Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2019 z dne 27. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2019 z dne 27. 6. 2019

Kazalo

1918. Zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2016, stran 5269.

  
Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 20. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 6/17) je občinski svet na 5. redni seji dne 19. 6. 2019 sprejel
Z A K L J U Č N I   R A Č U N 
proračuna Občine Turnišče za leto 2016 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2016.
2. člen 
Zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2016 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Turnišče za leto 2016. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih sprememb tekom leta 2016 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
3. člen 
Proračun Občine Turnišče za leto 2016 je realiziran v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
Realizacija 2016
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
2.198.545
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.978.096
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
1.722.208
700
Davki na dohodek in dobiček
1.616.803
703
Davki na premoženje
93.838
704
Domači davki na blago in storitve
7.871
706
Drugi davki
3.696
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
255.888
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
98.158
711
Takse in pristojbine
3.414
712
Globe in druge denarne kazni 
2.142
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
0
714
Drugi nedavčni prihodki
152.174
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
68.113
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
58.360
721
Prihodki od prodaje zalog
0
722
Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
9.753
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
0
730
Prejete donacije iz domačih virov 
0
731
Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
152.336
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
152.333
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
0
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
0
787
Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.062.982
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
738.454
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
151.328
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
25.805
402
Izdatki za blago in storitve 
518.667
403
Plačila domačih obresti
0
409
Rezerve
42.654
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
799.839
410
Subvencije
20.032
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
146.831
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
53.505
413
Drugi tekoči domači transferi 
579.471
414
Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
524.689
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
524.689
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
0
431
Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam
0
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
135.563
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
750
Prejeta vračila danih posojil 
0
751
Prodaja kapitalskih deležev 
0
752
Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE 
0
500
Domače zadolževanje
0
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
0
55
ODPLAČILA DOLGA
0
550
Odplačila domačega dolga 
0
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
135.563
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
0
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2016
146.111
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Turnišče za leto 2016 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-227/2019
Turnišče, dne 20. junija 2019
Župan 
Občine Turnišče 
Borut Horvat