Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1713. Sklep o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi, stran 4368.

  
Na podlagi 247. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – skl. US, 28/01 – odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – skl. US, 51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 – odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 62/17) je Občinski svet Občine Kozje na 7. redni seji dne 30. 5. 2019 sprejel naslednji
S K L E P 
I. 
Ukine se status družbene lastnine v splošni rabi na nepremičnini parc. št. 1531/22, k.o. 1238 ZDOLE (ID 6906030) v izmeri 31 m2.
II. 
Na nepremičnini iz 1. točke tega sklepa se vknjiži lastninska pravica v korist Občine Kozje.
III. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0004/2018-7/12
Kozje, dne 30. maja 2019
Županja 
Občine Kozje 
Milenca Krajnc