Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2019 z dne 2. 8. 2019

Kazalo

2340. Pravilnik o pogojih in postopkih organov za ugotavljanje skladnosti, stran 6043.

  
Na podlagi osmega odstavka 48. člena in sedmega odstavka 63. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 30/18) ministrica za infrastrukturo izdaja
P R A V I L N I K 
o pogojih in postopkih organov za ugotavljanje skladnosti 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik določa:
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati organi za ugotavljanje skladnosti (priglašeni in imenovani organi),
– postopek priglasitve oziroma spremembe priglasitve,
– postopek ugotavljanja skladnosti (ES verifikacija podsistema, ES-izjava o verifikaciji, tehnično dokumentacijo, potrdilo o verifikaciji in verifikacija podsistema z nacionalnimi predpisi).
(2) Ta pravilnik delno prenaša določbe Direktive (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji (UL L št. 138 z dne 26. 5. 2016, str. 44; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2016/797/EU).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo enako kot izrazi, določeni v zakonu, ki ureja varnost v železniškem prometu, zakonu, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti ter na njuni podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi.
II. POSTOPEK IN POGOJI ZA DOLOČITEV PRIGLAŠENEGA ORGANA 
3. člen 
(pogoji za priglašene organe) 
(1) Vloga za preveritev izpolnjevanja pogojev za določitev priglašenega organa se vloži pri ministrstvu, pristojnemu za promet.
(2) Priglašeni organ mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. biti mora pravna oseba, ustanovljena v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe;
2. biti mora pravno in funkcionalno neodvisen;
3. za vsak postopek ugotavljanja skladnosti ter za vsako vrsto ali kategorijo proizvodov, v zvezi s katerimi je priglašen, mora:
a) razpolagati z osebjem, ki ima strokovno znanje ter izkušnje za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti;
b) imeti vzpostavljene postopke:
– na podlagi katerih izvaja ugotavljanje skladnosti;
– za obvladovanje izvajanja dejavnosti, ki se nanašajo na poslovanje in strukturo podjetja, stopnjo zahtevnosti tehnologije proizvoda ter masovna ali serijska narava proizvodnega postopka,
c) imeti sredstva za izvajanje tehničnih in administrativnih nalog, povezanih z dejavnostmi ugotavljanja skladnosti, ter dostop do vse potrebne opreme ali prostorov.
4. mora imeti zavarovano civilno odgovornost za škodo, nastalo pri opravljanju svoje dejavnosti, razen če za takšno odgovornost jamči Republika Slovenija;
5. osebje priglašenega organa je zavezano k poklicni molčečnosti glede vseh informacij, pridobljenih med opravljanjem svojih nalog, določenih s tem pravilnikom, razen do pristojnih državnih organov.
(3) Priglašeni organ se določi za ugotavljanje skladnosti glede izpolnjevanja zahtev iz posamezne TSI. Priglašeni organ je v celoti odgovoren za izvajanje svoje dejavnosti ne glede na to, ali naloge opravlja sam ali jih odda podizvajalcu.
(4) Postopki pod b) 3. točke prvega odstavka tega člena morajo biti vzpostavljeni na način, da ločujejo med nalogami, ki se izvajajo kot naloge ugotavljanja skladnosti in drugimi nalogami.
4. člen 
(pravna in funkcionalna neodvisnost priglašenih organov) 
(1) Pravno neodvisnost priglašeni organ izkazuje s tem, da je neodvisen od prevoznika v železniškem prometu, upravljavca, imetnika tirnega vozila in subjekta, zadolženega za vzdrževanje oziroma od proizvajalca proizvoda, ki ga ocenjuje. Priglašeni organ kot del poslovnega ali poklicnega združenja, ki zastopa podjetja, ki se ukvarjajo z oblikovanjem, proizvodnjo, dobavo, sestavljanjem, uporabo ali vzdrževanjem proizvodov, lahko ugotavlja skladnost za te proizvode le če izkaže, da ni nasprotja interesov.
(2) Funkcionalno neodvisnost priglašeni organ izkazuje s tem, da je pri odločanju neodvisen od organov, pristojnih za izdajo dovoljenj za začetek obratovanja strukturnih podsistemov, licenc, varnostnih spričeval ter organov, ki vodijo preiskave v primeru nesreč.
5. člen 
(osebje priglašenih organov) 
(1) Priglašeni organ mora pisno imenovati osebje za opravljanje posameznih nalog ugotavljanja skladnosti.
(2) Osebje, odgovorno za opravljanje nalog ugotavljanja skladnosti, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. strokovna in poklicna usposobljenost, kar vključuje vse dejavnosti ugotavljanja skladnosti, za katere je bil organ za ugotavljanja skladnosti priglašen;
2. znanje o zahtevah glede ugotavljanja skladnosti, ki jih izvaja, in pooblastila za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti;
3. poznavanje in razumevanje bistvenih zahtev, veljavnih harmoniziranih standardov in zadevnih določb prava Evropske unije;
4. sposobnost pripravljati potrdila, zapise in poročila, ki dokazujejo, da je bilo ugotavljanje skladnosti izvedeno.
(3) Pri preverjanju izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka se smiselno uporablja akt upravnega odbora ERA, ki se izda na podlagi tretjega odstavka 34. člena Uredbe (EU) št. 2016/796 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o Agenciji Evropske unije za železnice in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 881/2004 (UL L št. 138 z dne 26. 5. 2016, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/796/EU).
6. člen 
(nepristranskost priglašenih organov) 
(1) Priglašeni organ, njegovo vodstvo in osebje, odgovorno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti ne smejo biti niti neposredno niti kot pooblaščeni zastopniki udeleženi pri projektiranju, oblikovanju, izdelavi, gradnji, trženju, vgradnji, uporabi ali vzdrževanju navedenih proizvodov (komponent interoperabilnosti ali podsistemov). To ne velja za uporabo proizvodov, ki so predmet ugotavljanja skladnosti, če so nujni za delovanje priglašenega organa ali če gre za uporabo takšnih proizvodov za osebne namene.
(2) Priglašeni organ, njegovo vodstvo in osebje, odgovorno za izvajanje nalog ugotavljanja skladnosti ne smejo sodelovati pri nobenih dejavnostih, ki bi lahko vplivale na njihovo neodvisno presojo ali integriteto v zvezi z dejavnostjo ugotavljanja skladnosti, za katere so priglašeni. Priglašeni organ ne sme v okviru obsega svoje priglasitve nuditi nobenega svetovanja za nobeno stranko pri načrtovanju, proizvodnji, namestitvi, vzdrževanju ali trženju komponent ali podsistemov, ki se verificirajo ter svetovanja o sistemu vodenja kakovosti ali o notranji presoji. V obdobju, ki ga določi priglašeni organ, osebje ne sme sodelovati pri pregledu ali odločanju o verifikaciji, za katerega je opravljalo svetovanje. Določeno obdobje ne sme biti krajše od dveh let. To obdobje se za posamezen primer lahko skrajša na podlagi ustrezno identificiranih tveganj v analizi nepristranskosti.
(3) Priglašeni organ mora imeti zavezo vodstva o nepristranskosti. Glavne zaveze in odgovornosti vodstva morajo biti zabeležene. Priglašeni organ mora stalno identificirati tveganja za svojo nepristranskost, tako da izdela in posodablja ustrezno analizo nepristranskosti, v kateri so zabeležena prepoznana tveganja in ukrepi. Ta mora vključevati tiste vrste tveganja, ki izhajajo iz njegovih aktivnosti ali njegovih odnosov ali iz odnosov njegovega osebja. Prepoznavanje tveganj mora vključevati naslednje elemente: lastništvo priglašenega organa, vključno s seznamom lastniških deležev, opis skupnih virov, vključno z osebjem, objekti in napravami ter financiranjem in blagovno znamko.
(4) Priglašeni organi in njihovo osebje so dolžni naloge ugotavljanja skladnosti izvajati z največjo strokovno integriteto in potrebno tehnično usposobljenostjo na določenem področju brez pritiskov in finančnih ter drugih spodbud, ki bi lahko vplivali na njihovo presojo in rezultate njihovih dejavnosti ugotavljanja skladnosti, zlasti s strani oseb, za katere so rezultati teh dejavnosti pomembni. Prejemki vodstva in osebja priglašenega organa ne smejo biti odvisni od števila ali rezultatov opravljenih ocenjevanj skladnosti.
7. člen 
(dolžnost sodelovanja) 
Priglašeni organ se mora pisno zavezati:
– da bo upošteval dejavnosti in uporabljal dokumente evropskega združenja priglašenih organov za železnice (v nadaljnjem besedilu: NB Rail),
– da bo sodeloval na vseh plenarnih sejah NB Rail, ali pa mora dokazati, da je seznanjen z vsebino, ki je bila obravnavana na plenarnih sejah in
– da bo sodeloval v dejavnostih skupine ERTMS, kot jo določa 29. člen Uredbe 796/2016/EU, če je priglašen za podsistem vodenje-upravljanje in signalizacija ob progi.
8. člen 
(domneva o skladnosti priglašenega organa) 
Šteje se, da priglašeni organ izpolnjuje pogoje iz 3., 4., 5. in 6. člena tega pravilnika, če izkaže skladnost s pogoji, določenimi v harmoniziranem standardu SIST EN ISO/IEC 17065.
9. člen 
(akreditirani interni organi) 
(1) Ugotavljanje skladnosti po postopkih iz modulov A1, A2, C1 ali C2 iz Priloge II k Sklepu št. 768/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o skupnem okviru za trženje proizvodov in razveljavitvi Sklepa Sveta 93/465/EGS (UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 82) ter modulov CA1 in CA2 iz Priloge I k Sklepu Komisije št. 2010/713/EU z dne 9. novembra 2010 o modulih za postopke ocenjevanja skladnosti, primernosti za uporabo in ES-verifikacije, ki se uporabljajo v tehničnih specifikacijah za interoperabilnost, sprejetih v okviru Direktive 2008/57/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 319 z dne 4. 12. 2010, str. 1) lahko izvajajo tudi akreditirani interni organi znotraj podjetja prosilca, ki morajo biti pravno in funkcionalno neodvisni.
(2) Akreditirani interni organ mora izpolnjevati naslednje zahteve:
1. akreditiran je v skladu z Uredbo (ES) št. 765/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 30);
2. organ in njegovo osebje sta znotraj matične organizacije organizacijsko prepoznavna in uporabljata metode poročanja, ki zagotavljajo njuno nepristranskost, ki jo dokazujeta pristojnemu nacionalnemu akreditacijskemu organu;
3. organ in njegovo osebje nista odgovorna za načrtovanje, proizvodnjo, dobavo, vgradnjo, delovanje ali vzdrževanje proizvodov, ki jih ocenjujeta, niti ne sodelujeta pri dejavnostih, ki bi lahko vplivale na njuno neodvisno presojo ali integriteto v zvezi z njunimi dejavnostmi ugotavljanja skladnosti;
4. organ opravlja svoje storitve izključno za podjetje, katerega del je.
(3) Akreditirani interni organ se ne priglasi državam članicam ali Evropski Komisiji, vendar podjetje, katerega del je, ali nacionalni akreditacijski organ, priglasitvenemu organu na njegovo zahtevo posreduje informacije o akreditaciji tega akreditiranega internega organa.
10. člen 
(priglasitev akreditiranega priglašenega organa) 
(1) Zahtevek za priglasitev akreditiranega priglašenega organa, za katerega je izpolnjevanje pogojev preveril nacionalni akreditacijski organ, predloži akreditirani priglašeni organ ministrstvu, pristojnemu za trg.
(2) Zahtevku za priglasitev se priloži opis dejavnosti ugotavljanja skladnosti ter opis modula ali modulov za ugotavljanje skladnosti in proizvoda ali proizvodov, za katere je priglašeni organ akreditiran, ter potrdilo o akreditaciji, ki ga izda nacionalni akreditacijski organ.
11. člen 
(postopek priglasitve priglašenega organa) 
(1) Evropski komisiji in drugim državam članicam se priglasijo tisti priglašeni organi, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. do 6. člena tega pravilnika. Priglasitev se izvede z uporabo elektronskega orodja za priglasitev, vzpostavljenega s strani Evropske komisije in mora vključevati vse podrobnosti o dejavnostih ugotavljanja skladnosti, o modulu ali modulih za ugotavljanje skladnosti in zadevnem proizvodu ali proizvodih ter ustrezno odločbo ministrstva, pristojnega za promet.
(2) Kadar priglasitev ne temelji na potrdilu o akreditaciji se Evropski komisiji in drugim državam članicam predložijo dokazila, ki potrjujejo usposobljenost priglašenega organa. V tem primeru varnostni organ določi ukrepe, ki zagotavljajo, da bo priglašeni organ pod rednim nadzorom in bo še naprej izpolnjeval pogoje iz 3. do 6. člena tega pravilnika.
(3) Priglašeni organ lahko prične z izvajanjem dejavnosti le, če Evropska komisija ali druge države članice ne ugovarjajo v dveh tednih od priglasitve, če priglasitev temelji na potrdilu o akreditaciji, ali v dveh mesecih od priglasitve, če je bil priglašeni organ priglašen na podlagi odločbe ministrstva, pristojnega za promet.
(4) Na zahtevo Evropske komisije, ministrstvo, pristojno za trg, predloži vse informacije v zvezi s podlago za priglasitev ali ohranjanjem pristojnosti priglašenega organa.
III. POSTOPEK IN POGOJI ZA DOLOČITEV IMENOVANEGA ORGANA 
12. člen 
(postopek in pogoji za imenovane organe) 
(1) Vloga za preveritev izpolnjevanja pogojev za določitev imenovanega organa se vloži pri ministrstvu, pristojnemu za promet.
(2) Imenovani organi morajo smiselno izpolnjevati pogoje iz 3. do 6. člena tega pravilnika, razen v primeru zahtev za osebje iz 3. točke drugega odstavka 5. člena tega pravilnika, ko mora imenovani organ poznati bistvene zahteve, veljavne harmonizirane standarde in nacionalne predpise.
(3) V postopku določitve priglašenega organa za imenovani organ ni treba ponovno preverjati enakih pogojev, ki jih je priglašeni organ že izkazal v postopku njegove določitve.
IV. OMEJITEV, ZAČASNI IN TRAJNI PREKLIC POOBLASTIL PRIGLAŠENEMU IN IMENOVANEMU ORGANU 
13. člen 
(postopek omejitve, začasnega in trajnega preklica pooblastil za izvajanje dejavnosti) 
(1) Priglašenemu ali imenovanemu organu se pooblastilo omeji, začasno prekliče ali trajno prekliče.
(2) Če priglašeni ali imenovani organ ne izpolnjuje več pogojev za izvajanje posameznih postopkov ugotavljanja skladnosti iz prve in druge alineje pod b) iz 3. točke prvega odstavka 3. člena tega pravilnika, se pooblastilo omeji na tiste postopke ugotavljanja skladnosti, za katere izpolnjuje pogoje.
(3) Če priglašeni ali imenovani organ kot imetnik pooblastila ne izpolnjuje več pogojev iz tega pravilnika, ali ne izpolnjuje svojih obveznosti, določenih z zakonom, ki ureja varnost v železniškem prometu, se pooblastilo začasno prekliče. Če imetnik pooblastila v roku, ki ga določi minister pri začasnem preklicu, ne more izpolniti vseh pogojev za pridobitev pooblastila ali izpolniti svojih obveznosti, določenih z zakonom, ki ureja varnost v železniškem prometu, se mu pooblastilo trajno prekliče.
(4) Če se priglašenemu ali imenovanemu organu omeji, začasno ali trajno prekliče pooblastilo za opravljanje dejavnosti, ali če prenehata z opravljanjem dejavnosti, ministrstvo, pristojno za promet zagotovi, da se postopki ugotavljanja skladnosti nemoteno izvajajo.
(5) Ministrstvo, pristojno za promet, o vseh spremembah in ukrepih iz prvega do četrtega odstavka tega člena, ki se nanašajo na priglašene organe, obvešča priglasitveni organ, določen z zakonom, ki ureja varnost v železniškem prometu. Priglasitveni organ uradno obvešča Evropsko komisijo in druge države članice o vseh spremembah priglasitve.
V. POSTOPKI UGOTAVLJANJA SKLADNOSTI 
1. ES verifikacija podsistema
14. člen 
(zahteve glede ES verifikacije podsistema) 
Priglašeni organ mora imeti izdelan načrt ugotavljanja skladnosti, ki ga je treba med izvajanjem projekta posodabljati v skladu s spremembami projekta.
15. člen 
(ES-izjava o verifikaciji podsistema) 
(1) ES-izjava o verifikaciji podsistemov je izjava prosilca, s katero na lastno odgovornost izjavi, da je bil zadevni podsistem predmet ustreznih postopkov ES-verifikacije ter da izpolnjuje zahteve iz ustreznih TSI in nacionalnih predpisov. Kadar je priglašeni organ določen tudi kot imenovani organ, lahko ta v celoti preveri izpolnjevanje zahtev iz ustreznih TSI in nacionalnih predpisov.
(2) ES-izjava o verifikaciji mora temeljiti na podatkih, ki izhajajo iz postopka ES-verifikacije za podsisteme. ES-izjava o verifikaciji in njeni spremni dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku.
(3) Vsebino ES-izjave o verifikaciji podsistema določa Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/250 z dne 12. februarja 2019 o predlogah za izjave in potrdila ES za komponente interoperabilnosti železniškega sistema in podsisteme, vzorcu izjave o skladnosti za odobren tip železniškega vozila in postopkih verifikacije ES za podsisteme v skladu z Direktivo (EU) 2016/797 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 201/2011 (UL L št. 42 z dne 13. 2. 2019, str. 9; v nadaljnjem besedilu: Izvedbena uredba 2019/250/EU).
16. člen 
(vmesna izjava o verifikaciji) 
(1) Na prošnjo prosilca ali če tako določajo TSI, se verifikacija opravi za dele podsistema ali se omeji na določene stopnje postopka verifikacije. Prosilec izbere priglašeni organ, ki v tem primeru o rezultatih verifikacije izda vmesno izjavo o verifikaciji (v nadaljnjem besedilu: VIV).
(2) VIV se mora sklicevati na TSI, s katerimi je bila ugotovljena skladnost in temelji na istih ustreznih modulih za oceno skladnosti kot v primeru izdaje potrdila o verifikaciji za podsistem.
(3) Prosilec zaprosi za VIV za stopnjo načrtovanja (vključno s preizkusi tipa) in stopnjo proizvodnje za celoten podsistem ali za kateri koli del, na katerega ga je razdelil.
(4) Podsistem ali določeni deli podsistema se preverijo na vsaki od naslednjih stopenj:
– celotno načrtovanje,
– proizvodnja: gradnja, zlasti dejavnosti nizke gradnje, proizvodnja, izdelava komponent in celostne prilagoditve;
– končni preizkus.
(5) Vsebina VIV je določena z Izvedbeno uredbo 2019/250/EU.
17. člen 
(ES-potrdilo o verifikaciji, ki ga izda priglašeni organ) 
(1) Priglašeni organi ocenijo načrtovanje, proizvodnjo in končni preizkus podsistema ter pripravijo ES-potrdilo o verifikaciji, ki je namenjeno prosilcu, slednji pa pripravi ES-izjavo o verifikaciji. ES-potrdilo o verifikaciji se mora sklicevati na TSI, s katerimi je ugotovljena skladnost. Kadar ocena skladnosti podsistema z ustreznimi TSI ni bila v celoti ocenjena (npr. v primeru odstopanja, delne uporabe TSI v primeru nadgradnje ali obnove, prehodnega obdobja pri TSI ali v posebnem primeru po TSI), priglašeni organ v ES-potrdilu o verifikaciji navede točen sklic na TSI ali njihove dele, s katerimi v postopku ni preveril skladnosti.
(2) Pred izdajo ES-potrdila o verifikaciji, priglašeni organ preveri, če so bile izdane VIV. V primeru izdanih VIV preveri:
– da VIV pravilno obravnavajo ustrezne zahteve iz TSI;
– vse vidike, ki se ne obravnavajo v VIV in
– preveri končni preizkus podsistema kot celote.
(3) V primeru spremembe podsistema iz ES-potrdila o verifikaciji, priglašeni organ izvede ugotavljanje skladnosti samo za dele podsistema, ki so spremenjeni, in na vmesnike do nespremenjenih delov podsistema.
(4) Vsak priglašeni organ, ki je vključen v verifikacijo podsistema, pripravi tehnično dokumentacijo za področje njegovih dejavnosti.
(5) Vsebino ES-potrdila o verifikaciji podsistema določa Izvedbena uredba 2019/250/EU.
18. člen 
(tehnična dokumentacija) 
Prosilec mora pripraviti tehnično dokumentacijo, ki je priložena ES-izjavi o verifikaciji in mora vsebovati naslednje:
1. tehnične značilnosti v zvezi z zasnovo, vključno s podrobnimi načrti glede izvedbe, shemami električnih in hidravličnih napeljav, stikalnimi shemami, opisom sistemov za obdelavo podatkov in avtomatizacijo z ravnjo podrobnosti, ki zadostuje za dokumentiranje opravljene verifikacije skladnosti, dokumentacijo o obratovanju in vzdrževanju itd., ki je potrebna za zadevni podsistem;
2. seznam komponent interoperabilnosti;
3. dokumentacijo, ki jo pripravi vsak od priglašenih organov, vključenih v verifikacijo podsistema, ki vsebuje:
– izvode ES-izjav o verifikaciji in ES-izjav o primernosti za uporabo, izdanih za komponente interoperabilnosti skupaj z ustreznimi izračuni in izvodom zapisnikov o preizkusih in pregledih, ki jih opravljajo priglašeni organi na podlagi splošnih tehničnih specifikacij,
– če obstajajo, VIV, ki spremljajo potrdilo o verifikaciji, vključno z rezultatom verifikacije njihove veljavnosti, ki jo je opravil priglašeni organ,
– potrdilo o verifikaciji skupaj z ustreznimi izračuni, s katerim potrjuje skladnost podsistema z zahtevami ustreznih TSI in kjer se navedejo pridržki, ki so bili izraženi med izvedbo del in niso bili odpravljeni; temu potrdilu o verifikaciji morajo biti priložena tudi poročila o pregledih in revizijska poročila, ki jih pripravi organ v okviru svojih nalog,
– ustrezna tehnična dokumentacija, ki vključuje poročila ocenjevalcev o SVM pri oceni tveganja, kadar se zahteva verifikacija varne vključitve podsistemov, izhajajoč iz ustreznih TSI, nacionalnih predpisov in SVM.
4. potrdilo o verifikaciji imenovanega organa z dokumentacijo, ki vsebuje tehnične podatke, potrebne za oceno skladnosti z nacionalnimi predpisi.
19. člen 
(nadzor, ki ga izvajajo priglašeni organi) 
(1) Priglašeni organ, ki je pooblaščen za preverjanje izvajanja mora opravljati redne preglede, da se prepriča o skladnosti s TSI. Ob pregledu mora izvajalcu predložiti poročilo o presoji. Prosilec lahko zahteva, da je priglašeni organ prisoten na določenih stopnjah gradnje.
(2) Priglašeni organ, ki je pooblaščen za preverjanje proizvodnje, mora imeti stalen dostop do gradbišč, obratov, skladiščnih površin, naprav za montažo in preizkušanje oziroma do vseh objektov za katere meni, da so potrebni za izpolnjevanje njegovih nalog. V ta namen mora prosilec priglašenemu organu predati vse dokumente, potrebne za ta namen, še zlasti izvedbene načrte in tehnično dokumentacijo za podsistem.
(3) Priglašeni organ lahko opravi naključne obiske delovišča ali proizvodnje. Izvajalcu ali proizvajalcu o tem izda poročilo o pregledu. Če pri obisku proizvodnje dodatno opravi delno ali popolno presojo sistema vodenja kakovosti proizvajalca, o tem izda poročilo o presoji.
20. člen 
(objave priglašenih organov) 
Priglašeni organ mora na svoji spletni strani redno objavljati ustrezne informacije o:
– prejetih zahtevkih za verifikacijo in VIV;
– zahtevkih za ugotavljanje skladnosti in primernosti za uporabo komponent interoperabilnosti;
– izdanih ali zavrnjenih VIV;
– izdanih ali zavrnjenih potrdilih o verifikaciji in
– ES-potrdilih o skladnosti oziroma o primernosti za uporabo.
2. Verifikacija podsistemov po nacionalnih predpisih
21. člen 
(zahteve glede verifikacije podsistema z nacionalnimi predpisi) 
Postopek verifikacije podsistemov z nacionalnimi predpisi je treba izvesti, kadar se v podsisteme vgrajujejo elementi, naprave ali sistemi, ki so navedeni v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
22. člen 
(postopek verifikacije podsistemov z nacionalnimi predpisi) 
(1) Imenovani organ na prošnjo prosilca prične s postopkom ugotavljanja skladnosti podsistema z nacionalnimi predpisi, ki ga zaključi z izdajo potrdila o verifikaciji. Potrdilo mora vsebovati navedbo nacionalnih predpisov, v zvezi s katerimi je imenovani organ ugotavljal skladnost. Vsebino potrdila o verifikaciji podsistema določa Izvedbena uredba 2019/250/EU.
(2) Prosilec mora imenovanemu organu zagotoviti vse informacije (vso razpoložljivo dokumentacijo, vključno s certifikati, rezultati meritev ter poročili), da lahko imenovani organ izvede postopek ugotavljanja skladnosti podsistema z nacionalnimi predpisi.
(3) Imenovani organ pripravi dokumentacijo v slovenskem jeziku, ki mora vsebovati vse tehnične podatke, ki so potrebni za oceno skladnosti podsistema z nacionalnimi predpisi. Dokumentacija mora biti priložena potrdilu o verifikaciji in vključena v tehnično dokumentacijo iz 18. člena tega pravilnika.
(4) V primeru verifikacije po nacionalnih predpisih v zvezi s podsistemi, ki sestavljajo vozilo, imenovani organ razdeli potrdilo na dva dela. Prvi del potrdila vsebuje sklicevanje na nacionalne predpise, ki se izrecno nanašajo na tehnično interoperabilnost med vozilom in zadevnim omrežjem, drug del potrdila pa vsebuje navedbo vseh ostalih nacionalnih predpisov.
(5) Na podlagi potrdila iz prvega odstavka tega člena prosilec izda ES-izjavo o verifikaciji iz 15. člena tega pravilnika.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
23. člen 
(postopki ugotavljanja skladnosti pred uveljavitvijo tega pravilnika) 
Priglašeni in imenovani organi, ki so bili priglašeni oziroma določeni na podlagi dosedanjih predpisov, izvajajo svojo dejavnost najpozneje do 16. junija 2020.
24. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-118/2019
Ljubljana, dne 3. julija 2019
EVA 2018-2430-0084
Mag. Alenka Bratušek 
ministrica 
za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost