Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2019 z dne 27. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2019 z dne 27. 6. 2019

Kazalo

1920. Zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2018, stran 5271.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 20. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17) je občinski svet na 5. redni seji dne 19. 6. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Turnišče za leto 2018 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2018.
KONTO
Naziv
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
2.205.634
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.043.042
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
1.894.463
700
Davki na dohodek in dobiček
1.759.763
703
Davki na premoženje
125.826
704
Domači davki na blago in storitve
8.874
706
Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
148.579
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
100.412
711
Takse in pristojbine
3.367
712
Globe in druge denarne kazni 
320
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714
Drugi nedavčni prihodki
44.480
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
17.934
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
16.020
721
Prihodki od prodaje zalog
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
1.915
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
Prejete donacije iz domačih virov 
0
731
Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
144.658
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
96.707
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
47.951
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.317.288
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
854.335
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
140.682
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
24.774
402
Izdatki za blago in storitve 
670.879
403
Plačila domačih obresti
0
409
Rezerve
18.000
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
840.034
410
Subvencije
98.109
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
467.776
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
39.683
413
Drugi tekoči domači transferi 
234.465
414
Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
598.387
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
598.387
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
24.532
431
Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam
0
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
24.532
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–111.654
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
750
Prejeta vračila danih posojil 
0
751
Prodaja kapitalskih deležev 
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE 
0
500
Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
0
55
ODPLAČILA DOLGA
0
550
Odplačila domačega dolga 
0
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–111.654
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
111.654
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
– OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Turnišče za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
4. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-229/2019
Turnišče, dne 20. junija 2019
Župan 
Občine Turnišče 
Borut Horvat