Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019

Kazalo

2353. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda v plačni razred za določitev osnovne plače, stran 6067.

  
Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 23/17 – ZDOdv), prvega odstavka 3. člena in drugega odstavka 5. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18) izdajam v zvezi z uvrstitvijo delovnega mesta direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Koper, v plačni razred naslednji
S K L E P 
o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda v plačni razred za določitev osnovne plače 
1. 
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Vrtec Semedela se za določitev osnovne plače uvrsti v 51. plačni razred.
2. 
Sklep začne veljati s soglasjem pristojnega ministrstva, uporablja se od 1. junija 2019 in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 100-4/2010
Koper, dne 21. maja 2019
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Po pooblastilu župana 
podžupanja 
Jasna Softić 
In virtù del quinto comma dell’articolo 11 della Legge sul sistema degli stipendi nel settore pubblico (Gazzetta ufficiale della RS, n. 108/09 – testo unico ufficiale, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – sentenza della CC, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 e 23/17 – ZDOdv) e per effetto del primo comma dell'articolo 3 e secondo comma dell'articolo 5 dell'Ordinanza sugli stipendi dei direttore nel settore pubblico (Gazzetta ufficiale della RS, n. 68/17, 4/18 e 30/18) emetto, in merito all'inquadramento in un livello di retribuzione del posto di lavoro di direttore dell'ente pubblico, di cui fondatore è il Comune città di Capodistria, la seguente
D E L I B E R A 
sull'inquadramento del posto di lavoro di direttore di ente pubblico in un livello di retribuzione al fine di definire lo stipendio di base 
1. 
Al fine di definire lo stipendio di base, il posto di lavoro di direttore dell’Ente pubblico di educazione ed istruzione Vrtec Semedela, viene inquadrato nel 51° livello di retribuzione.
2. 
La presente delibera entra in vigore in seguito all'acquisizione dell'approvazione del ministero competente e si applica a partire dal 1° giugno 2019; essa viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 100-4/2010
Capodistria, 21 maggio 2019
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Jasna Softić 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti