Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2019 z dne 27. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2019 z dne 27. 6. 2019

Kazalo

1908. Sklep o poslovnih knjigah, letnih in polletnih poročilih borznoposredniških družb, stran 5202.

  
Na podlagi prvega odstavka 230. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.) v zvezi s 1. do 3. točko prvega odstavka 93. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17 in 77/18 – ZTFI-1) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o poslovnih knjigah, letnih in polletnih poročilih borznoposredniških družb 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
(1) Ta sklep podrobneje določa:
(a) kontni okvir za namen vodenja poslovnih knjig borznoposredniških družb;
(b) vrste in sheme računovodskih izkazov in konsolidiranih računovodskih izkazov borznoposredniških družb;
(c) podrobnejšo vsebino letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila borznoposredniške družbe;
(d) način vrednotenja knjigovodskih postavk in način objave revidiranega letnega poročila na javnih spletnih straneh borznoposredniške družbe.
(2) Določbe tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za podružnice investicijskih podjetij tretjih držav.
(3) Določbe tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za izdelavo polletnega poročila.
(4) S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenašata 89. in 90. člen Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 338).
(5) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen 
(opredelitev pojmov) 
(1) Za namen tega sklepa veljajo naslednje opredelitve pojmov:
(a) »posredniško poslovanje« je poslovanje borznoposredniške družbe, ko opravlja za tuj račun storitve iz naslova posredovanja naročil, izvrševanja naročil za račun strank in gospodarjenja s finančnimi instrumenti;
(b) »poravnalno poslovanje« je poslovanje borznoposredniške družbe v razmerju do centralne depotne družbe (v nadaljevanju: CDD) za poravnavo neto stanja nakupov in prodaj finančnih instrumentov za tuj račun in za svoj račun preko borze na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji.
(2) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.; v nadaljevanju: ZTFI-1), Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (Uradni list EU, št. 176/2013, str. 1) ter v predpisih izdanih na njuni podlagi.
2. PODLAGE ZA VODENJE POSLOVNIH KNJIG BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE IN NAČIN VREDNOTENJA KNJIGOVODSKIH POSTAVK 
3. člen 
(splošno) 
(1) Borznoposredniška družba organizira poslovanje in tekoče vodi poslovne knjige, poslovno dokumentacijo ter druge administrativne oziroma poslovne evidence tako, da je mogoče kadarkoli preveriti, ali posluje v skladu s pravili o obvladanju tveganj in s pravili varnega ter skrbnega poslovanja oziroma z ZTFI-1 in predpisi, izdanimi na podlagi le-tega.
(2) Borznoposredniška družba vodi poslovne knjige, sestavlja knjigovodske listine, vrednoti knjigovodske postavke in sestavlja računovodsko poročilo in poslovno poročilo v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15 in 15/17; v nadaljevanju: ZGD-1) ter drugimi predpisi, če ni v ZTFI-1 ali v tem sklepu določeno drugače.
(3) Zneski v računovodskih izkazih se vpisujejo v eurih.
3. KONTNI OKVIR IN RAČUNOVODSKO POROČILO ZA BORZNOPOSREDNIŠKO DRUŽBO, KI NA PODLAGI ZGD-1 SESTAVLJA RAČUNOVODSKA POROČILA V SKLADU S SLOVENSKIMI RAČUNOVODSKIMI STANDARDI 
4. člen 
(kontni okvir) 
(1) Borznoposredniška družba razvršča podatke iz poslovanja za svoj račun v računovodske evidence po kontnem načrtu, ki ga izdela sama upoštevajoč kontni okvir za gospodarske družbe, ki ga na podlagi Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18; v nadaljevanju: ZRev-2) ter slovenskih računovodskih standardov določi Slovenski institut za revizijo. Pri razvrščanju podatkov za posredniško in poravnalno poslovanje upošteva sintetične konte za borznoposredniško družbo, navedene v Prilogi 1 tega sklepa.
(2) Borznoposredniška družba izdela svoj analitični kontni načrt na podlagi kontnega okvira za gospodarske družbe z upoštevanjem sintetičnih kontov, navedenih v Prilogi 1 tega sklepa.
5. člen 
(bilanca stanja iz poslovanja za svoj račun) 
Borznoposredniška družba sestavi bilanco stanja za zunanje poročanje na osnovi postavk sredstev in obveznosti do virov sredstev iz poslovanja za svoj račun na način, kot to določa ZGD-1.
6. člen 
(izkaz poslovnega izida iz poslovanja za svoj račun) 
Borznoposredniška družba pri sestavljanju izkaza poslovnega izida za zunanje poročanje uporablja vrstni red in obvezno razčlembo postavk prihodkov ter odhodkov za gospodarske družbe, kot to določa ZGD-1.
7. člen 
(priloge s pojasnili k izkazom) 
Borznoposredniška družba na dan, na katerega izdela računovodske izkaze, izdela tudi priloge s pojasnili k računovodskim izkazom v skladu z ZGD-1 in s tem sklepom.
8. člen 
(priloga k bilanci stanja – posredniško poslovanje) 
(1) Borznoposredniška družba izkaže denarna sredstva strank, finančne instrumente strank, terjatve in obveznosti računa, na katerem vodi denarna sredstva strank (transakcijski račun za sredstva strank), do strank, za katere opravlja storitve po ZTFI-1 (posredniško poslovanje družbe za tuj račun) v posebni preglednici, ki je navedena v Prilogi 2 tega sklepa.
(2) Posebna preglednica iz prejšnjega odstavka tega člena prikazuje zneske v dveh stolpcih: v prvem uresničene podatke s konca obravnavanega obračunskega obdobja in v drugem uresničene podatke na koncu prejšnjega poslovnega leta. Zneski se izkazujejo v eurih.
(3) Posebna preglednica iz prvega odstavka tega člena ima obliko dvostransko uravnotežene bilance stanja in ima členitev, kot je prikazana v preglednici v Prilogi 2 tega sklepa.
9. člen 
(priloga k bilanci stanja – poravnalno poslovanje) 
(1) Borznoposredniška družba izkaže denarna sredstva na obračunskem računu poravnalnega člana CDD ter terjatve in obveznosti obračunskega računa poravnalnega člana CDD v posebni preglednici, ki je navedena v Prilogi 3 tega sklepa.
(2) Posebna preglednica iz prejšnjega odstavka tega člena prikazuje zneske v dveh stolpcih: v prvem uresničene podatke s konca obravnavanega obračunskega obdobja in v drugem uresničene podatke s konca prejšnjega poslovnega leta. Zneski se izkazujejo v eurih.
(3) Posebna preglednica iz prvega odstavka tega člena ima obliko dvostranske uravnotežene bilance stanja in ima členitev, kot je predpisana v preglednici v Prilogi 3 tega sklepa.
10. člen 
(priloga k izkazu poslovnega izida) 
(1) Borznoposredniška družba razkrije prihodke in odhodke iz izkaza poslovnega izida iz 6. člena tega sklepa, ki so nastali pri opravljanju storitev po ZTFI-1, v posebni preglednici, ki je navedena v Prilogi 4 tega sklepa. Pri tem razkrije prihodke ločeno po vrstah storitev po ZTFI-1, odhodke pa ločeno po vrstah odhodkov glede na skupino oseb: CDD in njej po funkciji podobne organizacije izven Republike Slovenije, borza in njej po funkciji podobne organizacije izven Republike Slovenije, organizacije, ki opravljajo plačilni promet, upoštevajoč vsa območja, na katerih je ustvarila prihodke pri opravljanju storitev po ZTFI-1, in sicer tako, da zajame navedene prihodke in odhodke tako v zvezi s poslovanjem za svoj račun kot v zvezi s posredniškim in poravnalnim poslovanjem.
(2) Borznoposredniška družba, ki mora oblikovati ustrezne oslabitve in rezervacije glede na posebna tveganja, ki izhajajo iz posameznih poslov oziroma skupin posameznih poslov v prilogi k izkazu poslovnega izida iz prejšnjega odstavka, prikaže prihodke in odhodke, povezane z zmanjšanjem oziroma s povečanjem teh rezervacij.
(3) Posebna preglednica iz prvega odstavka tega člena prikazuje zneske v dveh stolpcih: v prvem uresničene podatke v obravnavanem obračunskem obdobju in v drugem uresničene v enakem prejšnjem obračunskem obdobju. Zneski se izkazujejo v eurih.
(4) Posebna preglednica iz prvega odstavka tega člena ima zaporedno obliko izkaza in ima členitev, kot je prikazana v preglednici v Prilogi 4 tega sklepa.
11. člen 
(pojasnila k bilanci stanja) 
(1) Borznoposredniška družba v pojasnilih k bilanci stanja poleg sestavin, ki jih določa ZGD-1, v okviru dodatnih informacij razkrije tudi dejstva v zvezi z opravljanjem storitev po ZTFI-1 za stranke za posredniško poslovanje in sicer vsaj tako, da pojasni navedbe, podane v prilogah k bilanci stanja borznoposredniške družbe, ki sta pripravljeni v skladu s Prilogo 2 in Prilogo 3 tega sklepa.
(2) Borznoposredniška družba v okviru razkritij iz prvega odstavka tega člena posebej razkrije tudi:
(a) terjatve borznoposredniške družbe iz naslova opravljanja vzajemno priznanih finančnih storitev in dodatnih finančnih storitev;
(b) terjatve borznoposredniške družbe do strank, za katere borznoposredniška družba opravlja storitve posredniškega poslovanja, iz naslova poslov nakupa finančnih instrumentov, ki jih stranke niso poravnale v dogovorjenem roku in zaradi tega uveljavlja borznoposredniška družba zavarovanja na finančne instrumente stranke;
(c) vrednosti finančnih instrumentov po vrstah, ki so predmet unovčevanja zavarovanja po določbah predhodne alineje;
(d) podrobne podatke o sredstvih, ki jih je borznoposredniška družba dala v zavarovanje za svoje obveznosti ali za obveznosti tretjih oseb.
12. člen 
(pojasnila k izkazu poslovnega izida) 
Borznoposredniška družba v pojasnilih k izkazu poslovnega izida poleg sestavin, ki jih določa ZGD-1, v okviru dodatnih informacij razkrije tudi dejstva v zvezi s prihodki in odhodki pri opravljanju storitev po ZTFI-1 za posredniško ter poravnalno poslovanje, in sicer vsaj tako, da pojasni navedbe v prilogi k poslovnemu izidu borznoposredniške družbe, ki je pripravljena v skladu s Prilogo 4 tega sklepa.
4. KONTNI OKVIR IN RAČUNOVODSKO POROČILO ZA BORZNOPOSREDNIŠKO DRUŽBO, KI NA PODLAGI ZGD-1 SESTAVLJA RAČUNOVODSKA POROČILA V SKLADU Z MEDNARODNIMI STANDARDI RAČUNOVODSKEGA POROČANJA 
13. člen 
(kontni okvir) 
Borznoposredniška družba, ki na podlagi ZGD-1 sestavlja računovodska poročila v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, izdela svoj analitični kontni načrt tudi z upoštevanjem sintetičnih kontov, navedenih v Prilogi 1 tega sklepa.
14. člen 
(računovodsko poročilo) 
Borznoposredniška družba iz prejšnjega člena sestavlja priloge k računovodskim izkazom ter pojasnila k računovodskim izkazom tudi v skladu z določbami 3. poglavja tega sklepa, ki jih v naslovu smiselno prilagodi (Priloga 2: POSREDNIŠKO POSLOVANJE priloga k izkazu finančnega položaja na dan …; Priloga 3: PORAVNALNO POSLOVANJE priloga k izkazu finančnega položaja na dan …).
5. KONSOLIDIRANO RAČUNOVODSKO POROČILO 
15. člen 
(priloge in pojasnila k računovodskim izkazom) 
Borznoposredniška družba, ki je na podlagi ZGD-1 dolžna sestavljati konsolidirano računovodsko poročilo skupine družb, vključenih v konsolidacijo, na podlagi slovenskih oziroma mednarodnih računovodskih standardov, v to poročilo poleg sestavin, ki jih določa ZGD-1, vključi smiselno tudi priloge in pojasnila k računovodskim izkazom v skladu z določbami 3. poglavja tega sklepa.
6. POSLOVNO POROČILO 
16. člen 
(vsebina poslovnega poročila) 
(1) Poslovno poročilo borznoposredniške družbe vsebuje obvezne sestavine, kot veljajo za gospodarske družbe, kot to določa ZGD-1.
(2) Borznoposredniška družba v pojasnilih v poslovnem poročilu poleg sestavin, ki jih določa ZGD-1, navede tudi:
(a) splošne informacije o borznoposredniški družbi;
(b) poročilo o poslovanju borznoposredniške družbe.
17. člen 
(splošne informacije o borznoposredniški družbi) 
Splošne informacije o borznoposredniški družbi obsegajo zlasti:
1. predstavitev,
2. navedbo organov upravljanja,
3. prikaz organizacijske strukture,
4. navedbo obsega dovoljenja za opravljanje storitev v zvezi s finančnimi instrumenti.
18. člen 
(poročilo o poslovanju borznoposredniške družbe) 
V poročilu o poslovanju borznoposredniške družbe poleg sestavin iz ZGD-1 zlasti podrobno opiše posamezne vrste storitev v zvezi s finančnimi instrumenti in storitvami, katerih predmet so izvedeni finančni instrumenti ter zlasti:
1. opiše ekonomsko okolje, v katerem deluje borznoposredniška družba,
2. poslovne usmeritve,
3. navedbo kazalcev poslovanja.
19. člen 
(opis ekonomskega okolja) 
V opisu ekonomskega okolja borznoposredniška družba oriše glavne dejavnike, ki so posredno ali neposredno vplivali na uspešnost poslovanja borznoposredniške družbe. V kolikor borznoposredniška družba deluje v pomembnejšem obsegu tudi na tujih trgih, predstavi tudi značilnosti gospodarskih gibanj v teh državah in njihov vpliv na njene posle.
20. člen 
(poslovne usmeritve) 
Pri poslovnih usmeritvah borznoposredniška družba predstavi dolgoročne cilje poslovne politike in navede načrtovane dejavnosti za njihovo doseganje v naslednjem letu. Pri načrtovanju dejavnosti borznoposredniška družba nameni posebno pozornost ukrepom za obvladovanje tveganj.
21. člen 
(kazalci poslovanja) 
(1) Borznoposredniška družba prikaže vsaj naslednje kazalce v zvezi s svojim poslovanjem:
(a) število strank, za katere je borznoposredniška družba v teku obračunskega obdobja sklepala posle izvrševanja naročil za račun strank (vključno tudi s posredovanjem naročil);
(b) število strank, za katere je borznoposredniška družba v teku obračunskega obdobja opravljala storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti (vključno tudi s posredovanjem naročil);
(c) število strank, za katere je borznoposredniška družba v teku obračunskega obdobja samo sprejemala in posredovala naročila;
(d) število strank, s katerimi ima borznoposredniška družba sklenjeno pogodbo o izvrševanju naročil (vključno tudi s sprejemanjem in posredovanjem naročil);
(e) število strank, s katerimi ima borznoposredniška družba sklenjeno pogodbo o gospodarjenju s finančnimi instrumenti (vključno tudi s sprejemanjem in posredovanjem naročil);
(f) število strank, s katerimi ima borznoposredniška družba sklenjeno pogodbo samo za sprejemanje in posredovanje naročil;
(g) število strank, s katerimi ima borznoposredniška družba sklenjeno enotno pogodbo o izvrševanju naročil, o gospodarjenju s finančnimi instrumenti in o sprejemanju in posredovanju naročil;
(h) število podružnic borznoposredniške družbe po 31. členu ZGD-1;
(i) število odvisnih borznoposredniških zastopnikov, ki jih je borznoposredniška družba pooblastila, da v njenem imenu opravljajo dejanja iz prvega odstavka 279. člena ZTFI-1;
(j) skupno število zaposlenih;
(k) število zaposlenih za nedoločen čas vključno s člani uprave oziroma upravnega odbora;
(l) število zaposlenih za določen čas vključno s člani uprave oziroma upravnega odbora;
(m) višina zahtevanega kapitala v skladu s pravili o kapitalski ustreznosti;
(n) količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala, količnik temeljnega kapitala ter količnik skupnega kapitala;
(o) kazalnik donosa sredstev kot razmerje med neto dobičkom in celotno bilanco borznoposredniške družbe.
(2) Borznoposredniška družba prikaže kazalce poslovanja iz prejšnjega odstavka v posebni preglednici, ki prikazuje številčne podatke v treh stolpcih (v prvem podatke v obračunskem obdobju, v drugem uresničene podatke s konca obravnavanega obračunskega obdobja, v tretjem uresničene podatke na koncu prejšnjega poslovnega leta), in je Priloga 5 tega sklepa.
(3) Borznoposredniška družba prikaže podatke o odvisnih borznoposredniških zastopnikih, in sicer:
(a) ime oziroma firmo odvisnega borznoposredniškega zastopnika;
(b) njegov naslov oziroma sedež;
(c) število podružnic posameznega odvisnega borznoposredniškega zastopnika po 31. členu ZGD-1.
(4) Borznoposredniška družba prikaže kazalce poslovanja iz prejšnjega odstavka v posebni preglednici, ki prikazuje podatke v enem stolpcu, in sicer po stanju na dan s konca obravnavanega obračunskega obdobja, in je Priloga 6 tega sklepa.
(5) Borznoposredniška družba v poslovnem poročilu navede tudi podatke o izdanih finančnih instrumentih:
(a) vrsta finančnega instrumenta;
(b) število finančnih instrumentov;
(c) nominalna vrednost finančnega instrumenta;
(d) knjigovodska vrednost finančnega instrumenta 31. decembra poslovnega in preteklega leta.
(6) Borznoposredniška družba prikaže podatke in kazalce iz prejšnjega odstavka tega člena za obdobje treh let, vključno s podatki za poslovno leto. Podatki, ki se nanašajo na stanje, se prikažejo po stanju na dan 31. decembra posameznega leta, podatki, ki se nanašajo na obdobje, pa se prikažejo za obdobje celega leta. Med pomembnejšimi podatki borznoposredniška družba lahko prikaže tudi druge podatke in kazalce, za katere meni, da so pomembni za predstavitev borznoposredniške družbe.
7. KONSOLIDIRANO POSLOVNO POROČILO 
22. člen 
(splošno) 
Borznoposredniška družba, ki je na podlagi ZGD-1 oziroma mednarodnih standardov računovodskega poročanja dolžna sestavljati konsolidirano poslovno poročilo skupine družb, vključenih v konsolidacijo, v tem poročilu navede:
(a) predstavitev skupine družb, ki so vključene v konsolidacijo, in z njimi povezanih družb in njihove dejavnosti;
(b) podatke o firmi in sedežu družb, ki so vključene v konsolidacijo, ter o deležih in nominalnih zneskih kapitalskih deležev med družbami, vključenimi v konsolidacijo, na zadnji dan obdobja, za katero se sestavlja poslovno poročilo;
(c) podatke o firmi in sedežu družb, ki niso vključene v konsolidacijo, in o deležih borznoposredniške družbe v njihovem kapitalu ter o nominalnih zneskih kapitalskih deležev v teh družbah ter utemeljitev, zakaj niso vključene v konsolidacijo, na zadnji dan obdobja, za katero se sestavlja poslovno poročilo;
(d) pričakovani razvoj in poslovne usmeritve borznoposredniške družbe in družb, ki so vključene v konsolidacijo, kot skupine;
(e) smiselna vključitev vsebin iz 6. poglavja tega sklepa o poslovnem poročilu borznoposredniške družbe ter poleg tega še podatke po posameznih državah članicah in tretjih državah, v katerih poslujejo podružnice borznoposredniške družbe in/ali družbe, v katerih ima borznoposredniška družba pomemben vpliv oziroma jih obvladuje (odvisne družbe, pridružene družbe in skupaj obvladovane družbe), in sicer:
– ime, narava dejavnosti in geografska lokacija,
– promet (turnover) iz izkaza poslovnega izida pred izvedbo konsolidacijskih knjižb in metodologijo,
– število zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa,
– dobiček ali izgubo pred obdavčitvijo pred izvedbo konsolidacijskih knjižb (v eurih in preračunano po referenčnem tečaju Evropske centralne banke, objavljenem na spletnih straneh Banke Slovenije),
– plačani davek od dohodka pravnih oseb,
– prejete javne subvencije,
(f) druge podatke in usmeritve.
8. POROČANJE BORZNOPOSREDNIŠKIH DRUŽB 
23. člen 
(letno poročilo borznoposredniške družbe) 
(1) Borznoposredniška družba mora Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) predložiti nerevidirane letne računovodske izkaze najkasneje v dveh mesecih po zaključku poslovnega leta.
(2) Borznoposredniška družba mora v osmih dneh po prejemu revizorjevega poročila, vendar ne kasneje kot v štirih mesecih po koncu koledarskega leta Agenciji predložiti:
(a) letno poročilo,
(b) revizorjevo poročilo o revidiranju letnega poročila iz drugega odstavka 57. člena ZGD-1 in
(c) dodatno revizorjevo poročilo o izpolnjevanju pravil o upravljanju s tveganji v borznoposredniški družbi v skladu s sklepom, ki ureja najmanjši obseg in vsebino dodatnega revizijskega pregleda ter dodatno revizorjevo poročilo o upravljanju tveganj v borznoposredniških družbah (v nadaljevanju: sklep o dodatnem revizijskem pregledu).
(3) Letnemu poročilu iz drugega odstavka tega člena borznoposredniška družba priloži:
(a) informacijo o sprejemu letnega poročila na pristojnem organu borznoposredniške družbe;
(b) predlog glede uporabe bilančnega dobička ali obravnavanja bilančne izgube;
(c) poročilo o razmerjih z obvladujočo družbo.
(4) Letno poročilo morajo s podpisi potrditi člani uprave oziroma upravnega odbora.
(5) Sestavni del letnega poročila borznoposredniške družbe so preglednice, pripravljene na vzorcih, ki so sestavni del tega sklepa, in sicer v Prilogi 2, Prilogi 3, Prilogi 4, Prilogi 5 in Prilogi 6 tega sklepa.
(6) Poročilu mora borznoposredniška družba priložiti tudi pismo poslovodstvu, če ga je revizor sestavil, in pisno opredelitev poslovodstva do navedb revizorja v pismu poslovodstvu. Če revizor pisma poslovodstvu ni sestavil, borznoposredniška družba v zvezi s tem predloži pisno izjavo Agenciji.
(7) Letno poročilo borznoposredniške družbe pregleda pooblaščeni revizor na način in pod pogoji, določenimi z ZGD-1, ZRev-2, in sklepom o dodatnem revizijskem pregledu.
(8) Borznoposredniška družba mora v petih mesecih po koncu koledarskega leta na svojih javnih spletnih straneh objaviti letno poročilo skupaj z revizorjevim poročilom iz drugega odstavka 57. člena ZGD-1. Borznoposredniška družba mora zagotoviti, da ostaneta letno poročilo in revizorjevo poročilo dostopna na njenih javnih spletnih straneh najmanj pet let po njuni objavi.
(9) Borznoposredniška družba dan pred objavo letnega poročila iz drugega odstavka 20. člena tega sklepa sporoči Agenciji naslov svoje javne spletne strani, na kateri bo objavljeno letno poročilo skupaj z revizijskim poročilom.
(10) Borznoposredniška družba mora v rokih iz petega odstavka 92. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17 in 77/18 – ZTFI-1) letno poročilo skupaj z revizorjevim poročilom iz drugega odstavka 57. člena ZGD-1 predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve v skladu s prvim odstavkom 58. člena ZGD-1.
(11) Borznoposredniška družba predlagane popravke revizorja v letnih računovodskih izkazih knjiži najkasneje do predložitve poročil iz drugega odstavka 23. člena tega sklepa Agenciji.
24. člen 
(polletno poročilo borznoposredniške družbe) 
Borznoposredniška družba mora Agenciji predložiti nerevidirano polletno poročilo za obdobje od 1. januarja do 30. junija tekočega leta najkasneje v 30 dneh po zaključku polletja. Sestavni del nerevidiranega polletnega poročila so tudi preglednice, pripravljene na vzorcih, ki so sestavni del tega sklepa, in sicer v Prilogi 2, Prilogi 3, Prilogi 4, Prilogi 5 in Prilogi 6 tega sklepa.
25. člen 
(konsolidirani izkazi) 
Če je borznoposredniška družba zavezana k sestavljanju konsolidiranega letnega poročila, mora Agenciji predložiti tudi konsolidirane nerevidirane letne računovodske izkaze ter konsolidirane nerevidirane polletne računovodske izkaze, in sicer najkasneje v treh mesecih po zaključku poslovnega leta oziroma polletja.
26. člen 
(konsolidirano poročilo) 
Če mora borznoposredniška družba pripraviti konsolidirano letno poročilo, se za predložitev, revidiranje in objavo konsolidiranega letnega poročila smiselno uporabljajo določila drugega do desetega odstavka 23. člena tega sklepa. Pri konsolidiranih polletnih računovodskih izkazih pa borznoposredniška družba glede predložitve vsebine poročil smiselno upošteva 24. člen tega sklepa.
27. člen 
(predložitev računovodskega poročila in poslovnega poročila v primeru združitve ali delitve) 
Če borznoposredniška družba zaradi združitve ali delitve preneha obstajati med poslovnim letom, njen pravni naslednik za to borznoposredniško družbo izdela računovodsko poročilo in poslovno poročilo po stanju na dan pred vpisom združitve oziroma delitve v sodni register in jih predloži Agenciji najkasneje v dveh mesecih po vpisu združitve oziroma delitve v sodni register.
28. člen 
(predložitev računovodskih izkazov v primeru likvidacije ali stečaja) 
Borznoposredniška družba, nad katero se uvede likvidacijski ali stečajni postopek, predloži Agenciji računovodske izkaze po stanju na dan pred uvedbo postopka likvidacije ali stečaja, ki jih izdela v skladu s Slovenskim računovodskim standardom SRS 39 (2016) Računovodske rešitve v organizacijah v stečaju ali likvidaciji, vključno s prilogami k računovodskim izkazom po določbah 8. do 10. in 15. člena tega sklepa, najkasneje v enem mesecu po dnevu začetka likvidacijskega ali stečajnega postopka.
29. člen 
(način poročanja Agenciji) 
Borznoposredniška družba predloži nerevidirano polletno poročilo, nerevidirane letne računovodske izkaze, revidirano letno poročilo ter konsolidirane nerevidirane računovodske izkaze in konsolidirano revidirano letno poročilo Agenciji v obliki nenumeričnega poročanja v elektronsko berljivem formatu preko sistema za elektronski zajem poročil, ki je dosegljiv na spletni strani Agencije skupaj z navodili za njegovo uporabo.
9. KONČNI DOLOČBI 
30. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o poslovnih knjigah, letnih in polletnih poročilih borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 72/16 in 77/18 – ZTFI-1).
31. člen 
(uveljavitev in začetek uporabe sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za leto 2019.
Št. 00700-22/2019-2
Ljubljana, dne 5. junija 2019
EVA 2019-1611-0064
Predsednik Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas