravna oseba ali posameznik, ki uporablja predmete ali izvaja storitve, za katere so določene občinske takse. Če ni mogoče ugotoviti uporabnika, je taksni zavezanec lastnik taksnega predmeta.
Višina občinske takse 
6. člen 
(1) Višina občinske takse za posamezne taksne predmete ali storitve po točkah 1 do 5 iz prvega odstavka 2. člena tega odloka je opredeljena s številom točk v tarifah občinskih taks, ki je kot priloga sestavni del tega odloka.
(2) Vrednost točke za obračun občinskih taks iz prvega odstavka tega člena se določa s sklepom župana.
Odmera občinskih taks 
7. člen 
Občinska taksa se odmeri z odločbo, ki jo izda občinski upravni organ:
– z dovoljenjem za postavitev taksnega predmeta na podlagi prijave taksnega zavezanca,
– na podlagi uradne ugotovitve pooblaščene uradne osebe občinskega nadzora.
Obračun in plačilo občinske takse 
8. člen 
(1) Občinsko takso plačujejo zavezanci na podlagi odločbe o odmeri občinske takse.
(2) Taksni zavezanci, ki imajo dovoljenje za celoletno uporabo taksnih predmetov, plačujejo občinsko takso v dveh obrokih, ki zapadeta v plačilo 15. maja in 15. septembra.
(3) Taksni zavezanci, ki imajo dovoljenje za uporabo taksnih predmetov za obdobje, krajše od enega leta, plačajo občinsko takso vnaprej oziroma v roku, opredeljenem v izdani odločbi, v enkratnem znesku.
(4) Župan lahko s posebnim sklepom odloči o plačilu občinske takse na obroke.
9. člen 
(1) Kot osnova za obračun občinske takse se upošteva vrednost točke, ki velja na dan obračuna, velikost taksnega predmeta in čas trajanja postavitve oziroma uporabe javne površine.
(2) Če občinska taksa, odmerjena po postopku iz prvega odstavka tega člena, za en taksni predmet ne presega vrednosti 10.000 točk, se odmeri v višini 10.000 točk.
(3) Zavezancem, ki uporabljajo javno površino za postavitev gostinskega vrta s pokrito zaprto teraso v nasprotju z izdanimi smernicami za postavitev urbane opreme oziroma v nasprotju z izdanim dovoljenjem za uporabo javnih površin, se za čas uporabe javne površine dodatno odmeri občinska taksa v višini 50 odstotkov od obračunane takse, določene v 6. členu odloka.
(4) Grafični izris območja uporabe javne površine z ustreznimi atributi (naziv gostinskega obrata, navedba izdanega dovoljenja za uporabo javne površine, izmera obravnavane javne površine) mora taksni zavezanec objaviti na ustreznem vidnem mestu v gostinskem obratu oziroma na gostinski terasi.
(5) V primerih, ko taksni zavezanec uporablja javno površino brez pravočasne predhodne pridobitve dovoljenja občinskega upravnega organa, se za ugotovljeni čas uporabe javne površine dodatno odmeri občinska taksa v višini 50 odstotkov od obračunane takse, določene v 6. členu odloka.
(6) Za pravočasno pridobitev dovoljenja za uporabo javne površine šteje oddaja popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami občinskemu upravnemu organu vsaj 30 dni pred predvidenim pričetkom uporabe javne površine.
10. člen 
(1) Veljavno dovoljenje za uporabo javne površine se prekliče, če zavezanec ne plača občinske takse v roku, določenem v dovoljenju.
(2) Občinski upravni organ lahko zavrne izdajo dovoljenja za uporabo javne površine v primerih, ko ima taksni zavezanec neporavnane zapadle obveznosti iz naslova občinskih taks do občine.
Nastanek in prenehanje obveznosti 
11. člen 
(1) Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma pričetka uporabe javne površine, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec obvestil pristojni občinski upravni organ o odstranitvi taksnega predmeta oziroma o prenehanju uporabe.
(2) V primeru, da taksni zavezanec ni prijavil taksnega predmeta, taksna obveznost nastane z dnem namestitve ali pričetka uporabe taksnega predmeta na podlagi ugotovitve pooblaščene uradne osebe občinskega nadzora.
12. člen 
Dejstvo, da zavezanec taksnega predmeta začasno ne uporablja, ne vpliva na taksno obveznost.
Oprostitve plačila takse 
13. člen 
Oprostitev plačila občinske takse se upošteva v naslednjih primerih:
1. objave državnih in drugih upravnih organov ter krajevnih skupnosti,
2. objave organizatorjev volilne kampanje v obdobju volilne kampanje ter objave političnih strank in list,
3. objave družbenih in humanitarnih organizacij v zvezi z njihovimi aktivnostmi,
4. objave kulturnih, športnih in turističnih društev ter zavodov s sedežem v Občini Piran,
5. taksni predmeti, ki opozarjajo na kulturne, naravne in zgodovinske znamenitosti,
6. taksni predmeti, ki so namenjeni opravljanju javne službe,
7. taksni predmeti, ki se uporabljajo za račun ali investicije, ki jih izvaja občina,
8. na podlagi sklepa župana v primeru, ko je Občina Piran soudeležena pri delu, naročilu ali izvedbi projekta, ki ima za posledico taksni predmet,
9. taksni predmeti tistih, ki v starem mestnem jedru ter vaseh ponujajo lokalno avtohtono blago in storitve iz lastne proizvodnje,
10. drugi primeri uporabe taksnih predmetov, navedeni v 14. členu tega odloka.
14. člen 
Taksnega zavezanca se oprosti plačila občinske takse, če gre za taksne predmete v zvezi:
1. z uporabo javne površine zaradi obnove fasad, stanovanjskih hiš znotraj mestnega jedra Pirana za obdobje do 30 dni, ko je vlagatelj fizična oseba;
2. z obnovo zgodovinskih in kulturnih spomenikov znotraj ali izven historičnega jedra mesta Piran,
3. s prireditvami in aktivnostmi širšega promocijskega pomena, ki promovirajo Občino Piran in so sofinancirane s strani Občine Piran, pod pogojem, da se ne financirajo s strani udeležencev prireditve,
4. s prireditvami in promocijami, ki jih organizira Občina Piran, javna podjetja v lasti občine, javni zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Piran, država in drugi upravni organi ter krajevne skupnosti,
5. s prireditvami in aktivnostmi humanitarnih organizacij in društev,
6. s prireditvami in aktivnostmi, ki so neprofitne narave in pomembne za razvoj turizma v Občini Piran in
7. s tradicionalnimi prireditvami, ki jih prirejajo društva v kraju svojega sedeža.
Deljenje letakov 
15. člen 
Deljenje letakov na območju Občine Piran ni dovoljeno. Izjemoma se deljenje letakov lahko dovoli na podlagi posebnega dovoljenja, ki ga izda občinski upravni organ.
II. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA 
16. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo uradne osebe občinskega nadzora.
17. člen 
Če taksni zavezanec ne plača obveznosti v roku, občinski upravni organ poda predlog za izterjavo zapadlih obveznosti organu, pristojnemu za izterjavo.
III. KAZENSKE DOLOČBE 
18. člen 
(1) Z globo 500 EUR se kaznuje za prekršek posameznika:
– ki v prijavi nastanka taksnega predmeta navede napačne podatke, pomembne za obračun taksne obveznosti,
– ki postavi taksni predmet brez dovoljenja pristojnega občinskega upravnega organa.
(2) Pravno osebo, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena, se kaznuje z globo 4.500 EUR.
(3) Posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz prvega odstavka tega člena, se kaznuje z globo 4.500 EUR.
(4) Za prekršek iz prvega odstavka se odgovorno osebo pravne osebe kaznuje z globo 800 EUR.
19. člen 
(1) Če taksni zavezanec, ki uporablja taksni predmet brez dovoljenja, v roku, določenem s strani uradne osebe občinskega nadzora, taksnega predmeta ne odstrani, uradna oseba občinskega nadzora odredi prisilno odstranitev na stroške zavezanca ter poda predlog pristojnemu občinskemu organu za odmero občinske takse za obdobje ugotovljene uporabe.
(2) Prisilno odstranjene taksne predmete lahko taksni zavezanec prevzame po tem, ko izkaže plačilo vseh stroškov, nastalih s prisilno odstranitvijo in hrambo.
(3) Hrambo prisilno odstranjenih taksnih predmetov in nadaljnje postopanje s strani lastnika neprevzetimi taksnimi predmeti se določi z aktom, ki ga sprejme župan.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
20. člen 
Ne glede na določilo drugega odstavka 6. člena odloka se vrednost točke določi v višini 0,013 EUR.
21. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskih taksah v Občini Piran (Uradne objave Primorskih novic, št. 11/09 in Uradni list RS, št. 49/12 in 52/13).
22. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2020.
Št. 426-5/2019
Piran, dne 11. julija 2019
Župan 
Občine Piran 
Đenio Zadković 
PRILOGA 
TARIFE OBČINSKIH TAKS 
TARIFA Št. 1 Za uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev 
Za uporabo javnih površin za prirejanje razstav in drugih zabavnih prireditev (zabavišča, luna parki in podobno) se plača na oziroma odm2:
1.1.
asfaltirane, betonske in podobne urejene površine
– 10 točk
1.2.
utrjene makadamske površine
– 5 točk
1.3.
urejene in vzdrževane zelenice ali podobne površine
– 15 točk
1.4.
druge površine
– 3 točke
Opombe: 
Taksni predmet je začasna uporaba javnega prostora za določen namen, ki ne predstavlja izvirne namembnosti tega prostora in ki je dovoljena na podlagi ustreznega akta pristojnega upravnega organa, oziroma vsaka druga uporaba javne površine, s katero se omejuje njen javni značaj ali začasno spreminja namembnost, in za kar je potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega upravnega organa, ni pa podvržena drugim občinskim taksam po tem odloku.
TARIFA Št. 2 Za oglaševanje na javnih mestih 
Za reklamne objekte, napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih površinah, se plača:
2.1.
če so trajnega značaja, glede na velikost za vsak začeti m2 površine dnevno:
2.1.1.
elektronskega displeja
– 105 točk
2.1.2.
televizijskega ekrana, ki v izložbah ali drugje na javnem kraju predvajajo reklamna sporočila, ki niso v rednih televizijskih programih
– 105 točk
2.1.3.
svetlobnega napisa ali oznake s programiranimi sekvencami 
– 210 točk
2.1.4.
drugega svetlobnega napisa ali oznake
– 167 točk
2.1.5.
drugega napisa ali oznak
– 42 točk
2.1.6.
tipizirane komercialne usmerjevalne in obvestilne table do velikosti 0,40 m2
– 26 točk
2.2.
za plakate, transparente, reklamne zastave, letake ter druge taksne predmete, ki niso trajnega značaja, od vsakega izvoda, glede na velikost:
2.2.1.
za vsak začetni m2 površine dnevno
– 21 točk
2.2.2.
letaki (za enkratno delitev)
– 4.173 točk
2.2.3.
čez cestni transparenti – za vsak začetni m2 površine dnevno
– 417 točk
2.3.
za uporabo ozvočevalnih naprav za sporočila, objave in oglase se plača občinska taksa dnevno:
2.3.1.
za stacionarne reklamne ozvočevalne naprave
– 2.086 točk
2.3.2.
za mobilne reklamne označevalne naprave
– 4.173 točk
Opombe:
Za reklamiranje se štejejo vsi napisi, neprometni znaki ali drugi simboli, ki kakorkoli reklamirajo izdelke, storitve ali dejavnosti in ki stojijo na javni površini ali javnem dobrem ali so postavljeni, pritrjeni ali kako drugače označeni oziroma visijo nad njimi, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot npr.: javne ceste, ulice, trgi, tržnice, igrišča, parkirišča, pokopališča, parki, zelenice, rekreacijske površine, varovalni pasovi gospodarske javne infrastrukture in površine na varovanih območjih, ki so kot take opredeljene v predpisih, razen površin, ki so pogodbeno dane v upravljanje Javnemu podjetju Okolje Piran, d.o.o.
Površino taksnega predmeta nepravilne oblike predstavlja najmanjši možni pravokotnik, ki zajema vse njegove točke. Pri dvostranskih ali večstranskih napisih oziroma drugih taksnih predmetih, razen pri svetlobnih izveskih, se vsaka stran šteje kot en taksni predmet.
Taksa se obračuna za dnevno uporabo ne glede na čas označevalne naprave (če je uporaba označevalne naprave dnevno eno uro, se obračuna dnevna taksa).
TARIFA Št. 3 Za parkiranje na javnih površinah 
Za uporabo javnih površin za parkiranje ali druge začasne namene se plača dnevno za vsak začeti m2:
3.1.
od vsakega rezerviranega parkirnega mesta se plača občinska taksa dnevno:
– 150 točk
Opombe: 
Taksni predmet je začasna uporaba javne površine za določen namen, ki ne predstavlja izvirne namembnosti tega prostora (parkiranje ob večjih prireditvah, uporaba javnega prostora za večje politične, zabavne ali gospodarsko-pridobitne prireditve in drugo) in je dovoljena na podlagi ustreznega občinskega akta.
TARIFA Št. 4 Uporaba javnega prostora za kampiranje 
Za uporabo javnih površin za kampiranje se plača dnevno za vsak začeti m2:
4.1.
asfaltirane, betonske in podobno urejene površine
– 10 točk
4.2.
utrjene makadamske površine
– 5 točk
4.3.
urejene in vzdrževane zelenice ali podobne površine
– 15 točk
4.4.
druge površine
– 3 točke
Opombe:
Taksni predmet je začasna uporaba javnega prostora za določen namen (kot npr. šotorenje), ki ne predstavlja izvirne namembnosti tega prostora.
TARIFA Št. 5Druge oblike uporabe javne površine
Za druge oblike uporabe javne površine, kot je postavitev gradbenih odrov, ureditev gradbišč, stojnic, uporaba pločnikov ali trgov v gostinske ali druge namene:
5.1.
za uporabo pločnikov in drugih javnih površin
5.1.1.
dnevno od vsakega začetega m2
5.1.2.
glede na namen:
a) gostinstvo, turizem
– 5 točk
b) trgovina, drugo
– 3 točke
5.1.3.
glede na kraj – lego prostora:
a) območje I. kategorije: Portorož (Obala), Piran (Fornače, Cankarjevo nabrežje, Tartinijev trg, Kidričevo nabrežje, Ribiški trg, Prešernovo nabrežje do svetilnika na Punti)
– 4 točke
b) območje II. kategorije: ožja območja mesta Piran (Dantejeva ulica, Gregorčičeva ulica, Leninova ulica, Levstikova ulica, Partizanska ulica, Prvomajski trg, Savudrijska ulica, Tomažičeva ulica, Ulica svobode, Verdijeva ulica, Zelenjavni trg, Župančičeva ulica), Prešernovo nabrežje od svetilnika na Punti naprej 
– 2 točki
c) območje III. kategorije: ožja območja Pirana, Portoroža in Lucije, ki niso zajeta v I. in II. kategoriji, Strunjan in Seča
– 1 točka
5.1.4.
glede na čas uporabe:
a) v sezoni (od 1. maja. do 30. septembra)
– 5 točk
b) izven sezone (od 1. januarja do 30. aprila in od 1. oktobra do 31. decembra)
– 1 točka
5.1.5.
glede na urejenost prostora:
a) asfaltirane, betonske in podobne utrjene površine
– 3 točke
b) utrjene makadamske površine
– 2 točki
c) urejene in vzdrževane zelenice ali podobne površine
– 1 točka
d) druge površine (npr. površine, ki jih uporabniki vzdržujejo sami)
– 0 točk
5.2.
dnevno od m2 površine v uporabi za namene vseh gradbenih del
(graditev objektov, adaptacije, posegi v občinske ceste ipd.)
– 22 točk
5.3.
za m2 uporabe javne površine za prodajno mesto:
a) zunaj prodajalne – dnevno
– 90 točk
b) postavitev kioskov, kontejnerjev in premičnih prodajnih mest (prodaja s pomočjo vozila in podobno) za m2 dnevno
– 90 točk
5.4.
Uporaba javne površine, drugi nameni, ki niso opredeljeni v tarifnih številkah od 1 do 5:
5.4.1.
asfaltirane, betonske in podobne urejene površine
– 10 točk
5.4.2.
utrjene makadamske površine
– 5 točk
5.4.3.
urejene in vzdrževane zelenice ali podobne površine
– 15 točk
5.4.4.
druge površine
– 3 točke
5.4.5.
snemanje filmov, reklam v komercialne namene dnevno od m2
– 150 točk
Opombe: 
Taksni zavezanec je tisti, ki uporablja površine iz prve točke.
Višina občinske takse te tarife se izračuna tako, da se število točk po kriteriju od 5.1.1 do 5.1.5 sešteje in dobljeni seštevek točk (za m2 površine) pomnoži z velikostjo površine v uporabi (v m2), s številom dni uporabe in z veljavno vrednostjo točke.
Upravljavci tržnic, ki so javno površino za potrebe tržnice pridobili s posebnim aktom pristojnega organa ali z odlokom občinskega sveta, niso taksni zavezanci po tej taksni tarifi.
Taksni predmet je začasna uporaba javne površine za določen namen, ki ne predstavlja izvirne namembnosti tega prostora in ki je dovoljena na podlagi ustreznega akta pristojnega upravnega organa, oziroma vsaka druga uporaba javne površine, s katero se omejuje njen javni značaj ali začasno spreminja namembnost in za kar je potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega upravnega organa, ni pa podvržena drugim občinskim taksam po tem odloku.
Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale) e visto l'art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano – (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18)
P R O M U L G A   I L   S E G U E N T E    D E C R E T O
sulle tasse comunali nel Comune di Pirano, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 8ª seduta ordinaria del 11 luglio 2019.
N. 3528-0010/2019
Pirano, 29 luglio 2019
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 
Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’articolo 21 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – T.C.U. 2, 76/08, 79/09 e 30/18), e l’articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale, 35/17 e 43/18), nella 8ª seduta ordinaria del 11 luglio 2019, approva il seguente
D E C R E TO 
sulle tasse comunali nel Comune di Pirano 
I. DISPOSIZlONI FONDAMENTALI 
Art. 1 
(1) Con il presente Decreto si determinano l’obbligo di contribuzione delle tasse ovvero imposte di pertinenza comunale nel Comune di Pirano, la tipologia e l’ammontare della tassa, i contribuenti in obbligo di pagamento della tassa nonché la procedura di commisurazione, di computo e di pagamento della stessa.
(2) I proventi dalle tasse comunali costituiscono fonte di finanziamento del Comune.
(3) Le Tariffe delle tasse comunali costituiscono l’allegato e parte integrante del presente Decreto.
Oggetti di tassazione 
Art. 2 
(1) Nel Comune di Pirano le tasse comunali si pagano:
1. per l’uso delle aree pubbliche, per l’allestimento delle mostre e per l’organizzazione di manifestazioni di svago;
2. per l’affissione di manifesti e della pubblicità nelle aree pubbliche;
3. per il parcheggio su aree pubbliche;
4. per l’utilizzo delle aree pubbliche adibite al campeggio e
5. per altre forme di utilizzo delle aree pubbliche, come ad esempio: il collocamento delle impalcature edilizie, la sistemazione dei cantieri edili e la collocazione dei chioschi, delle cabine telefoniche, delle bancarelle nonché di altri oggetti che incidono fisicamente sulla superficie pubblica.
(2) Il pagamento della tassa comunale per le attività di cui al primo comma del presente articolo non viene richiesto nei casi in cui il pagamento è vietato dalla legge oppure se sono prescritte o pattuite con contratto altre modalità di pagamento.
Notifica dell’oggetto di tassazione 
Art. 3 
Per tutti gli oggetti di tassazione che interferiscono fisicamente con un’area pubblica, che sono collocati sugli impianti o sugli stabili pubblici o che influiscono altrimenti sulla sicurezza del traffico, prima della collocazione di detti oggetti i contribuenti devono acquisire l’autorizzazione dell’organo amministrativo comunale competente.
Art. 4 
(1) Ogni cambiamento relativo all’oggetto di tassazione o al contribuente deve essere notificato dallo stesso all’organo amministrativo comunale competente entro il termine di 15 giorni dall’avvenuta modifica.
(2) Senza previo permesso dell’organo amministrativo comunale competente non è ammesso eseguire alcuna modifica sugli oggetti di tassazione che necessitano del permesso di cui all’art. 3 del presente Decreto.
I contribuenti 
Art. 5 
I contribuenti al pagamento della tassa comunale sono le persone giuridiche o i soggetti singoli che utilizzano gli oggetti ed espletano i servizi soggetti alla tassa comunale. Se non è possibile accertarne il fruitore, viene considerato contribuente il proprietario di detto oggetto.
Ammontare delle tasse comunali 
Art. 6 
(1) L’ammontare della tassa comunale per i singoli oggetti di tassazione o per i servizi previsti dal punto 1 al punto 5 dell’articolo 2 del presente Decreto è definito mediante il punteggio attribuito alle tariffe delle tasse comunali, che sono parte specifica ed integrante del presente Decreto.
(2) Il valore dei punti per il conteggio delle tasse comunali, di cui al primo comma del presente articolo, viene stabilito dal Sindaco con Delibera.
Commisurazione delle tasse comunali 
Art. 7 
La tassa comunale viene commisurata:
– in base al permesso di collocazione dell’oggetto di tassazione, rilasciato dall’organo amministrativo comunale competente;
– in base ai rilevamenti da parte del funzionario incaricato dell’Ispettorato comunale.
Computo e pagamento della tassa comunale 
Art. 8 
(1) Le tasse comunali sono pagate dai contribuenti in base alla Decisione di commisurazione della tassa comunale.
(2) I contribuenti che hanno il permesso d’uso delle superfici pubbliche, ovvero degli altri oggetti di tassazione per tutto l’anno, pagano la tassa comunale rateizzata in due soluzioni, che scadono in pagamento rispettivamente il 15 maggio e il 15 settembre.
(3) I contribuenti che hanno il permesso di utilizzo degli oggetti tassati per un periodo inferiore a un anno pagano la tassa comunale in anticipo o entro un limite di tempo specificato nella Decisione amministrativa emessa, in un’unica soluzione.
(4) Il Sindaco ha la facoltà di stabilire con propria Delibera la rateizzazione del pagamento.
Art. 9 
(1) Quale base del computo della tassa si osserva il valore del punto valido il giorno del conteggio, tenendo conto inoltre, rispettivamente, delle dimensioni dell’oggetto di tassazione e della durata dell’utilizzo dell’area pubblica.
(2) Se la tassa commisurata secondo il procedimento, di cui al primo comma del presente articolo per un oggetto di tassazione, non supera il valore di 10.000 punti, viene commisurata nell’importo di 10.000 punti.
(3) I contribuenti che utilizzano l’area pubblica per allestire i giardini dei ristoranti con terrazza coperta e chiusa, contrariamente alle linee guida emanate per l’installazione dell’arredo urbano o in contrasto con l’autorizzazione per l’uso degli spazi pubblici, pagano per il periodo di utilizzo dell’area pubblica un ulteriore importo pari al 50% della tariffa applicata, determinata dall’articolo 6 del Decreto.
(4) Il prospetto grafico recante il disegno delle aree pubbliche utilizzate e gli attributi rilevanti (nome dell’esercizio di ristorazione, indicazione dell’autorizzazione rilasciata per l’uso degli spazi pubblici, misurazione delle aree pubbliche in oggetto) deve essere esposto dal contribuente in un luogo ben visibile nella struttura di ristorazione o sulla terrazza della stessa.
(5) Nel caso in cui il contribuente utilizzi un’area pubblica senza previa e tempestiva acquisizione dell’autorizzazione dell’autorità amministrativa comunale, paga per il periodo accertato di utilizzo un’imposta comunale addizionale applicata al 50% degli addebiti di cui all’articolo 6 del Decreto.
(6) Si considera che l’autorizzazione per l’utilizzo di aree pubbliche sia stata acquisita tempestivamente se la rispettiva domanda completa e corredata da tutti gli allegati richiesti viene presentata all’organo amministrativo comunale almeno 30 giorni prima dell’inizio previsto della fruizione degli spazi pubblici.
Art. 10 
(1) La validità del permesso per l’utilizzo dell’area pubblica cessa se il contribuente non paga la tassa entro il termine come stabilito nel permesso stesso.
(2) L’autorità amministrativa comunale ha la facoltà di rifiutare il rilascio dell’Autorizzazione per l’utilizzo di aree pubbliche nei casi in cui il soggetto abbia in sospeso nei confronti del Comune delle passività in essere derivanti dalle tasse comunali.
Inizio ed estinzione dell’obbligo 
Art. 11 
(1) L’obbligo di pagamento della tassa ha inizio con la data di collocamento dell’oggetto di tassazione ossia in concomitanza con l’inizio dell’utilizzo del servizio, e si estingue al termine del mese nel quale il contribuente comunica all’organo amministrativo comunale competente l’avvenuta rimozione dell’oggetto di tassazione o la cessazione dell’utilizzo del servizio.
(2) Nel caso in cui il contribuente non notifichi l’utilizzo dell’oggetto di tassazione, l’obbligo subentra dal giorno dell’avvenuta collocazione o dell’inizio dell’utilizzo dell’oggetto di tassazione, in base ai rilevamenti da parte del funzionario incaricato dell’Ispettorato comunale.
Art. 12 
Se il contribuente non utilizza l’oggetto di tassazione temporaneamente questo non influisce sull’adempimento dell’obbligo di tassazione.
Esenzioni dal pagamento della tassa 
Art. 13 
Sono esenti dal pagamento:
1. le pubblicazioni degli organi comunali e statali, nonché delle comunità locali;
2. le pubblicazioni degli organizzatori delle campagne elettorali nel periodo in cui si svolge la campagna elettorale, nonché le pubblicazioni dei partiti politici e delle liste civiche;
3. le pubblicazioni delle organizzazioni e associazioni umanitarie, attinenti alle loro attività;
4. le pubblicazioni delle associazioni culturali, sportive e turistiche, nonché degli enti con sede nel Comune di Pirano;
5. gli oggetti di tassazione che recano indicazioni inerenti ai monumenti architettonici e storici, nonché alle curiosità naturali;
6. gli oggetti di tassazione adibiti all’espletamento di servizi pubblici;
7. gli oggetti di tassazione che vengono utilizzati per conto del Comune, oppure per gli investimenti attuati dal Comune;
8. gli oggetti di tassazione, stabiliti in base all’ordinanza del Sindaco, derivanti dai lavori, dagli appalti o dalle esecuzioni dei progetti ai quali partecipa il Comune di Pirano;
9. gli oggetti di tassazione che i venditori ambulanti offrono nel centro storico e nei villaggi come prodotti o prestazioni eseguiti da loro stessi secondo usanze autoctone locali;
10. altri utilizzi degli oggetti di tassazione, indicati nell’art. 14 del presente Decreto.
Art. 14 
I contribuenti sono esentati dal pagamento della tassa comunale da parte dell’organo amministrativo comunale competente se si tratta di oggetti di tassazione concernenti:
1. l’uso della superficie pubblica, per il periodo di 30 giorni, dovuto al rinnovo delle facciate delle case di abitazione all’interno del perimetro del centro storico di Pirano, come da domanda inoltrata da parte della persona fisica;
2. il restauro dei monumenti culturali e storici all’interno del perimetro del centro storico di Pirano o fuori dello stesso;
3. le manifestazioni e le attività rilevanti dal punto di vista promozionale destinate alla promozione del Comune di Pirano, cofinanziate da parte del Comune di Pirano, a condizione che non vengano finanziate da parte dei partecipanti alla manifestazione;
4. le manifestazioni e le attività promozionali, organizzate dal Comune di Pirano, da imprese pubbliche di proprietà del Comune, da enti pubblici il cui fondatore o co-fondatore sono il Comune di Pirano, lo Stato o altri organi amministrativi o comunità locali;
5. le manifestazioni e le attività delle organizzazioni e associazioni umanitarie;
6. le manifestazioni e le attività di carattere no-profit che sono significative per lo sviluppo del turismo nel Comune di Pirano e
7. le manifestazioni tradizionali, organizzate dalle associazioni nel luogo della propria sede.
Distribuzione dei volantini 
Art. 15 
Non è consentita la distribuzione dei volantini nel territorio del Comune di Pirano. In via eccezionale si può consentire tale distribuzione, previo permesso speciale rilasciato dall’organo amministrativo comunale.
II. CONTROLLO DELL’ATTUAZIONE DEL DECRETO 
Art. 16 
Il controllo dell’attuazione di questo Decreto è affidato al personale autorizzato dell’Ispettorato comunale.
Art. 17 
Se il contribuente non ottempera agli obblighi dovuti nel termine previsto, l’organo amministrativo comunale deferisce la riscossione degli obblighi scaduti all’organo competente per le riscossioni coattive.
III. SANZIONI 
Art. 18 
(1) È punito con l’ammenda pari a 500 EUR per l’infrazione il soggetto singolo che:
– indica nella domanda dati non corrispondenti relativi all’oggetto di tassazione, che risultano importanti per la commisurazione ed il computo dell’obbligo di pagamento;
– colloca l’oggetto di tassazione senza il permesso dell’organo amministrativo comunale competente.
(2) È punita con l’ammenda pari a 4.500 EUR la persona giuridica che commette un’infrazione di cui al primo comma del presente articolo.
(3) È punito con l’ammenda pari a 4.500 EUR il soggetto singolo che commette un’infrazione di cui al primo comma del presente articolo, nell’ambito dell’esercizio della propria attività autonoma.
(4) È punita con l’ammenda pari a 800 EUR la persona responsabile della persona giuridica che commette un’infrazione di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 19 
(1) Se il contribuente che utilizza un oggetto di tassazione è sprovvisto del permesso e non rimuove detto oggetto nel termine stabilito dal funzionario incaricato dell’Ispettorato comunale, lo stesso ne decreta la rimozione coattiva a spese del contribuente e invia all’organo comunale competente la proposta di accertamento delle imposte comunali per il periodo di utilizzo identificato.
(2) Il contribuente può subentrare in possesso degli oggetti rimossi coattivamente dopo aver comprovato il pagamento di tutti i costi sostenuti per la rimozione forzata e lo stoccaggio.
(3) La conservazione degli oggetti rimossi forzatamente e l’ulteriore trattamento degli oggetti che non vengono ritirati da parte del proprietario saranno determinati da un atto adottato dal Sindaco.
IV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Art. 20 
A prescindere dalla disposizione di cui all’art. 6, comma due, del presente Decreto, il valore del punto per l’anno 2019 è stabilito nell’ammontare pari a 0,013 EUR.
Art. 21 
Con la data dell’entrata in vigore del presente Decreto cessa la validità del Decreto sulle tasse comunali nel Comune di Pirano (Bollettino ufficiale delle Primorske novice di Capodistria, n. 11/09 e Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 49/12 e 52/13).
Art. 22 
Il presente Decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, mentre si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.
N. 426-5/2019
Pirano, 11 luglio 2019
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Đenio Zadković 
ALLEGATO SPECIALE 
TARIFFE DELLE TASSE COMUNALI 
TARIFFA N. 1Uso delle aree pubbliche per l’allestimento delle mostre e per l’organizzazione delle manifestazioni di svago
L’uso delle aree pubbliche con lo scopo di allestire mostre e organizzare manifestazioni di svago (parchi di divertimento e simili) si paga per ciascun m2, osservando i seguenti criteri:
1.1. 
superfici in asfalto, in cemento e superfici ordinate simili
– 10 punti
1.2. 
superfici in macadam costipato
– 5 punti
1.3. 
aree verdi ordinate e mantenute o superfici simili
– 15 punti
1.4. 
altre superfici
– 3 punti
Chiarimenti: 
a) L’oggetto di tassazione è costituito dall’utilizzo temporaneo dell’area pubblica per una determinata finalità che non rappresenta la destinazione d’uso originaria di detta area e che viene permesso in base ad un atto conforme dell’organo amministrativo competente, ovvero qualsiasi altro utilizzo dell’ area pubblica, con il quale si limita la sua caratteristica pubblica o modifica temporaneamente la finalità d’uso, e per il quale è necessario acquisire il permesso dell’organo amministrativo competente, e che non è soggetto ad altre tasse comunali ai sensi del presente Decreto.
TARIFFA N. 2 La pubblicità svolta in aree pubbliche 
Per gli impianti pubblicitari recanti le scritte, le pubblicazioni e gli annunci pubblicitari, collocati o affissi o in maniera diversa e contrassegnati su aree pubbliche si osservano i seguenti criteri:
2.1. 
se sono di carattere permanente, tenendo conto delle dimensioni, per ciascun m2 di superficie iniziato al giorno:
2.1.1. 
display elettronico
– 105 punti
2.1.2. 
schermo televisivo nelle vetrine o in altro luogo nell’ambito dell’area pubblica che trasmette messaggi pubblicitari non inclusi nei regolari programmi televisivi
– 105 punti
2.1.3. 
insegne o scritte luminose con sequenze programmate
– 210 punti
2.1.4. 
altre insegne o scritte luminose
– 167 punti
2.1.5. 
altre insegne o scritte
– 42 punti
2.1.6.
tabelle tipizzate commerciali, indicanti la direzione o d’informazione, sino ad una superficie di 0,40 m2
– 26 punti
2.2. 
manifesti striscioni, bandiere pubblicitarie, cartelloni ed altri oggetti di tassazione che non sono di carattere permanente per ciascun pezzo, tenendo conto delle dimensioni:
2.2.1.
per ciascun m2 iniziato di superficie al giorno
– 21 punti
2.2.2.
volantini (per un’unica distribuzione) 
– 4.173 punti
2.2.3.
striscioni posti attraverso la strada – per ciascun m2 di superficie iniziato al giorno
– 417 punti
2.3. 
Per l’uso di impianti di amplificazione sonora per la trasmissione di messaggi, avvisi, e annunci pubblicitari si paga la tassa comunale giornaliera, secondo i seguenti criteri:
2.3.1.
per gli impianti di amplificazione sonora fissi adibiti alla pubblicità
– 2.086 punti
2.3.2. 
per gli impianti di amplificazione sonora mobili adibiti alla pubblicità 
– 4.173 punti
Chiarimenti: 
Si considerano impianti pubblicitari tutte le scritte della segnaletica non ritenuta stradale o altri simboli che in qualsiasi modo fanno pubblicità di prodotti, prestazioni o attività e sono ubicati sull’area pubblica o demaniale, oppure sono collocati, affissi o diversamente contrassegnati, o pendono sopra le aree, il cui utilizzo è destinato al pubblico, come ad esempio le strade pubbliche, le vie, le piazze, i mercati, i campi di gioco, i parcheggi, i cimiteri, i parchi pubblici, le aree verdi e aree di ricreazione, le fasce tutelate delle infrastrutture dei servizi pubblici economici e le superfici nelle zone protette definite come tali dalle prescrizioni, ad eccezione delle superfici che per contratto sono cedute in gestione all’Azienda pubblica Okolje Piran d.o.o. La superficie di un oggetto di tassazione di forma irregolare è rappresentata dal rettangolo minore che racchiude tutti i suoi punti. In caso di scritte fronti – retro o di scritte su superfici multiple, tranne che per gli affissi luminosi, ogni lato si reputa oggetto di tassazione.
La tassa viene conteggiata giornalmente, a prescindere dall’effettivo periodo di utilizzo dell’impianto pubblicitario (anche se l’impianto viene usato solamente per un’ora al giorno la tassa comunale si paga per un’intera giornata).
TARIFFA N. 3 Il parcheggio su aree pubbliche 
Per l’uso di aree pubbliche per il parcheggio o per altra destinazione provvisoria si paga giornalmente per ogni m2 iniziale:
3.1.
per ciascun posto macchina riservato si paga la tassa comunale giornaliera:
– parcheggio per altri utenti
– 150 punti
Chiarimenti 
Oggetto di tassazione è l’utilizzo temporaneo di un’area pubblica per un determinato scopo che non rappresenta la destinazione d’uso originaria di detta area (parcheggi per grandi manifestazioni, utilizzo dell’area pubblica per grandi manifestazioni politiche, di svago o commerciali ed altro) che è stato permesso in base al conforme atto dell’organo amministrativo competente.
TARIFFA N. 4 Utilizzo dell’area pubblica per il campeggio 
Per l’utilizzo di un’area pubblica con lo scopo di campeggiare si paga la tassa comunale per ogni m2 iniziato di superficie al giorno secondo i seguenti criteri:
4.1. 
superfici in asfalto, in cemento e simili
– 10 punti
4.2. 
superfici in macadam costipato
– 5 punti
4.3.
aree verdi ordinate e mantenute, superfici simili 
– 15 punti
4.4. 
altre superfici
– 3 punti
Chiarimenti 
Oggetto di tassazione è l’utilizzo temporaneo di un’area pubblica per un determinato scopo (come ad es. il campeggio) che non rappresenta la destinazione d’uso originaria di detta area.
TARIFFA N. 5 Altre forme di utilizzo delle aree pubbliche 
Per altre forme di utilizzo delle aree, quali la collocazione delle impalcature, la sistemazione di cantieri edili, delle bancarelle, l’uso di marciapiedi o piazze a scopi di ristorazione o commerciali, si osservano i seguenti criteri.
5.1. 
per l’uso di marciapiedi ed altre aree pubbliche:
5.1.1. 
al giorno per ogni m2 iniziato
5.1.2. 
finalità:
a) ristorazione, turismo
– 5 punti
b) commercio
– 3 punti
5.1.3. 
ubicazione – posizione:
a) comprensorio di I.a categoria: Portorose (Lungomare), Pirano (Fornace, Riva Cankar, Riva Kidrič, Piazza dei Pescatori, Piazza Tartini, Riva Prešeren sino alla Punta)
– 4 punti
b) comprensorio di II.a categoria: zone ristrette della città di Pirano, (Via Dante, Via Gregorčič, Via Lenin, Via Levstik, Via Partigiani, Piazza Primo Maggio, Via Salvore, Via Tomažič, Via Liberta’, Via Verdi, Piazza delle Erbe, Via Župančič), Riva Prešeren oltre alla Punta
– 2 punti
c) comprensorio di III.a categoria: zone ristrette di Pirano, Portorose e di Lucia, non comprese in I.a e in II.a categoria, Strugnano e Sezza 
– 1 punto
5.1.4. 
periodo di utilizzo:
a) nell’alta stagione (dal 1. 5. al 30. 9.)
– 5 punti
b) nella bassa stagione (dal 1. 1. al 30. 4. e dal 1. 10. al 31. 12.)
– 1 punto
5.1.5. 
assetto dell’area:
a) superfici in asfalto, in cemento e simili
– 3 punti
b) superfici in macadam costipato
– 2 punti
c) aree verdi ordinate e mantenute o superfici simili
– 1 punto
d) altre superfici (ad. es. superfici mantenute da utenti stessi) 
– 0 punti
5.2. 
al giorno per m2 di superficie in uso per cantieri edili (costruzione e ristrutturazione di fabbricati, interventi nelle strade comunali, e simile)
– 22 punti
5.3. 
per m2 di area adibita a punto vendita:
a) all’esterno della rivendita – al giorno 
– 90 punti
b) collocazione di chioschi, container e punti vendita provvisori (vendita effettuata da veicoli adibiti) per m2 al giorno:
– 90 punti
5.4.
Utilizzo di aree pubbliche per altre finalità non indicate nelle tariffe da 1 a 5
5.4.1. 
superfici in asfalto, in cemento e simili
– 10 punti
5.4.2. 
superfici in macadam costipato
– 5 punti
5.4.3. 
aree verdi ordinate e mantenute o superfici simili
– 15 punti
5.4.4. 
altre superfici
– 3 punti
5.4.5. 
riprese cinematografiche e di spot promozionali ai fini commerciali – al giorno per m2
– 150 punti
Chiarimenti: 
Il contribuente è colui che utilizza le superfici di cui al primo punto. L’ammontare della tassa comunale si calcola sommando il numero di punti ai sensi dei criteri da 5.1.1. a 5.1.5. e moltiplicando poi il numero complessivo di punti (per m2 di superficie) con le dimensioni della superficie in uso (in m2), con il numero di giorni di utilizzo previsto e con il vigente valore del punto.
Gli amministratori dei mercati, che hanno acquisito l’area pubblica per le necessità del mercato mediante un atto particolare dell’organo amministrativo o mediante un Decreto del Consiglio comunale, non si reputano contribuenti ai sensi di questa tariffa.
L’oggetto di tassazione è l’utilizzo temporaneo dell’area pubblica per una determinata finalità che non rappresenta la destinazione d’uso originaria di detta area e che è permesso in base ad un atto conforme dell’organo amministrativo competente, ovvero qualsiasi altro utilizzo dell’area pubblica, con il quale si limita la sua caratteristica pubblica o modifica temporaneamente la finalità d’uso, e per il quale è necessario acquisire il permesso dell’organo amministrativo competente, e che non è soggetto ad altre tasse comunali ai sensi del presente Decreto.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti