Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1717. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 4371.

  
Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17 in 22/18) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17 in 71/18) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba ureja izvajanje ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, ki je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RD NP 0012020, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije št. C(2019) 2538 z dne 27. marca 2019 o odobritvi spremembe programa razvoja podeželja za Slovenijo za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 2014SI06RDNP001 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020) in dostopen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: MKGP) ter na spletni strani programa razvoja podeželja (http://www.program-podezelja.si).
(2) S to uredbo se za ukrep iz prejšnjega odstavka določajo vrsta podukrepov, namen in cilji podukrepov, upravičenci, upravičeni stroški, pogoji za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, pogoji za izplačilo sredstev, finančne določbe ter skupne določbe za izvajanje:
1. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2018/1719 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 glede virov za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo ter virov za cilj »naložbe za rast in delovna mesta« (UL L št. 291 z dne 16. 11. 2018, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1303/2013/EU);
2. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/288 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. februarja 2019 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 glede nekaterih pravil o neposrednih plačilih in podpori za razvoj podeželja za leti 2019 in 2020 (UL L št. 53 z dne 22. 2. 2019, str. 14), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
3. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2017/2393 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2017 o spremembi uredb (EU) št. 1305/2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), (EU) št. 1306/2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike, (EU) št. 1307/2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike, (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in (EU) št. 652/2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom (UL L št. 350 z dne 29. 12. 2017, str. 15), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
4. Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU);
5. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2017/723 z dne 16. februarja 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za zavrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 107 z dne 25. 4. 2017, str. 1);
6. Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/94 z dne 30. oktobra 2018 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (UL L št. 19 z dne 22. 1. 2019, str. 5), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 807/2014/EU);
7. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/1077 z dne 30. julija 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 808/2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 194 z dne 31. 7. 2018, str. 44), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 808/2014/EU);
8. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/746 z dne 18. maja 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 809/2014 glede spremembe zbirnih vlog in zahtevkov za plačilo ter pregledov (UL L št. 125 z dne 22. 5. 2018, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU) in
9. Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 (UL C št. 204 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjenih z Obvestilom Komisije o spremembi Smernic Evropske unije o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za obdobje od 2014 do 2020 (UL C št. 403 z dne 9. 11. 2018, str. 10), (v nadaljnjem besedilu: Smernice).«.
2. člen 
V 2. členu se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. veliko podjetje je podjetje iz 26. točke 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2019/289 z dne 19. februarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 702/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 48 z dne 20. 2. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU).«.
3. člen 
V 9. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če se podpora dodeli v skladu s šestim odstavkom ali drugo alinejo sedmega odstavka 16. člena te uredbe, je vodilni partner oziroma član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, prejemnik pomoči de minimis v skladu zUredbo 1407/2013/EU.«.
4. člen 
V 10. členu se sedmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(7) Če se projekt iz 6. člena te uredbe nanaša izključno na gozdarstvo, se šteje, da so upravičeni stroški iz 1., 2., 4. in 6. točke petega odstavka tega člena stroški iz 2.6 oddelka II. dela Smernic, razen iz točke (576).«.
5. člen 
V 11. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(2) Če se projekt iz 6. člena te uredbe nanaša izključno na gozdarstvo, mora upravičenec do podpore, ki je veliko podjetje, v skladu s I. delom Smernic v vlogi opisati stanje brez podpore, to je obratni hipotetični scenarij ali alternativni projekt oziroma dejavnost, iz katerega je razviden spodbujevalni učinek naložbe, in v skladu s točko (72) Smernic vlogi na javni razpis priložiti dokumentarna dokazila v podporo obratnemu hipotetičnemu scenariju, opisanemu v vlogi.
(3) Vsebina obratnega hipotetičnega scenarija in dokumentarna dokazila iz prejšnjega odstavka se podrobneje opredelijo v javnem razpisu.«.
6. člen 
V 16. členu se sedmi in osmi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(7) Če se projekt iz 6. člena te uredbe nanaša izključno na gozdarstvo, se podpora za upravičene stroške iz:
– 1., 2., 4. in 6. točke petega odstavka 10. člena te uredbe dodeli kot pomoč v skladu z določbami 3. poglavja I. dela in 2.6 oddelka II. dela Smernic;
– 3. in 5. točke petega odstavka 10. člena te uredbe dodeli kot pomoč po pravilu de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
(8) Če se podpora dodeli v skladu s šestim odstavkom tega člena ali drugo alinejo prejšnjega odstavka, se pomoč de minimis dodeli članu partnerstva iz prvega ali drugega odstavka 9. člena te uredbe, pri čemer znesek pomoči, ki se dodeli posameznemu članu partnerstva, ne sme presegati skupnega zneska pomoči de minimis iz 3. člena Uredbe 1407/2013/EU.«.
7. člen 
V 25. členu se v drugem odstavku v 5. točki besedilo »celotno kmetijsko površino« nadomesti z besedilom »površino kmetijskih zemljišč, ki jih imajo v uporabi vsi člani«.
8. člen 
V 31. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Če se podpora dodeli v skladu s šestim odstavkom ali drugo alinejo sedmega odstavka 38. člena te uredbe, je vodilni partner oziroma član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, prejemnik pomoči de minimis v skladu zUredbo 1407/2013/EU.«.
9. člen 
V 32. členu se sedmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(7) Če se projekt iz 28. člena te uredbe nanaša izključno na gozdarstvo, se šteje, da so upravičeni stroški iz 1., 2., 4. in 6. točke petega odstavka tega člena stroški iz 2.6 oddelka II. dela Smernic, razen iz točke (576).«.
10. člen 
V 33. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(2) Če se projekt iz 28. člena te uredbe nanaša izključno na gozdarstvo, mora upravičenec do podpore, ki je veliko podjetje, v skladu s I. delom Smernic v vlogi opisati stanje brez podpore, to je obratni hipotetični scenarij ali alternativni projekt oziroma dejavnost, iz katerega je razviden spodbujevalni učinek naložbe, in v skladu s točko (72) Smernic vlogi na javni razpis predložiti dokumentarna dokazila v podporo obratnemu hipotetičnemu scenariju, opisanemu v vlogi.
(3) Vsebina obratnega hipotetičnega scenarija in dokumentarna dokazila iz prejšnjega odstavka se podrobneje opredelijo v javnem razpisu.«.
11. člen 
V 38. členu se sedmi in osmi odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(7) Če se projekt iz 28. člena te uredbe nanaša izključno na gozdarstvo, se podpora za upravičene stroške iz:
– 1., 2., 4. in 6. točke petega odstavka 32. člena te uredbe dodeli kot pomoč v skladu z določbami 3. poglavja I. dela in 2.6 oddelka II. dela Smernic;
– 3. in 5. točke petega odstavka 32. člena te uredbe dodeli kot pomoč po pravilu de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
(8) Če se podpora dodeli v skladu s šestim odstavkom tega člena ali drugo alinejo prejšnjega odstavka, se pomoč de minimis dodeli članu partnerstva iz prvega ali drugega odstavka 31. člena te uredbe, pri čemer znesek pomoči, ki se dodeli posameznemu članu partnerstva, ne sme presegati skupnega zneska pomoči de minimis iz 3. člena Uredbe 1407/2013/EU.«.
12. člen 
54. člen se spremeni tako, da se glasi:
»54. člen 
(odločba o pravici do sredstev) 
(1) Z odločbo o pravici do sredstev se članu partnerstva, ki je upravičenec do podpore, prizna pravica do povračila po posameznih vrstah upravičenih stroškov v skladu s petim odstavkom 10. člena, tretjim odstavkom 20. člena, petim odstavkom 32. člena ali tretjim odstavkom 42. člena te uredbe, kot ti upravičeni stroški izhajajo iz finančne konstrukcije predloženega projekta.
(2) Če se podpora dodeli po pravilu de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU, se v izreku odločbe o pravici do sredstev navede znesek pomoči, ki je posameznemu članu partnerstva dodeljen po pravilu de minimis, pri čemer se sklicuje na Uredbo 1407/2013/EU.
(3) Datum dodelitve podpore, prejema pomoči de minimis oziroma datum dodelitve pomoči je v skladu s četrtim odstavkom 3. člena Uredbe 1407/2013/EU in 21. točko pod (35) Smernic datum vročitve odločbe o pravici do sredstev po tej uredbi.
(4) Če se upravičencu podpora dodeli na podlagi Uredbe 1407/2013/EU oziroma Smernic in je ta podpora plačljiva na podlagi več zahtevkov za izplačilo sredstev, se pri odobritvi podpore izvede diskontiranje pomoči v skladu s šestim odstavkom 3. člena Uredbe 1407/2013/EU oziroma točko (88) Smernic.«.
13. člen 
55. člen se spremeni tako, da se glasi:
»55. člen 
(združevanje podpor) 
(1) Sredstva se ne odobrijo oziroma izplačajo članu partnerstva, ki je upravičenec do podpore, če je za iste upravičene stroške, kot jih je navedel v vlogi na javni razpis oziroma v zahtevku za izplačilo sredstev, že prejel sredstva iz proračuna Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije oziroma druga javna sredstva.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se podpora po tej uredbi za iste upravičene stroške lahko združuje z drugimi podporami iz naslova državnih pomoči, če z združitvijo podpor niso preseženi najvišji zneski oziroma intenzivnost podpore, določeni z Uredbo 1305/2013/EU, Smernicami in predpisi, ki urejajo državne pomoči, ne glede na to, ali se podpora za projekt v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Evropske unije.
(3) Podpora iz šestega odstavka 16. člena, druge alineje sedmega odstavka 16. člena, tretjega odstavka 19. člena, šestega odstavka 38. člena, druge alineje sedmega odstavka 38. člena ali tretjega odstavka 41. člena te uredbe, dodeljena kot pomoč de minimis, se lahko združuje z drugimi pomočmi de minimis pod pogoji iz 5. člena Uredbe 1407/2013/EU.
(4) Podpora po tej uredbi, dodeljena na podlagi Smernic, se v skladu s točko (100) Smernic lahko združuje z vsako drugo podporo iz naslova državnih pomoči, če se te podpore nanašajo na različne upravičene stroške.«.
14. člen 
V 58. členu se v prvem odstavku 7. točka spremeni tako, da se glasi:
»7. pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba, ki samostojno opravlja dejavnost, ne sme biti v težavah v skladu s 15. točko pod (35) Smernic in Smernicami o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah (UL C št. 249 z dne 31. 7. 2014, str. 1);«.
14. in 15. točka se spremenita tako, da se glasita:
»14. če se projekt iz 6. ali 28. člena te uredbe nanaša izključno na gozdarstvo, mora priložiti izjavo člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, ali je veliko podjetje;
15. če se projekt iz 6. ali 28. člena te uredbe nanaša izključno na gozdarstvo, ne sme imeti neporavnanih nalogov za izterjavo, izdanih s strani Evropske komisije v skladu s točko (27) Smernic;«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, ne izpolnjuje pogoja iz 4. točke prejšnjega odstavka, ga ARSKTRP v treh mesecih po zaprtju javnega razpisa pozove, da poravna zapadle davčne obveznosti do države v osmih dneh od vročitve poziva. Če ima upravičenec do podpore naslednji dan po preteku roka za poravnavo zapadlih davčnih obveznosti 50 eurov ali manj zapadlih neporavnanih davčnih obveznosti do države, se šteje, da izpolnjuje pogoj iz 4. točke prejšnjega odstavka.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Vodilni partner mora predložiti izjavo člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, glede izpolnjevanja pogojev iz 1., 3., 4., 5., 6., 7. in 8. točke prvega odstavka tega člena ter iz 55. člena te uredbe. Če se projekt iz 6. ali 28. člena te uredbe nanaša izključno na gozdarstvo, mora vodilni partner poleg izjave iz prejšnjega stavka predložiti izjavo člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, glede izpolnjevanja pogojev iz 14. in 15. točke prvega odstavka tega člena.«.
Dosedanji tretji do peti odstavek postanejo četrti do šesti odstavek.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se besedilo »drugega in četrtega« nadomesti z besedilom »tretjega in petega«.
15. člen 
V 59. členu se za sedmim odstavkom dodata nova osmi in deveti odstavek, ki se glasita:
»(8) Če član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, ne izpolnjuje pogoja iz 4. točke prvega odstavka prejšnjega člena, ga ARSKTRP v treh mesecih po vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev pozove, da poravna zapadle davčne obveznosti do države v osmih dneh od vročitve poziva. Če ima upravičenec do podpore naslednji dan po preteku roka za poravnavo zapadlih davčnih obveznosti 50 eurov ali manj zapadlih neporavnanih davčnih obveznosti do države, se šteje, da izpolnjuje pogoj iz 4. točke prvega odstavka prejšnjega člena.
(9) Če član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, ne izpolnjuje pogojev iz 1., 3. do 8. in 15. točke prvega odstavka prejšnjega člena, se zahtevek za izplačilo sredstev v delu, ki se nanaša na tega člana partnerstva, zavrne.«.
Dosedanji osmi odstavek postane deseti odstavek.
16. člen 
V 61. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) V odločbi o pravici do sredstev se določi skupna vrednost posameznih zahtevkov za izplačilo sredstev za vse člane partnerstva, ki so upravičenci do podpore.«.
17. člen 
V 63. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Informacije o državni pomoči iz točke (128) Smernic se objavijo spletni strani MKGP http://www.mkgp.gov.si/si/delovna_podrocja/drzavne_pomoci/evidence. Informacije o tej shemi pomoči so dostopne splošni javnosti brez omejitev najmanj deset let od dneva dodelitve pomoči in vključene v letno poročilo o državni pomoči.«.
18. člen 
66. člen se spremeni tako, da se glasi:
»66. člen 
(vodenje evidenc) 
Evidence z informacijami o dodeljenih pomočeh de minimis, informacijami o dodeljenih pomočeh v skladu s Smernicami in dokazilih o izpolnjevanju pogojev mora ARSKTRP voditi deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tej uredbi.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
19. člen 
(začeti postopki) 
(1) Vloge, vložene na podlagi javnih razpisov, objavljenih na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17 in 71/18), se obravnavajo v skladu s spremenjenimi 54., 58., 59. in 61. členom uredbe.
(2) Zahtevki za izplačilo sredstev, vloženi na podlagi javnih razpisov, objavljenih na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17) in Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17 in 71/18), se obravnavajo v skladu s spremenjenima 58. in 59. členom uredbe.
20. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-10/2019
Ljubljana, dne 6. junija 2019
EVA 2019-2330-0047
 
Vlada Republike Slovenije 
Marjan Šarec 
predsednik