Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2019 z dne 27. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2019 z dne 27. 6. 2019

Kazalo

1902. Sklep o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika, stran 5168.

  
Na podlagi tretjega odstavka 219. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina sklepa in opredelitev pojmov) 
(1) Ta sklep določa vsebino programov, način opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika, in stalno preverjanje znanj in usposobljenosti borznih posrednikov.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
(3) Združenje je gospodarsko interesno združenje, v katero se združujejo borzni člani, in ga je Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) pooblastila za izvajanje preizkusov strokovnega znanja iz 2. točke drugega odstavka 219. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.; v nadaljevanju ZTFI-1) in opravljanje presoje strokovnih znanj iz četrtega odstavka 219. člena ZTFI-1.
2. PROGRAM PREIZKUSA 
2. člen 
(program za preizkus strokovnega znanja za opravljanje poslov izvrševanja naročil strank) 
Program za preizkus znanj, potrebnih za opravljanje poslov izvrševanja naročil obsega:
(a) poznavanje zakonov in drugih predpisov, ki urejajo:
1. trg finančnih instrumentov,
2. prevzeme,
3. nematerializirane vrednostne papirje,
4. varstvo osebnih podatkov,
5. preprečevanje pranja denarja,
6. poslovanje borze in centralne kliriškodepotne družbe,
7. investicijske sklade in družbe za upravljanje.
(b) Poznavanje osnov poslovne etike ter odnosa do vlagateljev.
3. člen 
(program za preizkus strokovnega znanja za opravljanje poslov investicijskega svetovanja) 
Program za preizkus znanj, potrebnih za opravljanje poslov investicijskega svetovanja, poleg vsebin iz 2. člena tega sklepa, dodatno obsega še:
(a) poznavanje zakonov in drugih predpisov, ki urejajo:
1. gospodarske družbe in
2. davčne predpise, in sicer v obsegu, ki je potreben za skrbno opravljanje poslov investicijskega svetovanja.
(b) teoretična in praktična znanja s področja:
1. finančnih institucij in trgov finančnih instrumentov,
2. poslovnih financ in poslovanja s finančnimi instrumenti,
3. uporabe finančnih analiz,
4. osebnih financ.
4. člen 
(program za preizkus strokovnega znanja za opravljanje poslov gospodarjenja s finančnimi instrumenti strank) 
Program za preizkus znanj, potrebnih za opravljanje poslov gospodarjenja s finančnimi instrumenti strank, poleg vsebin iz 2. in 3. člena tega sklepa dodatno obsega še teoretična in praktična znanja s področja:
1. upravljanja premoženja,
2. izdelave finančnih analiz.
3. NAČIN PREIZKUSA 
5. člen 
(izpitni odbor in komisija za preizkus znanj) 
(1) Za preizkus znanj se oblikujeta izpitni odbor in komisija za preizkus znanj.
(2) Izpitni odbor (v nadaljevanju: odbor) sestavlja pet članov, in sicer:
– 2 predstavnika Združenja,
– 2 predstavnika Agencije in
– 1 neodvisni strokovnjak.
(3) Neodvisni strokovnjak po tem sklepu je oseba, ki:
– je strokovnjak s področja gospodarskega prava, finančnih instrumentov ali financ,
– ni posredno ali neposredno povezana oseba s članico združenja.
(4) Vsak član odbora ima namestnika. Mandat članov odbora in njihovih namestnikov traja 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
(5) Predstavnika iz tretje alineje drugega odstavka tega člena in njegovega namestnika imenuje Agencija na predlog Združenja.
6. člen 
(pristojnosti in način dela izpitnega odbora) 
(1) Pristojnosti odbora so naslednje:
– določi podrobnejšo vsebino usposabljanja kandidatov po tem sklepu,
– določa merila za preizkus znanj iz 2. do 4. člena tega sklepa,
– določa navodila komisijam za preizkus znanj in določa listo izpraševalcev,
– odloča o drugih zadevah v skladu s tem sklepom,
– sprejema poslovnik o delu izpitnega odbora in sprejema splošne akte, potrebne za izvajanje preizkusa.
(2) Odbor lahko sprejema odločitev, če je na seji prisotna večina članov oziroma njihovih namestnikov. Odločitev odbora je sprejeta, če zanjo glasuje večina prisotnih članov odbora oziroma njihovih namestnikov.
(3) Odbor se sestaja na sejah.
7. člen 
(lista izpraševalcev in komisija za preizkus znanj) 
(1) Na listi izpraševalcev so lahko osebe, ki imajo najmanj visoko strokovno izobrazbo in najmanj petletne izkušnje s področja borznoposredniških družb, gospodarskega prava ali financ. Lista izpraševalcev vsebuje podatke o imenih in priimkih izpraševalcev, njihovem naslovu, izobrazbi, izkušnjah ter zaposlitvi.
(2) Komisijo za posamezen preizkus znanj določi pristojni organ Združenja z liste izpraševalcev. Komisijo za preizkus znanj sestavljajo trije člani, od katerih je eden predsednik. Predsednik komisije za preizkus znanj oziroma njegov namestnik skrbi za pravilen potek postopka.
(3) Član komisije za preizkus znanj ne sme biti oseba, ki je v sorodstvenem razmerju s kandidatom ali če obstajajo druge okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.
(4) Pristojnosti komisije za preizkus znanj so naslednje:
– izvaja preizkuse znanj,
– ugotavlja rezultate preizkusov znanj,
– obravnava ugovore kandidatov,
– poroča odboru in mu predlaga spremembe meril za preizkus znanj v skladu s 6. členom tega sklepa.
8. člen 
(objava preizkusa znanj) 
(1) Združenje najmanj enkrat letno na svoji spletni strani objavi roke za opravljanje preizkusov znanj. V razpisu se določijo roki za opravljanje preizkusov znanj, rok, v katerem je potrebno vložiti prijavo, odjavo in dokazila o izpolnjevanju pogojev za prijavo ter način obveščanja kandidatov v primeru neizpolnjevanja pogojev ter stroški preizkusa znanj.
(2) Rok za prijavo ne sme biti krajši od 8 dni od dneva objave razpisa, razpis pa mora biti objavljen najkasneje 45 dni pred razpisanim rokom preizkusa znanj.
(3) Prijava kandidata mora vsebovati ime in priimek (če je relevantno, tudi prejšnje priimke), naslov, rojstni datum, dokazilo o plačilu takse po tarifni številki 12 Tarife o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 54/08, 86/09, 59/10, 10/11, 80/12, 102/12 – popr., 78/13, 80/14, 59/15 in 30/17), dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev za prijavo ter datum in podpis kandidata.
9. člen 
(preizkus znanj) 
(1) Natančnejši program in merila glede pisnega oziroma ustnega dela preizkusa znanj določi odbor.
(2) Kandidat opravlja preizkus znanj pred komisijo za preizkus znanj.
(3) Pred pristopom k preizkusu znanj se mora kandidat identificirati z osebnim dokumentom.
(4) O poteku preizkusa znanj se vodi zapisnik z naslednjimi podatki: ime in priimek posameznega kandidata (če je relevantno, tudi prejšnje priimke), datum rojstva, podatek o tem, ali in kolikokrat je že opravljal preizkus znanj, ime in priimek članov komisije za preizkus znanj, področja, iz katerih je kandidat opravljal preizkus znanj, uspeh kandidata pri preizkusu znanj z datumom in podpisi članov komisije za preizkus znanj. Pisna naloga posameznega kandidata je priloga zapisnika.
(5) Združenje za vsakega kandidata vodi dokumentacijo, ki vsebuje prijavo k preizkusu znanj, podatke iz zapisnika o poteku preizkusa znanj in potrdilo o opravljenem preizkusu znanj.
(6) Uspeh kandidata pri preizkusu znanj se ocenjuje na opisni način, in sicer:
– kandidat je preizkus znanj uspešno opravil,
– kandidat preizkusa znanj ni opravil.
(7) Združenje je dolžno kandidata o uspešnosti preizkusa znanj pisno obvestiti najkasneje v roku 15 dni po končanem preizkusu znanj. V primeru, da je kandidat uspešno opravil preizkus znanj, mu Združenje posreduje tudi potrdilo o opravljenem preizkusu znanj, ki vsebuje:
– navedbo, da potrdilo izdaja Agencija,
– ime in priimek kandidata (če je relevantno, tudi prejšnje priimke),
– datum rojstva kandidata,
– evidenčno številko potrdila,
– datum opravljanja izpita,
– podpis predsednika izpitnega odbora ali drugega predstavnika Agencije v izpitnem odboru in žig Agencije ter
– datum in kraj izdaje potrdila.
(8) Če kandidat preizkusa znanj ni uspešno opravil, ima pravico do ponovnega pristopa na naslednjem razpisanem roku.
(9) Pisno nalogo se uniči eno leto po izdaji potrdila o uspešno opravljenem preizkusu znanja oziroma dokončni rešitvi ugovora kandidata.
4. PRESOJA STROKOVNIH ZNANJ 
10. člen
(presoja strokovnih znanj) 
(1) Državljanu države članice EU ali Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) lahko komisija za preizkus znanj namesto na podlagi opravljenega preizkusa iz 2. točke drugega odstavka 219. člena ZTFI-1, tudi na podlagi dokazil o pridobljenih strokovnih znanjih, ki so jih izdali uradni organi države članice ali OECD, če iz predloženih dokazil izhaja enaka raven znanja, kot se zahteva za uspešno opravljen preizkus iz 2. točke drugega odstavka 219. člena ZTFI-1, prizna opravljen preizkus znanj iz 2., 3. ali 4. člena tega sklepa.
(2) Za postopek iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe o preizkusu znanja iz 3. poglavja tega sklepa.
5. STALNO PREVERJANJE ZNANJ IN USPOSOBLJENOSTI 
11. člen 
(stalno preverjanje znanj in usposobljenosti borznih posrednikov) 
(1) Osebe, ki imajo dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov, morajo stalno preverjati znanje in usposobljenost borznih posrednikov, ki so pri njih zaposleni, in zagotoviti, da so ti obnovili svoja znanja oziroma jih nadgradili z vsemi relevantnimi spremembami, ki so se zgodile od zadnjega preverjanja. Preverjanje mora biti izvedeno vsakič, kadar je to potrebno, najmanj pa enkrat letno. Ocenjevanje lahko izvede oseba iz prejšnjega stavka sama ali zunanji izvajalec.
(2) Borzni posredniki morajo svoje znanje ves čas obnavljati in nadgrajevati tako, da v vsakem trenutku izpolnjujejo zahteve glede ustreznih znanj in usposobljenosti, ki so potrebna pri njihovih delovnih nalogah.
(3) Znanja in usposobljenosti, ki jih mora oseba iz prejšnjega odstavka izpolnjevati, so ustrezna poslom, ki jih ta oseba opravlja.
(4) Agencija lahko vedno preveri ali ima oseba iz drugega odstavka tega člena potrebna znanja in usposobljenosti za posle, ki jih ta oseba opravlja.
(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena vodijo evidenco preverjanja znanj ter evidenco izobraževanj s katerimi so borzni posredniki obnovili ali nadgradili svoja znanja.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
(prehodne in končne določbe) 
(1) Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika (Uradni list RS, št. 106/07, 64/10, 35/18 in 77/18 – ZTFI-1).
(2) Šteje se, da so osebe, ki so uspešno opravile preizkus strokovnih znanj na podlagi 109. člena ZTVP-1 (Uradni list RS, št. 56/99) ali 186. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – uradno prečiščeno besedilo, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 9/17), opravile preizkus strokovnih znanj po 2. do 4. členu tega sklepa.
(3) Člani izpitnega odbora, imenovani na podlagi sklepa iz prvega odstavka tega člena, nadaljujejo svoje delo kot člani izpitnega odbora iz 5. člena tega sklepa.
(4) Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-8/2019-4
Ljubljana, dne 12. junija 2019
EVA 2019-1611-0074
Predsednik Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas 

AAA Zlata odličnost