Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019

Kazalo

2351. Odlok o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2019, stran 6065.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB in 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17) je Občinski svet Občine Dobrna na 7. redni seji dne 17. 7. 2019 sprejel
O D L O K 
o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2019 
1. člen 
Z Odlokom o 1. rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2019 se spreminja in dopolnjuje Odlok o proračunu Občine Dobrna za leto 2019 (Uradni list RS, št. 16/19).
2. člen 
2. člen Odloka o proračunu Občine Dobrna za leto 2019 (Uradni list RS, št. 16/19) se spremeni tako, da glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
1. rebalans proračuna leta 2019
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.916.736
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.364.651
70
DAVČNI PRIHODKI
1.653.495
700 Davki na dohodek in dobiček
1.417.065
703 Davki na premoženje
74.330
704 Domači davki na blago in storitve
162.100
71
NEDAVČNI PRIHODKI
711.156
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
499.976
711 Takse in pristojbine
1.400
712 Denarne kazni
2.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
12.500
714 Drugi nedavčni prihodki
194.780
72
KAPITALSKI PRIHODKI
140.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
140.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
412.085
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
412.085
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
0
783 Prejeta sredstva iz proračuna EU za kohezijsko politiko
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
3.154.610
40
TEKOČI ODHODKI
847.472
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
286.430
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
45.790
402 Izdatki za blago in storitve
476.722
403 Plačila domačih obresti
6.341
409 Rezerve
32.189
41
TEKOČI TRANSFERI
1.103.945
410 Subvencije
22.800
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
635.155
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
64.307
413 Drugi tekoči domači transferi
381.683
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.189.693
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.189.693
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
13.500
431 Invest. transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki
0
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
13.500
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–237.874
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441 Povečanje kapitalskih deležev v JP in družbah, ki so v lasti države in občine
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
59.927
50
ZADOLŽEVANJE
59.927
500 Domače zadolževanje
59.927
VIII.
ODPLAČILO DOLGA
179.653
55
ODPLAČILO DOLGA
550 Odplačilo kreditov
179.653
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–357.600
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–119.726
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
237.874
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
357.600
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Dobrna.«
3. 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0002/2019-1(5)
Dobrna, dne 17. julija 2019
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti