Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2019 z dne 27. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2019 z dne 27. 6. 2019

Kazalo

1914. Sklep o poročanju borznoposredniških družb v zvezi s skupino, stran 5263.

  
Na podlagi tretjega odstavka 226. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.) v zvezi s četrtim odstavkom 133. člena in tretjim odstavkom 134. člena v zvezi s petim odstavkom 293. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17 in 77/18 – ZTFI-1) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev
S K L E P 
o poročanju borznoposredniških družb v zvezi s skupino 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
(1) Ta sklep podrobneje določa vsebino poročil borznoposredniških družb v zvezi s skupino oziroma investicijsko skupino ter način in roke za predložitev teh poročil Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija).
(2) Določbe tega sklepa se uporabljajo za borznoposredniško družbo, ki ima položaj:
(a) nadrejenega investicijskega podjetja v Republiki Sloveniji ali EU nadrejenega investicijskega podjetja;
(b) podrejene borznoposredniške družbe nadrejenemu finančnemu ali mešanemu finančnemu holdingu Republike Slovenije oziroma EU nadrejenemu finančnemu ali mešanemu finančnemu holdingu.
(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena se določbe 2. poglavja tega sklepa uporabljajo tudi za:
(a) borznoposredniško družbo, ki je podrejena mešanemu poslovnemu holdingu;
(b) podrejeno borznoposredniško družbo iz 22. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju Uredba 575/2013/EU);
(c) borznoposredniško družbo, ki je nadrejena oseba, kakor je opredeljena v 15. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU.
(4) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen 
(uporaba pojmov) 
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.; v nadaljevanju ZTFI-1), Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17 in 77/18 – ZTFI-1; v nadaljevanju ZBan-2) in Uredbe 575/2013/EU ter predpisih, izdanih na njihovi podlagi.
2. POROČANJE V ZVEZI S SKUPINO 
3. člen 
(organigram skupine) 
(1) Borznoposredniška družba mora Agenciji posredovati organigram oziroma shematski prikaz skupine, v katero so vključene vse osebe skupine, ki so med seboj v razmerju obvladovanja. V organigramu morajo biti prikazane tudi osebe, ki so z osebami v skupini povezane preko udeležbe ali na drug način, kot je opredeljeno v 18. členu Uredbe 575/2013/EU.
(2) V organigramu iz prvega odstavka tega člena morajo biti jasno razvidne povezave med osebami v skupini, ki prikazujejo neposredno in posredno imetništvo v kapitalu in glasovalnih pravicah ali drug način povezave med njimi.
(3) Dodatno morajo biti v organigramu iz prvega odstavka tega člena razvidni:
(a) subjekti, ki ne spadajo v obseg bonitetne konsolidacije, kot jih določa 18. člen Uredbe 575/2013/EU in
(b) subjekti, ki so na podlagi 19. člena Uredbe 575/2013/EU izključeni iz obsega bonitetne konsolidacije.
3. POROČANJE V ZVEZI Z INVESTICIJSKO SKUPINO 
4. člen 
(poročilo o sestavi investicijske skupine) 
(1) Borznoposredniška družba mora Agenciji posredovati poročilo o sestavi investicijske skupine zaradi presoje, ali in v kakšnem obsegu je investicijska skupina predmet konsolidiranega nadzora po določbah ZTFI-1 oziroma Uredbe 575/2013/EU.
(2) Poročilo o sestavi investicijske skupine mora vsebovati seznam vseh subjektov, ki spadajo v obseg bonitetne konsolidacije in informacije o teh subjektih iz tretjega odstavka tega člena.
(3) Informacije o subjektih v investicijski skupini morajo za vsak posamezni subjekt, vključno z nadrejeno osebo v skupini, obsegati:
(a) kodo LEI oziroma drugo identifikacijsko kodo podjetja, če podjetje nima kode LEI;
(b) ime posameznega subjekta;
(c) datum vstopa, na katerega je podjetje, v katerega se vlaga, vstopilo v obseg skupine;
(d) celoten znesek kapitala, ki ga izda podjetje, v katerega se vlaga, na referenčni datum;
(e) lastniški kapital, bilančno vsoto in dobiček ali izgubo podjetja, v katerega se vlaga, iz zadnjih računovodskih izkazov podjetja, v katerega se vlaga;
(f) sedež podjetja, v katerega se vlaga;
(g) sektor podjetja, v katerega se vlaga in pomeni sektor nasprotne stranke v skladu z odstavkom 35 dela 1 Uredbe Komisije (EU) št. 680/2014 z dne 16. aprila 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškim poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 191 z dne 28. junija 2014, str. 1) (v nadaljevanju ITS za nadzorniško poročanje);
(h) akumuliran lastniški delež v %, kar pomeni delež lastniških instrumentov, ki jih ima borznoposredniška družba v lasti na referenčni datum, pri čemer se ločeno navede neposredni in posredni delež, ki skupaj predstavljata končni akumuliran lastniški delež;
(i) glasovalne pravice v %, kar pomeni delež glasovalnih pravic v zvezi z lastniškimi instrumenti, ki jih ima borznoposredniška družba v lasti na referenčni datum, pri čemer se ločeno navede neposredni in posredni delež, ki skupaj predstavljata končni delež glasovalnih pravic;
(j) strukturo skupine, kar pomeni razmerje med obvladujočim subjektom in podjetjem, v katerega se vlaga (odvisna družba, skupno podjetje ali pridružena družba);
(k) računovodsko obravnavo [računovodska skupina], kar pomeni računovodsko obravnavo z računovodskim obsegom konsolidacije (konsolidacija ali kapitalska metoda);
(l) računovodsko obravnavo skupine v skladu z Uredbo 575/2013/EU, kar pomeni računovodsko obravnavo z obsegom konsolidacije v skladu z Uredbo 575/2013/EU (popolna integracija, sorazmerna integracija ali kapitalska metoda);
(m) knjigovodsko vrednost, kar pomeni zneske sporočene v okviru bilance stanja borznoposredniške družbe za podjetja v katera se vlaga, ki niso konsolidirana;
(n) strošek pridobitve, kar pomeni znesek, ki ga plačajo investitorji;
(o) vrsto dejavnosti, ki jo subjekt opravlja (npr. šifra dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti ter opis dejavnosti, ki jo subjekt dejansko opravlja);
(p) seznam drugih subjektov, ki imajo kvalificirani delež v tem subjektu;
(r) člane organov subjekta (organe vodenja in nadzora), navedbo njihovega morebitnega članstva v organih vodenja in nadzora drugih subjektov, vključno z dejavnostjo drugih subjektov;
(s) navedbo organa, pristojnega za izvajanje nadzora nad posameznim subjektom;
(t) navedbo, ali se opravlja revizijski pregled v subjektu in naziv revizijske družbe;
(u) seznam najpogostejših poslov, ki jih subjekt opravlja za nadrejeno osebo v skupini ter druge subjekte v investicijski skupini;
(v) morebitne dodatne informacije, potrebne za pregled nad strukturo skupine in povezavami v investicijski skupini.
(4) V poročilu o sestavi investicijske skupine iz drugega odstavka tega člena je potrebno zahtevane informacije ločeno prikazati za vse subjekte, ki so na podlagi 19. člena Uredbe 575/2013/EU izključeni iz obsega bonitetne konsolidacije, ter hkrati navesti tudi oznako razloga izključitve in utemeljitev, da razlogi za izključitev še vedno obstajajo. Za subjekte, ki so izključeni iz obsega bonitetne konsolidacije na podlagi prvega odstavka ter točke (b) drugega odstavka 19. člena Uredbe 575/2013/EU, se za vsak subjekt posebej navede še njihov znesek aktivnih in zunajbilančnih postavk.
5. člen 
(referenčni datum poročanja in rok za predložitev poročil) 
(1) Borznoposredniška družba predloži organigram iz 3. člena tega sklepa ter poročilo o investicijski skupini iz 4. člena tega sklepa po stanju referenčnega datuma letnega poročanja iz 2. člena ITS za nadzorniško poročanje, in sicer do datuma predložitve letnih informacij iz 3. člena ITS za nadzorniško poročanje.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena borznoposredniška družba obvesti Agencijo o vsaki spremembi v strukturi skupine in drugih dejstvih, ki so pomembna za nadzor na konsolidirani podlagi, najkasneje v petih delovnih dneh od nastanka spremembe.
4. NAČIN POROČANJA 
6. člen 
(splošno) 
Borznoposredniška družba Agenciji poroča o podatkih iz tega sklepa v elektronski obliki preko Nacionalnega sistema za poročanje – NRS in v skladu s funkcionalno specifikacijo, ki je dosegljiva na spletni strani Agencije.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
7. člen 
(uporaba določb sklepa) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o poročanju borznoposredniških družb v zvezi s skupino (Uradni list RS, št. 72/16 in 77/18 – ZTFI-1).
8. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-19/2019-2
Ljubljana, dne 12. junija 2019
EVA 2019-1611-0084
Predsednik sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas