Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2019 z dne 27. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2019 z dne 27. 6. 2019

Kazalo

1912. Sklep o podrobnejših pravilih o borznem trgu, stran 5240.

  
Na podlagi 2. do 4. točke prvega odstavka 362. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o podrobnejših pravilih o borznem trgu 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
(1) Ta sklep določa:
1. podrobnejše pogoje za uvrstitev vrednostnih papirjev v uradno borzno kotacijo,
2. način in vsebino obvestil in objav v zvezi z uvrstitvijo, začasno ustavitvijo in umikom finančnih instrumentov iz trgovanja na borznem trgu in
3. način in vsebino obvestil o pomembnih kršitvah pravil borze, neurejenih trgovalnih razmerah, ravnanjih borznih članov, ki imajo značilnosti zlorabe trga in motnjah v sistemu v zvezi s posameznim finančnim instrumentom.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. PODROBNEJŠI POGOJI ZA UVRSTITEV VREDNOSTNIH PAPIRJEV V URADNO BORZNO KOTACIJO 
2. člen 
(pogoji za uvrstitev vrednostnih papirjev v uradno borzno kotacijo) 
(1) Podrobnejši pogoji za uvrstitev vrednostnih papirjev v uradno borzno kotacijo se nanašajo na:
1. predvideno tržno kapitalizacijo delnic, za katere se namerava vložiti zahteva za sprejem v skladu s prvim odstavkom 400. člena ZTFI-1,
2. dovoljene izjeme iz drugega odstavka 401. člena ZTFI-1 glede sprejema delnic, katerih izdajatelj ni objavil letnega poročila za zadnja tri poslovna leta,
3. ustrezno razpršitev imetništva delnic v skladu s prvim odstavkom 400. člena ZTFI-1,
4. dovoljene izjeme iz petega odstavka 402. člena ZTFI-1 glede sprejema dolžniških vrednostnih papirjev, ki vsebujejo opcijo do zamenjave za delnice ali do nakupa delnic, kadar delnice, ki so predmet opcije, niso uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu.
(2) Podrobnejši pogoji iz prvega odstavka tega člena so podrobneje predpisani v 3. do 6. členu tega sklepa.
3. člen 
(pogoji glede tržne kapitalizacije delnic) 
(1) Predvidena tržna kapitalizacija delnic, za katere se namerava vložiti zahteva za sprejem v uradno kotacijo, ali če je ni mogoče oceniti, kapital in rezerve družbe, vključno z dobičkom in izgubo zadnjega poslovnega leta, mora znašati najmanj 1 milijon eurov.
(2) Ne glede na določbo prvega odstavka je sprejem v uradno borzno kotacijo dopusten tudi v primeru, kadar pogoj iz prvega odstavka ni izpolnjen, če se borza predhodno prepriča, da bo trg teh delnic kljub temu dovolj likviden.
(3) Pogoj iz prvega odstavka ne velja za sprejem v uradno borzno kotacijo dodatnega svežnja delnic istega razreda, kot so že sprejete delnice.
4. člen 
(izjema, če izdajatelj ni objavil letnega poročila za zadnja tri poslovna leta) 
(1) V uradno borzno kotacijo se lahko izjemoma uvrstijo tudi delnice, katerih izdajatelj ni objavil letnega poročila za zadnja tri poslovna leta v skladu s predpisi države sedeža izdajatelja, pod pogojem, da je:
1. takšna izjema v interesu izdajatelja ali vlagateljev in
2. da je borza oziroma pristojni organ prepričan, da imajo vlagatelji na drug način na voljo vse potrebne informacije, ki jim omogočajo informirano oceno izdajatelja in delnic, ki se sprejemajo v uradno borzno kotacijo.
(2) Izjema iz prvega odstavka tega člena je utemeljena predvsem takrat, ko se uvrstitev v uradno borzno kotacijo nanaša na vrednostne papirje, katerih izdajatelj je novoustanovljena družba, ki je nastala z združitvijo več družb oziroma z razdelitvijo obstoječe družbe. Pri tem se šteje, da je pogoj izpolnjen, če so bili vrednostni papirji vsaj ene od družb, ki so se združile, oziroma družbe, ki se je razdelila, do začetka postopka preoblikovanja sprejeti na borzni trg ali če je vsaj ena družba objavila letno poročilo za zadnja tri poslovna leta v skladu s predpisi.
5. člen 
(pogoji glede razpršitve delnic) 
(1) V uradno borzno kotacijo se lahko uvrstijo delnice, ki izpolnjujejo pogoj ustrezne razpršitve imetništva delnic oziroma zadostnega števila prodanih delnic javnosti iz drugega odstavka tega člena, pri čemer se upošteva razpršitev v eni ali več državah članicah, najpozneje do sprejema delnic v uradno borzno kotacijo.
(2) Pogoj ustrezne razpršitve delnic je izpolnjen:
1. kadar so delnice prodane javnosti v višini najmanj 25 % vpisanega kapitala, ki ga pomeni razred teh delnic ali
2. kadar bo zaradi velikega števila delnic istega razreda in obsega njihove prodaje javnosti trg pravilno deloval tudi pri nižjem odstotku prodaje glede na odstotek iz 1. točke tega odstavka.
(3) Pogoj iz drugega odstavka ne velja, kadar se delnice prodajo javnosti preko borze. V tem primeru je sprejem v uradno borzno kotacijo dopusten le, če sta borza oziroma pristojni organ prepričana, da bo v kratkem času preko borze prodano zadostno število delnic.
(4) V primeru sprejema dodatnega števila delnic istega razreda v uradno borzno kotacijo sme borza oziroma pristojni organ pri preverjanju izpolnjevanja pogoja iz drugega odstavka upoštevati vse izdane delnice in ne samo dodatno izdane delnice.
(5) Sprejem v uradno borzno kotacijo je dopusten tudi v primeru, kadar delnice sicer ne izpolnjujejo pogoja iz drugega odstavka, so pa te delnice v zadostnem številu prodane javnosti v državi nečlanici ali državah nečlanicah, v katerih te delnice kotirajo.
6. člen 
(izjema pri uvrstitvi zamenljivih dolžniških vrednostnih papirjev) 
V uradno borzno kotacijo se lahko izjemoma uvrstijo tudi dolžniški vrednostni papirji, ki vsebujejo opcijo do zamenjave za delnice ali do nakupa delnic, kadar delnice, ki so predmet opcije, niso uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu, pod pogojem, da sta borza oziroma pristojni organ prepričana, da imajo vlagatelji na drug način na voljo vse potrebne informacije, ki jih potrebujejo za poučeno oceno glede vrednosti delnic, ki so predmet opcije, vsebovane v tem dolžniškem vrednostnem papirju.
3. NAČIN IN VSEBINA OBVESTIL IN OBJAV O UVRSTITVI, ZAČASNI USTAVITVI IN UMIKU FINANČNIH INSTRUMENTOV IZ TRGOVANJA NA BORZNEM TRGU 
7. člen 
(obveščanje o vloženih zahtevah in sprejetih odločitvah o uvrstitvi finančnih instrumentov v trgovanje na borznem trgu) 
(1) Borza mora v skladu s prvim odstavkom 399. člena ZTFI-1 obvestiti Agencijo o vsaki prejeti zahtevi za uvrstitev finančnih instrumentov v trgovanje na borznem trgu v treh delovnih dneh od prejema zahteve.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o:
1. izdajatelju (firma, sedež, naslov, matična številka ter LEI koda izdajatelja),
2. vložniku zahteve (izdajatelj, druga oseba s soglasjem izdajatelja, druga oseba brez soglasja izdajatelja),
3. finančnem instrumentu (vrsta, razred, število, vrednost izdaje, ISIN koda, drugi podatki).
(3) Borza mora v skladu s prvim odstavkom 399. člena ZTFI-1 obvestiti Agencijo o svoji odločitvi o tej zahtevi in obvestilu priložiti odločbo o uvrstitvi finančnih instrumentov v trgovanje na borznem trgu, in sicer v treh delovnih dneh od dneva sprejema odločitve.
(4) Če je borza zavrnila zahtevo za uvrstitev finančnih instrumentov v trgovanje na borznem trgu, je v roku iz prejšnjega odstavka dolžna obvestiti Agencijo o zavrnitvi zahteve in obvestilu priložiti odločbo o zavrnitvi zahteve z obrazložitvijo, iz katere so razvidni razlogi za zavrnitev.
(5) Določbe tretjega in četrtega odstavka se smiselno uporabljajo tudi za:
1. preklic odločitve o zahtevi,
2. začetek trgovanja,
3. uvrstitvi dodatnega števila finančnih instrumentov,
4. preoblikovanje razreda finančnih instrumentov,
5. pripojitve,
6. premestitev finančnih instrumentov,
7. zmanjšanje števila finančnih instrumentov.
(6) Borza mora v skladu z drugim odstavkom 399. člena ZTFI-1 objaviti informacije o uvrstitvi finančnih instrumentov v trgovanje na borznem trgu na svojih javnih spletnih straneh pod naslednjimi pogoji:
1. objava se izvede najkasneje v treh delovnih dneh po uvrstitvi ter pred dejanskim začetkom trgovanja s finančnim instrumentom,
2. objava mora vsebovati osnovne podatke o izdajatelju in finančnem instrumentu, podatke o dnevu uvrstitve v trgovanje ter podatke o oznaki finančnega instrumenta v borznem trgovalnem sistemu,
3. dostop do javne objave mora biti brezplačen.
8. člen 
(obveščanje o začasni ustavitvi trgovanja in umiku finančnih instrumentov iz trgovanja na borznem trgu) 
(1) Borza mora v skladu s prvim odstavkom 406. člena ZTFI-1 in ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1005 takoj oziroma najkasneje naslednji delovni dan obvestiti Agencijo o vsaki začasni ustavitvi trgovanja in vsakem umiku finančnih instrumentov iz trgovanja na borznem trgu za vsak finančni instrument ali izvedeni finančni instrument, ki se nanaša na ta finančni instrument ter obvestilu priložiti odločbo o začasni ustavitvi trgovanja oziroma o umiku finančnih instrumentov iz trgovanja na borznem trgu.
(2) Obvestilo oziroma odločba iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke iz preglednice 2 Priloge Izvedbene uredbe Komisije 2017/1005, pri čemer se uporabi oblika (podatkovni format) iz te preglednice.
(3) Borza mora v skladu z drugim odstavkom 406. člena ZTFI-1 in ob upoštevanju Delegirane uredbe (EU) 2017/569 ter Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1005 objaviti informacije o začasni ustavitvi trgovanja oziroma o umiku finančnega instrumenta iz trgovanja na borznem trgu na svojih javnih spletnih straneh pod naslednjimi pogoji:
1. objava se izvede na dan ustavitve trgovanja ali umika iz trgovanja oziroma na dan sprejema odločitve, če se odločitev sprejme pred dejanskim dnem ustavitve trgovanja ali umika iz trgovanja,
2. objava mora vsebovati podatke v obliki in vsebini, ki jo določa preglednica 2 Priloge Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/1005,
3. dostop do javne objave mora biti brezplačen.
4. NAČIN IN VSEBINA OBVESTIL O POMEMBNIH KRŠITVAH PRAVIL BORZE, NEUREJENIH TRGOVALNIH RAZMERAH, RAVNANJIH BORZNIH ČLANOV, KI IMAJO ZNAČILNOSTI ZLORABE TRGA IN MOTNJAH V SISTEMU 
9. člen 
(obveščanje o pomembnih kršitvah pravil borze, neurejenih trgovalnih razmerah, ravnanjih borznih članov, ki imajo značilnosti zlorabe trga in motnjah v sistemu v zvezi s posameznim finančnim instrumentom) 
(1) Borza mora v skladu s prvim odstavkom 415. člena ZTFI-1 obveščati Agencijo o pomembnih kršitvah pravil borze, neurejenih trgovalnih razmerah in ravnanjih borznih članov, ki imajo značilnosti zlorabe trga, ali motenj v sistemu v zvezi s posameznim finančnim instrumentom na način, v rokih in z vsebino, kot je določeno v drugem do petem odstavku tega člena ter v 11., 12. in 13. členu.
(2) Redna obvestila so tista obvestila, ki niso nujna ter jih je borza dolžna posredovati Agenciji praviloma v roku osmih dni od ugotovitve utemeljenega suma kršitve ali razmer oziroma v roku treh delovnih dni od sprejema določenega ukrepa, če ni v posameznem primeru predpisan daljši rok za posredovanje obvestila.
(3) Nujna obvestila so obvestila v zvezi z dejstvi in okoliščinami, ki bi lahko povzročile večje motnje na borznem trgu ter jih je borza dolžna posredovati Agenciji nemudoma. Nujno obvestilo mora vsebovati vse bistvene okoliščine, ki so predmet obveščanja, če pa to ni mogoče, pa vsaj razloge, na podlagi katerih se sumi, da bi lahko prišlo do večjih motenj na borznem trgu, preostale podatke pa takoj, ko so na voljo.
(4) V obvestilu morajo biti navedeni vsi pomembni podatki v zvezi z dogodkom, ki je predmet obveščanja, predvsem podatki o borznem članu, vrsti in vsebini kršitve ali neurejenih razmerah, okoliščinah in dejstvih, iz katerih izhaja utemeljenost suma kršitve oziroma so bili podlaga za sprejem ukrepa, ter drugi pomembni podatki.
(5) Obvestila se posredujejo praviloma po pošti, lahko pa tudi po elektronski pošti ali telefaksu. Šteje se, da je borza izpolnila obveznost obveščanja, če je obvestilo glede na njegovo vsebino in naravo Agenciji neposredno dostopno na javnih spletnih straneh borze ali v informacijskem sistemu borze.
10. člen 
(obveščanje o pomembnih kršitvah pravil borze) 
(1) V zvezi s pomembnimi kršitvami pravil borze mora borza obveščati Agencijo zlasti o:
1. kršitvah pravil o organizacijskih, tehničnih in kadrovskih pogojih, ki jih mora izpolnjevati borzni član,
2. kršitvah pravil o pogojih v zvezi s poravnavo borznih poslov, ki jih mora izpolnjevati borzni član,
3. kršitvah pravil borznega trgovanja, ki omogočajo pošteno in urejeno trgovanje in določajo objektivna merila za sklepanje borznih poslov, in sicer predvsem glede vnosa zavezujoče ponudbe za prodajo ali nakup finančnih instrumentov, glede pogojev in načina preklica vnesenih ponudb za prodajo ali nakup, glede odstopa od sklenjenega posla ter glede trgovanja po dnevu začetka postopka zaradi insolventnosti borznega člana,
4. drugih kršitvah, ki jih borza v pravilih opredeli kot pomembne kršitve, predvsem v zvezi z dolžnostjo pravočasnega obveščanja borze, posredovanja dokumentacije itd.,
5. ukrepih, ki jih je ali jih bo v razmerju do borznega člana v skladu s pravili uporabila borza zaradi zgoraj navedenih kršitev.
(2) Borza je dolžna obvestiti Agencijo o kršitvah iz prvega odstavka v roku treh delovnih dni od ugotovitve utemeljenega suma kršitve oziroma v roku treh delovnih dni od sprejema ukrepa, kadar borza zoper člana sprejme ukrep, če ne gre za nujno obvestilo v skladu s tretjim odstavkom 10. člena.
(3) Iz posredovanega obvestila morajo biti razvidni podatki o borznem članu, vrsti in vsebini kršitve, okoliščinah in dejstvih, iz katerih izhaja utemeljenost suma kršitve oziroma so bili podlaga za sprejem ukrepa, ter drugi pomembni podatki. Če je bil ukrep sprejet v obliki odločbe, odredbe ali sklepa, se le-ta priloži obvestilu.
11. člen 
(obveščanje o neurejenih trgovalnih razmerah ali motnjah v sistemu v zvezi s posameznim finančnim instrumentom) 
(1) V zvezi z neurejenimi trgovalnimi razmerami mora borza obveščati Agencijo zlasti o:
1. motnjah, zastojih ali nepravilnostih pri delovanju borznega informacijskega sistema oziroma borznega trgovalnega sistema, razlogih zanje, ukrepih za odpravo motenj, zastojev ali nepravilnosti ter o nastalih posledicah zaradi motenj, zastojev ali nepravilnega delovanja,
2. izvedenih razdrtjih sklenjenih poslov, ki so posledica nepravilnega delovanja borznega trgovalnega sistema ali neurejenih trgovalnih razmer pri borznih članih,
3. pomanjkljivostih ureditve trgovanja v pravilih in navodilih borze,
4. neskladnostih med ureditvijo trgovanja v pravilih in navodilih borze ter dejanskim delovanjem borznega trgovalnega sistema,
5. drugih neurejenih trgovalnih razmerah pri borznih članih, ki bi lahko povzročile večje motnje na borznem trgu,
6. ukrepih, ki jih je ali jih bo v zvezi s pravili trgovanja, borznim trgovalnim sistemom ali v razmerju do borznega člana v skladu s pravili uporabila borza zaradi zgoraj navedenih razmer.
(2) Borza je dolžna obvestiti Agencijo o neurejenih trgovalnih razmerah iz prvega odstavka v roku treh delovnih dni od ugotovitve utemeljenega suma nastanka neurejenih razmer oziroma v roku treh delovnih dni od sprejema ukrepa, kadar borza sprejme ukrep, če ne gre za nujno obvestilo v skladu s tretjim odstavkom 14. člena.
(3) Borza je dolžna obvestiti Agencijo o motnjah v sistemu v zvezi s posameznim finančnim instrumentom v roku treh delovnih dni od ugotovitve nastanka motenj.
(4) Iz posredovanega obvestila morajo biti razvidni podatki o vrsti in naravi ter predvidenih vzrokih in posledicah neurejenih trgovalnih razmer, načinu in rokih njihove odprave, okoliščinah in dejstvih, ki so bili podlaga za sprejem ukrepa, podatki o članu ali članih, če se te razmere nanašajo nanj, ter drugi pomembni podatki. Če je bil ukrep sprejet v obliki odločbe, odredbe ali sklepa, se le-ta priloži obvestilu.
12. člen 
(obveščanje o ravnanjih borznih članov, ki imajo značilnosti zlorabe trga) 
(1) V zvezi z ravnanji borznih članov, ki imajo značilnosti zlorabe trga mora borza obveščati Agencijo zlasti o:
1. kršitvah pravil, katerih namen je odkrivanje in preprečevanje tržnih manipulacij ali poskusov tržnih manipulacij,
2. sumljivih naročilih ali poslih oziroma o obstoju utemeljenih razlogov za sum, da naročila ali posli na podlagi kazalnikov in presoje v skladu z drugim odstavkom tega člena ali drugih okoliščin, vsebujejo znake tržne manipulacije ali trgovanja na podlagi notranjih informacij ali poskusa tržne manipulacije ali trgovanja na podlagi notranjih informacij,
3. vseh drugih informacijah v zvezi s preiskavo in pregonom prepovedanih dajanj zlorabe trga, storjenih pri trgovanju na borznem trgu ali preko informacijskega sistema za trgovanje na borznem trgu, če tako zahteva Agencija.
(2) Borza je dolžna pri presoji, ali gre pri posameznem ravnanju za nedovoljeno ravnanje tržne manipulacije ali pa za dovoljeno ravnanje, upoštevati zlasti naslednje:
1. stopnjo preglednosti ravnanj na borznem trgu,
2. potrebno stopnjo varstva vlagateljev ter varstva delovanja borznega trga, zlasti medsebojnega delovanja ponudbe in povpraševanja po finančnih instrumentih, pri čemer mora oceniti vpliv posameznega ravnanja na podlagi osnovnih tržnih kazalcev, kot so tržne razmere v času ravnanja in povprečna ali zaključna cena finančnega instrumenta,
3. vpliv na likvidnost in učinkovitost borznega trga,
4. ali ravnanje upošteva obstoječ režim in sistem trgovanja na borznem trgu,
5. ali ravnanje omogoča tržnim udeležencem pravočasen in ustrezen odziv na nove tržne pogoje, ustvarjene s takšnim ravnanjem,
6. ali ravnanje predstavlja tveganje za integriteto borznega trga,
7. ugotovitve in priporočila Agencije, ki se nanašajo na odkrivanje in preprečevanje tržnih manipulacij,
8. strukturne značilnosti borznega trga, vrsto finančnih instrumentov, značilnosti udeležencev na tem trgu,
9. pomembne spremembe tržnega okolja, kot so na primer spremembe pravil trgovanja ali sistema trgovanja.
(3) Borza je dolžna obvestiti Agencijo o:
1. kršitvah iz 1. točke prvega odstavka v roku treh delovnih dni od ugotovitve utemeljenega suma kršitve oziroma v roku treh delovnih dni od sprejema ukrepa, kadar borza zoper člana sprejme ukrep, pri čemer morajo biti iz obvestila razvidni podatki o borznem članu, vrsti in vsebini kršitve, okoliščinah in dejstvih, iz katerih izhaja utemeljenost suma kršitve oziroma so bili podlaga za sprejem ukrepa, ter drugi pomembni podatki, če je bil ukrep sprejet v obliki odločbe, odredbe ali sklepa, se le-ta priloži obvestilu,
2. sumljivih naročilih ali poslih iz 2. točke prvega odstavka v rokih in na način, kot ga določa Delegirana Uredba Komisije (EU) 2016/957 z dne 9. marca 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 595/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ustrezne ureditve, sisteme in postopke ter predloge obvestil za preprečevanje, odkrivanje in poročanje zlorab ali sumljivih naročil ali poslov (UL L 160 z dne 17. 6. 2016, str. 1),
3. vseh drugih informacijah iz 3. točke prvega odstavka v rokih in na način, kot ga določi Agencija v svoji zahtevi.
5. NAČIN POROČANJA 
13. člen 
(način poročanja) 
(1) Borza poroča Agenciji o podatkih iz tega sklepa pisno, tako da ji predloži poročilo, v katerem določno navede vsa dejstva in okoliščine oziroma kopije vse dokumentacije, ki je potrebna za presojo vpliva dogodka, ki je predmet obvestila, na poslovanje borze.
(2) Agencija lahko z navodili določi, da se predpisani podatki pošiljajo po ustreznih elektronskih medijih. Pri tem lahko določi tudi dodatne podatke, ki so potrebni zaradi enolične identifikacije pošiljatelja in vrste posameznega poročila.
6. KONČNI DOLOČBI 
14. člen 
(prenehanje uporabe sklepa) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o podrobnejših pravilih o borznem trgu (Uradni list RS, št. 72/16 in 77/18 – ZTFI-1).
15. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-17/2019-4
Ljubljana, dne 12. junija 2019
EVA 2019-1611-0075
Predsednik Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas