Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2019 z dne 27. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2019 z dne 27. 6. 2019

Kazalo

1896. Sklep o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz Uredbe 575/2013/EU, stran 5113.

  
Na podlagi prvega odstavka 340. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.) ter v povezavi z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P 
o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz Uredbe 575/2013/EU 
1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
(1) Ta sklep za izvajanje Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju: Uredba 575/2013/EU) določa nekatere opcije in diskrecijske pravice ter njihov način izvajanja s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija), kadar je ta pristojna in odgovorna za izvajanje nadzora.
(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19 – popr.) oziroma Uredbe 575/2013/EU, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
(3) Pojmi uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah Uredbe 575/2013/EU.
(4) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
2. NAČIN IZVRŠEVANJA OPCIJ IN DISKRECIJSKIH PRAVIC 
2. člen 
(kapital in kapitalski količniki) 
(1) Brez poseganja v 90. člen Uredbe 575/2013/EU borznoposredniške družbe pri izračunu kapitalskih zahtev v skladu z delom 3 Uredbe 575/2013/EU uporabijo utež tveganja 1250 % za višjega izmed naslednjih zneskov:
(a) znesek kvalificiranih deležev v družbah iz prvega odstavka 89. člena Uredbe 575/2013/EU, ki presega 15 % sprejemljivega kapitala borznoposredniške družbe, in
(b) skupen znesek kvalificiranih deležev v družbah iz drugega odstavka 89. člena Uredbe 575/2013/EU, ki presega 60 % sprejemljivega kapitala borznoposredniške družbe.
(2) Borznoposredniška družba mora v zvezi z drugim odstavkom 478. člena Uredbe 575/2013/EU uporabiti naslednje veljavne odstotke za odbitke od postavk navadnega lastniškega temeljnega kapitala za odložene terjatve za davek, ki se nanašajo na prihodnji dobiček:
(a) 50 % v obdobju od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019,
(b) 60 % v obdobju od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020,
(c) 70 % v obdobju od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021,
(d) 80 % v obdobju od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022,
(e) 90 % v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023.
(3) Borznoposredniška družba mora v zvezi z drugim do četrtim odstavkom 486. člena Uredbe 575/2013/EU uporabiti naslednje veljavne odstotke za upoštevanje instrumentov za postavke navadnega lastniškega temeljnega kapitala, dodatnega temeljnega kapitala in dodatnega kapitala:
(a) 30 % v obdobju od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019,
(b) 20 % v obdobju od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020,
(c) 10 % v obdobju od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021.
3. člen 
(kvalificirani deleži izven finančnega sektorja) 
Borznoposredniška družba mora v zvezi s tretjim odstavkom 89. člena Uredbe 575/2013/EU za kvalificirane deleže iz prvega in drugega odstavka 89. člena Uredbe 575/2013/EU uporabiti obravnavo iz točke (a) tretjega odstavka 89. člena Uredbe 575/2013/EU.
4. člen 
(kapitalske zahteve za kreditno tveganje) 
(1) Pri opredelitvi neplačila dolžnika v zvezi s točko (b) prvega odstavka 178. člena Uredbe 575/2013/EU se za izpostavljenosti, zavarovane s stanovanjskimi ali poslovnimi nepremičninami MSP v kategoriji izpostavljenosti na drobno, in za izpostavljenosti do subjektov javnega sektorja upošteva »več kot 90 dni zamude«.
(2) Prag pomembne kreditne obveznosti v zamudi v zvezi s točko (d) drugega odstavka 178. člena Uredbe 575/2013/EU je sestavljen iz dveh sestavin:
(a) absolutna sestavina je vsota vseh zneskov, že zapadlih v plačilo, ki jih dolžnik dolguje borznoposredniški družbi, nadrejeni osebi te borznoposredniške družbe ali kateri od njenih podrejenih družb (v nadaljevanju kreditna obveznost v zamudi), ki znaša:
(i) za izpostavljenosti na drobno 100 EUR;
(ii) za druge izpostavljenosti 500 EUR, in
(b) relativna sestavina je enaka deležu, ki ga znesek kreditne obveznosti v zamudi predstavlja v skupnem znesku vseh bilančnih izpostavljenosti borznoposredniške družbe, njene nadrejene osebe ali katere koli od njenih podrejenih družb do tega dolžnika, z izjemo izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov, ki znaša 1 %.
(3) Za borznoposredniške družbe, ki za izpostavljenosti na drobno uporabljajo opredelitev neplačila iz točk (a) in (b) prvega pododstavka prvega odstavka 178. člena Uredbe 575/2013/EU na ravni posamezne izpostavljenosti, se prag iz prvega odstavka uporablja na ravni posamezne izpostavljenosti borznoposredniške družbe, njene nadrejene osebe ali katere od njenih podrejenih družb do dolžnika.
(4) Šteje se, da neplačilo nastopi, kadar sta tako omejitev, izražena kot absolutna sestavina praga, kot omejitev, izražena kot relativna sestavina praga, prekoračeni 90 zaporednih dni.
(5) Za posle navedene v šestem odstavku 282. člena Uredbe 575/2013/EU, borznoposredniške družbe uporabijo metodo tekoče izpostavljenosti iz 274. člena Uredbe 575/2013/EU.
5. člen 
(kapitalske zahteve za tržno tveganje) 
Borznoposredniška družba v zvezi z drugim odstavkom 327. člena Uredbe 575/2013/EU ne sme upoštevati pobota med zamenljivim vrednostnim papirjem in nasprotno pozicijo v njegovem osnovnem instrumentu.
6. člen 
(kapitalske zahteve za tveganje poravnave) 
Borznoposredniški družbi v zvezi s 380. členom Uredbe 575/2013/EU v primeru splošnega izpada sistema poravnave, klirinškega sistema ali centralne nasprotne stranke v času, dokler se razmere ne uredijo, ni potrebno izračunavati kapitalske zahteve za tveganje poravnave v skladu s 378. in 379. členom Uredbe 575/2013/EU. V tem primeru se nezmožnost nasprotne stranke za poravnavo posla ne šteje kot neplačilo za namen kreditnega tveganja.
7. člen 
(likvidnost) 
(1) Borznoposredniška družba je na podlagi poročila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu iz tretjega odstavka 508. člena Uredbe 575/2013/EU izvzeta iz izpolnjevanja obveznosti iz dela 6 Uredbe 575/2013/EU.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko Agencija ob upoštevanju narave, obsega in zapletenosti dejavnosti borznoposredniške družbe slednji naloži, da obveznosti iz dela 6 Uredbe 575/2013/EU izpolnjuje v posameznem delu ali v celoti.
(3) Borznoposredniška družba iz drugega stavka tretjega odstavka 11. člena Uredbe 575/2013/EU je na podlagi poročila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu iz drugega odstavka 508. člena Uredbe 575/2013/EU izvzeta iz izpolnjevanja obveznosti iz dela 6 Uredbe 575/2013/EU na konsolidirani podlagi.
8. člen 
(velike izpostavljenosti) 
(1) Omejitev vrednosti velike izpostavljenosti v smislu prvega odstavka 395. člena Uredbe 575/2013/EU ni nižja od 150 milijonov EUR.
(2) Izpostavljenosti, navedene v točki (a) drugega odstavka 400. člena 575/2013/EU, so izvzete iz uporabe prvega odstavka 395. člena Uredbe 575/2013/EU za 80 % nominalne vrednosti kritih obveznic, če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 400. člena Uredbe 575/2013/EU.
(3) Izpostavljenosti, navedene v točki (b) drugega odstavka 400. člena Uredbe 575/2013/EU, so izvzete iz uporabe prvega odstavka 395. člena Uredbe 575/2013/EU za 80 % vrednosti izpostavljenosti, če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 400. člena Uredbe 575/2013/EU.
(4) Izpostavljenosti, navedene v točki (c) drugega odstavka 400. člena Uredbe 575/2013/EU, so v celoti izvzete iz uporabe prvega odstavka 395. člena Uredbe 575/2013/EU, če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 400. člena Uredbe 575/2013/EU.
(5) Izpostavljenosti, navedene v točki (d) drugega odstavka 400. člena Uredbe 575/2013/EU, so v celoti izvzete iz uporabe prvega odstavka 395. člena Uredbe 575/2013/EU, če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 400. člena Uredbe 575/2013/EU.
(6) Izpostavljenosti, navedene v točkah (e) do (k) drugega odstavka 400. člena Uredbe 575/2013/EU, so v celoti, v primeru točke (i) drugega odstavka 400. člena Uredbe 575/2013/EU pa do najvišjega dovoljenega zneska, izvzete iz uporabe prvega odstavka 395. člena Uredbe 575/2013/EU, če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 400. člena Uredbe 575/2013/EU.
(7) Borznoposredniška družba oceni, ali so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 400. člena Uredbe 575/2013/EU. Agencija lahko to oceno kadar koli preveri in zahteva, da ji borznoposredniška družba za ta namen predloži ustrezno dokumentacijo.
(8) Z odstopanjem od prvega odstavka 395. člena Uredbe 575/2013/EU lahko borznoposredniške družbe upoštevajo vse izpostavljenosti iz petega odstavka 493. člena Uredbe 575/2013/EU, ki izpolnjujejo pogoje iz šestega odstavka 493. člena Uredbe 575/2013/EU, v višini naslednjih omejitev:
(a) 75 % temeljnega kapitala borznoposredniške družbe do 31. decembra 2019,
(b) 50 % temeljnega kapitala borznoposredniške družbe do 31. decembra 2020.
3. KONČNI DOLOČBI 
9. člen 
(prenehanje uporabe predpisa) 
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz Uredbe 575/2013/EU (Uradni list RS, št. 72/16 in 77/18 – ZTFI-1).
10. člen 
(veljavnost določb) 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-1/2019-4
Ljubljana, dne 15. maja 2019
EVA 2019-1611-0049
Predsednik Sveta 
Agencije za trg vrednostnih papirjev 
mag. Miloš Čas