Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2019 z dne 27. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2019 z dne 27. 6. 2019

Kazalo

1907. Sklep o registru odvisnih borznoposredniških zastopnikov, stran 5201.

  
Na podlagi 5. točke prvega odstavka 261. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o registru odvisnih borznoposredniških zastopnikov 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(predmet sklepa) 
Ta sklep določa:
– natančnejšo vsebino registra odvisnih borznoposredniških zastopnikov (v nadaljevanju: register), ki ga na podlagi 278. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.; v nadaljnjem besedilu: ZTFI-1) vodi in vzdržuje Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija),
– postopek vpisa v register,
– postopek izbrisa iz registra,
– način vodenja registra in
– način dostopa do podatkov v registru.
2. NATANČNEJŠA VSEBINA REGISTRA 
2. člen 
(vsebina registra) 
(1) V register se za fizične osebe vpisujejo naslednji podatki:
– opravilna številka zadeve,
– osebno ime,
– naslov stalnega prebivališča,
– davčna številka,
– datum vpisa v register,
– firma in sedež borznoposredniške družbe, investicijskega podjetja, družbe za upravljanje ali upravljavca alternativnih investicijskih skladov, ki jo oziroma ga fizična oseba zastopa,
– datum pooblastila s seznamom dejanj iz prvega odstavka 279. člena ZTFI-1, ki jih fizična oseba lahko opravlja kot odvisni borznoposredniški zastopnik v imenu in za račun borznoposredniške družbe, investicijskega podjetja, družbe za upravljanje ali upravljavca alternativnih investicijskih skladov,
– datum spremembe podatkov v registru in
– datum izbrisa iz registra.
(2) V register se za pravne osebe vpisujejo naslednji podatki:
– opravilna številka zadeve,
– firma,
– sedež,
– davčna številka,
– datum vpisa v register,
– firma in sedež borznoposredniške družbe, investicijskega podjetja, družbe za upravljanje ali upravljavca alternativnih investicijskih skladov, ki jo oziroma ga pravna oseba zastopa,
– datum pooblastila s seznamom dejanj iz prvega odstavka 279. člena ZTFI-1, ki jih pravna oseba lahko opravlja kot odvisni borznoposredniški zastopnik v imenu in za račun borznoposredniške družbe, investicijskega podjetja, družbe za upravljanje ali upravljavca alternativnih investicijskih skladov,
– datum spremembe podatkov v registru in
– datum izbrisa iz registra.
3. POSTOPEK VPISA V REGISTER IN POSTOPEK IZBRISA IZ REGISTRA 
3. člen 
(vpis v register) 
(1) Oseba, ki se želi vpisati v register, mora vložiti zahtevo za vpis v register na Agencijo.
(2) Zahtevi za vpis v register iz prvega odstavka tega člena se odobri, če:
– vsebuje podatke iz 2., 3. in 4. točke prvega odstavka oziroma iz 2., 3. in 4. točke drugega odstavka 2. člena tega sklepa,
– je vlagatelj, ki je:
– fizična oseba pridobil dovoljenje za opravljanje poslov borznega posrednika najmanj za posle iz 1. in 2. točke prvega odstavka 219. člena ZTFI-1, 
– pravna oseba predložil dokazila, da bo ustrezno število fizičnih oseb, ki so pridobile dovoljenje za opravljanje poslov borznega posrednika najmanj za posle iz 1. in 2. točke prvega odstavka 219. člena ZTFI-1, dejansko opravljalo storitve iz prvega odstavka 279. člena ZTFI-1 za to pravno osebo, na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma drugega ustreznega pogodbenega razmerja, glede na načrtovan obseg poslovanja odvisnega borznoposredniškega zastopnika. 
(3) Odvisni borznoposredniški zastopnik predloži Agenciji obvestilo o spremembi podatka iz prejšnjega odstavka, skupaj z ustreznimi pisnimi dokazili, najkasneje v roku 8 dni po nastanku spremembe podatka.
4. člen 
(dan vpisa v register) 
Agencija vpiše odvisnega borznoposredniškega zastopnika v register z dnem dokončnosti odločbe iz tretjega odstavka 278. člena ZTFI-1.
5. člen 
(izbris iz registra) 
Agencija izbriše odvisnega borznoposredniškega zastopnika iz registra z dnem dokončnosti odločbe iz sedmega odstavka 278. člena v zvezi z 222. členom ZTFI-1 oziroma z dnem dokončnosti odločbe, ki jo Agencija izda na podlagi vložene zahteve odvisnega borznoposredniškega zastopnika za izbris iz registra.
4. NAČIN VODENJA REGISTRA IN DOSTOP DO PODATKOV V REGISTRU 
6. člen 
(vodenje registra) 
(1) Register vodi Agencija kot informatizirano bazo podatkov.
(2) Ob spremembi podatka, vpisanega v register, Agencija vpiše v informatizirano bazo podatkov datum vpisa spremembe podatka in zagotovi, da v tej bazi ostane shranjen in dostopen tudi prej vpisani podatek.
(3) Za osebe, ki so vpisane v register, Agencija vodi tudi celotno dokumentacijo v zvezi z zahtevo za vpis v register iz drugega odstavka 3. člena tega sklepa, v zvezi z obvestili o spremembah podatkov iz četrtega odstavka 3. člena tega sklepa in v zvezi z zahtevo za izbris iz registra iz 5. člena tega sklepa.
7. člen 
(vpogled v register) 
(1) Podatki registra, ki so javni, razen podatkov, ki so bili iz registra izbrisani, so dostopni na spletni strani Agencije.
(2) Javni podatki iz registra so:
– opravilna številka zadeve,
– osebno ime fizične osebe oziroma firma družbe,
– naslov stalnega prebivališča za fizično osebo oziroma sedež družbe,
– datum vpisa v register,
– firmo in sedež borznoposredniške družbe, investicijskega podjetja, družbe za upravljanje ali upravljalca alternativnih investicijskih skladov, ki jo oziroma ga fizična oseba ali pravna oseba zastopa.
(3) Izpisek iz registra Agencija zagotovi z računalniškim izpisom vpisanih podatkov, ki se nanašajo na posameznega odvisnega borznoposredniškega zastopnika, ne glede na to, ali je bil na dan, ko je bila dana zahteva za izdajo izpiska, že izbrisan iz registra.
(4) Na zahtevo borznoposredniške družbe, investicijskega podjetja, družbe za upravljanje ali upravljavca alternativnih investicijskih skladov, ki v skladu s petim odstavkom 278. člena ZTFI-1 izjavi, da namerava pooblastiti posameznega odvisnega borznoposredniškega zastopnika, ki je vpisan v register, Agencija tej borznoposredniški družbi, investicijskemu podjetju, družbi za upravljanje ali upravljavcu alternativnih investicijskih skladov, lahko posreduje tudi podatke o dokazilih iz 2. točke drugega odstavka 3. člena tega sklepa.
8. člen 
(vpis drugih podatkov v register) 
(1) Odvisni borznoposredniški zastopnik predloži Agenciji pooblastilo borznoposredniške družbe, investicijskega podjetja, družbe za upravljanje ali upravljavca alternativnih investicijskih skladov, ki jo oziroma ga bo zastopal, najkasneje v roku 8 dni od izdaje tega pooblastila, v katerem so navedena tista dejanja iz prvega odstavka 279. člena ZTFI-1, ki jih odvisni borznoposredniški zastopnik lahko opravlja v imenu in za račun borznoposredniške družbe, investicijskega podjetja, družbe za upravljanje ali upravljavca alternativnih investicijskih skladov.
(2) Odvisni borznoposredniški zastopnik, ki je vpisan v register, obvesti Agencijo o prenehanju pooblastila iz prejšnjega odstavka tega člena, najkasneje v roku 8 dni po prenehanju pooblastila.
(3) Agencija po prejemu obvestila iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena, po uradni dolžnosti vpiše v register datum izdaje oziroma prenehanja pooblastila odvisnemu borznoposredniškemu zastopniku in dejanja iz prvega odstavka 279. člena ZTFI-1, ki jih odvisni borznoposredniški zastopnik lahko opravlja v imenu in za račun borznoposredniške družbe, investicijskega podjetja, družbe za upravljanje ali upravljavca alternativnih investicijskih skladov.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
9. člen 
(rok za uskladitev) 
Odvisni borznoposredniški zastopniki, ki so ob uveljavitvi tega sklepa vpisani v register in ob uveljavitvi tega sklepa ne izpolnjujejo zahteve iz točke (a) oziroma (b) iz druge alineje drugega odstavka 3. člena tega sklepa, se morajo s točko (a) oziroma (b) uskladiti v enem letu po uveljavitvi tega sklepa.
10. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o registru odvisnih borznoposredniških zastopnikov (Uradni list RS, št. 85/16 in 77/18 – ZTFI-1).
11. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati v petnajstih dneh po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-23/2019-2
Ljubljana, dne 5. junija 2019
EVA 2019-1611-0065
Predsednik Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas