Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019

Kazalo

1701. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in pristojnostih odborov krajevnih skupnosti na območju Občine Šmartno pri Litiji, stran 4347.

  
Na podlagi določil tretjega odstavka 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18) in 14. in 55. člena Statuta Občine Šmartno pri Litji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 4. redni seji z dne 22. 5. 2019 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in pristojnostih odborov krajevnih skupnosti na območju Občine Šmartno pri Litiji 
1. člen 
V Odloku o ustanovitvi in pristojnostih odborov krajevnih skupnosti na območju Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 16/04) se slovnično popravi prvi odstavek 3. člena tako, da se glasi:
»Odbori krajevnih skupnosti varujejo koristi prebivalcev posameznih krajevnih skupnosti in jim pomagajo pri uresničevanju in zadovoljevanju njihovih skupnih potreb, zlasti pa:«
V 3. členu se v zadnjem odstavku pred besedo »krajevnih«, doda beseda »posameznih«.
2. člen 
Črta se besedilo 4. člena in se nadomesti z besedilom:
»Odbor posamezne krajevne skupnosti ima pet članov, ki jih imenuje in razrešuje občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: komisija), izmed prebivalcev posameznih krajevnih skupnosti.
Kandidaturo za člana odbora krajevnih skupnosti lahko vloži vsak posameznik, ki ima stalno prebivališče v krajevni skupnosti, za katero kandidira, ter je volilni upravičenec.
Funkcija člana odbora krajevne skupnosti je častna.
Mandat članom odborov krajevnih skupnosti poteče s potekom mandata članom občinskega sveta.
Člani odborov krajevnih skupnosti morajo imeti stalno prebivališče v krajevni skupnosti, ki jo zastopajo ves čas članstva. V primeru spremembe stalnega prebivališča, je član dolžan o tem nemudoma obvestiti komisijo. Komisija o tem takoj obvesti občinski svet in predlaga razrešitev imenovanega člana ter poda predlog o imenovanju novega člana, po postopku, kot ga določa ta odlok. V primeru, da je za konkretni odbor krajevne skupnosti kandidiralo večje število kandidatov od predvidenih članov, se lahko poda predlog za imenovanje kandidata iz te liste, v kolikor se kandidat še vedno strinja s svojo kandidaturo.«
3. člen 
Črta se besedilo 5. člena in se nadomesti z besedilom:
»Komisija v roku enega meseca po konstitutivni seji občinskega sveta vsakemu gospodinjstvu v posamezni krajevni skupnosti posreduje pisno povabilo za podajo morebitne kandidature za člana odbora posamezne krajevne skupnosti. Kandidatura se vloži pisno pri komisiji, do roka, določenega v pisnem povabilu komisije, oziroma najkasneje do datuma seje komisije, na kateri bo obravnavano imenovanje članov odborov krajevnih skupnosti. Pri kandidaturi morajo biti navedeni naslednji podatki: ime priimek ter stalno prebivališče kandidata, podpis in izjava kandidata, iz katere je razvidno, da upravnemu organu dovoljuje preverjanje svojega stalnega prebivališča ter obstoja volilne pravice iz javnih evidenc.
V primeru, da v določenem roku za posamezni odbor krajevne skupnosti ni vloženih zadostno število kandidatur, se kandidature lahko vložijo na sami seji občinskega sveta, na kateri se obravnava imenovanje članov odborov. Pred obravnavo posamezne kandidature je potrebno preveriti stalno prebivališče ter volilno pravico kandidata.«.
4. člen 
Črta se besedilo 6. člena odloka in se nadomesti z besedilom:
»Komisija mora, v kolikor je podanih zadostno število kandidatov za članstvo v posameznem odboru krajevnih skupnosti, pri določitvi liste kandidatov zagotoviti sorazmerno zastopanost vseh naselij z območja posamezne krajevne skupnosti.
Župan občinskemu svetu predlaga v sprejem listo kandidatov za posamezne odbore krajevnih skupnosti, ki jih je podala komisija.
V primeru, da posamezna lista kandidatov krajevne skupnosti na občinskem svetu ni izglasovana, se opravi posamično glasovanje o vsakem kandidatu na listi posebej. Na mesto kandidata, ki ni bil izglasovan, se glasuje o kandidatih, ki niso bili na listi, a so podali kandidaturo za člana odbora te krajevne skupnosti. O kandidatih za člana odbora za predmetno krajevno skupnosti, se glasuje po času prejema njihovih vlog za kandidaturo. V kolikor ni mogoče določiti točnega časa prejema vloge kandidata ali v primeru, da dva ali več kandidatov prejme isto število glasov, odloča žreb.
Sklepe o imenovanju odborov posameznih krajevnih skupnosti izda župan.«
5. člen 
V 7. členu se v prvem odstavku pred besedo »krajevne«, doda beseda »posamezne« ter pred besedo »odbora«, doda beseda »članov«.
V 7. členu odloka se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi:
»Odbor posamezne krajevne skupnosti z večino opredeljenih glasov navzočih članov odbora, izmed svojih članov, izvoli predsednika in namestnika predsednika.«
Črta se zadnji odstavek 7. člena.
6. člen 
Slovnično se popravi zadnji odstavek 8. člena, ki se nadomesti z besedilom:
»Odbori krajevnih skupnosti imenujejo svoje tajnike, ki vodijo zapisnike sej odborov krajevnih skupnosti.«
7. člen 
Slovnično se popravi prvi stavek prvega odstavka 9. člena, ki se nadomesti z besedilom:
»Odbori krajevnih skupnosti delajo in sprejemajo svoje odločitve na sejah, na katerih je navzoča večina članov.«
Slovnično se popravi tretji odstavek tako, da se glasi:
»Župan ima pravico biti navzoč na sejah odborov krajevnih skupnosti s pravico razpravljati, nima pa pravice glasovati.«
Slovnično se popravi prvi stavek četrtega odstavka 9. člena, tako, da se nadomesti z besedilom:
»Seje odborov krajevnih skupnosti so javne.«
V drugem stavku četrtega odstavka se beseda »sej« nadomesti z besedo »sejah«.
V četrtem odstavku se črta četrti stavek.
V četrtem odstavku se črta zadnji stavek, ki se nadomesti z: »Tajniki odborov potrjene zapisnike sej odborov posredujejo občinski upravi, najkasneje v roku 15 dni po končani seji. Občinski upravi tajniki posredujejo tudi gradivo za sklic seje in gradivo za sejo, najkasneje tri delovne dni pred predvideno sejo«.
Zadnji odstavek 9. člena postane nov, 10. člen, in se slovnično spremeni tako, da se glasi:
»Za delovanje odborov krajevnih skupnosti se smiselno uporabljajo določbe poslovnika občinskega sveta, v kolikor odbor ne sprejme svojega poslovnika.«
8. člen 
Slovnično se popravi dosedanji 10. člen, ki postane 11. člen, in se nadomesti z besedilom:
»Sredstva za delovanje odborov krajevnih skupnosti se zagotavljajo v proračunu občine za tekoče leto.«
9. člen 
Dosedanja 10. in 11. člen postaneta 11. in 12. člen.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 023-003/2003-10
Šmartno pri Litiji, dne 23. maja 2019
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko