Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1708. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Žužemberk, stran 4360.

  
Na podlagi 13., 17. in 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18), 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) in 27. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 66/10) je Občinski svet Občine Žužemberk na 4. redni seji dne 23. 5. 2019 sprejel
O D L O K 
o turistični in promocijski taksi v Občini Žužemberk 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Žužemberk (v nadaljevanju: odlok) določa:
– zavezance za plačilo, oprostitve ter višino turistične in promocijske takse,
– postopke pobiranja in odvajanja turistične in promocijske takse,
– način vodenja evidence turistične in promocijske takse,
– nadzor in kazenske določbe.
(2) Odlok velja na turističnem območju, ki geografsko zaokrožuje območje Občine Žužemberk.
2. člen 
(pristojnost) 
Za izvajanje tega odloka je pristojna občinska uprava.
II. ZAVEZANCI ZA PLAČILO, OPROSTITVE TER VIŠINA TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
3. člen 
(zavezanci) 
Zavezanci za plačilo turistične takse so:
– državljani Republike Slovenije in tujci, ki prenočujejo v nastanitvenem obratu, ki jih opredeljuje Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 13/18) (v nadaljevanju: ZSRT-1),
– lastniki počitniških hiš in počitniških stanovanj in
– lastniki plovil na stalnih privezih v turističnih pristaniščih.
4. člen 
(višina turistične takse) 
(1) Višina turistične taksa za prenočitev na osebo na dan se določi v znesku 1,20 eurov, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,30 eurov, skupna višina obeh taks znaša 1,50 eurov na osebo na dan.
(2) V primeru, ko je zavezanec za plačilo turistične takse upravičen do plačila turistične takse v višini 50 odstotkov, le-ta znaša 0,60 eurov za prenočitev na osebo na dan, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,15 eurov, skupna višina obeh taks znaša 0,75 eurov na osebo na dan.
(3) Višina turistične takse, ki je opredeljena s tem členom odloka, se spremeni v sorazmerni višini, kot se zviša znesek turistične takse, ki jo uskladi Vlada Republike Slovenije v skladu s četrtim odstavkom 17. člena ZSRT-1. Spremembo občina objavi na svojih spletnih straneh, kjer opredeli tudi nov znesek turistične in promocijske takse.
5. člen 
(oprostitve plačila turistične takse) 
(1) Poleg zavezancev, ki so v prvem odstavku 18. člena ZSRT-1 oproščeni plačila turistične in promocijske takse za prenočevanje pod pogoji iz 6. člena tega odloka, so dodatno popolno oproščeni plačila turistične takse in posledično promocijske takse tudi:
– udeleženci programov in njihovi vodje oziroma mentorji, ki jih izvajajo društva, ki delujejo v javnem interesu na področju kulture, športa, sociale za programe, ki jih izvajajo na nepridobitni podlagi v obdobju od 1. oktobra do vključno 31. maja,
– udeleženci mednarodnih programov in njihove vodje oziroma mentorji, katerih izvedbo sofinancira občina (šteje se program na katerem sodelujejo udeleženci najmanj 3 tujih držav),
– udeleženci mednarodnih in medobčinskih prireditev, ki so pomembne za turistično promocijo občine in katerih nočitev plača občina,
– osebe, ki prihajajo v občino v okviru evropskih programov/projektov/operacij za vseživljenjsko učenje, prostovoljstvo, aktivno državljanstvo in mednarodno mobilnost,
– udeleženci in mentorji humanitarnih programov in storitev, ki jih za doseganje plemenitih človekoljubnih ciljev, po načelih nepridobitnosti in prostovoljnosti v javnem interesu organizirajo in izvajajo društva in druge humanitarne organizacije kot humanitarno dejavnost skladno z določili zakona, ki ureja humanitarne organizacije,
– osebe, ki so vključene v brezplačne delovne akcije za izvajanje določenih programov na območju občine,
– osebe, ki so člani slovenskih državnih reprezentanc,
– udeleženci državnih tekmovanj,
– osebe, ki prenočujejo v avtodomih na počivališčih za avtodome.
(2) Poleg zavezancev, ki so v drugem odstavku 18. členu ZSRT-1 oproščeni plačila turistične takse za prenočevanje v višini 50 odstotkov pod pogoji iz 6. člena tega odloka, so dodatno oproščeni plačila turistične takse v višini 50 odstotkov tudi:
– osebe, ki prenočujejo v kampih,
– osebe, ki prenočujejo v planinskih domovih, planinskih kočah in podobnih nastanitvenih obratih,
– osebe, ki prenočujejo v zidanicah,
– osebe, ki so člani turističnih društev v okviru TZS s potrjeno člansko izkaznico za tekoče leto.
(3) Oprostitev ali delna oprostitev plačila turistične takse iz prvega in drugega odstavka tega člena se oprosti z odločbo pristojnega organa iz 2. člena tega odloka, kot slednje predpisuje četrti odstavek 6. člena tega odloka.
6. člen 
(dokazila in vloga za oprostitev) 
(1) Kot dokazilo za oprostitev plačila turistične takse za učence, dijake in študente ter njihove vodje oziroma mentorje, za udeležbo na strokovnih ekskurzijah in podobnih oblikah dela, ki jih izvajajo na nepridobitni podlagi vzgojno-izobraževalne ustanove, se štejejo tiste vzgojno-izobraževalne ustanove, ki so kot take navedene na seznamu, ki je objavljen na spletni strani ministrstva pristojnega za izobraževanje. Oprostitev plačila turistične takse velja tudi za vzgojno-izobraževalne ustanove iz zamejstva. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila preveri ali je vzgojno-izobraževalna ustanova na seznamu oziroma iz zamejstva in sledenje vpiše v evidenco iz 11. člena tega odloka.
(2) Do oprostitve plačila turistične takse so v skladu s šesto alinejo prvega odstavka 18. člena ZSRT-1 upravičene tiste osebe, ki se udeležijo letovanj, ki jih organizira društvo, ki delujejo v javnem interesu in ima o slednjem ustrezna dokazila, to je sklep pristojnega organa, ki je društvu dodelilo tak status in katerega sklep je veljaven na dan koriščenja prenočitev. Nastanitveni obrat pred oprostitvijo plačila turistične takse, preveri veljavnost takega sklepa, oziroma iz javno dostopnih podatkov (npr. spletne strani, uradni list …) preveri ali ima društvo status v javnem interesu in slednje vpiše v evidenco iz 11. člena tega odloka.
(3) Do 50 odstotne oprostitve plačila turistične takse so v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 18. člena ZSRT-1 upravičene zgolj tiste osebe, ki so stare od 18 do 30 let, ki prenočijo v nastanitvenih obratih, ki so vključeni v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč (IYHF), katerih članstvo za Slovenijo vodi Popotniško združenje Slovenije na svojih spletnih straneh.
(4) Odločbo o oprostitvi ali delni oprostitvi plačila turistične takse za zavezance iz prvega in drugega odstavka 5. člena tega odloka izda občinski organ iz 2. člena tega odloka, na podlagi pisne vloge zavezanca, ki jo slednji predložiti najmanj 30 dni pred prvo prenočitvijo za katero se oprostitev plačila turistične takse nanaša. Vloga mora vsebovati:
– podatke o organizatorju programa,
– podroben opis programa,
– dokazilo, da gre za program, ki se izvaja na nepridobitni podlagi,
– število udeležencev, za katere se zaproša oprostitev plačila turistične takse,
– podatke o nastanitvenem objektu in številu nočitev za posameznega udeleženca.
(5) Odločbo o oprostitvi ali delni oprostitvi plačila turistične takse iz prejšnjega odstavka, občina pošlje v vednost tudi nastanitvenemu obratu na katerega se prenočitev nanaša, ki tako oprostitev vpiše v evidenco iz 11. člena tega odloka.
III. NAČIN POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE TAKSE 
7. člen 
(pobiranje turistične in promocijske takse) 
Turistično in promocijsko takso iz prvega in drugega odstavka 4. člena tega odloka, pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo goste na prenočevanje, pobirajo v imenu in za račun občine oziroma agencije iz 5. člena ZSRT-1, hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja. Nakazati so jo dolžni na poseben račun Občine Žužemberk, ki je objavljen na spletnih straneh občine, do 25. dne v mesecu za pretekli mesec, na način, ki ga opredeljuje pravilnik iz 10. člena tega odloka.
8. člen 
(pravilnik) 
(1) Kar ni opredeljeno s tem odlokom se podrobneje predpiše s pravilnikom, ki ga sprejme župan Občine Žužemberk.
(2) V skladu z zakonom, ki ureja varovanje osebnih podatkov ter določili ZSRT-1, se vzpostavi evidenca zavezancev za plačilo turistične takse za lastnike počitniških hiš in počitniških stanovanj ter evidenca zavezancev za plačilo turistične takse za lastnike plovil, kar se podrobneje uredi s pravilnikom iz prvega odstavka tega člena.
(3) Pristojnost vodenja evidenc iz drugega odstavka tega člena je opredeljena v 2. členu tega odloka.
IV. VODENJE EVIDECE TURISTIČNE IN PROMOCIJSKE TAKSE 
9. člen 
(evidenca turistične takse) 
(1) Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se lahko vodi na podlagi knjige gostov, ki jo vodijo po zakonu, ki ureja prijavo prebivališča.
(2) Evidenca turistične takse poleg podatkov iz knjige gostov vsebuje še:
– podatek o številu prenočitev posameznega gosta,
– skupno vsoto pobrane turistične takse za posameznega gosta;
– skupno vsoto pobrane promocijske takse za posameznega gosta;
– če je oseba oproščena plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti v evidenci vpisan razlog oprostitve.
(3) Podatki v evidenci turistične takse se hranijo enako obdobje kot knjiga gostov. Hranijo se lahko v fizični ali elektronski obliki.
(4) Podatki o evidenci turistične takse morajo biti za vsakega posameznega gosta izpolnjeni najkasneje zadnji dan njegovega prenočevanja.
(5) Osebe iz prvega odstavka tega člena evidenco turistične takse vodijo elektronsko ali ročno.
V. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 
10. člen 
(nadzor) 
(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občine Dolenjske Toplice, Občine Mirna Peč, Občine Žužemberk, kot občinski inšpekcijski organ, je pristojen za nadzor nad izvajanjem tega odloka.
(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da so kršena določila tega odloka, odredi, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, odredi pa lahko tudi druge ukrepe, ki so potrebni za odpravo nepravilnosti.
11. člen 
(kazenske določbe) 
(1) Z globo 2.000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki ne vodi evidence turistične takse skladno z 11. členom tega odloka.
(2) Z globo 800 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
(4) Z globo 500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba, sobodajalec in kmet, ki prejema turiste na prenočevanje.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
12. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Žužemberk (Uradni list RS, št. 8/00).
13. člen 
(uveljavitev nove turistične takse) 
Z veljavnostjo tega odloka se za višino turistične takse uporabljajo določila tega odloka, vključno s predpisano promocijsko takso.
14. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-1/2019-1
Žužemberk, dne 23. maja 2019
Župan 
Občine Žužemberk 
Jože Papež