Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2019 z dne 27. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2019 z dne 27. 6. 2019

Kazalo

1913. Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev borze, stran 5243.

  
Na podlagi 368. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.) v zvezi s 75. členom Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1 in 22/19 – ZIUDSOL) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o imetnikih kvalificiranih deležev borze 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
(1) Ta sklep ureja:
(a) podrobnejša merila za presojo primernosti bodočega kvalificiranega imetnika oziroma imetnice borze (v nadaljevanju bodoči kvalificirani imetnik),
(b) podrobnejšo vsebino dokumentacije in informacij, ki jih je treba priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža borze,
(c) podrobnejšo vsebino in način pošiljanja obvestil kvalificiranega imetnika Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija).
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen 
(opredelitve pojmov) 
(1) Za namen tega sklepa veljajo naslednje opredelitve pojmov:
(a) družba v skupini je družba, kot je opredeljena v 63. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS; v nadaljevanju ZGD-1),
(b) obvladujoča družba pomeni družbo, ki obvladuje eno ali več odvisnih družb pod pogoji iz 56. člena ZGD-1,
(c) bodoči skupni kvalificirani imetniki so osebe, ki so se sporazumele, da bodo delovale usklajeno pri pridobivanju delnic oziroma poslovnih deležev borze ali izvrševanju upravljavskih upravičenj iz teh delnic oziroma deležev in nameravajo pridobiti delež, na podlagi katerega bi skupno dosegle ali presegle kvalificirani delež (368. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.; v nadaljevanju ZTFI-1) v zvezi z drugim odstavkom 60. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1 in 22/19 – ZIUDSOL; v nadaljevanju ZBan-2),
(d) kvalificirani delničarski sporazum je sporazum iz tretjega odstavka 60. člena ZBan-2 v zvezi s 368. členom ZTFI-1 in se nanaša na sklenitev takšnega sporazuma med delničarji borze, ki so skupno že imetniki delnic borze, na podlagi katerih dosegajo ali presegajo kvalificirani delež v borzi,
(e) organ nadzora v zvezi s 370. členom ZTFI-1 ima pomen, kot je opredeljen v 19. točki prvega odstavka 7. člena ZBan-2,
(f) organ vodenja v zvezi s 370. členom ZTFI-1 ima pomen, kot je opredeljen v 20. točki prvega odstavka 7. člena ZBan-2.
(2) Naslednji pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZTFI-1 oziroma ZBan-2:
(a) pomen pojma finančna družba je na podlagi tretjega odstavka 5. člena ZTFI-1 določen v 11. točki prvega odstavka 7. člena ZBan-2,
(b) pomen pojma država članica je na podlagi tretjega odstavka 5. člena ZTFI-1 določen v 3. točki prvega odstavka 7. člena ZBan-2,
(c) pomen pojma upravljalni organ je določen v triindvajsetem odstavku 5. člena ZTFI-1,
(d) pomen pojma višje vodstvo je določen v štiriindvajsetem odstavku 5. člena ZTFI-1,
(e) pomen pojma bodoči kvalificirani imetnik je določen v prvem odstavku 60. člena ZBan-2 v zvezi s 368. členom ZTFI-1,
(f) pomen pojma bodoči skupni kvalificirani imetniki je določen v drugem odstavku 60. člena ZBan-2 v zvezi s 368. členom ZTFI-1,
(g) pomen pojma kvalificirani delničarski sporazum je določen v tretjem odstavku 60. člena ZBan-2 v zvezi s 368. členom ZTFI-1,
(h) pomen pojma morebitni kvalificirani imetnik je določen v drugem odstavku 62. člena ZBan-2 v zvezi s 368. členom ZTFI-1.
2. MERILA ZA PRESOJO PRIMERNOSTI BODOČEGA KVALIFICIRANEGA IMETNIKA 
3. člen 
(bodoči kvalificirani imetnik) 
Bodoči kvalificirani imetnik je lahko fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje, predpisane z ZTFI-1 in ZBan-2 ter tem sklepom.
4. člen 
(ugled bodočega kvalificiranega imetnika) 
(1) Bodoči kvalificirani imetnik mora imeti dobro ime ter ustrezne sposobnosti za upravljanje borze, v kateri bo pridobil kvalificiran delež in izkušnje z vodenjem poslov, primerljivih tistim, ki jih opravlja borza.
(2) Presojo ugleda bodočega kvalificiranega imetnika Agencija opravi na podlagi ocene njegove integritete in strokovne usposobljenosti za upravljanje borze, v kateri bo pridobil kvalificirani delež, in vodenje njenih poslov.
(3) Pri presoji integritete bodočega kvalificiranega imetnika Agencija upošteva dejstva in okoliščine v zvezi z bodočim kvalificiranim imetnikom in katerim koli od članov njegovega organa vodenja, ki med drugim vključujejo obstoj:
(a) pravnomočnih in nepravnomočnih sodb ali obtožnic ter kazenskih pregonov v zvezi s kaznivimi dejanji, zlasti:
– po zakonih, ki urejajo trg finančnih instrumentov, vrednostne papirje, bančništvo, zavarovalništvo, plačilne instrumente, delovanje gospodarskih družb, stečaj in solventnost, varstvo potrošnikov, preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter drugih predpisov, ki so povezani z dejavnostjo bodočega kvalificiranega imetnika ali dejavnostjo borze, v kateri bo pridobil kvalificiran delež,
– v zvezi z nepoštenostjo, goljufijo ali finančnim oziroma gospodarskim kriminalom, vključno s pranjem denarja, financiranjem terorizma, tržno manipulacijo, trgovanjem z notranjimi informacijami, oderuštvom, korupcijo ali davčno utajo;
(b) pravnomočnih odločb ter uvedb postopkov v zvezi s storitvijo prekrškov zaradi kršitve predpisov, ki urejajo področja iz točke (a) tega odstavka, vključno z vsemi pomembnimi ugotovitvami in izvršilnimi ukrepi na podlagi nadzora oziroma preiskav v zvezi z navedenim, ki so izrečeni ali so v teku;
(c) informacij o zavrnjenih, odvzetih, preklicanih ali razveljavljenih registracijah, dovoljenjih in članstvih v strokovnih združenjih, o odpoklicih ali zahtevanih odstopih z direktorske funkcije ter o disciplinskih ukrepih, kar vključuje tudi vse informacije o upravnih postopkih v zvezi z navedenim;
(d) kakršnih koli ugotovitev ali dokazov o poslovanju, ki ni pregledno ali ni v skladu z načeli in pravili dobre poslovne prakse oziroma poslovne etike.
(4) Pri presoji strokovne usposobljenosti bodočega kvalificiranega imetnika Agencija upošteva strokovno usposobljenost ter pretekle izkušnje za upravljanje in vodenje poslov borze, še zlasti pa:
(a) njegove izkušnje in rezultate na področju finančnih dejavnosti, ki so primerljive poslom, ki jih opravlja borza ali upravljanja naložb družb s tega področja,
(b) strokovno usposobljenost članov organa vodenja ter njihove lastnosti in izkušnje, potrebne za vodenje oziroma nadzor nad vodenjem poslov borze ali družbe primerljive velikosti in dejavnosti kot borza oziroma drugih primerljivih poslov,
(c) politike in prakse upravljanja bodočega kvalificiranega imetnika in, če je to primerno, ostalih družb v skupini.
(5) V primeru, da je bodoči kvalificirani imetnik nadzorovana finančna družba države članice oziroma nadzorovana finančna družba tretje države, član njenega upravljalnega organa, ali njen kvalificirani imetnik, Agencija pridobi mnenje pristojnega organa države članice ali tretje države glede okoliščin iz drugega do četrtega odstavka tega člena.
5. člen 
(ugled in izkušnje oseb, ki bodo zaradi pridobitve kvalificiranega deleža imele možnost upravljati borzo ali drugače vplivati na njeno poslovanje) 
(1) Člani organov vodenja ali nadzora in člani višjega vodstva kvalificiranega imetnika oziroma osebe, ki bodo zaradi pridobitve kvalificiranega deleža bodočega kvalificiranega imetnika imele možnost upravljati borzo ali drugače vplivati na njeno poslovanje oziroma bodo predlagane za imenovanje v upravljalni organ borze ali na mesto člana višjega vodstva borze, morajo imeti ustrezen ugled, znanje in izkušnje za opravljanje svojih nalog, ki vplivajo na upravljanje borze in vodenje poslov borze.
(2) Pri presoji okoliščin iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe 4. člena tega sklepa.
6. člen 
(finančna trdnost bodočega kvalificiranega imetnika) 
(1) Presojo finančne trdnosti bodočega kvalificiranega imetnika Agencija opravi na podlagi ocene njegovega finančnega položaja, ki mora omogočati financiranje pridobitve kvalificiranega deleža ter ohranjanje finančne stabilnosti bodočega kvalificiranega imetnika in borze na način, da ne bo ogroženo njeno poslovanje.
(2) Pri presoji finančne trdnosti bodočega kvalificiranega imetnika Agencija ugotavlja:
(a) ali je bilo poslovanje bodočega kvalificiranega imetnika v zadnjih treh poslovnih letih uspešno in stabilno in
(b) ali je mogoče sklepati, da finančni položaj bodočega kvalificiranega imetnika po pridobitvi kvalificiranega deleža omogoča izvedbo poslovnega načrta borze za prihodnja tri leta, upoštevajoč višino kvalificiranega deleža, ki ga namerava pridobiti v borzi ter dejavnost bodočega kvalificiranega imetnika in družb v skupini, ki ji pripada kvalificirani imetnik.
(3) Pri presoji finančne trdnosti bodočega kvalificiranega imetnika Agencija ocenjuje zlasti:
(a) finančno moč bodočega kvalificiranega imetnika,
(b) vire in razpoložljivost sredstev za pridobitev kvalificiranega deleža,
(c) njegovo sposobnost za pridobivanje finančnih sredstev v prihodnje,
(d) njegovo ureditev notranjega upravljanja,
(e) preglednost strukture njegovih naložb v lastniške deleže,
(f) resničnost in poštenost njegovih računovodskih izkazov,
(g) preglednost in stabilnost njegove lastniške strukture in
(h) druge dejavnike v zvezi s presojo finančne trdnosti.
(4) V primeru, da je bodoči kvalificirani imetnik nadzorovana finančna družba države članice oziroma nadzorovana finančna družba tretje države, Agencija za namen presoje finančne trdnosti bodočega kvalificiranega imetnika pridobi oceno njegovega finančnega položaja, ki jo je izvedel pristojni organ oziroma nadzorni organ države članice ali tretje države.
7. člen 
(vpliv na sposobnost borze ravnati v skladu s pravili o upravljanju s tveganji ter izpolnjevati zahteve in omejitve, določene v 379. do 382. členu ZTFI-1) 
(1) Zaradi pridobitve kvalificiranega deleža bodočega kvalificiranega imetnika ne sme biti ogrožena sposobnost borze izpolnjevati pravila o upravljanju s tveganji ter izpolnjevati zahteve in omejitve, določene v 379. do 382. členu ZTFI-1.
(2) V zvezi z nameravano pridobitvijo kvalificiranega deleža Agencija preverja, ali obstaja verjetnost, da:
(a) borza ne bo sposobna izpolnjevati pravil o upravljanju s tveganji oziroma zahtev in omejitev, kot so določene z določbami 379. do 382. člena ZTFI-1,
(b) bi bilo v borzi onemogočeno izvajanje učinkovitega nadzora ter učinkovita izmenjava informacij med pristojnimi nadzornimi organi držav članic ali razmejitve pristojnosti in odgovornosti za nadzor med njimi,
(c) bi pridobitev kvalificiranega deleža v borzi ogrozila položaj borze tako, da ta ne bi bila sposobna vzpostaviti in dosledno uresničevati primernih notranjih ureditev in postopkov za upravljanje tveganj, mehanizmov notranjih kontrol in politik prejemkov, vključno z zanesljivimi postopki poročanja ter računovodskimi postopki, ki omogočajo ugotavljanje, merjenje, spremljanje in nadzor poslov z njenim nadrejenim finančnim ali mešanim finančnim holdingom oziroma mešanim poslovnim holdingom in njegovimi podrejenimi družbami.
(1) Pri presoji okoliščin iz prejšnjega odstavka Agencija upošteva zlasti:
(a) namen bodočega kvalificiranega imetnika v zvezi s kvalificiranim deležem,
(b) njegov strateški načrt v zvezi z upravljanjem kvalificiranega deleža,
(c) njegove načrte v zvezi s finančnim položajem borze,
(d) njegov poslovni načrt v zvezi s prihodnjimi dejavnostmi in ureditvijo notranjega upravljanja borze, vključno z njenim položajem v skupini, v primeru, ko borza zaradi pridobitve kvalificiranega deleža postane del skupine,
(e) zaveze, ki jih je bodoči kvalificirani imetnik podal v zvezi z zagotavljanjem kapitalske ali likvidnostne podpore borze.
8. člen 
(preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma) 
(1) V zvezi z nameravano pridobitvijo kvalificiranega deleža Agencija ugotavlja, ali:
(a) obstajajo razlogi za sum, da je bodoči kvalificirani imetnik bil vpleten ali pa je vpleten
– v dejanja ali poskuse pranja denarja, kot je opredeljeno v zakonu, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma,
– v dejanja ali poskuse financiranja terorizma oziroma teroristična dejanja ali poskuse terorističnih dejanj, kot je opredeljeno v zakonu, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma;
(b) obstajajo razlogi za sum, da je bilo ali bo v zvezi s pridobitvijo kvalificiranega deleža storjeno dejanje pranja denarja ali financiranja terorizma ali teroristično dejanje, kot je opredeljeno v zakonu, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma;
(c) bo pridobitev kvalificiranega deleža povečala tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma, kot je opredeljeno v zakonu, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma.
(2) Šteje se, če se ne dokaže drugače, da so podani razlogi za sum glede dejstev oziroma okoliščin iz prvega odstavka tega člena, če:
(a) je bodoči kvalificirani imetnik rezident države, ki je na seznamu držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranje terorizma, ki ga na svoji spletni strani objavlja Urad RS za preprečevanje pranja denarja,
(b) finančne transakcije, potrebne za pridobitev kvalificiranega deleža bodočega kvalificiranega imetnika, bodo izvedene med nadzorovanimi finančnimi družbami držav, ki so na seznamu držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in povečano tveganje za pojav pranja denarja ali financiranje terorizma, ki ga na svoji spletni strani objavlja Urad RS za preprečevanje pranja denarja.
(3) Pri presoji okoliščin iz prvega odstavka tega člena Agencija ocenjuje zlasti:
(a) izvor sredstev za financiranje dejavnosti bodočega kvalificiranega imetnika, vključno s financiranjem pridobitve kvalificiranega deleža ter dostopom do virov kapitala in finančnih trgov,
(b) način izvedbe finančnih transakcij bodočega kvalificiranega imetnika, vključno z osebami, ki sodelujejo pri izvedbi finančnih transakcij, potrebnih za pridobitev kvalificiranega deleža v borzi,
(c) dejanskega lastnika bodočega kvalificiranega imetnika,
(d) standarde glede preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v državi sedeža oziroma državi rezidentstva bodočega kvalificiranega imetnika,
(e) osebe, ki imajo tesne poslovne ali osebne vezi z bodočim kvalificiranim imetnikom, vključno z njegovimi dejanskimi lastniki.
(4) Pri presoji okoliščin iz tega člena se Agencija lahko, kadar oceni, da je to potrebno oziroma smiselno, posvetuje z Uradom RS za preprečevanje pranja denarja in drugimi organi, pristojnimi za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma.
9. člen 
(načelo sorazmernosti) 
(1) Agencija pri presoji primernosti bodočega kvalificiranega imetnika upošteva načelo sorazmernosti, kar pomeni, da pri presoji izpolnjevanja meril iz 4. do 8. člena tega sklepa upošteva:
(a) naravo bodočega kvalificiranega imetnika (fizična, pravna oseba ali sklad),
(b) državo sedeža bodočega kvalificiranega imetnika (država članica, tretja država, v kateri za nadzorovane subjekte finančnega sektorja velja ureditev nadzora, ki je določena za enakovredno pod pogoji iz sektorskih direktiv in uredb EU, tretja država),
(c) kompleksnost lastniške strukture in strukture korporativnega upravljanja bodočega kvalificiranega imetnika,
(d) dejavnost bodočega kvalificiranega imetnika in družb v skupini, ki jim pripada, ter finančna razmerja med člani skupine,
(e) velikost deleža, ki ga namerava bodoči kvalificirani imetnik pridobiti,
(f) namen in druge posebnosti pridobitve kvalificiranega deleža (posel med osebami znotraj iste skupine, med osebami, ki niso del iste skupine),
(g) vpliv na upravljanje borze, v kateri namerava pridobiti kvalificiran delež,
(h) obstoj dokumentacije in informacij iz preteklih ocen o primernosti kvalificiranega imetnika,
(i) morebitna druga dejstva in okoliščine.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena se načelo sorazmernosti ne uporablja pri presoji integritete bodočega kvalificiranega imetnika in oseb, ki bodo zaradi pridobitve kvalificiranega deleža, imele možnost upravljati borzo ali drugače vplivati na njeno poslovanje, iz tretjega odstavka 4. člena in 5. člena tega sklepa.
10. člen 
(smiselna uporaba meril za presojo primernosti bodočega kvalificiranega imetnika) 
Določbe 4. do 9. člena tega sklepa o merilih za presojo primernosti bodočega kvalificiranega imetnika se smiselno uporabljajo tudi za udeležence kvalificiranega delničarskega sporazuma ter skupne kvalificirane imetnike.
3. DOKUMENTACIJA, KI JO JE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA 
11. člen 
(dokumentacija in informacije) 
(1) Zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža iz prvega odstavka 64. člena ZBan-2 v zvezi s 368. členom ZTFI-1 vložijo pri Agenciji neposredni in posredni bodoči imetniki kvalificiranega deleža. Bodoči končni upravičeni imetnik kvalificiranega deleža lahko zahtevo za izdajo dovoljenja vloži v imenu ostalih posrednih bodočih imetnikov kvalificiranega deleža na podlagi njihovega predloženega pooblastila.
(2) Višina posrednega kvalificiranega deleža se ugotavlja na podlagi uporabe merila za nadzor in merila za množenje, kot je zapisano v 6. podpoglavju 1. poglavja Naslova II Skupnih smernic o skrbni oceni pri pridobitvah in povečanjih kvalificiranih deležev v finančnem sektorju, ki se za borzo v tem delu uporabljajo smiselno.
(3) Bodoči kvalificirani imetnik mora zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža priložiti dokumentacijo in informacije iz Priloge 1, ki je sestavni del tega sklepa.
(4) Agencija lahko v skladu s šestim odstavkom 516. člena ZTFI-1 zahteva predložitev dodatnih informacij ali dokumentov, potrebnih za presojo primernosti bodočega kvalificiranega imetnika, ne glede na to, ali so navedeni v Prilogi 1 tega sklepa.
(5) Bodoči kvalificirani imetnik lahko Agenciji predloži v pregled osnutek potrebne dokumentacije za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža pred vložitvijo formalne zahteve za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža.
12. člen 
(smiselna uporaba določb glede dokumentacije) 
(1) Določbe 11. člena tega sklepa o dokumentaciji, ki jo je treba priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja, se smiselno uporabljajo tudi za udeležence kvalificiranega delničarskega sporazuma ter skupne kvalificirane imetnike.
(2) Udeleženci kvalificiranega delničarskega sporazuma ali skupni kvalificirani imetniki morajo predložiti tudi predlog kvalificiranega delničarskega sporazuma oziroma drug dokument o sporazumno usklajenem delovanju pri pridobivanju delnic borze ali izvrševanju upravljavskih upravičenj iz teh delnic.
4. OBVEŠČANJE AGENCIJE 
13. člen 
(pošiljanje obvestil) 
(1) Če namerava kvalificirani imetnik, ki je pridobil dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, odtujiti delnice tako, da bi se zaradi tega njegov delež zmanjšal pod spodnjo mejo razpona, za katero velja dovoljenje, mora skladno s 368. členom ZTFI-1 v zvezi s četrtim odstavkom 74. člena ZBan-2 o tem pisno obvestiti Agencijo najmanj en delovni dan pred nameravano odtujitvijo delnic. V pisnem obvestilu navede tudi velikost predvidenega zmanjšanja deleža in višino deleža glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu po predvidenem zmanjšanju deleža.
(2) Kvalificirani imetnik mora Agencijo skladno s 368. členom ZTFI-1 v zvezi s petim odstavkom 74. člena ZBan-2 nemudoma obvestiti o vsaki združitvi ali delitvi, pri kateri je udeležen, in o vsaki drugi statusni spremembi. Pisnemu obvestilu mora priložiti izpisek iz registra oziroma drugega ustreznega javnega registra.
(3) Finančni holding, mešani finančni holding in mešani poslovni holding, ki ima v skladu z dovoljenjem za pridobitev kvalificiranega deleža položaj borzi nadrejene družbe, mora Agencijo skladno s 368. členom ZTFI-1 v zvezi s šestim odstavkom 74. člena ZBan-2 obvestiti v roku petih delovnih dni o vsaki spremembi članov poslovodstva.
5. KONČNI DOLOČBI 
14. člen 
(prenehanje uporabe sklepa) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev borze (Uradni list RS, št. 72/16 in 77/18 – ZTFI-1).
15. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-18/2019-4
Ljubljana, dne 12. junija 2019
EVA 2019-1611-0077
Predsednik Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas