Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1721. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, stran 4382.

  
Na podlagi 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18) ter za izvrševanje 3. in 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18) minister za javno upravo izdaja
P R A V I L N I K 
o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov 
1. člen 
V Pravilniku o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (Uradni list RS, št. 74/17, 20/19 in 26/19) se v Prilogi v preglednici »Tip osebe javnega prava: organ v sestavi ministrstva, Ime delovnega mesta: direktor organa v sestavi ministrstva (OSM), Razpon plačnega razreda: 54–57« za vrstico:
»
UPRAVA RS ZA ZAŠČITO 
IN REŠEVANJE
B017102
Direktor OSM
57
« 
doda nova vrstica, ki se glasi:
»
UPRAVA RS ZA INFORMACIJSKO VARNOST
B017102
Direktor OSM
55
«. 
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-433/2019/8
Ljubljana, dne 6. junija 2019
EVA 2019-3130-0021
Rudi Medved 
minister 
za javno upravo