Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1716. Odlok o spremembi Odloka o načinu izvajanja in podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Žirovnica, stran 4370.

  
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40; v nadaljevanju: ZGJS), 11., 36. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 216. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15; v nadaljevanju: Energetski zakon), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 17/00, 11/01, 13/02, 89/07, 73/16) ter 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Žirovnica na 4. redni seji dne 6. 6. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o načinu izvajanja in podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Žirovnica 
1. člen 
V Odloku o načinu izvajanja in podelitvi koncesije za izvajanje izbirne lokalne gospodarske javne službe operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18) se 23. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) Poleg podatkov in dokumentov, ki jih mora koncesionar po zakonih in drugih predpisih pošiljati agenciji, mora poročati koncedentu o vseh pomembnih okoliščinah izvajanja koncesijske pogodbe ter izvajanja javne službe, ki je njen predmet.
(2) Koncesionar mora najkasneje do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto predložiti občinski upravi poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe za preteklo leto. Poročilo mora, poleg vsebine, določene z odloki o načinu izvajanja javne službe in drugimi predpisi, vsebovati zlasti podatke o:
– izpolnjevanju obveznosti, ki jih ima koncesionar po koncesijski pogodbi,
– pritožbah uporabnikov storitev koncesionarja in o reševanju le-teh,
– oddaji poslov podizvajalcem,
– spremembah v podjetju koncesionarja,
– škodnih dogodkih,
– spremenjenih pogojih izvajanja koncesijske pogodbe,
– koriščenju zavarovanj,
– zadolževanju koncesionarja za potrebe izvajanja javne gospodarske službe,
– prihodkih, ki izvirajo iz opravljanja dejavnosti operaterja distribucijskega sistema,
– količinah distribuiranega zemeljskega plina,
– oceni izvajanja javne službe v preteklem letu,
– vlaganjih v vzdrževanje in razvoj omrežja,
– obsegu dostopa do distribucijskega omrežja in o primerih zavrnitve dostopa,
– zanesljivosti dobave zemeljskega plina,
– investicijah, izvršenih v preteklem letu in
– vseh ostalih okoliščinah, ki lahko neposredno ali bistveno vplivajo na izvajanje koncesijske pogodbe.
(3) Koncesionar je dolžan zahtevane podatke iz prejšnjega odstavka poslati občinski upravi tudi v elektronski obliki, pri čemer se ne more sklicevati na oznako poslovne skrivnosti, kolikor ni z zakonom drugače določeno. Obliko in formate pošiljanja podatkov določi občinska uprava. Poročilo mora obsegati podatke iz prejšnjega odstavka te točke. Poročilo mora obsegati tudi računovodske izkaze, izdelane skladno z veljavnimi predpisi.
(4) S predloženim letnim poročilom koncesionarja se seznani občinski svet.
(5) Poleg rednega letnega poročanja mora koncesionar koncedenta takoj pisno obvestiti o vsakem dogodku ali nastopu okoliščine, ki ima pomen za izvajanje koncesijske pogodbe.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2018
Breznica, dne 6. junija 2019
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar 

AAA Zlata odličnost