Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1715. Odlok o rebalansu proračuna Občine Žirovnica za leto 2019, stran 4369.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št 79/99 in spremembe) 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18 – UPB2) je Občinski svet Občine Žirovnica na 4. seji dne 6. 6. 2019 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Žirovnica za leto 2019 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Žirovnica za leto 2019 (Uradni list RS, št. 3/19) se tretji odstavek 2. člena spremeni tako, da se po novem glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (v EUR):
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
4.389.739
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.064.508
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
2.923.714
700 Davki na dohodek in dobiček
2.515.586
703 Davki na premoženje
370.489
704 Domači davki na blago in storitve
37.639
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+714)
1.140.794
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
467.602
711 Takse in pristojbine
4.700
712 Globe in druge denarne kazni
8.540
714 Drugi nedavčni prihodki
659.952
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
130.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
130.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
195.231
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
195.231
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
4.897.963
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+409)
1.320.328
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
276.527
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
45.350
402 Izdatki za blago in storitve
921.377
403 Plačila domačih obresti
100
409 Rezerve
76.974
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.621.587
410 Subvencije
15.560
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
813.062
412 Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
253.241
413 Drugi tekoči domači transferi
539.724
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.846.034
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.846.034
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
110.014
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
16.700
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
93.314
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–508.224
III./1.
PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(I.-7102)–(II.-403-404) (skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–508.724
III./2.
TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41) (tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
1.122.593
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
35.104
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)
35.104
751 Prodaja kapitalskih deležev
35.104
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
35.350
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (441)
35.350
441 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države 
in občin
35.350
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V) 
–246
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
164.638
50
ZADOLŽEVANJE
164.638
500 Domače zadolževanje
164.638
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
34.284
55
ODPLAČILO DOLGA
34.284
550 Odplačilo domačega dolga
34.284
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–378.116
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
130.354
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
508.224
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
378.116
« 
2. člen 
V prvem odstavku 11. člena odloka o proračunu se znesek 64.638 EUR nadomesti z zneskom 164.638 EUR.
3. člen 
Splošni in posebni del proračuna in načrt razvojnih programov z obrazložitvami so sestavni deli tega odloka.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0016/2018
Breznica, dne 6. junija 2019
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar 

AAA Zlata odličnost