Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2019 z dne 27. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2019 z dne 27. 6. 2019

Kazalo

1911. Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa borze, stran 5223.

  
Na podlagi 370. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.) v zvezi z 58. členom Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18- ZTFI-1 in 22/19 – ZIUDSOL) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa borze 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
(1) Ta sklep določa podrobnejšo vsebino dokumentacije, s katero:
(a) kandidat za člana uprave borze v dvotirnem sistemu upravljanja ali izvršnega direktorja borze v enotirnem sistemu upravljanja (v nadaljevanju: kandidat za člana uprave) dokazuje izpolnjevanje pogojev iz 370. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.; v nadaljevanju: ZTFI-1) v zvezi z 38. členom Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB) (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1 in 22/19 – ZIUDSOL; v nadaljevanju: ZBan-2),
(b) borza v zvezi z imenovanim članom nadzornega sveta borze v dvotirnem sistemu upravljanja ali neizvršnega direktorja borze v enotirnem sistemu upravljanja (v nadaljevanju član nadzornega sveta) dokazuje izpolnjevanje pogojev za imenovanje člana nadzornega sveta iz 370. člena ZTFI-1 v zvezi s 53. členom ZBan-2.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen 
(uporaba pojmov) 
(1) Pomen pojma upravljalni organ je določen v triindvajsetem odstavku 5. člena ZTFI-1.
(2) Drugi pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen, kot je določen v ZTFI-1, ZBan-2 ali predpisih, izdanih na njuni podlagi ter Smernicah o upravljalnem organu upravljavcev trga in izvajalcev storitev sporočanja podatkov (19/12/2017/ESMA70-154-271 SL; v nadaljevanju Smernice).
3. člen 
(priloge v zvezi z dokazovanjem izpolnjevanja pogojev) 
(1) Kandidat za člana uprave borze mora ob upoštevanju Smernic k zahtevi za izdajo dovoljenja iz točke (a) prvega odstavka 1. člena tega sklepa priložiti:
(a) izpolnjen vprašalnik v obliki obrazca VPR, ki je priloga tega sklepa, v delu, ki se nanaša na kandidata za člana uprave,
(b) kopijo veljavnega osebnega dokumenta,
(c) življenjepis,
(d) kopije dokazil o pridobljeni strokovni izobrazbi,
(e) izpisek iz kazenske evidence in dokazilo, da zoper to osebo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katerega se lahko izreče kazen zapora eno leto ali več (pogoj iz 370. člena ZTFI-1 v zvezi z 38. členom ZBan-2) oziroma drugo ustrezno dokazilo, če takšna evidenca ne obstaja,
(f) sklep ustreznega organa o imenovanju kandidata za člana uprave iz 370. člena ZTFI-1 v zvezi s tretjim odstavkom 39. člena ZBan-2,
(g) pisno potrditev skladno z 11. in 12. točko podpoglavja 5.1 Smernic
(h) druga dokazila,
(i) kopijo potrdila o plačilu takse.
(2) Zahtevo za izdajo dovoljenja mora kandidat iz točke (a) prvega odstavka 1. člena tega sklepa vložiti pri Agenciji v petnajstih dneh po prejemu sklepa o imenovanju za člana uprave. Kandidat zahtevi priloži izpolnjen vprašalnik VPR, ki je priloga tega sklepa, skupaj z dokazili, navedenimi v predhodnem odstavku.
(3) Borza mora v petih dneh po imenovanju člana nadzornega sveta na skupščini Agenciji ob upoštevanju Smernic posredovati naslednjo dokumentacijo v zvezi z imenovanim članom nadzornega sveta:
(a) izpolnjen vprašalnik VPR, ki je priloga tega sklepa in ki ga izpolni imenovani član nadzornega sveta,
(b) kopijo veljavnega osebnega dokumenta,
(c) življenjepis,
(d) izpisek iz kazenske evidence in dokazilo, da zoper to osebo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katerega se lahko izreče kazen zapora eno leto ali več (pogoj iz 370. člena ZTFI-1 v zvezi z 2. točko prvega odstavka 53. člena ZBan-2) oziroma drugo ustrezno dokazilo, če takšna evidenca ne obstaja,
(e) sklep skupščine borze o imenovanju člana nadzornega sveta,
(f) pisno potrditev skladno z 11. in 12. točko podpoglavja 5.1 Smernic
(g) druga dokazila.
4. člen 
(prenehanje uporabe sklepa) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije člana upravljalnega organa borze (Uradni list RS, št. 72/16 in 77/18 – ZTFI-1).
5. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-26/2019-4
Ljubljana, dne 12. junija 2019
EVA 2019-1611-0079
Predsednik Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas