Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2019 z dne 27. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2019 z dne 27. 6. 2019

Kazalo

1916. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2018, stran 5267.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, s spremembami), 29. člena Zakona o javnih financah (ZJF-UPB4) (Uradni list RS, št. 11/11 s spremembami) ter 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradni list RS, št. 12/99, 2/01, 38/04, 28/12) je Občinski svet Občine Razkrižje na 6. redni seji dne 20. 6. 2019 sprejel
O D L O K 
o zaključnem računu proračuna Občine Razkrižje za leto 2018 
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Razkrižje za leto 2018.
2. člen 
Zaključni račun proračuna se določi v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)
1.053.205,24
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
960.333,09
70
DAVČNI PRIHODKI 
822.765,10
700 Davki na dohodek in dobiček 
753.794,00
703 Davki na premoženje 
58.985,26
704 Domači davki na blago in storitve 
7.993,09
706 Drugi davki
1.992,75
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
137.567,99
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 
86.479,43
711 Takse in pristojbine 
1.346,90
712 Globe in druge denarne kazni
26.105,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 
1.262,14
714 Drugi nedavčni prihodki 
22.374,52
72
KAPITALSKI PRIHODKI
300,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
300,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
92.572,15
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 
90.683,22
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sred. prorač EU
1.888,93
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
1.012.375,79
40
TEKOČI ODHODKI
219.015,96
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
98.470,92
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
15.944,35
402 Izdatki za blago in storitve
97.064,95
403 Plačila domačih obresti
3.741,63
409 Rezerve
3.794,11
41
TEKOČI TRANSFERI
462.928,53
410 Subvencije
63.499,91
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
256.166,55
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
9.506,83
413 Drugi tekoči domači transferi
133.755,24
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
296.979,84
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
296.979,84
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
33.451,46
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
5.864,23
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
27.587,23
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) 
40.829,45
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
25.401,00
50
ZADOLŽEVANJE
25.401,00
500 Domače zadolževanje
25.401,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
76.081,68
55
ODPLAČILO DOLGA (550)
76.081,68
550 Odplačila domačega dolga
76.081,68
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–9.851,23
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–50.680,68
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–40.829,45
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. 2017
19.278,04
3. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0022/2019-1
Razkrižje, dne 21. junija 2019
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič