Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2019 z dne 27. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2019 z dne 27. 6. 2019

Kazalo

1903. Sklep o podrobnejših merilih zahtevanih znanj in usposobljenosti fizičnih oseb, ki dajejo strankam informacije o finančnih instrumentih, investicijskih storitvah in poslih ter pomožnih investicijskih storitvah, stran 5170.

  
Na podlagi četrtega odstavka 250. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o podrobnejših merilih zahtevanih znanj in usposobljenosti fizičnih oseb, ki dajejo strankam informacije o finančnih instrumentih, investicijskih storitvah in poslih ter pomožnih investicijskih storitvah 
I. VSEBINA SKLEPA 
1. člen 
(Vsebina sklepa in opredelitev pojmov) 
(1) Ta sklep določa:
1. podrobnejša merila zahtevanih znanj in usposobljenosti fizičnih oseb, ki dajejo strankam informacije o finančnih instrumentih, investicijskih storitvah in poslih ter pomožnih investicijskih storitvah,
2. najkrajše časovno obdobje za pridobitev ustreznih izkušenj za dajanje informacij iz 1. točke tega odstavka,
3. najdaljše časovno obdobje v katerem lahko fizična oseba brez ustreznih znanj in usposobljenosti ter izkušenj dela pod nadzorstvom,
4. osebe, ki lahko ocenjujejo znanja in usposobljenosti iz 1. točke tega odstavka,
5. način rednega preverjanja znanja in usposobljenosti oseb iz 1. točke tega odstavka.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
(3) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v Zakonu o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.; v nadaljevanju ZTFI-1), Smernicah za oceno znanja in usposobljenosti z dne 22. 3. 2016, št.: ESMA/2015/1886 SL, Zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15, 77/16 in 77/18; v nadaljevanju ZISDU-3) ter Zakonu o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 32/15 in 77/18; v nadaljevanju ZUAIS).
2. člen 
(Uporaba sklepa) 
(1) Ta sklep se uporablja za:
1. borznoposredniške družbe,
2. banke, ki opravljajo investicijske storitve in posle,
3. družbe za upravljanje, ki opravljajo storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti ali pomožne storitve investicijskega svetovanja,
4. upravljavce AIS, ki opravljajo storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti, pomožne storitve investicijskega svetovanja ali sprejemanje in posredovanje naročil v zvezi z enim ali več finančnimi instrumenti.
(2) Ta sklep se uporablja tudi za borznoposredniške družbe in banke pri prodaji in svetovanju glede strukturiranih vlog.
(3) Ta sklep se uporablja za osebe iz 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena samo pri opravljanju storitev naštetih v teh točkah.
II. MERILA ZNANJ IN USPOSOBLJENOSTI TER OBDOBJA IZKUŠENJ 
3. člen 
(Podrobnejša merila) 
(1) Osebe, ki dajejo strankam informacije o finančnih instrumentih, strukturiranih vlogah, investicijskih storitvah in poslih ter pomožnih investicijskih storitvah morajo poznati:
1. značilnosti zadevnih produktov ali storitev,
2. regulatorni okvir zadevnih produktov ali storitev,
3. gospodarsko sliko in značilnosti kapitalskih trgov ter njun vpliv na zadevne produkte ali storitve,
4. razliko med realiziranimi rezultati in napovedmi rezultatov ter njihovimi omejitvami,
5. notranje politike institucije pri kateri so zaposlene,
6. možne konflikte interesov pri dajanju informacij in kako jih preprečiti ali omejiti,
7. osnove pravil o zlorabah trga ter preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma,
8. poslovno etiko na kapitalskih trgih,
9. kontakte drugih oseb v instituciji, ki lahko podajo bolj natančne informacije o podrobnostih posameznih produktov ali storitev.
(2) Značilnosti iz 1. točke prejšnjega odstavka so:
1. razumevanje glavnih značilnosti, tveganosti in posebnosti zadevnih produktov ali storitev,
2. stroški zadevnih produktov ali storitev (začetni, periodični, končni, transakcijski),
3. davčna obravnava,
4. obseg storitev,
5. ocena podatkov, povezanih s produkti, kot so ključni podatki za vlagatelje, prospekti, računovodski izkazi ali finančni podatki,
6. tržne strukture za produkte (mesta trgovanja ali obstoj sekundarnih trgov),
7. osnovno poznavanje načel vrednotenja produkta.
(3) Poznavanje regulatornega okvira iz 2. točke prvega odstavka tega člena pomeni:
1. poznavanje predpisov, ki opredeljujejo posamezni produkt ali storitev,
2. poznavanje omejitev, ki jih predpisujejo predpisi iz prejšnje točke, in jasno poznavanje katere informacije lahko oseba iz prvega odstavka tega člena posreduje in katere informacije lahko posreduje le borzni posrednik.
(4) Poznavanje gospodarske slike in značilnosti kapitalskih trgov ter njun vpliv na zadevne produkte ali storitve iz 3. točke prvega odstavka tega člena pomeni:
1. osnovno poznavanje stanja regionalnega in globalnega gospodarstva,
2. poznavanje delovanja kapitalskih trgov,
3. razumevanje, kako 1. in 2. točka tega odstavka skupaj vplivata na zadevne produkte ali storitve.
(5) Razlika med realiziranimi rezultati in napovedmi rezultatov ter njihovimi omejitvami iz 4. točke prvega odstavka tega člena pomeni, da se oseba zaveda, da so pretekli rezultati le omejeno lahko napoved prihodnjih pričakovanj in da se pri prihodnjih pričakovanjih predstavi vsaj tri scenarije (neugodni, normalni in ugodni).
(6) Poznavanje notranjih politik institucije pri kateri so osebe zaposlene iz 5. točke prvega odstavka tega člena pomeni, da oseba pozna notranje akte in postopke institucije, ki so namenjeni pravilnemu in zakonitemu izvajanju posameznih storitev ali posameznih dejanj.
(7) Poznavanje možnih konfliktov interesov pri dajanju informacij in kako jih preprečiti ali omejiti iz 6. točke prvega odstavka tega člena pomeni, da oseba pozna in razume pojem konflikta interesov in kako jih preprečiti ali omejiti oziroma kako pri morebitnih konfliktih interesov ravnati.
(8) Poznavanje osnov pravil o zlorabah trga ter preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma iz 7. točke prvega odstavka tega člena pomeni poznavanje predpisov in obveznosti s teh področij.
(9) Poslovna etika na kapitalskih trgih iz 8. točke prvega odstavka tega člena pomeni ravnanja, ki povečujejo ugled kapitalskih trgov, njihovih ustanov in oseb, ki delajo na tem področju. Osebe morajo s svojimi ravnanji prispevati k uveljavitvi dobrih praks s področja kapitalskih trgov in se izogibati dejanj, ki bi lahko bila kakor koli moralno sporna.
(10) Poznavanje kontaktov drugih oseb v instituciji, ki lahko podajo bolj natančne informacije o podrobnostih posameznih produktov ali storitev iz 8. točke prvega odstavka tega člena pomeni razpolagati z informacijami o kontaktih tistih oseb, ki imajo bolj natančne informacije o produktih (so v instituciji odgovorne za pripravo produkta, njegovega prospekta ali ključnih informacij), ali so upravičene investicijsko svetovati in lahko strankam dajejo takšne nasvete, ali se neposredno ukvarjajo s posamezno storitvijo in imajo zato več natančnih informacij (npr. gospodarjenje s finančnimi instrumenti). Osebe morajo vedeti na, koga se lahko obrnejo za posamezne bolj natančne informacije, s katerimi same ne razpolagajo.
(11) Osebe iz prvega odstavka tega člena morajo imeti tista znanja in usposobljenosti iz tega člena, ki so potrebna za opravljanje nalog, ki jih posamezne osebe dejansko opravljajo. Pri tem se upošteva narava, zahtevnost in kompleksnost teh nalog.
4. člen 
(Merila za uspešnost) 
(1) Osebe, ki dajejo strankam informacije o finančnih instrumentih, strukturiranih vlogah, investicijskih storitvah in poslih ter pomožnih investicijskih storitvah morajo opraviti ustrezen preizkus znanja in usposobljenosti, ki ga pripravijo osebe iz prvega odstavka 6. člena tega sklepa.
(2) Preizkus znanja in usposobljenosti uspešno opravijo osebe, ki dosežejo vsaj 60 % možnih točk na preizkusu.
5. člen 
(Delovne izkušnje) 
(1) Poleg opravljenega preizkusa znanja in usposobljenosti morajo imeti osebe iz prvega odstavka prejšnjega člena najmanj 6 mesecev ustreznih delovnih izkušenj, da lahko samostojno dajejo strankam informacije o finančnih instrumentih, strukturiranih vlogah, investicijskih storitvah in poslih ter pomožnih investicijskih storitvah.
(2) Ustrezne delovne izkušnje pridobi oseba na delovnem mestu, kjer uporablja enakovredno znanje, kot je potrebno za dajanje informacij strankam iz 3. člena tega sklepa. To velja za zaposlitev, ki je enakovredna polni delovni obveznosti (40 ur na teden).
(3) Oseba, ki ni pridobila ustreznih znanj in usposobljenosti ali delovnih izkušenj samostojno ne sme dajati informacij iz prvega odstavka tega člena. Takšne informacije lahko daje le pod nadzorstvom (mentorstvom) osebe, ki te pogoje izpolnjuje.
(4) Oseba lahko daje informacije pod nadzorstvom (mentorstvom) največ dve leti. V tem času mora pridobiti ustrezno znanje in usposobljenost ter delovne izkušnje, ki so potrebni za samostojno dajanje informacij.
III. OSEBE, KI LAHKO OCENJUJEJO ZNANJA IN USPOSOBLJENOSTI 
6. člen 
(Osebe, ki lahko ocenjujejo znanja in usposobljenosti) 
(1) Znanja in usposobljenosti lahko z ustreznim preizkusom ocenjujejo osebe iz prvega odstavka 2. člena tega sklepa, ali pa to v njihovem imenu opravi tretja oseba (zunanji izvajalec).
(2) Osebe, ki ocenjujejo znanja in usposobljenosti morajo izdati potrdilo osebam, ki so opravile preizkus znanja in usposobljenosti. V potrdilu se navede kdo je preizkus opravil, za katero področje ga je opravljal in kdaj ga je opravil.
(3) Osebe iz prvega odstavka 2. člena tega sklepa morajo voditi seznam zaposlenih, ki so opravili preizkuse znanj in usposobljenosti z navedbo področij, za katere so jih opravili.
(4) Agencija lahko vedno preveri ali ima oseba, ki daje informacije strankam potrebna znanja in usposobljenosti za katera je uspešno opravila preizkus.
IV. STALNO PREVERJANJE ZNANJ IN USPOSOBLJENOSTI 
7. člen 
(Stalno preverjanje znanj in usposobljenosti) 
(1) Osebe iz prvega odstavka 2. člena tega sklepa morajo stalno preverjati znanje in usposobljenost svojih zaposlenih, ki dajejo informacije strankam in zagotoviti, da so ti obnovili svoja znanja oziroma jih nadgradili z vsemi relevantnimi spremembami, ki so se zgodile od zadnjega preverjanja. Preverjanje mora biti izvedeno vsakič, kadar je to potrebno, najmanj pa enkrat letno. Ocenjevanje lahko izvede oseba iz prvega odstavka 2. člena tega sklepa ali zunanji izvajalec.
(2) Osebe, ki dajejo strankam informacije o finančnih instrumentih, strukturiranih vlogah, investicijskih storitvah in poslih ter pomožnih investicijskih storitvah morajo svoje znanje ves čas obnavljati in nadgrajevati tako, da v vsakem trenutku izpolnjujejo zahteve glede ustreznih znanj in usposobljenosti, ki so potrebna pri njihovih delovnih nalogah.
(3) Znanja in usposobljenosti, ki jih mora oseba iz prejšnjega odstavka izpolnjevati, so ustrezna poslom, ki jih ta oseba opravlja.
(4) Agencija lahko vedno preveri ali ima oseba iz drugega odstavka tega člena potrebna znanja in usposobljenosti za posle, ki jih ta oseba opravlja.
(5) Osebe iz prvega odstavka 2. člena tega sklepa vodijo evidenco preverjanja znanj ter evidenco izobraževanj s katerimi so osebe, ki dajejo informacije obnovile ali nadgradile svoja znanja.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
(Uskladitev s tem sklepom) 
Osebe iz prvega odstavka 2. člena tega sklepa morajo svoje poslovanje uskladiti s tem sklepom v šestih mesecih od uveljavitve tega sklepa.
10. člen 
(Veljavnost sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-5/2019-4
Ljubljana, dne 12. junija 2019
EVA 2019-1611-0071
Predsednik Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas