Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2019 z dne 27. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2019 z dne 27. 6. 2019

Kazalo

1900. Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa borznoposredniške družbe, likvidacijskega upravitelja borznoposredniške družbe oziroma poslovodjo podružnice investicijskega podjetja tretje države, stran 5136.

  
Na podlagi 185. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.) v zvezi z 58. členom Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1 in 22/19 – ZIUDSOL) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa borznoposredniške družbe, likvidacijskega upravitelja borznoposredniške družbe oziroma poslovodjo podružnice investicijskega podjetja tretje države 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
(1) Ta sklep določa podrobnejšo vsebino dokumentacije, s katero:
– kandidat za člana uprave borznoposredniške družbe v dvotirnem sistemu upravljanja ali izvršnega direktorja borznoposredniške družbe v enotirnem sistemu upravljanja (v nadaljevanju kandidat za člana uprave) dokazuje izpolnjevanje pogojev iz 185. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.; v nadaljevanju ZTFI-1) v zvezi z 38. členom Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1 in 22/19 – ZIUDSOL; v nadaljevanju: ZBan-2),
– kandidat za likvidacijskega upravitelja borznoposredniške družbe (v nadaljevanju kandidat za člana uprave) dokazuje izpolnjevanje pogojev iz 187. člena ZTFI-1 v povezavi z 80. členom ZBan-2 v zvezi z 38. členom ZBan-2,
– kandidat za poslovodjo podružnice investicijskega podjetja tretje države (v nadaljevanju kandidat za člana uprave) dokazuje izpolnjevanje pogojev iz tretjega odstavka 217. člena ZTFI-1 v povezavi s 185. členom ZTFI-1 v zvezi z 38. členom ZBan-2,
– borznoposredniška družba v zvezi z imenovanim članom nadzornega sveta borznoposredniške družbe v dvotirnem sistemu upravljanja ali neizvršnega direktorja borznoposredniške družbe v enotirnem sistemu upravljanja (v nadaljevanju član nadzornega sveta) dokazuje izpolnjevanje pogojev za imenovanje člana nadzornega sveta iz 185. člena ZTFI-1 v zvezi s 53. členom ZBan-2.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen 
(uporaba pojmov) 
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen, kot je določen v ZTFI-1, ZBan-2 oziroma Uredbi (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (v nadaljevanju Uredba 2013/575/EU) in predpisih izdanih na njihovi podlagi.
3. člen 
(priloge v zvezi z dokazovanjem izpolnjevanja pogojev) 
(1) Kandidat za člana uprave borznoposredniške družbe mora k zahtevi za izdajo dovoljenja iz prve do tretje alineje prvega odstavka 1. člena tega sklepa priložiti:
(a) izpolnjen vprašalnik v obliki obrazca VPR, ki je priloga tega sklepa, v delu, ki se nanaša na kandidata za člana uprave,
(b) kopijo veljavnega osebnega dokumenta,
(c) podroben življenjepis,
(d) kopije dokazil o pridobljeni strokovni izobrazbi,
(e) kopije morebitnih priporočil delodajalcev,
(f) izpisek iz kazenske evidence in dokazilo, da zoper to osebo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katerega se lahko izreče kazen zapora eno leto ali več (pogoj iz 185. člena ZTFI-1 v zvezi z 38. členom ZBan-2) oziroma drugo ustrezno dokazilo, če takšna evidenca ne obstaja,
(g) sklep ustreznega organa o imenovanju kandidata za člana uprave iz 185. člena ZTFI-1 v zvezi s tretjim odstavkom 39. člena ZBan-2,
(h) izpis iz sistema izmenjave informacij o boniteti strank (SISBON) ali druge ustrezne zbirke osebnih podatkov iz tujine, če ta obstaja,
(i) druga dokazila, ki dokazujejo navedbe v vprašalniku,
(j) kopijo potrdila o plačilu takse.
(2) Borznoposredniška družba mora v petnajstih dneh po imenovanju člana uprave Agenciji posredovati:
(a) izpolnjen vprašalnik VPR_BPD, ki je priloga tega sklepa,
(b) oceno borznoposredniške družbe o primernosti kandidata za člana uprave.
(3) Borznoposredniška družba mora v petnajstih dneh po imenovanju člana nadzornega sveta na skupščini Agenciji v zvezi z zadevno osebo posredovati:
(a) izpolnjen vprašalnik VPR, ki je priloga tega sklepa, v delu, ki se nanaša na zadevno osebo in ki ga izpolni zadevna oseba,
(b) izpolnjen vprašalnik VPR_BPD, ki je priloga tega sklepa,
(c) kopijo veljavnega osebnega dokumenta člana nadzornega sveta,
(d) podroben življenjepis člana nadzornega sveta,
(e) kopije dokazil o pridobljeni strokovni izobrazbi člana nadzornega sveta,
(f) kopije morebitnih priporočil delodajalcev,
(g) izpisek iz kazenske evidence in dokazilo, da zoper to osebo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katerega se lahko izreče kazen zapora eno leto ali več (pogoj iz 185. člena ZTFI-1 v zvezi z 2. točko prvega odstavka 53. člena ZBan-2) oziroma drugo ustrezno dokazilo, če takšna evidenca ne obstaja,
(h) sklep skupščine borznoposredniške družbe o imenovanju člana nadzornega sveta,
(i) izpis iz sistema izmenjave informacij o boniteti strank (SISBON) ali druge ustrezne zbirke osebnih podatkov iz tujine, če ta obstaja,
(j) oceno borznoposredniške družbe o primernosti člana nadzornega sveta in
(k) druga dokazila, ki dokazujejo navedbe v vprašalniku.
4. člen 
(prenehanje uporabe predpisa) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa borznoposredniške družbe, likvidacijskega upravitelja borznoposredniške družbe oziroma poslovodjo podružnice investicijskega podjetja tretje države (Uradni list RS, št. 72/16 in 77/18 – ZTFI-1).
5. člen 
(uveljavitev in uporaba sklepa) 
(1) Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za postopke, začete po uveljavitvi tega sklepa.
(2) Postopki začeti pred uveljavitvijo tega sklepa se končajo po Sklepu o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa borznoposredniške družbe, likvidacijskega upravitelja borznoposredniške družbe oziroma poslovodjo podružnice investicijskega podjetja tretje države (Uradni list RS, št. 72/16 in 77/18 – ZTFI-1).
Št. 00700-5/2019-4
Ljubljana, dne 29. maja 2019
EVA 2019-1611-0053
Predsednik Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas