Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1709. Odlok o sofinanciranju športnih programov v Občini Žužemberk, stran 4362.

  
Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18), Resolucija nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14) in 18. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 79/18) je Občinski svet Občine Žužemberk na 4. redni seji dne 23. 5. 2019 sprejel
O D L O K 
o sofinanciranju športnih programov v Občini Žužemberk 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Odlok o sofinanciranju športnih programov v Občini Žužemberk (v nadaljnjem besedilu: Odlok) določa dejavnosti (vsebine) in upravičence za sofinanciranje športnih programov iz proračuna Občine Žužemberk, pogoje, ki jih morajo izpolnjevati programi in njihovi izvajalci, ter postopek, merila in kriterije za izbiro ter vrednotenje teh programov.
Predmet tega Odloka niso sredstva za vzdrževanje ter investicije v prostor.
2. člen 
(upravičenci) 
Upravičenci za sofinanciranje programov iz proračuna Občine Žužemberk po tem Odloku so:
– športna društva,
– društva, ki imajo registrirano športno dejavnost,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
3. člen 
(dejavnosti, ki se sofinancirajo) 
Iz proračuna Občine Žužemberk se po tem Odloku v posameznem koledarskem letu sofinancirajo športni programi, ki so izbrani na osnovi javnega razpisa oziroma tisti njihovi programi, ki niso sofinancirani iz katerih koli drugih javnih sredstev.
4. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
Do sredstev so upravičeni izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Žužemberk,
– da so registrirani v skladu z zakonodajo,
– da izvajajo športne programe,
– da delujejo neprekinjeno najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne (športna oprema, rekviziti), prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da prijavljeno dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– da imajo urejeno evidenco o članih, registriranih tekmovalcih in urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom, ki ureja društva (velja za društva) ter da delujejo v skladu z veljavno zakonodajo,
– da vsako leto pošljejo občini vabilo na občni zbor in uporabljajo občinske simbole,
– druge pogoje določene z vsakoletnim razpisom.
II. POSTOPEK IZBIRE PROGRAMOV 
5. člen 
(programi, ki se sofinancirajo) 
Občina bo v skladu z razpoložljivimi sredstvi v občinskem proračunu sofinancirala naslednje programe:
– športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok,
– športna vzgoja mladine in študentov,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športne prireditve,
– športna rekreacija,
– šport starejših,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– delovanje športnih društev.
6. člen 
(uvedba postopka) 
Občinski svet z letnim programom športa določi programe, ki jih bo občina financirala v tekočem proračunskem letu.
Postopek izbire športnih programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Žužemberk, se začne s sklepom o začetku postopka, ki ga sprejme župan.
7. člen 
(strokovna komisija) 
S sklepom iz prejšnjega člena župan naroči objavo javnega razpisa in imenuje strokovno komisijo za pripravo in izvedbo javnega razpisa. S sklepom določi sestavo strokovne komisije, naloge in pristojnosti ter način dela.
Strokovna komisija odpre vse vloge, prispele na razpis, istočasno (na isti dan). Strokovna komisija za vsako vlogo posebej ugotovi, ali je pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba, na predpisanih obrazcih in ali je popolna glede na razpisne pogoje. Svoje ugotovitve strokovna komisija zabeleži v zapisniku o odpiranju vlog.
Za vloge, ki niso pravočasne, ali jih ni vložila upravičena oseba ali niso bile vložene na predpisanih obrazcih, je strokovna komisija to dolžna zabeležiti v zapisniku o odpiranju vlog.
Naloge strokovne komisije so:
– odpiranje in pregled na javni razpis prispelih vlog,
– ugotavljanje izpolnjevanja formalnih pogojev vlog in prijaviteljev,
– ocenjevanje in vrednotenje programov s področja športa skladno z merili,
– sestava zapisnika o delu,
– priprava predloga razdelitve sredstev,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
V primeru, ko vlogo poda društvo oziroma drugi subjekt s področja športa, katere član le-te je tudi član strokovne komisije, se mora le-ta v delu postopka, ki se nanaša na odločitev o dodelitvi sredstev za konkretno društvo oziroma drugi subjekt s področja športa, katere član je, izločiti.
8. člen 
(javni razpis) 
Javni razpis za izbiro programov s področja športa, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Žužemberk, mora biti objavljen na spletni strani Občine Žužemberk, na oglasni deski Občine Žužemberk, kratko obvestilo o javnem razpisu pa tudi v občinskem glasilu Suhokranjske poti.
Besedilo objave javnega razpisa mora vsebovati:
– navedba naročnika,
– predmet razpisa,
– navedbo upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis,
– področja programov, ki so predmet sofinanciranja,
– višina razpisanih sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– merila in kriterije za izbor in vrednotenje programov, ki se sofinancirajo,
– pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
– razpisni rok,
– obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva izplačana izvajalcem,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– vsebino vlog in način njihove dostave,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Z javnim razpisom se lahko določi druge elemente, ki jih morajo vsebovati vloge, če so potrebni za ustrezno izvedbo postopkov in sprejemanje odločitev v zvezi s predmetom javnega razpisa. Rok za prijave na javni razpis ne sme biti krajši od 30 dni od objave.
9. člen 
(vloga) 
Vloga zainteresiranega upravičenca, ki se prijavlja na javni razpis, mora biti predložena v zaprti kuverti in označena z besedilom, kot je določeno v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
V sprejemni pisarni občine pristojna oseba vsako prejeto vlogo na kuverti označi datum in uro prispetja.
10. člen 
(odpiranje prejetih vlog) 
Odpiranje prejetih vlog opravi strokovna komisija. Odpirajo se samo pravočasno vložene vloge, ki so bile pravilno označene in le-te oceni na podlagi meril in pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
O odpiranju vlog strokovna komisija vodi zapisnik, ki vsebuje najmanj naslednje podatke:
– naslov, prostor in čas odpiranja,
– predmet javnega razpisa,
– prisotne člane strokovne komisije,
– imena oziroma nazive vlagateljev vlog,
– seznam prepoznih vlog ter vlog, ki jih niso predložile upravičene osebe,
– seznam vlog, ki se naj dopolnijo ter
– seznam formalno popolnih vlog.
Ugotavljanje popolnosti vlog zajema ugotovitve o predložitvi vseh zahtevanih podatkov (formalna popolnost vloge).
11. člen 
(obravnava vlog) 
Pristojni javni uslužbenec na podlagi ugotovitev iz tretjega odstavka prejšnjega člena, vlagatelje, katerih vloge formalno niso popolne, pozove k dopolnitvi in jim določi rok za dopolnitev vloge.
Strokovna komisija nepopolnih vlog, katerih pomanjkljivosti v roku niso bile odpravljene (formalno nepopolne vloge), vlog, ki jih niso vložile upravičene osebe ter vlog, ki so prispele po roku za oddajo vlog (prepozne vloge), vsebinsko ne obravnava.
Direktor občinske uprave s sklepom zavrže vloge iz drugega odstavka tega člena. Zoper sklep o zavrženju je dopustna pritožba, o kateri odloča župan občine.
12. člen
(ocenjevanje vlog in odločanje) 
Na podlagi ocen strokovna komisija pripravi predlog upravičencev do finančnih sredstev, ki vsebuje višino sredstev za vsakega posameznega upravičenca. Predlog strokovna komisija predloži direktorju občinske uprave.
13. člen 
(izdaja vlog upravičencem) 
Na podlagi prejetega predloga strokovne komisije, direktor občinske uprave izda upravičencem odločbo o višini odobrenih finančnih sredstev. Zoper odločbo je dopustno vložiti pritožbo, o kateri odloča župan Občine Žužemberk. Predmet pritožbe ne morejo biti merila določena za ocenjevanje vloge.
14. člen 
(pogodba) 
Po preteku roka za pritožbo župan z izvajalci sklene pogodbo, s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti med Občino Žužemberk in izvajalcem športnih programov.
Pogodba mora vsebovati podatke o:
– pogodbenih strankah (ime, naslov, zastopnik …),
– predmetu, namenu in ciljih pogodbe, ki predstavljajo javni interes,
– višini dodeljenih sredstev za programe, ki so predmet sofinanciranja,
– roku in načinu predložitve poročil ter dokazil o izvajanju programov in namenski porabi sredstev,
– nadzoru in sankcijah v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– obveznostih izvajalca k sprotnemu obveščanju občine o statusnih in drugih spremembah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev pogodbenih obveznosti,
– drugih medsebojnih pravicah in obveznostih, pomembne za izvedbo sofinanciranja programov.
V primeru, kadar bo iz poročila (in priloženimi dokazili) izvajalca izhajalo, da program ni bil izveden v celoti oziroma kadar stroški niso v celoti izkazani, bo izvajalec upravičen le do višine izkazanih stroškov oziroma se delež sofinanciranja sorazmerno zniža.
15. člen 
(sklenitev pogodbe) 
Izvajalcu, ki so mu bila odobrena finančna sredstva, se pošlje pogodbo v podpis. Izvajalcu se določi rok, v katerem je dolžan vrniti podpisano pogodbo. V primeru, da izvajalec v danem roku ne vrne podpisano pogodbo, se šteje, da je odstopil od sofinanciranja programa iz občinskega proračuna, da pogodba ni sklenjena in je Občina Žužemberk prosta vseh obveznosti, ki so zanjo izhajale iz odločbe.
16. člen 
(poročanje in nadzor) 
Izvajalci, ki so bili izbrani na javnem razpisu, so dolžni programe izvajati v skladu s pogodbo, Odlokom ter področnimi predpisi.
Prejemnik sredstev iz proračuna občine mora v pogodbenem roku predložiti:
– vsebinsko poročilo o izvedbi sofinanciranih programov,
– finančno poročilo o porabi sredstev za sofinancirane programe,
– dokazno gradivo (računi, fotografije, bančni izpisek …),
– drugo dokumentacijo na poziv občinske uprave.
Prejemnik sredstev iz proračuna občine je na dodatno zahtevo sofinancerja dolžan nuditi vse potrebne informacije in mu predložiti dokazila oziroma dokumentacijo o izvedbi sofinanciranega programa. Občinska uprava lahko kadar koli zahteva dodatna pojasnila, ki so povezana s predmetom sklenjene pogodbe ali nepopolnim poročilom oziroma finančnim poročilom.
17. člen 
(nadzor nad porabo sredstev) 
Namensko porabo sredstev po sklenjeni pogodbi lahko spremlja in preverja občinska uprava, nadzorni odbor ali druga oseba oziroma pravni organ, ki ga za to pooblasti župan.
Če se ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani izvajalca, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva prejetja do dneva vračila sredstev. Vrnitev nenamensko porabljenih sredstev se zahteva v naslednji primerih:
– ko se ugotovi, da so bila sredstva ali del teh nenamensko porabljena,
– ko se ugotovi, da je izvajalec, za katerega je namen pridobitve sredstev v vlogi navajal neresnične podatke,
– ko se ugotovi druga nepravilnost pri uporabi sredstev iz občinskega proračuna,
– ko izvajalec v določenem roku ne odda ali v določenem roku ne dopolni poročila iz drugega odstavka 16. člena Odloka.
18. člen 
(športni objekti) 
Izvajalci športnih programov, ki so izbrani na javnem razpisu, imajo pravico do uporabe športnih objektov in površin v lasti Občine Žužemberk ali v upravljanju javnih vzgojno izobraževalnih zavodov na podlagi pravil uporabe šolskega igrišča, hišnega reda in cenika uporabe prostorov.
Upravljavec športnih objektov mora pri oddajanju športnih objektov v najem dati prednost izbranim izvajalcem športnih programov, ki imajo sedež v Občini Žužemberk, pred ostalimi zainteresiranimi uporabniki.
III. MERILA IN KRITERIJI 
19. člen 
Programe s področja športa oceni strokovna komisija na podlagi Meril in kriterijev za vrednotenje športnih programov v Občini Žužemberk.
Merila in kriterije za izbor programov se določijo z vsakoletnim javnim razpisom, ki jih določi in sprejme župan.
Vrednost posameznih programov po Merilih in kriterijih za vrednotenje športnih programov v Občini Žužemberk, je izražena v točkah. Vrednost točke se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev predvidenih za šport in skupnim številom točk na javnem razpisu izbranih programov.
IV. KONČNI DOLOČBI 
20. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta Odlok, preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Žužemberk št. 032-28/2008-1, z dne 1. 7. 2008.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 671-1/2019-1
Žužemberk, dne 23. maja 2019
Župan 
Občine Žužemberk 
Jože Papež