Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2019 z dne 27. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2019 z dne 27. 6. 2019

Kazalo

1909. Sklep o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v borznoposredniških družbah, stran 5215.

  
Na podlagi 230. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.) v zvezi z drugim odstavkom 93. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17 in 77/18 – ZTFI-1) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v borznoposredniških družbah 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
(1) Ta sklep določa podrobnejši obseg in vsebino dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v borznoposredniških družbah.
(2) Dodatno revizorjevo poročilo iz prvega odstavka tega člena se pripravi na posamični podlagi ter tudi na konsolidirani podlagi, če je borznoposredniška družba zavezana k izpolnjevanju bonitetnih zahtev na konsolidirani podlagi, kot je opredeljena v poglavju 2 naslova II dela 1 Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju: Uredba 575/2013/EU).
(3) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen 
(opredelitve pojmov) 
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.; v nadaljevanju: ZTFI-1), Uredbi 575/2013/EU in v predpisih, izdanih na njuni podlagi.
3. člen 
(uporaba določb drugih zakonov in predpisov) 
Dodatni revizijski pregled izpolnjevanja pravil o upravljanju tveganj v borznoposredniški družbi se opravi v skladu z Zakonom o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18), pravili Mednarodne zveze računovodskih strokovnjakov, ki se nanašajo na preiskovanje in druge posle dajanja zagotovil, ob upoštevanju določb ZTFI-1, Uredbe 575/2013/EU ter Izvedbene uredbe Komisije (EU) št.  1423/2013 z dne 20. decembra 2013 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede zahtev po razkritju o kapitalu za institucije v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 355 z dne 31. decembra 2013, str. 60; v nadaljevanju: Izvedbena uredba 1423/2013/EU).
2. OBSEG IN VSEBINA DODATNEGA REVIZIJSKEGA PREGLEDA 
4. člen 
(splošno o revizijskem pregledu upravljanja tveganj) 
(1) Dodatni revizijski pregled izpolnjevanja pravil o upravljanju tveganj obsega pregled kreditnega, likvidnostnega, tržnega in operativnega tveganja borznoposredniške družbe ter kapitala borznoposredniške družbe.
(2) Pri pregledu vsebinskih področij iz prvega odstavka tega člena revizor upošteva naravo, obseg in zapletenost tveganj, ki izhajajo iz poslovnega modela borznoposredniške družbe in dejavnosti, ki jih opravlja borznoposredniška družba.
(3) Revizor pri opravljanju dodatnega revizijskega pregleda in pri sestavi dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj smiselno upošteva določbe Mednarodnega standarda sorodnih storitev (MSS) 4400 – Posli opravljanja dogovorjenih postopkov v zvezi z računovodskimi informacijami.
5. člen 
(ustreznost upravljanja tveganj) 
(1) V okviru dodatnega revizijskega pregleda revizor pregleda, ali ima borznoposredniška družba dokumentirane in ali redno posodablja spremembe:
(a) strategij in politik prevzemanja in upravljanja tveganj, vključno z razmejitvijo med pomembnimi in nepomembnimi tveganji;
(b) postopkov ocenjevanja izpostavljenosti tveganjem, vključno s predpostavkami, ki jih uporablja pri ocenjevanju izpostavljenosti tveganju;
(c) procesa zgodnjega odkrivanja povečanega tveganja, vključno z uporabljenimi kazalniki.
(2) V okviru dodatnega revizijskega pregleda revizor pregleda ali borznoposredniška družba zagotavlja ustrezno uresničevanje strategij in politik prevzemanja in upravljanja na ravni dnevnih dejavnosti borznoposredniške družbe in ali ima vzpostavljen sistem notranjih kontrol, ki naslavljajo:
(a) operativno tveganje;
(b) tržna tveganja;
(c) kreditno tveganje;
(d) likvidnostno tveganje;
(e) izračunavanje kapitalskih zahtev.
6. člen 
(kreditno tveganje) 
(1) V okviru dodatnega revizijskega pregleda revizor pri 5 največjih kreditnih izpostavljenostih in na naključnem vzorcu 3 izmed naslednjih 15 največjih kreditnih izpostavljenosti (brez upoštevanja izpostavljenosti do enot centralne ravni države ali centralnih bank) pregleda pravočasnost oblikovanja oslabitev glede na čas nastanka nepristranskih dokazov o oslabitvi finančnega sredstva oziroma o možnosti izgube iz prevzetih obveznosti po zunajbilančnih postavkah, kot so opredeljeni z računovodskim okvirjem, po katerem borznoposredniška družba poroča, pri čimer mora revizor jasno opredeliti svoja sodila glede pravočasnosti.
(2) Poleg zahtev iz 5. člena tega sklepa, revizor v povezavi s kreditnim tveganjem preveri če politika borznoposredniške družbe pokriva najmanj naslednja področja:
(a) tveganja, ki izhajajo iz koncentracije izpostavljenosti do posamezne stranke, skupine povezanih strank ali strank, ki jih povezujejo skupni dejavniki tveganja;
(b) ali ima borznoposredniška družba vzpostavljeno interno strukturo limitov;
(c) obravnavanje aktivnega upravljanja izpostavljenosti posamezne osebe ali skupine povezanih oseb v skladu z interno določenimi limiti;
(d) pravočasno sprejemanje ukrepov za zmanjševanje tveganja koncentracije;
(e) ustrezno poročanje o izpostavljenosti borznoposredniške družbe organu vodenja oziroma, kjer je to primerno, organu nadzora.
7. člen 
(poslovanje z osebami v posebnem razmerju z borznoposredniško družbo) 
V okviru dodatnega revizijskega pregleda revizor pregleda:
(a) skladnost seznama oseb v posebnem razmerju z borznoposredniško družbo glede na določbe 226. člena ZTFI-1 v zvezi s 1. do 9. točko drugega odstavka 149. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17 in 77/18 – ZTFI-1; v nadaljevanju: ZBan-2) po stanju na dan 31. decembra preteklega leta;
(b) ali ima borznoposredniška družba dokumentirane ustrezne politike za opredelitev oseb v posebnem razmerju z borznoposredniško družbo iz 226. člena ZTFI-1 v zvezi z 10. točko drugega odstavka 149. člena ZBan-2 ter ali jih v praksi tudi izvaja.
8. člen 
(likvidnostno tveganje) 
V okviru dodatnega revizijskega pregleda revizor na naključnem vzorcu glede na določbe o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije borznoposredniških družb, v skladu s sklepom, ki ureja minimalne zahteve za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije borznoposredniških družb:
(a) za 5 dnevnih izračunov količnika likvidnosti prvega razreda preveri ustreznost izračuna, pravilnost razvrstitve finančnih sredstev v prvi razred ter skladnost preverjenega posameznega količnika s količnikom, ki ga je borznoposredniška družba poročala Agenciji;
(b) za 2 mesečna izračuna količnika likvidnosti drugega razreda preveri ustreznost izračuna ter pravilnost razvrstitve finančnih sredstev v drugi razred ter skladnost preverjenega posameznega količnika s količnikom, ki ga je borznoposredniška družba poročala Agenciji;
(c) v primerih, ko je izračunani količnik likvidnosti manjši od 1, preveri ustreznost postopanja borznoposredniške družbe glede na njena notranja pravila o upravljanju s tveganji ter dodatno preveri ali je borznoposredniška družba pravočasno začela izvajati procese, ki so potrebni za zagotavljanje zmanjševanja likvidnostnega tveganja.
9. člen 
(škodni dogodki in pomembna izguba) 
(1) V okviru dodatnega revizijskega pregleda revizor preveri ali ima borznoposredniška družba vzpostavljen sistem, ki omogoča zbiranje podatkov o škodnih dogodkih v bazo škodnih dogodkov in preveri ali sistem vsebuje kriterije, ki vključujejo opredelitev podatkov o škodnem dogodku, vključno z:
(a) bruto zneskom izgube;
(b) datumom nastanka in datumom vnosa škodnega dogodka;
(c) morebitnimi povračili od bruto zneska izgube;
(d) opisno informacijo o dejavnikih ali vzrokih škodnega dogodka;
(e) kategorizacijo glede na klasifikacijo škodnega dogodka;
(f) spodnje meje izgub za namen vključitve škodnega dogodka v bazo škodnih dogodkov.
(2) V okviru dodatnega revizijskega pregleda revizor pregleda, ali so podatki o škodnih dogodkih iz baze škodnih dogodkov usklajeni z računovodskimi podatki glede izgub iz operativnega tveganja borznoposredniške družbe po stanju na dan 31. decembra preteklega leta.
(3) Poleg zahtev iz 5. člena tega sklepa, revizor v povezavi z operativnim tveganjem preveri, ali politika borznoposredniške družbe vključuje politiko obravnave škodnih dogodkov, ki se lahko odrazijo v pomembni izgubi ter ukrepe za preprečevanje ter sanacijo posledic te vrste škodnih dogodkov, vključno z obveščanjem upravljalnega organa, višjega vodstva in vodje funkcij notranjih kontrol.
10. člen 
(zahteve po preudarnem vrednotenju sredstev) 
V okviru dodatnega revizijskega pregleda revizor pregleda skladnost procesa preudarnega vrednotenja z zahtevami iz 105. člena Uredbe 575/2013/EU za naključni vzorec 3 pozicij iz trgovalne knjige po stanju na dan 31. decembra preteklega leta.
11. člen 
(odložene terjatve za davek) 
V okviru dodatnega revizijskega pregleda revizor po stanju na dan 31. decembra preteklega leta pregleda pravilnost razmejitve odloženih terjatev za davek, ki jih borznoposredniška družba izkazuje v skladu z računovodskimi pravili, za namen izračuna kapitala v skladu z Uredbo 575/2013/EU na:
(a) odložene terjatve za davek, ki se nanašajo na prihodnji dobiček, kot so opredeljene v 38. členu Uredbe 575/2013/EU;
(b) odložene terjatve za davek, ki se ne nanašajo na prihodnji dobiček, kot so opredeljene v 39. členu Uredbe 575/2013/EU ter
(c) odložene terjatve za davek, ki se nanašajo na prihodnji dobiček in izhajajo iz začasnih razlik, kot so opredeljene v 38. členu Uredbe 575/2013/EU v povezavi s prvim odstavkom 48. člena Uredbe 575/2013/EU.
12. člen 
(uskladitev postavk kapitala z revidiranimi računovodskimi izkazi) 
V okviru dodatnega revizijskega pregleda revizor pregleda uskladitev postavk kapitala po stanju na dan 31. decembra preteklega leta z revidiranimi računovodskimi izkazi z vidika izpolnjevanja zahtev po razkritju v skladu z Izvedbeno uredbo 1423/2013/EU.
3. OBSEG IN VSEBINA DODATNEGA REVIZORJEVEGA POROČILA 
13. člen 
(splošno o dodatnem revizorjevem poročilu) 
(1) V zvezi z dodatnim revizijskim pregledom iz 2. poglavja tega sklepa revizor pripravi dodatno revizorjevo poročilo v skladu s standardom iz tretjega odstavka 4. člena tega sklepa.
(2) V dodatnem revizorjevem poročilu iz prvega odstavka tega člena revizor za vsako od področij iz 2. poglavja tega sklepa povzame ključne ugotovitve opravljenega revizijskega pregleda in poroča po vsebinskih sklopih oziroma vzorčnih primerih, ki jih je pregledal.
(3) V dodatnem revizorjevem poročilu iz prvega odstavka tega člena revizor navede tudi:
(a) morebitne pomanjkljivosti, ugotovljene pri revizijskem pregledu,
(b) priporočila za izboljšave na področjih, kjer so bile ugotovljene pomanjkljivosti,
(c) če je smiselno, tudi ugotovitve glede izpolnjevanja revizorjevih priporočil iz preteklih let.
4. KONČNI DOLOČBI 
14. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v borznoposredniških družbah (Uradni list RS, št. 72/16 in 77/18 – ZTFI-1).
15. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne pri revizijskem pregledu letnega poročila za poslovno leto 2019.
Št. 00700-20/2019-2
Ljubljana, dne 5. junija 2019
EVA 2019-1611-0062
Predsednik Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas