Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2019 z dne 27. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2019 z dne 27. 6. 2019

Kazalo

1897. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala borznoposredniških družb, stran 5114.

  
Na podlagi 227. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.) v zvezi s 3. točko 135. člena in četrtim odstavkom 129. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1 in 22/19 – ZIUDSOL) ter v povezavi z recitalom (75) Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala borznoposredniških družb 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
(1) Ta sklep določa podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki jo borznoposredniška družba priloži zahtevi za izdajo dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala borznoposredniške družbe iz tretjega odstavka 26. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju Uredba 575/2013/EU) oziroma zahtevi iz drugega odstavka 129. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR, 41/17, 77/18 – ZTFI-1 in 22/19 – ZIUDSOL; v nadaljevanju ZBan-2) v zvezi s prvim odstavkom 226. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.; v nadaljevanju ZTFI-1).
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
(3) Za borznoposredniško družbo, ki je organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo, se določbe tega sklepa uporabljajo smiselno tudi za poslovne deleže družbe, kapitalski instrument pa se nanaša tudi na osnovne vložke oziroma iz tega naslova pridobljene poslovne deleže družbenikov družbe z omejeno odgovornostjo.
2. člen 
(opredelitev pojmov) 
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZTFI-1 in Uredbi 575/2013/EU ter predpisih, izdanih na njuni podlagi.
2. DOKUMENTACIJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA VKLJUČITEV KAPITALSKEGA INSTRUMENTA V IZRAČUN KAPITALA 
3. člen 
(splošno) 
(1) Borznoposredniška družba mora skladno s tretjim odstavkom 26. člena Uredbe 575/2013/EU oziroma drugim odstavkom 129. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 226. člena ZTFI-1 pridobiti dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala ter pri tem upoštevati določbe glede postopka odločanja o izdaji dovoljenja iz oddelka 15.4. ZTFI-1, razen če Uredba 575/2013/EU ali drug predpis izrecno določa drugače.
(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala mora borznoposredniška družba predložiti informacije iz 4. člena tega sklepa.
4. člen 
(vsebina zahteve za izdajo dovoljenja) 
(1) Zahteva za izdajo dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala iz drugega odstavka 3. člena tega sklepa mora vsebovati naslednje:
1. osnovna dokumentacija (pogodba, prospekt ali drugo), povezana z izdajo kapitalskega instrumenta;
2. znesek ter datum načrtovane izdaje kapitalskega instrumenta za vključitev v izračun kapitala ter vpliv na kapitalske količnike iz 92. člena Uredbe 575/2013/EU;
3. navedba kategorije kapitala ter raven vključevanja kapitalskega instrumenta (posamična oziroma konsolidirana osnova);
4. navedba imetnika kapitalskega instrumenta, če je znan, sicer navedba potencialnega imetnika oziroma vrste potencialnih imetnikov (profesionalne stranke, neprofesionalne stranke) zadevnega kapitalskega instrumenta;
5. povzetek glavnih značilnosti kapitalskega instrumenta na podlagi predpisane predloge iz Priloge II Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1423/2013 z dne 20. decembra 2013 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede zahtev po razkritju o kapitalu za institucije v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 355 z dne 31. decembra 2013);
6. prikaz izpolnjevanja zahtevanih pogojev iz 28., 52. ali 63. člena Uredbe 575/2013/EU, vključno z relevantnimi pogoji iz regulativnih in izvedbenih tehničnih standardov oziroma drugih predpisov;
7. opis računovodske obravnave zadevnega kapitalskega instrumenta skupaj z mnenjem pooblaščenega revizorja glede njene primernosti;
8. izračun kapitala in kapitalskih zahtev borznoposredniške družbe ter pri borznoposredniških družbah, ki imajo dovoljenje za poslovanje za svoj račun ali izvedbo prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa in ki po določbah Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odločba US, 82/13 in 55/15; v nadaljevanju ZGD-1) spadajo med velike družbe tudi izračun kapitalskih blažilnikov, po stanju na zadnji dan meseca pred vložitvijo zahteve za izdajo dovoljenja, vključno z višino in sestavo kapitala po posameznih kategorijah oziroma postavkah;
9. projekcijo izračuna kapitala in kapitalskih zahtev borznoposredniške družbe ter pri borznoposredniških družbah, ki imajo dovoljenje za poslovanje za svoj račun ali izvedbo prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa in ki po določbah ZGD-1 spadajo med velike družbe tudi izračun kapitalskih blažilnikov, za obdobje prihodnjih treh let, ter opis poslovne strategije, vključno s projekcijo prihodnjih poslovnih rezultatov ter razlogi za vključitev kapitalskega instrumenta;
10. soglasje organov vodenja in nadzora borznoposredniške družbe glede izdaje kapitalskega instrumenta;
11. statutarne določbe in omejitve glede izdaje kapitalskega instrumenta;
12. krajši vsebinski in časovni opis dodatnih dovoljenj in soglasij, ki jih mora borznoposredniška družba pridobiti v zvezi z izdajo relevantnega kapitalskega instrumenta na podlagi relevantne zakonodaje;
13. druga dejstva in okoliščine, ki bi lahko vplivala na izpolnjevanje pogojev za pridobitev dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala borznoposredniške družbe.
(2) Informacije iz prvega odstavka tega člena borznoposredniška družba predloži Agenciji na posamični oziroma konsolidirani podlagi, v odvisnosti od ravni vključevanja zadevnega kapitalskega instrumenta v izračun kapitala. Če namerava borznoposredniška družba zadevni kapitalski instrument vključiti v izračun kapitala na konsolidirani podlagi, se določbe iz prvega odstavka tega člena uporabljajo s smiselno prilagoditvijo pri predložitvi informacij.
(3) Informacije iz 6. točke prvega odstavka tega člena morajo biti predložene v obliki preglednice, v kateri so posamično navedeni:
1. vsi zahtevani pogoji za relevanten kapitalski instrument;
2. sklici na osnovno dokumentacijo iz 1. točke prvega odstavka tega člena (navedba strani ter člena, odstavka, točke ali drugo), katerih vsebina utemeljuje izpolnjevanje zahtevanih pogojev;
3. samoocene skladnosti izpolnjevanja vseh zahtevanih pogojev.
(4) Borznoposredniška družba v okviru postopka odločanja o zahtevi za izdajo dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala Agenciji nemudoma predloži spremenjene, nove oziroma dodatne informacije, če pride do sprememb ali dopolnitev prvotno predloženih informacij iz prvega odstavka tega člena.
(5) Če je postopek odločanja Agencije o izdaji dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala opravljen na podlagi osnutka osnovne dokumentacije iz 1. točke prvega odstavka tega člena, borznoposredniška družba predloži končno verzijo najkasneje v petih delovnih dneh od njene sklenitve oziroma uveljavitve. Hkrati priloži izjavo organa vodenja borznoposredniške družbe, da se končna različica osnovne dokumentacije iz 1. točke prvega odstavka tega člena ne razlikuje od prvotno predloženega osnutka, na podlagi katere je Agencija sprejela odločitev v obliki izdanega dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala oziroma pojasni razlike od prvotno predloženega osnutka tako, da predloži čistopis dokumentacije ter dokumentacijo, iz katere bodo razvidne spremembe, v elektronsko berljivem formatu.
(6) Ne glede na dejstvo, da je borznoposredniška družba pridobila dovoljenje Agencije za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala na podlagi tretjega odstavka 26. člena Uredbe 575/2013/EU oziroma drugega odstavka 129. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 226. člena ZTFI-1, lahko Agencija od borznoposredniške družbe zahteva dopolnitve ali spremembe posameznih določb osnovne dokumentacije iz 1. točke prvega odstavka tega člena, če se v naknadnem postopku pregledovanja kakovosti kapitalskega instrumenta s strani Evropskega bančnega organa na podlagi 80. člena Uredbe 575/2013/EU ugotovi odstopanja od zahtevanih pogojev za zadevni kapitalski instrument borznoposredniške družbe.
3. KONČNI DOLOČBI 
5. člen 
(prenehanje uporabe predpisa) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 72/16 in 77/18 – ZTFI-1).
6. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-2/2019-4
Ljubljana, dne 15. maja 2019
EVA 2019-1611-0050
Predsednik Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas