Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2019 z dne 27. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2019 z dne 27. 6. 2019

Kazalo

1915. Navodilo o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje investicijskih ter pomožnih investicijskih storitev in drugih dovoljenj, stran 5264.

  
Na podlagi 6. točke 481. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16, 9/17 in 77/18 – ZTFI-1) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
N A V O D I L O 
o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje investicijskih ter pomožnih investicijskih storitev in drugih dovoljenj 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
To navodilo določa podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki jo mora vložnik zahteve:
– priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev in poslov iz 1. ter 2. točke prvega odstavka 176. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.; v nadaljevanju: ZTFI-1);
– priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev in poslov iz 3. do 5. točke prvega odstavka 176. člena ZTFI-1;
– ki že ima ali je v postopku pridobivanja dovoljenja za upravljanje borznega trga, priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za storitev upravljanja MTF ali OTF;
– zahtevi za izdajo dovoljenja za statusna preoblikovanja borznoposredniških družb po 202 členu ZTFI-1 in za povečanje osnovnega kapitala borznoposredniške družbe s stvarnim vložkom, katerega predmet so delnice druge borznoposredniške družbe, po 2. točki osmega odstavka 181. člena ZTFI-1;
– obvestilu o nameri ustanovitve podružnice borznoposredniške družbe v državi članici, iz drugega odstavka 203. člena ZTFI-1;
– obvestilu o spremembah glede podružnice v državi članici iz 206. člena ZTFI-1;
– zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika iz 220. člena ZTFI-1.
2. člen 
(potrdilo o plačilu takse) 
Zahtevi je potrebno priložiti kopijo potrdila o plačilu takse.
3. člen 
(sklicevanje na druge predpise) 
Kadar se to navodilo sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
4. člen 
(opredelitve pojmov) 
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZTFI-1.
2. UPORABA DELEGIRANIH UREDB KOMISIJE 
5. člen 
(uporaba Uredbe (EU) 2017/1943) 
(1) Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev in poslov iz 1. ter 2. točke prvega odstavka 176. člena ZTFI-1 je potrebno priložiti dokazila, ki jih zahteva Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1943 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o informacijah in zahtevah za izdajo dovoljenja investicijskim podjetjem (ULL št. 276 z dne 26. 10. 2017, str. 4; v nadaljnjem besedilu: Uredba (EU) 2017/1943).
(2) Določbe Uredbe (EU) 2017/1943 se smiselno uporabljajo tudi v postopku odločanja o zahtevi za izdajo dovoljenja za izvajanje storitve upravljanja MTF ali OTF, ki jo je vložil vložnik, ki že ima ali je v postopku pridobivanja dovoljenja za opravljanje storitve upravljanja borznega trga.
6. člen 
(uporaba Uredbe (EU) 2017/1945) 
Zahteva iz prejšnjega člena se vloži na obrazcu iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1945 z dne 19. junija 2017 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z obvestili, ki jih pošljejo ali prejmejo investicijska podjetja, ki zaprosijo za dovoljenje ali dovoljenje že imajo, v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 276 z dne 26. 10. 2017, str. 22).
7. člen 
(uporaba Uredbe (EU) 2017/1018 in Uredbe (EU) 2017/2382) 
(1) Obvestila, ki se nanašajo na čezmejno opravljanje storitev v državi članici Evropske unije morajo vsebovati dokumentacijo, ki jo določa Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1018 z dne 29. junija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo informacije, ki jih morajo priglasiti investicijska podjetja, upravljavci trga in kreditne institucije (UL L št. 55 z dne 17. junija 2017, str. 1).
(2) Obvestila, ki se nanašajo na čezmejno opravljanje storitev v državi članici Evropske unije se vložijo v:
– skladu z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/2382 z dne 14. decembra 2017 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s standardnimi obrazci, predlogami in postopki za posredovanje informacij v skladu z Direktivo 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 340 z dne 20. decembra 2017, str. 6);
– slovenskem in angleškem jeziku.
3. DOKUMENTACIJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE STORITEV IN POSLOV IZ 3. DO 5. TOČKE PRVEGA ODSTAVKA 176. ČLENA ZTFI-1 
8. člen 
(dokumentacija za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev in poslov iz 3. do 5. točke prvega odstavka 176. člena ZTFI-1) 
(1) Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev in poslov iz 3. do 5. točke prvega odstavka 176. člena ZTFI-1 mora borznoposredniška družba zaradi ugotovitve izpolnjevanja pogoja iz 4. točke prvega odstavka 200. člena ZTFI-1 priložiti:
– dokumentacijo o ustreznosti in primernosti načrtovanega sistema upravljanja za upravljanje s tveganji, ki jim bo borznoposredniška družba izpostavljena pri opravljanju načrtovanih poslov,
– dokumentacijo o izpolnjevanju drugih pogojev,
– dokaze o izpolnjevanju pogojev za opravljanje posamezne finančne storitve, ki jih določajo drugi zakoni, in jih ta sklep ne ureja.
(2) Za dokumentacijo iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe 6. člena Uredbe (EU) 2017/1943.
(3) V kolikor borznoposredniška družba zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev in poslov iz 3. do 5. točke prvega odstavka 176. člena ZTFI-1 vloži hkrati z zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev in poslov iz 1. ter 2. točke prvega odstavka 176. člena ZTFI-1, se zahtevana dokumentacija iz 6. člena Uredbe (EU) 2017/1943 za obe dovoljenji združi, razen v delih, kjer to ni smiselno.
4. DOKUMENTACIJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA STATUSNA PREOBLIKOVANJA IN POVEČANJE OSNOVNEGA KAPITALA BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE S STVARNIM VLOŽKOM, KATEREGA PREDMET SO DELNICE DRUGE BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE 
9. člen 
(dokumentacija za izdajo dovoljenja za združitev – pripojitev ali spojitev) 
(1) Borznoposredniška družba, ki je udeležena pri pripojitvi kot prevzemna družba, mora zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev priložiti dokumentacijo iz Uredbe (EU) 2017/1943 v smiselnem obsegu.
(2) Borznoposredniška družba, ki je udeležena pri pripojitvi kot prevzeta družba, mora zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev priložiti:
– če prevzemna družba ni borznoposredniška družba, dokumentacijo, iz katere izhaja, da so bila opravljena vsa dejanja iz tretjega odstavka 187. člena ZTFI-1, z vsebino, določeno v četrtem odstavku 187. člena ZTFI-1;
– če prevzemna družba hkrati vloži zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev, dokumentacijo iz Uredbe (EU) 2017/1943.
(3) Borznoposredniška družba, ki je udeležena pri spojitvi, mora zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev priložiti:
– če prevzemna družba ne bo borznoposredniška družba, dokumentacijo, iz katere izhaja, da so bila opravljena vsa dejanja iz tretjega odstavka 187. člena ZTFI-1, z vsebino, določeno v četrtem odstavku 187. člena ZTFI-1,
– če namerava prevzemna družba opravljati investicijske storitve, dokumentacijo iz Uredbe (EU) 2017/1943.
(4) V primeru iz 2. točke prejšnjega odstavka morajo borznoposredniške družbe, ki so udeležene pri spojitvi, v imenu in za račun prevzemne družbe zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev priložiti dokumentacijo iz Uredbe (EU) 2017/1943, ki bo dokazovala izpolnjevanje pogojev za izdajo dovoljenja za prevzemno družbo.
10. člen 
(dokumentacija za izdajo dovoljenja za delitev) 
(1) Borznoposredniška družba, ki je udeležena pri delitvi, mora zahtevi za izdajo dovoljenja za delitev priložiti dokumentacijo iz Uredbe (EU) 2017/1943 v smiselnem obsegu.
(2) Če zaradi izvedbe delitve iz prvega odstavka tega člena nastane nova družba, ki bo opravljala investicijske storitve, mora borznoposredniška družba, ki je udeležena pri delitvi, v imenu in za račun nove družbe zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev priložiti dokumentacijo iz Uredbe (EU) 2017/1943, ki bo dokazovala izpolnjevanje pogojev za izdajo dovoljenja za novo družbo.
11. člen 
(dokumentacija za izdajo dovoljenja za povečanje osnovnega kapitala borznoposredniške družbe s stvarnim vložkom, katerega predmet so delnice druge borznoposredniške družbe) 
Borznoposredniška družba, ki namerava povečati osnovni kapital s stvarnim vložkom, katerega predmet so delnice druge borznoposredniške družbe, mora zahtevi za izdajo dovoljenja za povečanje osnovnega kapitala priložiti dokumentacijo iz Uredbe (EU) 2017/1943 v smiselnem obsegu.
12. člen 
(dokumentacija za izdajo dovoljenja za druga statusna preoblikovanja) 
Določbe tega poglavja se smiselno uporabljajo tudi pri izdaji dovoljenj za druga statusna preoblikovanja, pri katerih je udeležena borznoposredniška družba.
13 člen 
(dokumentacija glede zajamčenih vlog) 
(1) Borznoposredniška družba, ki je udeležena pri pripojitvi kot prevzemna družba, mora zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev poleg dokumentacije iz 8. člena tega sklepa priložiti tudi dokumentacijo, iz katere izhaja, da bodo vlagatelji ustrezno obveščeni o njihovih pravicah v primeru prekoračitve zajamčene terjatve zaradi združitve, kot to določa predpis, izdan na podlagi 452. člena ZTFI-1.
(2) Borznoposredniške družbe, ki so udeležene pri spojitvi, morajo zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev poleg dokumentacije iz 9. člena tega sklepa priložiti tudi dokumentacijo, iz katere izhaja, da bodo vlagatelji ustrezno obveščeni o njihovih pravicah v primeru prekoračitve zajamčene terjatve zaradi združitve, kot to določa predpis, izdan na podlagi 452. člena ZTFI-1.
5. DOKUMENTACIJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE POSLOV BORZNEGA POSREDNIKA 
14. člen 
(dokumentacija za borznega posrednika) 
Kandidat za borznega posrednika mora zahtevi za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka 219. člena ZTFI-1 priložiti:
– dokazila o delovnih izkušnjah, ki dokazujejo strokovno usposobljenost pri poslovanju s finančnimi instrumenti iz 1. točke drugega odstavka 219. člena ZTFI-1;
– izpisek iz kazenske evidence ali drugo oblika dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 3. točke drugega odstavka 219. člena ZTFI-1; in
– dokazilo o uspešno opravljenem preizkusu strokovnega znanja za tiste vrste poslov borznega posrednika, ki so predmet zahteve za izdajo dovoljenja.
7. OBLIČNOST DOKUMENTACIJE 
15. člen 
(urejenost dokumentacije) 
Dokumentacija mora biti priložena po vrstnem redu, kot je predpisana oziroma z natančno navedbo mest v priloženi dokumentaciji, kjer se posamezna dokazila oziroma listine nahajajo.
8. KONČNA DOLOČBA 
16. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega navodila se preneha uporabljati Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje investicijskih ter pomožnih investicijskih storitev in drugih dovoljenj (Uradni list RS, št. 85/16).
17. člen 
(uveljavitev) 
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-21/2019-2
Ljubljana, dne 12. junija 2019
EVA 2019-1611-0063
Predsednik Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas