Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2019 z dne 27. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2019 z dne 27. 6. 2019

Kazalo

1899. Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev borznoposredniške družbe, stran 5122.

  
Na podlagi 183. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o imetnikih kvalificiranih deležev borznoposredniške družbe 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
(1) Ta sklep ureja naslednje vsebine Skupnih smernic o skrbni oceni pri pridobitvah in povečanjih kvalificiranih deležev v finančnem sektorju, ki so jih izdali Evropski nadzorni organi in katerih uporaba je določena s Sklepom o uporabi Skupnih smernic o skrbni oceni pri pridobitvah in povečanjih kvalificiranih deležev v finančnem sektorju (Uradni list RS, št. 38/17):
(a) podrobnejšo vsebino meril za presojo primernosti bodočega kvalificiranega imetnika borznoposredniške družbe (v nadaljevanju bodoči kvalificirani imetnik),
(b) podrobnejšo vsebino dokumentacije in informacij, ki jih je treba priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža,
(c) podrobnejšo vsebino in način pošiljanja obvestil kvalificiranega imetnika Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija).
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. člen 
(opredelitve pojmov) 
(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.; v nadaljevanju ZTFI-1) in Uredbi (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju Uredba 575/2013/EU) ter predpisih, izdanih na njuni podlagi.
(2) Pri uporabi tega sklepa se upoštevajo tudi določbe Skupnih smernic o skrbni oceni pri pridobitvah in povečanjih kvalificiranih deležev v finančnem sektorju z dne 20. 12. 2016 (JC/GL/2016/01).
(3) Za namen tega sklepa veljajo naslednje opredelitve pojmov:
(a) primerljiva tretja država je država, ki je v skladu s 4. členom Izvedbenega sklepa Komisije z dne 12. 12. 2014 o enakovrednosti nadzorniških in regulativnih zahtev nekaterih tretjih držav in ozemelj za namene obravnave izpostavljenosti v skladu z Uredbo 575/2013/EU, uvrščena v seznam iz priloge IV k navedenemu sklepu;
(b) nadrejena družba je družba, kot je opredeljena v drugem odstavku 56. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odločba US, 82/13 in 55/15; v nadaljevanju ZGD-1);
(c) bodoči skupni kvalificirani imetniki so osebe, ki so se sporazumele, da bodo delovale usklajeno pri pridobivanju delnic oziroma poslovnih deležev borznoposredniške družbe ali izvrševanju upravljavskih upravičenj iz teh delnic oziroma deležev in nameravajo pridobiti delež, na podlagi katerega bi skupno dosegle ali presegle kvalificirani delež (drugi odstavek 60. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1 in 22/19 – ZIUDSOL; v nadaljevanju ZBan-2) v zvezi s 182. členom ZTFI-1);
(d) kvalificirani delničarski sporazum je sporazum iz tretjega odstavka 60. člena ZBan-2 v zvezi s 182. členom ZTFI-1 in se nanaša na sklenitev takšnega sporazuma med delničarji borznoposredniške družbe, ki so skupno že imetniki delnic borznoposredniške družbe, na podlagi katerih dosegajo ali presegajo kvalificirani delež v borznoposredniški družbi.
2. MERILA ZA PRESOJO PRIMERNOSTI BODOČEGA KVALIFICIRANEGA IMETNIKA 
3. člen 
(bodoči kvalificirani imetnik) 
Bodoči kvalificirani imetnik je lahko fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom in tem sklepom.
4. člen 
(ugled bodočega kvalificiranega imetnika) 
(1) Bodoči kvalificirani imetnik mora imeti dobro ime ter ustrezne sposobnosti za upravljanje borznoposredniške družbe, v kateri bo pridobil kvalificiran delež in izkušnje z vodenjem poslov, primerljivih tistim, ki jih opravlja borznoposredniška družba.
(2) Presojo ugleda bodočega kvalificiranega imetnika Agencija opravi na podlagi ocene njegove integritete in strokovne usposobljenosti za upravljanje borznoposredniške družbe, v kateri bo pridobil kvalificirani delež, in vodenje njenih poslov.
(3) Pri presoji integritete bodočega kvalificiranega imetnika Agencija upošteva dejstva in okoliščine v zvezi z bodočim kvalificiranim imetnikom in katerim koli od članov njegovega organa vodenja, ki med drugim vključujejo obstoj:
(a) pravnomočnih in nepravnomočnih sodb ali obtožnic ter kazenskih pregonov v zvezi s kaznivimi dejanji, zlasti:
– po zakonih, ki urejajo trg finančnih instrumentov, vrednostne papirje, bančništvo, zavarovalništvo, plačilne instrumente, delovanje gospodarskih družb, stečaj in solventnost, varstvo potrošnikov, preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter drugih predpisov, ki so povezani z dejavnostjo bodočega kvalificiranega imetnika ali dejavnostjo borznoposredniške družbe, v kateri bo pridobil kvalificiran delež,
– v zvezi z nepoštenostjo, goljufijo ali finančnim oziroma gospodarskim kriminalom, vključno s pranjem denarja, financiranjem terorizma, tržno manipulacijo, trgovanjem z notranjimi informacijami, oderuštvom, korupcijo ali davčno utajo;
(b) pravnomočnih odločb ter uvedb postopkov v zvezi s storitvijo prekrškov zaradi kršitve predpisov, ki urejajo področja iz točke (a) tega odstavka, vključno z vsemi pomembnimi ugotovitvami in izvršilnimi ukrepi na podlagi nadzora oziroma preiskav v zvezi z navedenim, ki so izrečeni ali so v teku;
(c) informacij o zavrnjenih, odvzetih, preklicanih ali razveljavljenih registracijah, dovoljenjih in članstvih v strokovnih združenjih, o odpoklicih ali zahtevanih odstopih z direktorske funkcije ter o disciplinskih ukrepih, kar vključuje tudi vse informacije o upravnih postopkih v zvezi z navedenim;
(d) kakršnih koli ugotovitev ali dokazov o poslovanju, ki ni pregledno ali ni v skladu z načeli in pravili dobre poslovne prakse oziroma poslovne etike.
(4) Pri presoji strokovne usposobljenosti bodočega kvalificiranega imetnika Agencija upošteva strokovno usposobljenost ter pretekle izkušnje za upravljanje in vodenje poslov borznoposredniške družbe, še zlasti pa:
(a) njegove izkušnje in rezultate na področju finančnih dejavnosti, ki so primerljive poslom, ki jih opravlja borznoposredniška družba ali upravljanja naložb družb s tega področja;
(b) strokovno usposobljenost članov organa vodenja ter njihove lastnosti in izkušnje, potrebne za vodenje oziroma nadzor nad vodenjem poslov borznoposredniške družbe ali družbe primerljive velikosti in dejavnosti kot borznoposredniška družba oziroma drugih primerljivih poslov;
(c) politike in prakse upravljanja bodočega kvalificiranega imetnika in, če je to primerno, ostalih družb v skupini.
(5) V primeru, da je bodoči kvalificirani imetnik nadzorovana finančna družba države članice oziroma nadzorovana finančna družba tretje države, član njenega upravljalnega organa, ali njen kvalificirani imetnik, Agencija pridobi mnenje pristojnega organa države članice ali tretje države glede okoliščin iz drugega do četrtega odstavka tega člena.
5. člen 
(ugled oseb, ki bodo zaradi pridobitve kvalificiranega deleža imele možnost upravljati borznoposredniško družbo ali drugače vplivati na njeno poslovanje) 
(1) Osebe, ki jih namerava bodoči kvalificirani imetnik imenovati za člane upravljalnega organa borznoposredniške družbe oziroma osebe, ki bodo zaradi pridobitve kvalificiranega deleža bodočega kvalificiranega imetnika imele možnost upravljati borznoposredniško družbo ali drugače vplivati na njeno poslovanje, morajo imeti ustrezen ugled, ki ga Agencija presoja na podlagi njihove integritete in strokovne usposobljenosti za upravljanje borznoposredniške družbe.
(2) Pri presoji okoliščin iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe 4. člena tega sklepa.
6. člen 
(finančna trdnost bodočega kvalificiranega imetnika) 
(1) Presojo finančne trdnosti bodočega kvalificiranega imetnika Agencija opravi na podlagi ocene njegovega finančnega položaja, ki mora omogočati financiranje pridobitve kvalificiranega deleža ter ohranjanje finančne stabilnosti bodočega kvalificiranega imetnika in borznoposredniške družbe na način, da ne bo ogroženo njeno poslovanje.
(2) Pri presoji finančne trdnosti bodočega kvalificiranega imetnika Agencija ugotavlja:
(a) ali je bilo poslovanje bodočega kvalificiranega imetnika v zadnjih treh poslovnih letih uspešno in stabilno in
(b) ali je mogoče sklepati, da finančni položaj bodočega kvalificiranega imetnika po pridobitvi kvalificiranega deleža omogoča izvedbo poslovnega načrta borznoposredniške družbe za prihodnja tri leta, upoštevajoč višino kvalificiranega deleža, ki ga namerava pridobiti v borznoposredniški družbi ter dejavnost bodočega kvalificiranega imetnika in družb v skupini, ki ji pripada kvalificirani imetnik.
(3) Pri presoji finančne trdnosti bodočega kvalificiranega imetnika Agencija ocenjuje zlasti:
(a) finančno moč bodočega kvalificiranega imetnika,
(b) vire in razpoložljivost sredstev za pridobitev kvalificiranega deleža,
(c) njegovo sposobnost za pridobivanje finančnih sredstev v prihodnje,
(d) njegovo ureditev notranjega upravljanja,
(e) preglednost strukture njegovih naložb v lastniške deleže,
(f) resničnost in poštenost njegovih računovodskih izkazov,
(g) preglednost in stabilnost njegove lastniške strukture in
(h) druge dejavnike v zvezi s presojo finančne trdnosti.
(4) V primeru, da je bodoči kvalificirani imetnik nadzorovana finančna družba države članice oziroma nadzorovana finančna družba tretje države, Agencija za namen presoje finančne trdnosti bodočega kvalificiranega imetnika pridobi oceno njegovega finančnega položaja, ki jo je izvedel pristojni organ oziroma nadzorni organ države članice ali tretje države.
7. člen 
(vpliv na sposobnost borznoposredniške družbe ravnati v skladu s pravili o upravljanju s tveganji ter izpolnjevati zahteve in omejitve, določene v zakonih in uredbah) 
(1) Zaradi pridobitve kvalificiranega deleža bodočega kvalificiranega imetnika ne sme biti ogrožena sposobnost borznoposredniške družbe izpolnjevati pravila o upravljanju s tveganji ter izpolnjevati zahtev in omejitev, določenih v 5. poglavju ZTFI-1, Uredbi 575/2013/EU ter drugih zakonih in predpisih, ki urejajo poslovanje borznoposredniške družbe.
(2) V zvezi z nameravano pridobitvijo kvalificiranega deleža Agencija zlasti preverja, ali obstaja verjetnost, da:
(a) borznoposredniška družba ne bo sposobna izpolnjevati pravil o upravljanju s tveganji oziroma zahtev in omejitev, kot so določene z določbami 5. poglavja ZTFI-1, Uredbo 575/2013/EU in zakona, ki ureja finančne konglomerate, tako na posamični podlagi kot tudi na konsolidirani podlagi na ravni investicijske skupine;
(b) bi bilo v borznoposredniški družbi onemogočeno ali ovirano izvajanje učinkovitega nadzora ter učinkovita izmenjava informacij med pristojnimi organi oziroma nadzornimi organi ali razmejitve pristojnosti in odgovornosti za nadzor med njimi;
(c) bi pridobitev kvalificiranega deleža v borznoposredniški družbi ogrozila položaj borznoposredniške družbe tako, da ta ne bi bila sposobna vzpostaviti in dosledno uresničevati primernih notranjih ureditev in postopkov za upravljanje tveganj, mehanizmov notranjih kontrol in politik prejemkov, vključno z zanesljivimi postopki poročanja ter računovodskimi postopki, ki omogočajo ugotavljanje, merjenje, spremljanje in nadzor poslov z njenim nadrejenim finančnim ali mešanim finančnim holdingom oziroma mešanim poslovnim holdingom in njegovimi podrejenimi družbami.
(3) Pri presoji okoliščin iz prejšnjega odstavka Agencija upošteva zlasti:
(a) namen bodočega kvalificiranega imetnika v zvezi s kvalificiranim deležem,
(b) njegov strateški načrt v zvezi z upravljanjem kvalificiranega deleža,
(c) njegove načrte v zvezi s finančnim položajem borznoposredniške družbe,
(d) njegov poslovni načrt v zvezi s prihodnjimi dejavnostmi in ureditvijo notranjega upravljanja borznoposredniške družbe, vključno z njenim položajem v skupini, v primeru, ko borznoposredniška družba zaradi pridobitve kvalificiranega deleža postane del skupine,
(e) zaveze, ki jih je bodoči kvalificirani imetnik podal v zvezi z zagotavljanjem kapitalske ali likvidnostne podpore borznoposredniški družbi.
8. člen 
(preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma) 
(1) V zvezi z nameravano pridobitvijo kvalificiranega deleža Agencija ugotavlja, ali:
(a) obstajajo razlogi za sum, da je bodoči kvalificirani imetnik bil vpleten ali pa je vpleten
– v dejanja ali poskuse pranja denarja, kot je opredeljeno v zakonu, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma,
– v dejanja ali poskuse financiranja terorizma oziroma teroristična dejanja ali poskuse terorističnih dejanj, kot je opredeljeno v zakonu, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma;
(b) obstajajo razlogi za sum, da je bilo ali bo v zvezi s pridobitvijo kvalificiranega deleža storjeno dejanje pranja denarja ali financiranja terorizma ali teroristično dejanje, kot je opredeljeno v zakonu, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma;
(c) bo pridobitev kvalificiranega deleža povečala tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma, kot je opredeljeno v zakonu, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma.
(2) Pri presoji okoliščin iz prvega odstavka tega člena Agencija ocenjuje zlasti:
(a) izvor sredstev za financiranje dejavnosti bodočega kvalificiranega imetnika, vključno s financiranjem pridobitve kvalificiranega deleža ter dostopom do virov kapitala in finančnih trgov,
(b) način izvedbe finančnih transakcij bodočega kvalificiranega imetnika, vključno z osebami, ki sodelujejo pri izvedbi finančnih transakcij, potrebnih za pridobitev kvalificiranega deleža v borznoposredniški družbi,
(c) dejanskega lastnika bodočega kvalificiranega imetnika,
(d) standarde glede preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v državi sedeža oziroma državi rezidentstva bodočega kvalificiranega imetnika,
(e) osebe, ki imajo tesne poslovne ali osebne vezi z bodočim kvalificiranim imetnikom, vključno z njegovimi dejanskimi lastniki.
(3) Pri presoji okoliščin iz tega člena se Agencija lahko, kadar oceni, da je to potrebno oziroma smiselno, posvetuje z Uradom Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja in drugimi organi, pristojnimi za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma.
9. člen 
(načelo sorazmernosti) 
(1) Agencija pri presoji primernosti bodočega kvalificiranega imetnika upošteva načelo sorazmernosti, kar pomeni, da pri presoji izpolnjevanja meril iz 4. do 8. člena tega sklepa upošteva:
(a) naravo bodočega kvalificiranega imetnika (fizična, pravna oseba ali sklad),
(b) državo sedeža bodočega kvalificiranega imetnika (država članica, tretja država, v kateri za nadzorovane subjekte finančnega sektorja velja ureditev nadzora, ki je določena za enakovredno pod pogoji iz sektorskih direktiv in uredb EU, tretja država ali država, za katero po določbah zakona, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma velja, da je uvrščena na seznam visoko tveganih tretjih držav s strateškimi pomanjkljivostmi, v katerih ne veljajo ustrezni ukrepi za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja ali financiranja terorizma, ali pri kateri obstaja večja verjetnost za pojav pranja denarja ali financiranja terorizma),
(c) kompleksnost lastniške strukture in strukture korporativnega upravljanja bodočega kvalificiranega imetnika,
(d) dejavnost bodočega kvalificiranega imetnika in družb v skupini, ki jim pripada, ter finančna razmerja med člani skupine,
(e) velikost deleža, ki ga namerava bodoči kvalificirani imetnik pridobiti,
(f) namen in druge posebnosti pridobitve kvalificiranega deleža (posel med osebami znotraj iste skupine, med osebami, ki niso del iste skupine),
(g) vpliv na upravljanje borznoposredniške družbe, v kateri namerava pridobiti kvalificiran delež,
(h) obstoj dokumentacije in informacij iz preteklih ocen o primernosti kvalificiranega imetnika,
(i) morebitna druga dejstva in okoliščine.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena se načelo sorazmernosti ne uporablja pri presoji integritete bodočega kvalificiranega imetnika in oseb, ki bodo zaradi pridobitve kvalificiranega deleža imele možnost upravljati borznoposredniško družbo ali drugače vplivati na njeno poslovanje, iz tretjega odstavka 4. člena in 5. člena tega sklepa.
10. člen 
(smiselna uporaba meril za presojo primernosti bodočega kvalificiranega imetnika) 
Določbe 4. do 9. člena tega sklepa o merilih za presojo primernosti bodočega kvalificiranega imetnika se smiselno uporabljajo tudi za udeležence kvalificiranega delničarskega sporazuma ter skupne kvalificirane imetnike.
3. DOKUMENTACIJA, KI JO JE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA 
11. člen 
(dokumentacija in informacije) 
(1) Zahtevo za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža iz prvega odstavka 64. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 182. člena ZTFI-1 vložijo pri Agenciji neposredni in posredni bodoči imetniki kvalificiranega deleža. Bodoči končni upravičeni imetnik kvalificiranega deleža lahko zahtevo za izdajo dovoljenja vloži v imenu ostalih posrednih bodočih imetnikov kvalificiranega deleža na podlagi njihovega predloženega pooblastila.
(2) Višina posrednega kvalificiranega deleža se ugotavlja na podlagi uporabe merila za nadzor in merila za množenje iz 6. podpoglavja 1. poglavja Naslova II Skupnih smernic o skrbni oceni pri pridobitvah in povečanjih kvalificiranih deležev v finančnem sektorju.
(3) Bodoči kvalificirani imetnik mora zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža priložiti dokumentacijo in informacije iz Priloge 1, ki je sestavni del tega sklepa.
(4) Agencija lahko v skladu s šestim odstavkom 516. člena ZTFI-1 zahteva predložitev dodatnih informacij ali dokumentov, potrebnih za presojo primernosti bodočega kvalificiranega imetnika, ne glede na to, ali so navedeni v Prilogi 1 tega sklepa.
(5) Bodoči kvalificirani imetnik lahko Agenciji predloži v pregled osnutek potrebne dokumentacije za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža pred vložitvijo formalne zahteve za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža.
12. člen 
(smiselna uporaba določb glede dokumentacije) 
Določbe 11. člena tega sklepa o dokumentaciji, ki jo je treba priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja, se smiselno uporabljajo tudi za udeležence kvalificiranega delničarskega sporazuma ter skupne kvalificirane imetnike.
4. OBVEŠČANJE AGENCIJE 
13. člen 
(pošiljanje obvestil) 
(1) Če namerava kvalificirani imetnik, ki je pridobil dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, odtujiti delnice oziroma poslovni delež tako, da bi se zaradi tega njegov delež zmanjšal pod spodnjo mejo razpona, za katero velja dovoljenje, mora skladno s četrtim odstavkom 74. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 182. člena ZTFI-1 o tem pisno obvestiti Agencijo najmanj en delovni dan pred nameravano odtujitvijo delnic. V pisnem obvestilu navede tudi velikost predvidenega zmanjšanja deleža in višino deleža glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu po predvidenem zmanjšanju deleža.
(2) Kvalificirani imetnik mora Agencijo skladno s petim odstavkom 74. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 182. člena ZTFI-1 nemudoma obvestiti o vsaki združitvi ali delitvi, pri kateri je udeležen, in o vsaki drugi statusni spremembi. Pisnemu obvestilu mora priložiti izpisek iz registra oziroma drugega ustreznega javnega registra.
(3) Finančni holding, mešani finančni holding in mešani poslovni holding, ki ima v skladu z dovoljenjem za pridobitev kvalificiranega deleža položaj borznoposredniški družbi nadrejene družbe, mora Agencijo skladno s šestim odstavkom 74. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 182. člena ZTFI-1 obvestiti v roku petih delovnih dni o vsaki spremembi članov upravljalnega organa.
5. KONČNI DOLOČBI 
14. člen 
(prenehanje uporabe predpisa) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 72/16 in 77/18 – ZTFI-1).
15. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-4/2019-4
Ljubljana, dne 29. maja 2019
EVA 2019-1611-0052
Predsednik Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas