Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019

Kazalo

2352. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda v plačni razred, stran 6066.

  
Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 in 23/17 – ZDOdv), prvega odstavka 3. člena in 5. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18) izdajam v zvezi z uvrstitvijo delovnega mesta vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Koper, v plačni razred naslednji
S K L E P 
o uvrstitvi delovnega mesta vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda v plačni razred 
1. 
Delovno mesto vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper se za določitev osnovne plače uvrsti v 51. plačni razred.
2. 
Sklep začne veljati s soglasjem pristojnega ministrstva, uporablja se od 29. 3. 2019 in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 100-4/2010
Koper, dne 24. maja 2019
Župan 
Mestne občine Koper 
Aleš Bržan 
Po pooblastilu župana 
podžupanja 
Jasna Softić 
In virtù del quinto comma dell’articolo 11 della Legge sul sistema degli stipendi nel settore pubblico (Gazzetta ufficiale della RS, n. 108/09 – testo unico ufficiale, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – sentenza della CC, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15 e 23/17 – ZDOdv) e per effetto del primo comma dell'articolo 3 e dell'articolo 5 dell'Ordinanza sugli stipendi dei direttore nel settore pubblico (Gazzetta ufficiale della RS, n. 68/17, 4/18 in 30/18) emetto, in merito all'inquadramento in un livello di retribuzione del posto di lavoro di direttore facente funzioni dell'ente pubblico, di cui fondatore è il Comune città di Capodistria, la seguente
D E L I B E R A 
sull'inquadramento del posto di lavoro di direttore facente funzioni di ente pubblico in un livello di retribuzione al fine di definire lo stipendio di base 
1. 
Al fine di definire lo stipendio di base, il posto di lavoro di direttore facente funzioni dell’Ente pubblico per lo sport del Comune città di Capodistria, viene inquadrato nel 51° livello di retribuzione.
2. 
La presente delibera entra in vigore in seguito all'acquisizione dell'approvazione del ministero competente e si applica a partire dal 29 marzo 2019; essa viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 100-4/2010
Capodistria, 24 maggio 2019
Il Sindaco 
Comune città di Capodistria 
Aleš Bržan 
Sotto l'autorità 
Vicesindaco 
Jasna Softić 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti