Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1710. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik št. 3, stran 4365.

  
Na podlagi 110. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) in 31. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je župan Občine Kamnik dne 29. 5. 2019 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik št. 3 
1. člen 
(splošno) 
(1) S tem sklepom se prične postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik št. 3 (v nadaljnjem besedilu: SD OPN št. 3).
(2) Pobudnik za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik št. 3 (v nadaljevanju: SD OPN št. 3) je družba Calcit, d.o.o., Stahovica 15, 1242 Stahovica.
2. člen 
(potrditev izhodišč za pripravo SD OPN št. 3) 
S tem sklepom se potrdijo Izhodišča za spremembe in dopolnitve OPN Kamnik za širitev kamnoloma Stahovica, ki jih je izdelala družba Locus d.o.o., maj 2019.
3. člen 
(območje in predmet načrtovanja) 
(1) Območje oziroma predmet sprememb in dopolnitev zajema naslednje parcele št. 791/3, 790, 789, 788/1, 787/1, 786, 785/4, 785/2, 784, 783, 326, 327, 328, vse k.o. 1891 – Županje njive.
(2) Predmet sprememb in dopolnitev SD OPN št. 3 je sprememba namenske rabe prostora, ki bo omogočala opravljanje dejavnosti pridobivanja mineralnih surovin na razširjenem območju kamnoloma Stahovica.
(3) S postopkom SD OPN št. 3 se, skladno s 107. členom ZUreP-2, določi sprememba namenske rabe prostora, usmeritve in pogoje za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) ter dopustno rabo prostora do sprejetja OPPN oziroma prostorske izvedbene pogoje za načrtovane prostorske ureditve.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
(1) Za potrebe SD OPN št. 3 so bila v skladu s 108. členom ZUreP-2 pripravljena Izhodišča za spremembe in dopolnitve OPN Kamnik za širitev kamnoloma Stahovica, ki predstavljajo vsebinsko osnovo za pripravo SD OPN št. 3.
(2) Strokovne rešitve prostorskega akta bodo temeljile na ustreznih strokovnih podlagah, podatkih iz prikaza stanja prostora in drugih podatkih, ki so pomembni za pripravo SD OPN št. 3.
(3) Za potrebe priprave SD OPN št. 3 se v postopku priprave SD OPN št. 3, skladno z 39. členom ZUreP-2, od pristojnih nosilcev urejanja prostora pridobi razvojne in varstvene potrebe, ki se nanašajo na prostor, razpoložljive strokovne podlage za podane razvojne potrebe s svojega delovnega področja, ažurne podatke v ustreznih, zlasti digitalnih oblikah, ki se nanašajo na prostor, morebitne usmeritve, priporočila in pojasnila s svojih delovnih področij ter smernice in mnenja.
(4) Strokovne rešitve, v skladu s petim odstavkom 43. člena ZUreP-2, pripravi interdisciplinarna skupina strokovnjakov, ki se oblikuje glede na značilnosti potrebnih strokovnih podlag in vsebino SD OPN št. 3.
5. člen 
(vrsta postopka) 
Priprava SD OPN št. 3 bo potekala po postopku priprave OPN, skladno z določili 108. do 115. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2).
6. člen 
(roki za pripravo prostorskega akta in njegovih posameznih faz) 
(1) Okvirni roki za pripravo posameznih delovnih faz postopka priprave sprememb in dopolnitev SD OPN št. 3 so:
– priprava osnutka – največ 3 mesece po sprejemu tega sklepa,
– priprava dopolnjenega osnutka – največ 2 meseca po pridobitvi in uskladitvi smernic nosilcev urejanja prostora,
– priprava predloga – največ 2 meseca po sprejemu stališč do pripomb iz javne razgrnitve in
– priprava usklajenega predloga – največ 2 meseca po pridobitvi pozitivnih mnenj vseh nosilcev urejanja prostora.
(2) Zgoraj predvideni roki za pripravo SD OPN št. 3 se lahko spremenijo v primeru vodenja postopka celovite presoje vplivov na okolje ali zaradi nepredvidenih okoliščin.
7. člen 
(državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj) 
(1) Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo mnenj so:
1. Za področje razvoja poselitve: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
2. Za področje kmetijstva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana;
3. Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana; Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana;
4. Za področje rabe in upravljanja z vodami: Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana;
5. Za področje ohranjanja narave: Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana;
6. Za področje varstva kulturne dediščine: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
7. Za področje zaščite in reševanja: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
8. Za področje obrambe: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana;
9. Za področje cestnega in železniškega prometa in za področje avtocest: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za kopenski promet, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
10. Za področje trajnostne mobilnosti: Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
11. Za področje rudarstva: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana;
12. Za področje energetike: Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana; Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana;
13. Za področje blagovnih rezerv: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Služba za varnost, obrambne zadeve in blagovne rezerve, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana;
14. Za področje lokalne gospodarske javne infrastrukture: Komunalno podjetje Kamnik d.o.o., Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik;
15. Za področje lokalnih cest: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.
(2) V postopek priprave sprememb in dopolnitev prostorskega akta se lahko vključi tudi druge nosilce urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da upravljajo ali so odgovorni za posamezno področje, ki ga obravnava občinski prostorski akt.
(3) Odločitev o potrebi izvedbe celovite presoje vplivov SD OPN št. 3 na okolje (CPVO) poda Ministrstvo za okolje in prostor, direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
8. člen 
(načrt vključevanja javnosti) 
Javnost se v postopek vključuje skladno z določbami ZUreP-2 in Načrtom obveščanja in vključevanja javnosti v proces sprememb in dopolnitev OPN Kamnik za širitev kamnoloma Stahovica v Občini Kamnik (27. maj 2019).
9. člen 
(seznam podatkov in strokovnih podlag) 
(1) Predhodno so bile izdelane naslednje strokovne podlage:
– Geodetski načrt, APOLONIJ 15/089 (Apolonij d.o.o., januar 2019);
– Rudarski projekt: Raziskave mineralne surovine v raziskovalnem prostoru Stahovica – Grohat (Entrajana d.o.o., maj 2018);
– Elaborat o klasifikaciji in kategorizaciji izračunanih zalog in virov mineralnih surovin kalcita, apnenca za industrijske namene in tehničnega kamna – apnenca na območju pridobivalnega prostora kamnoloma Stahovica (Calcit d.o.o., avgust 2018);
– Izhodišča za spremembe in dopolnitve OPN Kamnik za širitev kamnoloma Stahovica (Locus d.o.o., maj 2019).
(2) Morebitne druge, za izvedbo postopka potrebne strokovne podlage, ki bi jih lahko zahtevali nosilci urejanja prostora ter izdelavo okoljskega poročila v primeru, če bo pristojno ministrstvo izdalo Odločbo o obveznosti vodenja postopka celovite presoje vplivov na okolje, bodo izdelale strokovne organizacije za posamezna področja v sodelovanju z izbranim prostorskim načrtovalcem ob upoštevanju veljavnih predpisov, ki določajo vsebino, obliko in način priprave OPN.
10. člen 
(obveznost financiranja priprave prostorskega akta) 
Sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta, izdelave strokovnih podlag ter druge stroške, povezane s pripravo SD OPN št. 3, zagotovi pobudnik.
11. člen 
(začetek veljavnosti sklepa) 
(1) Občina Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev OPN Občine Kamnik št. 3 skupaj z Izhodišči za spremembe in dopolnitve OPN Kamnik za širitev kamnoloma Stahovica in Načrtom obveščanja in vključevanja javnosti v proces sprememb in dopolnitev OPN Kamnik za širitev kamnoloma Stahovica javno objavi v prostorskem informacijskem sistemu in o objavi obvesti državne nosilce urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje, ter jih pozove, da v 30 dneh podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPN na okolje.
(2) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3505-4/2019-5/1
Kamnik, dne 29. maja 2019
 
Župan 
Občine Kamnik 
Matej Slapar