Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019

Kazalo

2356. Odlok o pokopališkem redu v Občini Lendava, stran 6070.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US),4. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16 in 15/17 – odl. US) ter 18. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 5/19 in 37/19) je Občinski svet Občine Lendava na 7. redni seji dne 17. 7. 2019 sprejel
O D L O K 
o pokopališkem redu v Občini Lendava 
1 SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(uporaba izrazov) 
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom Občina Lendava (v nadaljevanju: občina) določa:
1. način zagotavljanja 24-urne dežurne službe;
2. način izvajanja pogrebne slovesnosti;
3. storitve pokopališko pogrebnega moštva, ki se lahko zagotavljajo na posameznem pokopališču;
4. osnovni obseg pogreba;
5. način in čas pokopa;
6. način pokopa, če je plačnik občina;
7. možnost pokopa zunaj pokopališča, z določitvijo prostora;
8. ravnanje s pokojnikom do pokopa v krajih, kjer na pokopališčih ni mrliške vežice;
9. pokopališča, ki morajo imeti mrliške vežice;
10. obratovanje mrliških vežic;
11. obseg prve ureditve groba;
12. vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču;
13. način oddaje grobov v najem;
14. postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic, ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču;
15. zvrsti grobov;
16. okvirni tehnični normativi za grobove;
17. mirovalna doba za grobove;
18. enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture;
19. pogrebna pristojbina, ki jo lahko določi občina za izvedbo pogreba na posameznem pokopališču, in ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba;
20. razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob;
21. druga vprašanja pogrebne in pokopališke dejavnosti ter uporabnikov.
3. člen 
(javna služba) 
(1) Pogrebna dejavnost obsega zagotavljanje 24-urne dežurne službe, ki je obvezna občinska gospodarska javna služba, ter prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ter pripravo in izvedbo pogreba.
(2) Pokopališka dejavnost obsega upravljanje ter urejanje pokopališč.
4. člen 
(upravljavec pokopališč) 
(1) Upravljavec pokopališč je oseba javnega prava, ki jo za upravljavca določi župan s svojim aktom v skladu z zakonom, ki ureja ravnanje s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti.
(2) Na območju Občine Lendava so naslednja pokopališča:
– Čentiba za naselje Čentiba,
– Dolina za naselje Dolina,
– Pince za naselji Pince in Pince Marof,
– Petišovci za naselja Petišovci, Benica in Trimlini,
– Dolnji Lakoš za naselji Dolnji in Gornji Lakoš,
– Gaberje za naselje Gaberje,
– Kot za naselje Kot,
– Kapca za naselje Kapca,
– Hotiza za naselje Hotiza,
– Kamovci za naselje Kamovci,
– Radmožanci za naselje Radmožanci,
– Genterovci za naselje Genterovci,
– Mostje za naselji Mostje in Banuta,
– Dolga vas za naselji Dolga vas in Dolgovaške gorice,
– Lendavske gorice – pri kapeli Svete Trojice za naselja Lendava, Lendavske in Dolgovaške gorice,
– Lendava – gornje, spodnje in novo pokopališče za naselja Lendava, Trimlini in Lendavske gorice, novo pokopališče tudi za naselje Čentiba,
– Dolga vas za pripadnike židovske skupnosti.
5. člen 
(izrazi) 
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določeno v zakonu, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, in v podzakonskih predpisih, ki so izdani na njegovi podlagi.
6. člen 
(uporaba predpisov) 
Za vprašanja v zvezi z opravljanjem pogrebne in pokopališke dejavnosti iz 3. člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo državni in občinski predpisi s področja izvajanja pogrebne in pokopališke dejavnosti.
2 24-URNA DEŽURNA SLUŽBA 
7. člen 
(24-urna dežurna služba) 
(1) 24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe.
(2) Izvajalec 24-urne dežurne službe na območju občine je javno podjetje EKO-PARK d.o.o. Lendava – ÖKO-PARK Kft. Lendva.
(3) Ceno storitve 24-urne dežurne službe z elaboratom o ceni storitve javne službe na predlog izvajalca javne službe potrdi pristojni občinski organ.
3 POGREBNA SLOVESNOST 
8. člen 
(način izvajanja pogrebne slovesnosti) 
(1) Pogrebna slovesnost obsega dejanja slovesa pred pokopom pokojnika oziroma pred upepelitvijo.
(2) Čas in način pogrebne slovesnosti in pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
(3) Pogrebna slovesnost se izvede v skladu s pokojnikovo voljo in na način, določen s tem odlokom.
(4) Če pokojnik ni izrazil svoje volje o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, odloča o njem naročnik pogreba.
(5) Pri pogrebni slovesnosti se ne sme uporabljati tujih zastav, tuje himne ali drugih tujih državnih simbolov, razen državnih simbolov R Madžarske na dvojezičnem območju občine.
(6) Pri pogrebni slovesnosti lahko sodelujejo tudi predstavniki verskih skupnosti in društev.
4 STORITVE POKOPALIŠKO POGREBNEGA MOŠTVA 
9. člen 
(pokopališko pogrebno moštvo) 
(1) Storitve pokopališko pogrebnega moštva zagotavlja upravljavec pokopališča ali druge osebe na željo naročnika pogreba.
(2) Storitve pokopališko pogrebnega moštva obsegajo prevoz ali prenos krste ali žare iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa s položitvijo v grob ali z raztrosom pepela.
(3) Storitve pokopališko pogrebnega moštva zaračuna upravljavec pokopališča izvajalcem pogrebnih storitev po veljavnem ceniku.
5 POGREB 
10. člen 
(osnovni obseg pogreba) 
Osnovni obseg pogreba obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo.
5.1 Prijava pokopa
11. člen 
(prijava pokopa) 
(1) Pokop prijavi upravljavcu pokopališča iz 4. člena tega odloka naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti, ki ga je izbral naročnik pogreba, ali občina, kjer je imel pokojnik zadnje stalno prebivališče oziroma kadar ni mogoče ugotoviti kraja zadnjega stalnega prebivališča, občina, kjer je imel pokojnik zadnje začasno prebivališče, če pa tudi zadnjega začasnega prebivališče ni mogoče ugotoviti, prijavi pokop občina, v kateri je oseba umrla oziroma je bila najdena.
(2) K prijavi pokopa mora naročnik pogreba oziroma izvajalec pogrebne dejavnosti priložiti listino, ki jo izda pooblaščeni zdravnik oziroma zdravstvena organizacija ali matičar matičnega registra, kjer je bila smrt prijavljena.
5.2 Priprava pokojnika
12. člen 
(priprava pokojnika) 
Priprava pokojnika obsega vsa potrebna dela pred upepelitvijo ali pokopom, ki jih izvede izvajalec pogrebne dejavnosti, v skladu z zakonom, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost.
5.3 Minimalna pogrebna slovesnost
13. člen 
(minimalna pogrebna slovesnost) 
Minimalna pogrebna slovesnost, ki jo izvede pogrebno pokopališko moštvo, obsega prevoz ali prenos pokojnika iz mrliške vežice oziroma upepeljevalnice do mesta pokopa.
5.4 Pokop
14. člen 
(pokop) 
(1) Pokop obsega dejanja, ki omogočajo položitev posmrtnih ostankov oziroma upepeljenih ostankov pokojnika v grobni prostor ali raztros pepela, v skladu z voljo pokojnika in na način, določen s tem odlokom.
(2) Pokop se opravi na pokopališču, zunaj pokopališča pa je dovoljen le kot posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti.
(3) Posebni pokop stanovskega predstavnika v grobnice verskih skupnosti na območju občine se lahko opravi po predhodnem soglasju, ki ga izda občinska uprava občine.
6 NAČIN IN ČAS POKOPA 
15. člen 
(način pokopa) 
(1) Na območju občine so dovoljene naslednje vrste pokopov:
1. pokop v krsto, kjer se pokojnika položi v krsto in pokoplje v grob,
2. pokop z žaro, kjer se upepeljeni ostanki pokojnika shranijo v žaro in pokopljejo v grob,
3. raztros pepela, ki se opravi na posebej določenem prostoru na pokopališču ali na določenem prostoru zunaj pokopališča,
4. posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti.
(2) Drugačno ravnanje s pepelom, kot je določeno v drugi in tretji alineji prejšnjega odstavka, ni dovoljeno.
(3) O načinu pokopa se dogovorita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
(4) Na pokopališču pri kapeli Svete Trojice novi pokopi niso dovoljeni, razen v že obstoječa grobna mesta.
16. člen 
(čas pokopa) 
(1) Pokop na pokopališčih v občini se lahko opravi vsak dan med 09:00 in 19:00 uro.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se mora pokop v vsakem primeru zaključiti ob dnevni svetlobi.
(3) Čas pokopa uskladita upravljavec pokopališča in naročnik pogreba oziroma izbrani izvajalec pogrebne dejavnosti.
7 NAČIN POKOPA, ČE JE PLAČNIK OBČINA 
17. člen 
(način pokopa, če je plačnik občina) 
Če je plačnik pokopa občina, se opravi pokop s krsto, z žaro ali raztrosom pepela, v skladu z 10. členom odloka.
8 POKOP ZUNAJ POKOPALIŠČA 
18. člen 
(pokop zunaj pokopališča) 
V občini je pokop zunaj pokopališča dovoljen le kot posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti ali kot raztros pepela, vendar le ob predhodnem soglasju, ki ga izda občinska uprava občine.
9 MRLIŠKE VEŽICE 
19. člen 
(mrliške vežice) 
(1) Na pokopališčih, kjer so mrliške vežice, je njihova uporaba obvezna.
(2) Mrliška vežica na novem pokopališču v Lendavi se uporablja tudi za gornje in spodnje pokopališče v Lendavi, medtem ko se vse preostale mrliške vežice uporabljajo za območja pokopališč, na katerih se nahajajo.
(3) Mrliške vežice obratujejo vsak dan med 7. uro zjutraj in 22. uro zvečer.
(4) Do pogreba krsta s pokojnikom ali žara leži v mrliški vežici posameznega pokopališča, v primeru, ki ga določa zakon, ki ureja pogrebno in pokopališko dejavnost, pa lahko tudi doma.
10 PRVA UREDITEV GROBA 
20. člen 
(prva ureditev groba) 
Prva ureditev groba zajema izkop ter zasutje grobne jame ter odvoz odvečne zemlje in posušenega cvetja na odlagališče.
11 VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA POKOPALIŠČU 
21. člen 
(vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču) 
Upravljavec pokopališča vzdržuje red, čistočo in mir na pokopališču tako, da:
1. skrbi za urejenost in vzdržuje pokopališče in pokopališke objekte;
2. oddaja prostore in grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb;
3. določa mesto, datum in uro pokopa, glede na predhodni dogovor z naročnikom pogreba oziroma izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti;
4. vodi evidenco o grobovih in pokopih;
5. organizira in nadzira dela na pokopališču;
6. skrbi za red in čistočo na pokopališču in v njegovi neposredni okolici;
7. skrbi za urejenost in vzdrževanje mrliške vežice in njenega funkcionalnega prostora.
22. člen 
(prepovedi) 
Na pokopališčih v občini ni dovoljeno:
1. nedostojno vedenje kot je: vpitje, glasno smejanje, razgrajanje in hoja po grobovih oziroma prostorih za grobove;
2. odlaganje smeti in odpadkov izven za to določenega prostora;
3. odlaganje odpadkov, ki niso nastali na pokopališču, v pokopališke kapacitete za odpadke;
4. onesnaževanje ali poškodovanje pokopaliških objektov in naprav, nagrobnikov, grobov ali nasadov;
5. vodenje živali na pokopališki prostor in objekte na območju pokopališča;
6. odtujevanje predmetov s tujih grobov, pokopaliških prostorov in z objektov v območju pokopališča;
7. opravljati prevozov, kamnoseških, vrtnarskih, kovinostrugarskih in drugih del v času napovedane pogrebne svečanosti;
8. uporabljati prevoznih sredstev razen otroških, invalidskih in ročnih vozičkov ter službenih vozil upravljavca pokopališča.
12 NAČIN ODDAJE GROBOV V NAJEM 
23. člen 
(oddaja grobov v najem) 
(1) Grob oddaja v najem upravljavec pokopališča na podlagi najemne pogodbe v skladu s tem odlokom.
(2) Najemnik groba je lahko samo ena pravna ali fizična oseba.
(3) Če naročnik pogreba ob prijavi pogreba nima v najemu groba, mu ga dodeli v najem upravljavec pokopališča, s katerim mora naročnik pogreba pred naročilom pogreba skleniti najemno pogodbo, razen pri raztrosu pepela ali pokopu zunaj pokopališča.
(4) Ob pisnem soglasju naročnika pogreba lahko namesto njega najemno pogodbo z upravljavcem pokopališča sklene druga pravna ali fizična oseba. Če nobena druga oseba ob pisnem soglasju z upravljavcem pokopališča ne sklene najemne pogodbe, jo mora skleniti naročnik pogreba.
(5) Najemniki upravljavcu pokopališča plačujejo grobnino, katere višino na predlog upravljavca pokopališča s sklepom določi občinski svet, ki pri tem upošteva tudi morebitno pogrebno pristojbino ter druga sredstva, namenjena upravljanju pokopališča.
(6) Do določitve višine grobnine na način iz prejšnjega odstavka veljajo obstoječe višine grobnine.
24. člen 
(pogodba o najemu groba) 
Pogodba o najemu groba mora določati zlasti:
1. osebe najemnega razmerja;
2. čas najema;
3. vrsto, zaporedno številko in velikost groba;
4. osnove za obračun višine letne najemnine in način plačevanja;
5. obveznost najemojemalca glede urejanja grobov oziroma prostora za grob;
6. ukrepe v primeru neizpolnjevanja obveznosti najemnika iz te pogodbe.
13 POSEGI V PROSTOR NA POKOPALIŠČU 
25. člen 
(posegi v prostor na pokopališču) 
(1) Postavljanje, spreminjanje ali odstranitev spomenikov, obnova spomenikov in grobnic ter vsak drug poseg v prostor na pokopališču je dovoljen ob predhodnem soglasju upravljavca pokopališča.
(2) Upravljavec pokopališča daje soglasja za postavitev, popravilo, odstranitev spomenikov in drugih nagrobnih obeležij na območju pokopališča v skladu z zakonom in tem odlokom.
(3) Upravljavec pokopališča izda soglasje v treh dneh od prejema popolne vloge, razen v primerih, ko so objekti kulturna dediščina ali kulturni spomenik. O zavrnitvi soglasja odloči občinska uprava v 15 dneh. Odločitev občinske uprave je dokončna, zoper njo pa je mogoče upravni spor.
14 GROBOVI 
26. člen 
(zvrsti grobov) 
Na pokopališčih v občini so naslednje zvrsti grobov in prostorov za pokop:
1. enojni, dvojni, otroški, povečani grobni prostor in grobnice,
2. žarni grobovi,
3. prostor za anonimne pokope,
4. prostor za raztros pepela.
15 OKVIRNI TEHNIČNI NORMATIVI ZA GROBOVE 
27. člen 
(grobovi) 
(1) Maksimalne mere nagrobnega prostora so sledeče:
1. enojni grob z urejeno obrobo: širina 1,0 m, dolžina 2,6 m in obroba 0,2 m;
2. dvojni grob z urejeno obrobo: širina 2,0 m, dolžina 2,6 m in obroba 0,2 m;
3. žarni grob s cvetličnim koritom in brez napisne plošče ter z urejeno obrobo: širina 0,57 m, dolžina 0,78 m, obroba 0,2 m; cvetlično korito dolžine 1,0 m in širine 0,33 m;
4. žarni grob z napisno ploščo in urejeno obrobo: širina 0,64 m, dolžina 1,0 m, obroba 0,2 m; napisna plošča višine 0,6 m in širine 0,54 m;
5. otroški grob z urejeno obrobo: širina 0,8 m, dolžina 1,4 m in obroba 0,2 m.
(2) Povečani grobni prostor je grobni prostor večjih dimenzij od dvojnega groba.
(3) Graditev novih grobnic na pokopališčih ni dovoljena.
(4) Nagrobni spomenik je lahko visok največ 100 cm nad okvirjem.
(5) Mere grobne jame so sledeče: širina 0,8 m, dolžina 2,2 m, globina 1,8 m (pri otroškem grobu 1,2 m).
28. člen
(žarni grobovi) 
(1) Žarni grobovi so talni in zidni. V žarne grobove se pokopavajo le žare.
(2) Žare ni dovoljeno shranjevati izven pokopališča.
29. člen 
(mirovalna doba za grobove) 
(1) Mirovalna doba je čas, ki mora preteči od zadnjega pokopa na istem mestu v istem grobu. Mirovalna doba za pokop s krsto ne sme biti krajši od desetih let.
(2) Prekop groba in pokop pokojnika na isto mesto v grobu, kjer je bil kdo pokopan, se sme opraviti po preteku mirovalne dobe, razen v primeru pokopa z žaro, ko se pokop na isto mesto v grobu lahko opravi pred pretekom mirovalne dobe.
16 CENIK UPORABE POKOPALIŠČA, POKOPALIŠKIH OBJEKTOV IN NAPRAV TER DRUGE POKOPALIŠKE INFRASTRUKTURE 
30. člen 
(cenik) 
Enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture se določi s sklepom občinskega sveta. O določitvi in spreminjanju cenika odloča občinski svet na obrazložen predlog upravljavca pokopališča.
17 POGREBNA PRISTOJBINA 
31. člen 
(pogrebna pristojbina) 
(1) Pogrebna pristojbina je pristojbina za izvedbo pogreba, ki jo upravljavcu pokopališča plača izvajalec pogreba.
(2) Višina pogrebne pristojbine je enotna za vsa pokopališča v občini in se lahko določi s sklepom občinskega sveta.
18 RAZMERJE GROBNINE ZA POSAMEZNO VRSTO GROBA GLEDE NA ENOJNI GROB 
32. člen 
(razmerje grobnine za posamezno vrsto groba glede na enojni grob) 
(1) Osnovna grobnina je grobnina za enojni grob. Grobnina za ostale zvrsti grobov je določena v razmerju do osnovne grobnine in znaša:
Vrsta groba
Razmerje grobnine
enojni grob
1
dvojni grob
1,7
žarni grob
1
otroški grob
0,75
povečan grobni prostor
2,5
(2) Grobnina za raztros pepela se plača v enkratnem znesku ob raztrosu pepela v višini osnovne grobnine za 5 let.
19 NADZOR 
33. člen 
(nadzor) 
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvaja občinska inšpekcija.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko organ nadzora izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
(3) Občinska uprava občine ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžna spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
20 PREKRŠKI 
34. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo 100 EUR se kaznuje posameznik, ki krši določila 22. člena tega odloka, in posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami 25. člena tega odloka.
(2) Z globo 250 EUR se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ter odgovorna oseba pravne osebe, kadar ravna v nasprotju z določbami 22. ali 25. člena tega odloka.
21 PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
35. člen 
(obstoječi spomeniki, nagrobni okvirji in druga znamenja) 
Obstoječi spomeniki, nagrobni okvirji in druga znamenja, ki so postavljena do uveljavitve tega odloka lahko ostanejo na obstoječem mestu, v obstoječih dimenzijah in oblikah.
36. člen 
(enotni cenik pokopališč in pokopališke infrastrukture) 
V roku 60-ih dni po določitvi upravljavca pokopališča, je upravljavec pokopališča dolžan občinskemu svetu predložiti v potrditev enotni cenik uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture.
Do sprejetja cenika iz prejšnjega odstavka veljajo obstoječe cene uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture.
37. člen 
(obveznost sklenitve najemnih pogodb) 
Upravljavec pokopališča mora v roku enega leta od uveljavitve tega odloka skleniti najemne pogodbe za grobove, ki jih uporabniki uporabljajo brez pogodbe.
38. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Lendava štev. 352-9/74-3 z dne 2. 9. 1985.
39. člen 
(objava in začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0055/2019-4
Lendava, dne 17. julija 2019
Župan 
Občine Lendava 
Janez Magyar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti