Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019

Kazalo

2348. Tarifa o taksah in nadomestilih Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, stran 6061.

  
Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18) sprejema strokovni svet Agencije za javni nadzor nad revidiranjem v soglasju z Vlado Republike Slovenije
T A R I F O 
o taksah in nadomestilih Agencije za javni nadzor nad revidiranjem 
A SPLOŠNI DEL 
1. člen
S to tarifo se določajo:
– višina taks za odločanje o posamičnih zadevah;
– višina letnih nadomestil za opravljanje nadzorne funkcije (v nadaljnjem besedilu: letno nadomestilo) Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (v nadaljnjem besedilu: Agencija) iz 73. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18; v nadaljnjem besedilu: ZRev-2);
– nadomestila stroškov ukrepov nadzora iz 76. člena ZRev-2;
– višina taks za izdajo potrdil, za izdajo izpisov iz evidenc, za izdelavo fotokopij listin ali za izdelavo dvojnikov odločb, soglasij, odredb in sklepov.
2. člen 
(1) Višina taks in nadomestil stroškov ukrepov nadzora iz 1. člena te tarife se določa v točkah.
(2) Vrednost točke po tej tarifi znaša 5 evrov.
(3) Višina takse in višina nadomestila stroškov ukrepov nadzora se izračunata kot zmnožek števila točk za posamezno obveznost in vrednosti točke na dan nastanka obveznosti.
(4) Višina letnega nadomestila se določi v odstotku od osnove zavezanca, ki je določena v tretjem odstavku 5. člena te tarife.
3. člen 
(1) Takse in nadomestila iz 1. člena te tarife se plačujejo na račun Agencije: SI 56 0110 0600 0027 765.
(2) Taksa oziroma nadomestilo iz 1. člena te tarife je plačana na dan, ko je priliv sredstev na računu Agencije, navedenem v prejšnjem odstavku.
4. člen 
Vrednost točke se lahko poveča za rast cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji, ko ta preseže pet odstotkov vrednosti cen življenjskih potrebščin, ki velja na dan uveljavitve te tarife oziroma zadnje spremembe vrednosti točke.
5. člen 
(1) Zavezanec za plačilo takse oziroma nadomestila stroškov ukrepov nadzora je:
– vložnik zahteve za izdajo oziroma podaljšanje dovoljenja,
– vložnik zahteve za izdajo potrdila o vpisu v register oziroma za izpis podatkov iz registra,
– oseba, ki ji Agencija izreče ukrep nadzora.
(2) Zavezanec za plačilo letnega nadomestila je revizijska družba.
(3) Letno nadomestilo se obračuna kot odstotek od osnove za izračun letnega nadomestila, to je od vseh prihodkov revizijske družbe, ki so izkazani v računovodskih izkazih za preteklo koledarsko leto.
(4) Letno nadomestilo se plača v dveh delih, in sicer prvi del letnega nadomestila kot akontacija polovice nadomestila, ki se plača do konca februarja tekočega leta, ter drugi del kot poračun razlike med vplačano akontacijo in celotnim letnim nadomestilom, ki se plača do konca avgusta tekočega leta. Višina akontacije prvega dela letnega nadomestila se določi v višini polovice letnega nadomestila ob upoštevanju vseh prihodkov revizijske družbe, ki so izkazani v računovodskih izkazih za predpreteklo koledarsko leto, oziroma za revizijske družbe, ki so začele poslovati v preteklem letu, na podlagi podatkov o vseh njenih prihodkih, ki so izkazani v računovodskih izkazih za preteklo koledarsko leto.
(5) Revizijske družbe, ki pridobijo dovoljenje v tekočem letu, ko še ni znana osnova za izračun letnega nadomestila, plačajo akontacijo letnega nadomestila za celoten čas poslovanja v koledarskem letu, pri čemer se kot osnova za izračun uporabi napoved prihodkov revizijske družbe. Akontacija se plača v enem mesecu po pridobitvi dovoljenja za opravljanje storitev revidiranja. Za te revizijske družbe se v prihodnjem koledarskem letu poračuna celotno letno nadomestilo za poslovanje v prvem koledarskem letu, pri čemer se kot osnova za izračun uporabijo dejansko doseženi prihodki revizijske družbe od dne pridobitve dovoljenja za opravljanje storitev revidiranja do konca prvega koledarskega leta. Primanjkljaj ali presežek se poračuna in upošteva pri plačilu akontacije iz prejšnjega odstavka tega člena.
(6) Revizijska družba, ki ji v posameznem letu preneha dovoljenje za opravljanje storitev revidiranja, plača letno nadomestilo za nadzor s sorazmernim deležem časa poslovanja v koledarskem letu. Morebitno preveč vplačano letno nadomestilo ali akontacija letnega nadomestila se vrne v enem mesecu po prenehanju dovoljenja za opravljanje storitev revidiranja.
(7) Če skupna višina letnih nadomestil za nadzor preseže dejanske stroške nadzora v posameznem letu, se presežena višina ugotovi v finančnem načrtu Agencije, ter se zanj zmanjša predvidena višina letnega nadomestila v naslednjem letu.
6. člen 
(1) Osnova za izračun takse oziroma nadomestila stroškov ukrepov nadzora je vrednost točke na dan nastanka obveznosti.
(2) Obveznost nastane za:
– zahtevo za izdajo dovoljenja oziroma za drugo zahtevo z dnem vložitve zahteve;
– pavšalno nadomestilo stroškov postopka za izdajo odločbe po uradni dolžnosti z dnem pravnomočnosti odločbe;
– vložitev ugovora na Agencijo z dnem pravnomočnosti odločbe, s katero je odločeno o ugovoru;
– zahtevo za izdajo potrdil, izpisov iz registrov in izdajo dvojnikov odločb z dnem vložitve zahteve za izpis iz registra;
– odločanje o drugih posamičnih zadevah z dnem vložitve zahteve ali z dnem pravnomočnosti, če ni vložena zahteva.
(3) Takse in nadomestila stroškov ukrepov nadzora zapadejo v plačilo v osmih dneh od izdaje oziroma pravnomočnosti akta Agencije, razen taks za zahteve, pri katerih je z zakonom določeno, da je dokaz o plačilu takse procesna predpostavka za odločanje.
7. člen 
(1) Plačila takse za izdajo izpisov iz registrov, ki jih vodi Agencija, so oproščeni državni organi oziroma drugi organi in organizacije v okviru izvrševanja javnih pooblastil.
(2) Plačila takse za izdajo potrdila o njihovem vpisu v register in izpisa njihovih podatkov iz registra, ki ga vodi Agencija, so oproščene osebe, ki so vpisane v register.
(3) Direktor Agencije lahko vložnika oprosti plačila takse za izdajo izpisov iz registrov, ki jih vodi Agencija, če vložnik dokaže, da jih bo uporabil v znanstvene ali strokovne namene ter za obveščanja javnosti.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
8. člen 
Revizijske družbe, ki so po dosedanjih predpisih poravnale celotno letno nadomestilo za leto 2019, imajo letno nadomestilo iz tarifne številke 4 te tarife za leto 2019 v celoti poravnano.
9. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta tarifa, preneha veljati Tarifa o nadomestilih stroškov postopkov Agencije za javni nadzor nad revidiranjem (Uradni list RS, št. 104/09 in 53/12).
10. člen 
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-23/2019-10
Ljubljana, dne 3. julija 2019
EVA 2019-1611-0018
Mag. Mojca Majič 
predsednica strokovnega sveta 
Agencije za javni nadzor nad revidiranjem 
B TAKSNA TARIFA 
Odločanje o posamičnih zadevah 
Tarifna številka 1 
(1) Taksa za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev revidiranja (72. člen ZRev-2) znaša 50 točk.
(2) Taksa za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev revidiranja in registracijo revizijskega podjetja (50. člen ZRev-2) oziroma za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev revidiranja in registracijo revizijskega subjekta iz tretjih držav (51. člen ZRev-2) znaša 50 točk.
(3) Taksa za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja (prvi in četrti odstavek 48. člena, 50. in 51. člen ZRev-2) znaša 20 točk.
(4) Taksa za zahtevo za podaljšanje dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja (drugi odstavek 48. člena ZRev-2) znaša 20 točk.
Tarifna številka 2 
Taksa za zahtevo za nostrifikacijo v tujini opravljenega izobraževanja znaša 30 točk.
Izdaja potrdil, izpisov in dvojnikov odločb 
Tarifna številka 3 
(1) Taksa za izdajo potrdila o vpisu v register znaša 5 točk.
(2) Taksa za izdajo izpisa javnih podatkov iz registra, ki ga vodi Agencija, znaša 10 točk.
(3) Taksa za izdajo dvojnikov fotokopij listin ali odločb, ki jih je izdala Agencija, znaša 1 točko za vsako stran dvojnika.
C TARIFA O NADOMESTILIH 
Letno nadomestilo 
Tarifna številka 4 
Letno nadomestilo (75. člen ZRev-2) znaša 0,9 % od osnove, določene v 5. členu te tarife.
Nadomestila stroškov postopka 
a) Odredbe 
Tarifna številka 5 
(1) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem je revizijski družbi izdana odredba o odpravi kršitve in naložitvi popravljalnih ukrepov (81. člen ZRev-2), znaša glede na zahtevnost zadeve 80 do 320 točk za ugotovitev vsake kršitve in naložitev popravljalnih ukrepov za njeno odpravo.
(2) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem je pooblaščenemu revizorju izdana odredba o odpravi kršitve in naložitvi popravljalnih ukrepov (četrti odstavek 81. člena ZRev-2), znaša 60 točk za ugotovitev vsake kršitve in naložitev popravljalnih ukrepov za njeno odpravo.
(3) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem je revizijski družbi izdana odredba o dodatnem ukrepu (81.a člen ZRev-2), znaša glede na zahtevnost zadeve 100 do 200 točk za naložitev posameznega dodatnega ukrepa.
(4) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem je fizični osebi v revizijski družbi izdana odredba za začasno prepoved opravljanja nekaterih nalog (81.č člen ZRev-2), znaša 60 točk.
(5) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem je fizični osebi v subjektih javnega interesa izdana odredba za začasno prepoved opravljanja nekaterih nalog (81.č člen ZRev-2), znaša 60 točk.
(6) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem je osebi, ki nima dovoljenja Agencije, izdana odredba o prenehanju opravljanja revizijske dejavnosti (84.b člen ZRev-2), znaša glede na zahtevnost zadeve 80 do 320 točk.
(7) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem je osebi, ki nima dovoljenja Agencije, izdana odredba o prenehanju oglaševanja ali zavajajočega oglaševanja (84.b člen ZRev-2), znaša glede na zahtevnost zadeve 80 do 320 točk.
(8) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem je pooblaščenemu ocenjevalcu vrednosti izdana odredba o odpravi kršitev (98. člen ZRev-2), znaša 60 točk.
b) Odločbe 
Tarifna številka 6 
(1) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem se delničarju oziroma družbeniku revizijske družbe izreče prepoved izvrševanja pravic iz delnic (61. in 63. člen ZRev-2), znaša 320 točk.
(2) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem se pooblaščenemu revizorju izda odločba, s katero se mu izreče opomin (81.b člen ZRev-2), znaša 320 točk.
(3) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem se revizijski družbi izda odločba, s katero se izreče začasna prepoved opravljanja obveznih revizij (81.c člen ZRev-2), znaša 320 točk.
(4) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem se pooblaščenemu revizorju izda odločba, s katero se izreče začasna prepoved opravljanje obveznih revizij (81.c člen ZRev-2), znaša 320 točk.
(5) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem se pooblaščenemu revizorju izda odločba, s katero se izreče začasna prepoved podpisovanja revizijskih poročil v zvezi z obvezno revizijo (81.c člen ZRev-2), znaša 320 točk.
(6) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem se izda samostojna odločba o prenehanju začasne prepovedi (četrti odstavek 81.c člena ZRev-2), znaša 60 točk.
(7) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem se revizijski družbi izda odločba o odvzemu dovoljenja za opravljanje dejavnosti (84. člen ZRev-2), znaša 450 točk.
(8) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem se pooblaščenemu revizorju izda odločba o odvzemu dovoljenja (84. člen ZRev-2), znaša 450 točk.
(9) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem se pooblaščenemu ocenjevalcu vrednosti izda odločba o odvzemu dovoljenja (99. člen ZRev-2), znaša 450 točk.
(10) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem se pooblaščenemu ocenjevalcu vrednosti izda odločba o pogojnem odvzemu dovoljenja oziroma odločba, s katero se prekliče pogojni odvzem dovoljenja in dovoljenje odvzame (100. člen ZRev-2), znaša 450 točk.
(11) Nadomestilo stroškov postopka, v katerem se pooblaščenemu ocenjevalcu vrednosti izda odločba, s katero se mu izreče opomin (101. člen ZRev-2), znaša 320 točk.
c) Odločbe o ugovoru 
Tarifna številka 7 
(1) Za postopek, v katerem se odloča o ugovoru zoper odredbo (136. člen ZRev-2) in se ugovor v celoti zavrne ali zavrže, znaša nadomestilo stroškov postopka toliko, kot je bilo določeno za izdajo odredbe.
(2) Za postopek, v katerem se odloča o ugovoru zoper odredbo (136. člen ZRev-2) in se ugovoru delno ugodi, znaša nadomestilo stroškov postopka v delu, v katerem ugovoru ni bilo ugodeno, toliko, kot je bilo določeno za izdajo odredbe. Istočasno se odloči o znižanju nadomestila stroškov postopka, določenega z izpodbijano odredbo, v delu, v katerem je ugovoru ugodeno.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti