Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019

Kazalo

2354. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Lendava, stran 6067.

  
Na podlagi 36. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 122. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/17, 5/19 in 37/19) je Občinski svet Občine Lendava na 7. redni seji dne 17. 7. 2019 sprejel
S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E   P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Lendava 
1. člen 
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 11/15), se v drugem odstavku 23. člena za besedo »statut« doda besedilo »in se skupaj z gradivom objavi na spletni strani občine«.
2. člen 
Črta se besedilo sedanjega 48. člena in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:
»Potek seje občinskega sveta, ki je odprta za javnost se snema z zvočno in avdio-video snemalno napravo. Posnetki se hranijo v času mandata občinskega sveta in se izbrišejo najkasneje v roku 2 let od konstitutivne seje sveta.
Zvočno in slikovno snemanje sej sveta izvaja občinska uprava oziroma za to pooblaščeni zunanji izvajalec. Zvočni in avdio-video posnetki se uporabljajo z namenom obveščanja javnosti, priprave zapisnikov sej, zaradi transparentnosti delovanja in sprejemanja odločitev občinskega sveta, s predvajanjem posnetkov sej na uradni spletni strani občine. Posnetki sej se lahko predvajajo najdlje do 30 dni od potrditve zapisnika seje.
Seje sveta se neposredno ne prenašajo.
Glede avdio-video snemanja in objavljanjem teh posnetkov se vzpostavi Evidenca avdio-video posnetkov sej občinskega sveta, ki se vpiše v katalog zbirk osebnih podatkov, ki ga vodi upravljavec zbirke Občina Lendava.
Pred pričetkom posamezne seje občinskega sveta je v prostoru, kjer seja poteka na vidnem mestu objavljeno poslovniško določilo o zvočnem in avdio-video snemanju in namenu snemanja sej sveta. S tem se šteje, da je aktivni udeleženec seje (župan, član občinskega sveta, javni uslužbenec občinske uprave) k zvočnemu in avdio-video snemanju seje podal svoje soglasje. Soglasje k zvočnemu in avdio-video snemanju seje pa morajo podati vsi zunanji poročevalci in drugi vabljeni gosti. Soglasje velja za celo mandatno obdobje v katerem je bilo pridobljeno.
Vsi aktivni udeleženci sej občinskega sveta so odgovorni, da v svojih predstavitvah in razpravah ne navajajo varovanih osebnih podatkov, kadar so seje javne, saj je v tem primeru na sejah javnost prisotna, javen pa je tudi zvočni zapis in avdio-video posnetek.
Snemanje sej, odprtih za javnost, je skladno z zakonom, ki ureja medije, dopustno tudi za akreditirane predstavnike medijev.
Zvočno in slikovno snemanje sej občinskega sveta je svetnikom ali tretjim osebam prepovedano brez soglasja vseh navzočih na seji.
Posnetki sej ali njihovih delov iz katerih je javnost izključena se zaradi obdelave varovanih podatkov ne objavljajo. Seje, ki so zaprte za javnost oziroma deli sej, ki niso odprte za javnost, se lahko snemajo le z zvočno napravo in le z namenom priprave zapisnika seje.
Član sveta lahko zahteva, da se del posnetka seje dobesedno prepiše. Zahtevo, v kateri navede del seje, za katerega zahteva prepis, razlog in utemeljitev, vloži pisno pri županu. Občan lahko poda zahtevo za dobesedni prepis dela seje kot informacija javnega značaja.
Prejemprepisa dela posnetka seje podpišeta prosilec in javni uslužbenec, ki je zadolžen za svetovanje na področju dela občinskega sveta ali po njem pooblaščeni drug javni uslužbenec.
3. člen 
V 49. členu se črta drugi stavek ter se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Pri razpravah se poimensko navedejo razpravljavci, zelo kratek povzetek razprave posameznega razpravljavca pa se zapiše le na njegovo izrecno zahtevo.«
4. člen 
Spremeni se prvi stavek prvega odstavka 54. člena, ki se sedaj glasi:
»Predsednik delovnega telesa organizira in vodi delo delovnega telesa, sklicuje njegove seje, razen 1. seje, katero skliče župan, in zastopa njegova mnenja, stališča in predloge v občinskem svetu.«
5. člen 
Spremeni se prvi stavek 57. člena, ki se sedaj glasi:
»S tem poslovnikom se podrobneje določi sprejemanje odlokov, sprejemanje občinskega proračuna in prostorskih planov, prečiščenih besedil odlokov, drugih aktov občinskega sveta kot so odredbe, navodila in sklepi ter obveznih razlag določil posameznih predpisov, ki jih sprejema občinski svet.«
6. člen 
Dodajo se novi 75.a, 75.b in 75.c člen, ki se glasijo:
»Postopek za sprejem prečiščenih besedil 
75.a člen 
Če je kakšen občinski splošni akt zaradi številnih sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in nepregleden, lahko predlagatelj predloži občinskemu svetu uradno prečiščeno besedilo splošnega akta, ki vključuje vse do takrat sprejete spremembe in dopolnitve tega akta.
Uradno prečiščeno besedilo iz prejšnjega odstavka sprejme občinski svet brez razprave.
Uradno prečiščeno besedilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sprejem drugih aktov občinskega sveta 
75.b člen 
O drugih aktih občinskega sveta kot so odredbe, pravilniki, navodila in sklepi občinski svet odloča v eni obravnavi.
Postopek za sprejem obvezne razlage 
75.c člen 
Vsak, ki ima pravico predlagati odlok, lahko poda zahtevo za obvezno razlago določb občinskih splošnih aktov.
Zahtevo za obvezno razlago najprej obravnava statutarno pravna komisija, ki lahko zahteva mnenje drugih delovnih teles občinskega sveta, predlagatelja splošnega akta, župana in občinske uprave. Če komisija ugotovi, da je zahteva utemeljena, pripravi predlog obvezne razlage in ga predloži svetu v postopek.
Občinski svet sprejema obvezno razlago po določbah tega poslovnika, ki veljajo za skrajšani postopek za sprejem odloka.
Občinski svet sprejema obvezno razlago statuta z dvotretjinsko večino vseh članov občinskega sveta, obvezno razlago poslovnika z dvotretjinsko večino navzočih članov občinskega sveta, obvezne razlage drugih splošnih aktov pa se sprejemajo z večino, ki je predpisana za sprejem splošnega akta, na katerega se obvezna razlaga nanaša.
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«
7. člen 
V 87. členu se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»Snemanje sej občinskega sveta poteka po postopku, ki je določen v 48. členu tega poslovnika.«
Črta se besedilo tretjega in četrtega odstavka. Sedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
8. člen 
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Lendava začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03502-0001/2015
Lendava, dne 17. julija 2019
Župan 
Občine Lendava 
Janez Magyar 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti