Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2019 z dne 21. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2019 z dne 21. 6. 2019

Kazalo

1889. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice, stran 4850.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 13. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), 44. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg) in 17. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 17/18) je Občinski svet Občine Šmarješke Toplice na 3. dopisni seji dne 19. 6. 2019 sprejel
O D L O K 
o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice 
SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
S tem odlokom Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice (v nadaljevanju: ustanoviteljica) ustanavlja javni zavod »Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice« (v nadaljevanju: zavod).
S tem odlokom ustanoviteljica ureja status javnega zavoda, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
2. člen 
Ustanoviteljske pravice in obveznosti sprejemanja akta o ustanovitvi oziroma njegovih sprememb, imenovanja predstavnikov ustanoviteljice v svet zavoda, dajanja soglasja k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda in dajanja soglasja k zadolževanju zavoda izvršuje Občinski svet Občine Šmarješke Toplice, ostale pa izvršuje župan Občine Šmarješke Toplice ali svet zavoda.
IME, SEDEŽ IN PRAVNI STATUS ZAVODA 
3. člen
Ime zavoda: Zavod za turizem, kulturo in šport Šmarješke Toplice.
Skrajšano ime zavoda: ZTKŠ Šmarješke Toplice.
Sedež zavoda: Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice.
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju ustanovitelja.
4. člen 
Zavod je pravna oseba javnega prava, s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, kot jih določa zakonodaja in ta odlok.
Zavod se vpiše v sodni register, s tem pridobi pravno sposobnost.
Zavod ima in uporablja žig z imenom in logotipom zavoda. Natančnejša oblika in vsebina žiga ter njihovo število, uporabo, način varovanja ter uničenja, se določijo s statutom zavoda.
DEJAVNOSTI ZAVODA 
5. člen
Zavod opravlja javno službo na področjih turizma, kulture in športa v Občini Šmarješke Toplice s soglasjem ustanovitelja, in sicer:
– upravlja z javno in drugo infrastrukturo na področju kulture, športa in turizma, ki mu jo v upravljanje prenese ustanoviteljica in drugi lastniki ter skrbi za njeno trženje in jo daje v najem drugim izvajalcem v skladu s specialnimi predpisi in ostalo zakonodajo,
– spodbuja razvoj celovitih turističnih proizvodov turističnega območja,
– trži celovito turistično ponudbo na ravni turističnega območja in skrbi za povezovanje turističnih ponudnikov, trženje in prodajo njihovih izdelkov, oblikuje turistične programe ter jih trži doma in v tujini,
– opravlja agencijske posle s področja turizma,
– spremlja, spodbuja, posreduje, organizira in izvaja kulturne, športne in turistične prireditve in tekmovanja,
– skrbi za izvajanje dejavnosti tržnice in tržnega reda,
– zbira in posreduje informacije javnosti o kulturnem, športnem, turističnem in drugem dogajanju v občini,
– skrbi za povezovanje kulturnih, športnih in turističnih programov ter projektov druge dejavnosti zlasti z namenom celovite ponudbe in promocije občine in njenih zanimivosti,
– vzdržuje ter navezuje stike s sorodnimi zavodi in ustanovami s področja delovanja,
– izvaja razstavno dejavnost, predvajanje filmov, založniško dejavnost, organizira sejemsko dejavnost, gledališke, plesne in glasbene delavnice, kongrese, posvetovanja, seminarje, proslave, prireditve komercialnega in nekomercialnega značaja, izobraževanja, izvaja dejavnost propagande ter druge dejavnosti povezane s turizmom, športom in kulturo,
– pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij s področja svojega delovanja,
– oddaja svoje prostore ter prostore, s katerimi upravlja v najem tretjim osebam,
– oddaja tehnično opremo in ponuja tehnične storitve tretjim osebam za potrebe turizma, športa in kulture ter izvaja trgovino na drobno,
– izvaja gostinsko dejavnost,
– izvaja druge dejavnosti, če je zanje registriran in izpolnjuje zakonske pogoje za njihovo izvajanje.
6. člen 
Naloge iz 5. člena, ki jih zavod opravlja, so skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) Prilogo I: Standardna klasifikacija dejavnosti – SKD 2008, razvrščene:
18.120 Drugo tiskanje
18.130 Priprava za tisk in objavo
18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo
47.220 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki
47.240 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki
47.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
47.430 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami
47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami
47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami
47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo
47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
52.100 Skladiščenje
55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
56.101 Restavracije in gostilne
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
56.103 Slaščičarne in kavarne
56.104 Začasni gostinski obrati
56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
56.300 Strežba pijač
58.110 Izdajanje knjig
58.130 Izdajanje časopisov
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.140 Kinematografska dejavnost
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120 Obratovanje spletnih portalov
63.910 Dejavnost tiskovnih agencij
63.990 Drugo informiranje
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.200 Fotografska dejavnost
74.300 Prevajanje in tolmačenje
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.920 Pakiranje
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
88.101 Dejavnost invalidskih podjetij
90.010 Umetniško uprizarjanje
90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.030 Umetniško ustvarjanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.020 Dejavnost muzejev
91.030 Varstvo kulturne dediščine
91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
93.110 Obratovanje športnih objektov
93.120 Dejavnost športnih klubov
93.190 Druge športne dejavnosti
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
94.120 Dejavnost strokovnih združenj
94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
ORGANI ZAVODA 
7. člen
Organa zavoda sta:
– svet zavoda in
– direktor.
SVET ZAVODA 
8. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki izvaja tudi naloge strokovnega sveta. Sestavlja ga 7 članov:
– trije predstavniki ustanoviteljice, ki jih imenuje Občinski svet Občine Šmarješke Toplice (v nadaljevanju občinski svet),
– dva člana predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki ju imenuje župan Občine Šmarješke Toplice (v nadaljevanju župan),
– en član zaposlenih, predstavnik delavcev zavoda, ki ga zaposleni v zavodu izvolijo na neposrednih in tajnih volitvah izmed sebe.
Mandat članov sveta zavoda je pet let in prične teči z dnem konstituiranja sveta zavoda.
Po poteku mandata so člani lahko ponovno imenovani.
Prvo sejo zavoda skliče župan najpozneje v roku 30 dni od imenovanja oziroma izvolitve večine članov sveta. Člani sveta zavoda na konstitutivni seji izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika. Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta. Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov.
Strokovnega sveta ni potrebno ustanoviti, dokler ima zavod manj kot 20 zaposlenih v rednem delovnem razmerju. V tem primeru naloge strokovnega sveta opravlja svet zavoda.
9. člen 
Naloge sveta zavoda:
– sprejema statut zavoda s soglasjem ustanoviteljice,
– sprejema druge splošne akte zavoda, ki jih po tem odloku ne sprejema direktor,
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– sprejema in potrjuje letno poročilo,
– daje soglasje k programskim in razvojnim dokumentom zavoda, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in nadzira njihovo izvajanje,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda po predhodnem soglasju Občinskega sveta Občine Šmarješke Toplice,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in izvaja pravice in dolžnosti delodajalca v razmerju do direktorja,
– ocenjuje delo direktorja,
– odloča o pritožbah delavcev, ki se nanašajo na pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev iz delovnega razmerja,
– imenuje revizorja, če se svet zavoda odloči za revizijo računovodskih izkazov ali je takšna revizija predpisana,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin, ki jih zagotavlja zavod,
– v soglasju z ustanoviteljico odloča o zadolževanju zavoda,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda,
– izvaja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi, tem odlokom in splošnimi akti zavoda.
10. člen 
Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se neopravičeno ne udeleži dveh sej zaporedoma,
– ne opravlja svojih nalog,
– neustrezno zastopa interese ustanovitelja, oziroma obstaja možnost konflikta med zasebnim interesom člana sveta in interesi zavoda,
– ravna v nasprotju z določbami tega akta, statuta ali drugimi predpisi.
Predlog za razrešitev lahko poda direktor zavoda ali župan, predstavnike ustanoviteljice razreši občinski svet, predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti razreši župan, predstavnika delavcev zavoda pa direktor ob predhodnem soglasju občinskega sveta.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandatne dobe imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član.
DIREKTOR 
11. člen
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Naloge direktorja so:
– organizira, načrtuje in vodi delo in poslovanje zavoda;
– pripravlja strateški načrt;
– pripravlja program dela in finančni načrt in odgovarja za njegovo izvedbo;
– pripravlja akt o organizaciji dela;
– obvešča uporabnike, svet zavoda in ustanovitelja o delu zavoda;
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev;
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi;
– skrbi za sodelovanje zavoda s sorodnimi organizacijami v državi in v tujini;
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev, tekočega in investicijskega vzdrževanja;
– izvršuje sklepe in odločitve sveta zavoda;
– oblikuje predloge novih programov in dodatnih storitev;
– skrbi za promocijo zavoda, skrbi za trženje storitev, produktov in izdelkov ter oblikuje predlog cen storitev in izdelkov;
– imenuje delovne skupine ali druga delovna telesa za izvedbo določenih nalog ali proučitev posameznih vprašanj iz njegove pristojnosti;
– odloča o razporejanju delovnega časa;
– zagotavlja obveščanje delavcev v skladu s predpisi;
– sprejema akt o določitvi podatkov, ki štejejo za poslovno skrivnost;
– opravlja naloge po sklepu ustanoviteljice;
– in druge naloge, ki jih določajo veljavni predpisi in ta odlok.
12. člen 
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda z večino glasov vseh članov sveta na podlagi javnega razpisa in s soglasjem občinskega sveta.
Mandat direktorja traja štiri leta. Direktor je po poteku mandatne dobe lahko ponovno imenovan.
Pred imenovanjem direktorja svet zavoda pridobi soglasje ustanoviteljice. Če soglasje oziroma mnenje ni podano v roku 90 dni, se šteje, da je soglasje oziroma mnenje pozitivno.
Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja sklene z njim pogodbo o zaposlitvi predsednik sveta zavoda. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
13. člen 
Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima univerzitetno ali 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe,
– strokovno poznavanje področja dela v javnem zavodu s področja glavnih dejavnosti zavoda,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– ima najmanj štiri leta ustreznih delovnih izkušenj,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– znanje vsaj dveh svetovnih jezikov (enega aktivno, enega pasivno).
Statut zavoda lahko določi dodatne pogoje za imenovanje direktorja.
14. člen 
Svet zavoda je dolžan razrešiti direktorja pred potekom časa, za katerega je bil imenovan:
– če direktor sam zahteva razrešitev,
– če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
Svet zavoda lahko direktorja predčasno razreši:
– zaradi bistvenih sprememb dejavnosti, zaradi katerih je zavod ustanovljen ali zaradi prenosa ustanoviteljstva,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči, da ima zavod presežek odhodkov nad prihodki,
– na predlog pristojne komisije občinskega sveta v primerih, ko prihaja do škodljivega delovanja za zavod ali občinsko premoženje.
Pristojni organ mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
SREDSTVA ZA DELO ZAVODA 
15. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti:
– iz proračuna ustanoviteljice,
– iz državnega proračuna in drugih javnih virov,
– s plačili uporabnikov za storitve javne službe,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz donacij, prispevkov pokroviteljev, z darili, sofinanciranji projektov iz domačih in tujih virov ter iz virov na način in pod pogoji, določenimi z veljavnimi predpisi.
Ustanoviteljica zagotavlja zavodu sredstva za opravljanje dejavnosti javne službe, določenih s tem odlokom v skladu z zakonom, izvršilnimi predpisi, pogodbami in drugimi akti pristojnega organa. Zavodu se sredstva iz proračuna ustanoviteljice zagotovijo z letno pogodbo o financiranju zavoda.
Poslovne knjige in poročila zavoda morajo zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.
Za zagotavljanje namenske porabe proračunskih sredstev zavod v poslovnih knjigah zagotavlja tudi ločeno spremljanje poslovanja javne službe s področja turizma, kulture, športa.
NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 
16. člen 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod doseže pri opravljanju svojih osnovnih dejavnosti, sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, za katere je ustanovljen.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanoviteljica na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja sredstev za opravljanje osnovnih dejavnosti zavoda, opredeljenih v tem odloku, odloča ustanoviteljica na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta zavoda. Ustanoviteljica krije primanjkljaj sredstev zavoda le, če zavod dokaže, ustanovitelj pa ugotovi, da je primanjkljaj nastal iz naslova programov, ki jih po zakonu in po sprejetem letnem programu financira ustanoviteljica. Pri tem mora zavod dokazati, da je ravnal gospodarno in v skladu s sprejetimi programi.
PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOST ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
17. člen 
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun. Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, ki jih ima v lasti.
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje z vsemi sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost, ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanoviteljice in drugih najemodajalcev.
MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJICO IN ZAVODOM 
18. člen 
Ustanoviteljica ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost programov dela, kadrovskega načrta in finančnega načrta zavoda s plani in programi ustanoviteljice,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi,
– odloča o statusnih spremembah,
– daje soglasje k statutu zavoda,
– daje soglasje k spremembam ali razširitvam dejavnosti,
– daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja zavoda,
– daje soglasje k zadolževanju zavoda,
– daje soglasje k prometu z nepremičninami in k obremenjevanju nepremičnin s stvarnimi in drugimi pravicami,
– vodi evidenco nepremičnin, zemljišč in opreme v skladu z veljavno zakonodajo,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Zavod je dolžan obveščati ustanoviteljico o rezultatih poslovanja najmanj enkrat letno ter dajati druge podatke o poslovanju v skladu z zakonom in na zahtevo vseh organov ustanoviteljice posredovati podatke, potrebne za nadzor, spremljanje in financiranje dejavnosti ter za statistične namene.
Zavod je dolžan pravočasno pripraviti program dela in finančni načrt ter ju pravočasno posredovati ustanoviteljici.
ODGOVORNOST USTANOVITELJICE ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 
19. člen 
Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine vrednosti sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo v proračunu ustanoviteljice za opravljanje dejavnosti zavoda. Ustanoviteljica ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
SPLOŠNI AKTI ZAVODA 
20. člen 
Zavod ima statut, s katerim se ureja organizacija zavoda, organe, njihove pristojnosti in način odločanj ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi.
Splošni akti zavoda so pravilniki, poslovniki, organizacijski in drugi akti, s katerimi se ureja način uresničevanja pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev, organizacija dela, sistemizacija delovnih mest in druga vprašanja, pomembna za delovanje zavoda.
Splošni akti morajo biti v skladu z zakonom, drugimi predpisi in tem odlokom.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
21. člen 
Do imenovanja direktorja zavoda župan najkasneje v roku dveh mesecev od uveljavitve tega odloka s sklepom imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda, vendar največ za eno leto oziroma do sklenitve pogodbe o zaposlitvi direktorja zavoda. Pogodbo o zaposlitvi z vršilcem dolžnosti direktorja zavoda sklene župan.
Vršilec dolžnosti direktorja zavoda je pooblaščen, da pod nadzorstvom ustanoviteljice opravi vse potrebno za začetek dela zavoda, vpis zavoda v sodni register ter sklic prve seje sveta zavoda. Do imenovanja predstavnika delavcev v svet zavoda, svet deluje in sprejema odločitve v sestavi članov sveta predstavnikov ustanoviteljice in predstavnikov uporabnikov.
Statut zavoda sprejme svet zavoda najkasneje v treh mesecih od konstituiranja.
22. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2019-4
Župan 
Občine Šmarješke Toplice 
Marjan Hribar